Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 36/21

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENATA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU
MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
DOPUNU ODLUKE O DODJELI ZVANJA ZASLUŽNOG SPORTISTE BOSNE I HERCEGOVINE I VRHUNSKOG SPORTISTE MEĐUNARODNOG RAZREDA ZA 2020. GODINU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Federacije BiH

broj 48/21

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA I RASPODJELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA IZ PASIVNOG PODBILANSA PREDUZEĆA I BANAKA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/21

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO" ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR", BROJ 15-863/21 OD 28.05.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO DA POTPIŠE SPORAZUM I ANEKS A SPORAZUMA SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINЈЕNIH NACIJA - UNDP, O FINANSIRANJU FAZE 1 FORMIRANJA CENTRA ZA VAKCINACIJU - U SKLOPU OLIMPIJSKE DVORANE JUAN ANTONIO SAMARANCH U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O GRANTU IZMEĐU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I KANTONA SARAJEVO - MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA KANTONA SARAJEVO"

Međunarodni ugovori

broj 7/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA I U VEZI SA ŠESTIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2, PODDIONICA TUNEL ZENICA - DONJA GRAČANICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ PROGRAMA "EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN"
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU INVESTICIONOG GRANTA SIDA-E BIH MUNIC WATSAN, ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (KORISNIK) I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA) DANA 30. 4. 2013. U LUKSEMBURGU 114. 5. 2013. U SARAJEVU, IZMIJENJEN 25. 9. 2018. (SPORAZUM O GRANTU)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR VC2, PODDIONICA BUNA - POČITELJ) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONU PODRŠKU EVROPSKOG ZAJEDNIČKOG FONDA ZA ZAPADNI BALKAN
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA NA DRŽAVNOJ GRANICI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!