"Službeni glasnik BiH", broj 2/22 13.1.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 2/22 [13.1.2022.]

Akti iz ovog broja:

OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU RADA SLUŽBI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU PARKING MJESTA PO ZAHTJEVU KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
VLADA KANTONA SARAJEVO
O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI STRUČNOJ SLUŽBI VLADE KANTONA SARAJEVO ZA ISPLATU NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA DISCIPLINSKE KOMISIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O SUFINANSIRANJU PROJEKTA OPĆINE NOVO SARAJEVO "SANACIJA FASADE NA ZGRADI HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI PRAVILA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRUŽANJU FINANSIJSKIH USLUGA, UGOVORA O NAMJENSKI OROČENOM BESKAMATNOM DEPOZITU KREDITNO - GARANTNOG FONDA KANTONA SARAJEVO U OKVIRU SERDA D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU PARKING MJESTA PO ZAHTJEVU KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI J.U. OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ" ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO DA SA SARAJEVSKOM REGIONALNOM RAZVOJNOM AGENCIJOM SERDA D.O.O. SARAJEVO ZAKLJUČI ANEKS BROJ 2 NA SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ SARADNJI NA PROJEKTU IZRADE STUDIJE FUTURE STUDIES (STUDIJA BUDUĆNOSTI) KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA I VISINI SUBVENCIONIRANE KAMATNE STOPE
VLADA KANTONA SARAJEVO
O DODJELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU PARKING MJESTA PO ZAHTJEVU ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU PARKING MJESTA PO ZAHTJEVU ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI "GERONTOLOŠKI CENTAR" ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA BROJ 02-04-36283-3/21 OD 30.09.2021. GODINE O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Minist. za rad, socijalnu polit, raselj. lica i izbjegl. KS
LISTU MIRITELJA I ARBITARA SA KOJE SE IMENUJU MIRITELJI I ARBITRI U MIROVNA I ARBITRAŽNA VIJEĆA FORMIRANA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2022. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2022. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA VRŠENJE FUNKCIJE PRAVOBRANIOCA GRADA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O ZAKUPU DIJELA PRIZEMLJA ZGRADE ŽELJEZNIČKE STANICE BISTRIK I OVLAŠTENJE GRADONAČELNICI ZA POTPISIVANJE ISTOG
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRISTUPANJE PROJEKTU REKONSTRUKCIJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ULICI TRG GRADA PRATO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
O PODIZANJU SPOMEN-PLOČE POGINULIM PRIPADNICIMA ZELENIH BERETKI PRI AKCIJI OSLOBAĐANJA KOTE 1162 - VIDIKOVAC
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O PEČATIMA I ŽIGOVIMA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RADNOM VREMENU U ORGANIMA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PREUSMJERAVANJE SREDSTAVA U BUDŽETU GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE I NAČINU PLAĆANJA ZA KORIŠTENJA UREĐENIH KORITA I OBALA VODOTOKA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA ZA 2022. GODINE
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH PRIMITAKA U BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2021. GODINU
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA GRADA SARAJEVA ZA 2022. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI ZA 2022. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2022. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU BAZNE CIJENE ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1m2 KORISNE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA IZDAVANJE IZVODA I KORIŠTENJE PODATAKA ADRESNOG REGISTRA OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2021. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2021. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA PERIOD JANUAR - MART 2022. GODINE
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA TRANSFERA U BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI NA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE OBJEKTA SPORTSKO-REKREACIJSKOG STRELIŠTA OTVORENOG TIPA" NA BRDU ŽUĆ, JP LOKOM D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU NAMJENSKOG TRANSFERA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE ILIDŽA ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O O DODJELI STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2021-2022. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O STIPENDIRANJU DJECE BEZ OBA RODITELJA I DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "OTES" - po skraćenom postupku - Izgradnja stambeno-poslovnog objekta, na lokaciji u ulici Spomenik investitora "NOURA" d.o.o. Sarajevo
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE ILIDŽA U 2022. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA, PREDSJEDNICIMA KLUBOVA VIJEĆNIKA, ČLANOVIMA KOMISIJA OPĆINSKOG VIJEĆA, ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA I FINANSIRANJU PARLAMENTARNIH GRUPA I SAMOSTALNIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O DONACIJI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU INVESTICIONOG MENADŽERA OPĆINE ILIDŽA ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
POLITIKU INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA OPĆINE ILIDŽA ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
BUDŽET I OPĆI DIO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O PROCIJENJENOJ ŠTETI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ KOJA JE NASTALA DJELOVANJEM PRIRODNE NESREĆE - POPLAVA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.o. PODLIPNIK
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. TARAČIN DO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. ČEMERNO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI I PRODAJI STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/15)
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "HRID" -po skraćenom postupku-
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI OBALA KULINA BANA BROJ 20
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BROJ 63/III
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA BROJ 71A
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI ZELENIH BERETKI BROJ 14/I I ZELENIH BERETKI BROJ 14/II
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI HADŽIRISTIĆA BROJ 2/I
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA NA IMOVINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVEĆANJU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINU U IZNOSU OD 15.206,00 KM NA IME NAMJENSKI DOZNAČENIH SREDSTAVA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE TRNOVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2022. GOD.
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2021. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 01.01.2021. DO 30.09.2021. GODINE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2021. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NASELJA UNUTAR NASELJENIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!