"Službeni glasnik BiH", broj 5/24 8.2.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/24 [8.2.2024.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2022. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU KABINETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE EDGE D.O.O. SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZIRANJA PRIVREDNE MANIFESTACIJE REPEX RETAIL & PROPERTY EXPO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZACIJE 13. MEĐUNARODNE INVESTICIONO- POSLOVNE KONFERENCIJE "SARAJEVO BUSINESS FORUM"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZUZIMANJE IZVOĐENJA DIJELA RADOVA UNUTAR DEPOA TRAMVAJA (REMIZA) U SKLOPU KAPITALNOG PROJEKTA "SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA TRAMVAJSKE PRUGE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA ZA DODJELU KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE POSTROJENJA ZA PRETVARANJE ENERGIJE SUNCA U ELEKTRIČNU ENERGIJU - SOLARNE ELEKTRANE "SE SOLAR AGROLAND 370 kW", OPĆINA ILIJAŠ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA 1 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA 3 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE KORISNIKA STANOVA KOJI SE IZDAJU U PODZAKUP U OBJEKTIMA O-9 I O-10 NA LOKACIJI "OTES" ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "ZOI 84" OCS D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM STAMBENOM FONDU SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O USPOSTAVI REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O VOĐENJU I ODRŽAVANJU REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "RAD" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 28 RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU TEKSTA PROTOKOLA O VOĐENJU PREGOVORA SA SAMOSTALNIM SINDIKATOM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BiH - KANTONALNI ODBOR SSOOIO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU TEKSTA PROTOKOLA O PREGOVORIMA SA SINDIKATOM SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONALNI ODBOR KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRAVDE I UPRAVE ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST UGOVORA O REKONSTRUKCIJI, SANACIJI ILI REVITALIZACIJI DRUGE GRUPE JAVNIH OBJEKATA U CILJU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA KANTONA SARAJEVO" LOT 1
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST UGOVORA O REKONSTRUKCIJI, SANACIJI ILI REVITALIZACIJI DRUGE GRUPE JAVNIH OBJEKATA U CILJU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA KANTONA SARAJEVO" LOT 2
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA ANALIZU I MEĐUSOBNO USKLAĐIVANJE TEKSTOVA KOLEKTIVNIH UGOVORA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" - SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO PRIM. DR. SILVA RIZVANBEGOVIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO PRIM. DR. SILVA RIZVANBEGOVIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG (1) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO PRIM. DR. SILVA RIZVANBEGOVIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO PRIM. DR. SILVA RIZVANBEGOVIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
INSTRUKCIJU O VISINI MJESEČNOG NOVČANOG IZNOSA SUBVENCIONIRANJA TROŠKOVA GRIJANJA
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
ODLUKU O DAVANJU ODOBRENJA KIK BOKS SAVEZU ZA UNOŠENJE NAZIVA KANTONA SARAJEVO U NAZIV SAVEZA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RAZMATRANJE, OBRADU I ANALIZU PRISTIGLIH PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA IZ BUDŽETA GRADA SARAJEVA, PREDSTAVNIKA GRADSKOG VIJEĆA, ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU POSTIGLI ZAPAŽENE REZULTATE NA ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA IZ NASTAVNIH PREDMETA/OBLASTI U PRETHODNOJ 2023./2024. ŠKOLSKOJ GODINI IZ BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI KALENDARA OBILJEŽAVANJA DATUMA I DOGAĐAJA ZNAČAJNIH ZA GRAD SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O VISINI NOVČANOG IZNOSA "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2024. GODINI
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU "GRADSKI MUZEJI" SARAJEVO SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2024. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO ZA UDRUŽENJE TURISTIČKIH VODIČA SARAJEVA "VUČKO"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU STANA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE, BEZ NAKNADE, UDRUŽENJU "SRCE ZA DJECU OBOLJELU OD RAKA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE UGOVORA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU, BEZ NAKNADE, NEKRETNINE - VIKEND OBJEKTA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI ZA ZAKLJUČENJE VANSUDSKE NAGODBE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH PO OSNOVU SPORAZUMA O DODJELI TRANSFERA GRADU SARAJEVU ZA PROJEKAT GRADA SARAJEVA "SUFINANSIRANJE 40. GODIŠNJICE OBILJEŽAVANJA ZOI 84"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "KLJUČ GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU GRADA SARAJEVA ZA 2023. GODINU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU "GODIŠNJEG PLANA RADA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2024. GODINU"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE ILIJAŠ ZA 2024. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2023. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRENOSU U VLASNIŠTVO OPREME ZA ODRŽAVANJE, POKRETNIH PRSKALICA I SPORTSKIH REKVIZITA JAVNOJ USTANOVI "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ZA POTREBE SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA BANOVAC
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA PLANA STIPENDIRANJA IZUZETNO NADARENIH UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA PLANA STIPENDIRANJA UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U STANJU SOCIJALNE POTREBE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI BAZNE CIJENE ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2024. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE 1 m² KORISNE STAMBENE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2024. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU RASPONA CIJENA ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PREMA ZONAMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U OPĆINI ILIJAŠ ZA 2024. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET I O IZMJENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ETIČKI KODEKS OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU GODIŠNJE NOVČANE POMOĆI LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O INFORMACIJI O MJERENJU ZADOVOLJSTVA GRAĐANA JAVNIM USLUGAMA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU I - OSNOVNE ODREDBE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROKOPAVANJU SAOBRAĆAJNICA ČIJI JE UPRAVITELJ OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BROJ 33
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI TRGOVKE BROJ 39
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU INVESTICIONOG MENADŽERA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIVREMENOM SMJEŠTAJU STAMBENO UGROŽENIH LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE SA PODRUČJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU "STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 2024-2027. GODINE"
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RADNOM VREMENU U JEDINSTVENOM OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU I DJELOKRUGU RADA SLUŽBI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
PRAVILNIK O NAČINU ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA SKLONIŠTA I ZAKLONA U MIRU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O SANACIJI STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DODJELE BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA PODRŠKU POSLOVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU TRGOVAČKU DJELATNOST (TRGOVINA NA MALO LIČNIM RADOM - TRGOVAC POJEDINAC) NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZA ULAZAK U PJEŠAČKU ZONU NA UŽEM PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA I ZAŠTITE, KAO I PROGRAM REKONSTRUKCIJE, IZGRADNJE I OBNOVE SAOBRAĆAJNICA ČIJI JE UPRAVITELJ OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PRIORITETNIH PROJEKATA IZ INVESTICIONE I KOMUNALNE OBLASTI ZA 2024. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKLJUČKA OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO, BROJ 02-45-725/21 OD 30.12.2021. GODINE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PROGRAM IZGRADNJE I ODRŽAVANJA JAVNIH SKLONIŠTA I ZAKLONA, ODNOSNO PRILAGOĐAVANJA DRUGIH ZAŠTITNIH OBJEKATA ZA SKLANJANJE ZA PERIOD 2024. GODINE - 2028. GODINE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
GODIŠNJI PLAN ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA I ZAKLONA U 2024. GODINI
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA U OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADNO-PRAVNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAVODA ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ZAVODU ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O IMENOVANJU V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!