Službeni glasnik BiH, broj 29/17

Na osnovu člana 12. stav (1) tačka 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 78. stav (1) tačka c) i stav (4) i člana 81. stav (6) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16) i člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, broj 01-02-4242/13, od 11.1.2013., Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O SMJEŠTAJU, NAČINU RADA, FUNKCIONIRANJU I KUĆNOM REDU U IZBJEGLIČKO-PRIHVATNOM CENTRU "SALAKOVAC" U MOSTARU


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o smještaju, načinu rada, funkcioniranju i kućnom redu u Izbjegličko-prihvatnom centru "Salakovac" u Mostaru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definiraju se: način smještaja u Izbjegličko-prihvatnom centru "Salakovac" u Mostaru (u daljnjem tekstu: IPC "Salakovac"), osnovni principi, način rada i funkcioniranje IPC-a "Salakovac", prava i obaveze korisnika IPC-a "Salakovac" i pravila o kućnom redu u IPC-u "Salakovac".

Član 2.
(Pravo na smještaj u IPC-u "Salakovac")

(1) Pravo na smještaj u IPC-u "Salakovac" mogu ostvariti:

a) osobe kojima je priznat izbjeglički status pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: MS), na osnovu člana 41. stav (1) tačka a) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) osobe kojima je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom odlukom MS, u skladu s članom 41. stav 1. tačka b) Zakona.

(2) U slučaju spajanja porodice na osnovu člana 78. stav (2) Zakona, članovi porodice uživaju ista prava kao i osobe iz stava (1) ovog pravilnika u pogledu ostvarivanja prava na smještaj u IPC-u "Salakovac".

Član 3.
(Zabrana diskriminacije)

Unutar IPC-a "Salakovac" neće se tolerirati bilo kakav oblik diskriminacije u pogledu zemlje porijekla, rase, boje kože, spola, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskog statusa, dobi, psihičke ili fizičke invalidnosti ili nekog drugog razloga.

Član 4.
(Jedinstvo porodice)

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) osigurat će poštivanje principa jedinstva porodice u svim situacijama koje se tiču korisnika IPC-a "Salakovac".

Član 5.
(Princip najboljeg interesa djeteta)

Ministarstvo će osigurati da se, u svim radnjama koje se tiču djeteta, prvenstveno vodi računa o najboljem interesu djeteta, te da su sva prava djeteta zaštićena u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) i međunarodnim standardima.

Član 6.
(Osobe s posebnim potrebama)

Ministarstvo će učiniti dodatne napore da osobama s posebnim potrebama (maloljetnici, maloljetnici bez pratnje, invalidi, starije osobe, osobe koje su pretrpjele mučenje, silovanje ili sličnu traumu, samohrani roditelji i trudnice) omogući smještaj i zbrinjavanje u skladu s njihovim potrebama.

II. NAČIN RADA I FUNKCIONIRANJE IPC-a "SALAKOVAC"


Član 7.
(Status IPC-a "Salakovac")

(1) IPC "Salakovac" je unutrašnja organizaciona jedinica Ministarstva, koja je sistematizirana u okviru Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku.

Član 8.
(Objekti za smještaj)

(1) IPC "Salakovac" sastoji se od četiri objekta za smještaj, portirnice i upravne zgrade.

(2) Objekti su priključeni na javnu elektromrežu, javni vodovod, kanalizaciju i lokalni put.

Član 9.
(Upravnik IPC-a "Salakovac")

(1) Upravnik IPC-a "Salakovac" rukovodi IPC-om "Salakovac" i za svoj rad odgovara rukovodiocu Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku.

(2) U odsustvu upravnika IPC-a "Salakovac", rukovodilac Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku će, uz konsultaciju s upravnikom IPC-a Salakovac, odrediti osobu koja će ga zamjenjivati za vrijeme odsustva.

Član 10.
(Osoblje IPC-a "Salakovac")

Pored upravnika IPC "Salakovac", o radu i funkcioniranju IPC-a "Salakovac" brine i drugo angažirano osoblje, koje za svoj rad odgovara upravniku IPC-a "Salakovac" i rukovodiocu Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku.

Član 11.
(Obaveze upravnika i osoblja IPC-a "Salakovac")

Upravnik i osoblje IPC-a "Salakovac" obavezni su da poštuju prava njegovih korisnika.

Član 12.
(Vijeće izbjeglica IPC-a "Salakovac")

(1) S ciljem uključivanja korisnika IPC-a "Salakovac" u postupak konsultacija prilikom donošenja odluka bitnih za njegov rad i ostvarivanje prava korisnika, osniva se Vijeće izbjeglica IPC-a "Salakovac".

(2) Vijeće izbjeglica IPC-a "Salakovac" čine predstavnici korisnika IPC-a "Salakovac, s tim da se vodi računa da u sastavu Vijeća izbjeglica IPC-a "Salakovac" korisnici budu proporcionalno zastupljeni po spolu i grupama.

(3) Na prijedlog upravnika IPC-a "Salakovac", Vijeće izbjeglica IPC-a "Salakovac" sastaje se najmanje jednom mjesečno, gdje zajedno s upravnikom, predstavnicima nevladinih organizacija i UNHCR-om, razmatra prijedloge i odluke značajne za rad IPC-a "Salakovac".

(4) Zapisnici o održanim sastancima Vijeća izbjeglica IPC-a "Salakovac" dostavljaju se Ministarstvu.

III. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA IPC-a "SALAKOVAC"


Član 13.
(Smještaj)

(1) Osobe kojima je MS priznao status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite, nakon dobivanja identifikacionog kartona (izbjegličkog kartona ili kartona supsidijarne zaštite), na lični zahtjev ili zahtjev opunomoćenika, podnose Ministarstvu zahtjev za smještaj u IPC "Salakovac".

(2) Smještaj odobrava ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

(3) Osobe pod međunarodnom zaštitom smještaju se u IPC "Salakovac", u skladu s raspoloživim slobodnim kapacitetima za njihov prihvat.

Član 14.
(Trajanje smještaja u IPC-u "Salakovac")

(1) Osobe pod međunarodnom zaštitom koje se smještaju u IPC "Salakovac" mogu biti korisnici ovog smještaja dvije godine, uz mogućnost produženja boravka za jednu godinu.

(2) Produžetak boravka u IPC-u "Salakovac" odobrava ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, na prijedlog Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku, a uz prethodno obavljene konsultacije s timom za psiho-socijalnu pomoć i UNHCR-om.

(3) U izuzetnim okolnostima, boravak iz stava (1) ovog člana može se produžiti više puta, o čemu odlučuje ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz prethodno obavljene konsultacije s timom za psiho-socijalnu pomoć i UNHCR-om, pri čemu ukupan boravak ne može trajati duže od pet godina.

Član 15.
(Prava korisnika IPC-a "Salakovac")

(1) Za vrijeme boravka u IPC-u "Salakovac" njegovi korisnici ostvaruju i ostala prava iz člana 78. stav (1) tač. b), d), e), f), g) i h) Zakona.

(2) Korisnicima IPC-a "Salakovac" će se također omogućiti: ishrana, prijevoz do zdravstvenih i obrazovnih ustanova, besplatna pravna i psiho-socijalna pomoć, školski pribor, te zadovoljiti druge neophodne životne potrebe.

(3) Tokom boravka u IPC-u "Salakovac" njegovim korisnicima bit će omogućen pristup integracijskim olakšicama.

Član 16.
(Sanitarno-ekološka zaštita u IPC-u "Salakovac")

(1) Pod sanitarno-ekološkom zaštitom u IPC-u "Salakovac" smatra se obavljanje redovne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, deviperacije i depedikulacije.

(2) Upravnik IPC-a "Salakovac" obavezuje se da kontrolira obavljanje redovne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, deviperacije i depedikulacije objekata i prostora oko IPC-a "Salakovac", prema zakonski utvrđenim standardima, i da o tome izvještava Ministarstvo.

Član 17.
(Saradnja s nevladinim organizacijama)

Ministarstvo će nevladinim organizacijama, specijaliziranim za pružanje pravne i psiho-socijalne pomoći, omogućiti slobodan pristup IPC-u Salakovac, radi pružanja pravne i psiho-socijalne pomoći korisnicima IPC-a "Salakovac".

Član 18.
(Psiho-socijalna pomoć)

(1) Na osnovu potpisanih sporazuma s nevladinim organizacijama o pružanju pomoći za korisnike IPC-a "Salakovac", u IPC-u "Salakovac" svakodnevno je prisutan socijalni radnik, kao dio psiho-socijalnog tima koji pruža usluge iz domena psiho-socijalne pomoći.

(2) Pružanje psiho-socijalne pomoći bit će osigurano u bliskoj saradnji i radu s mjesno nadležnim centrom za socijalni rad i zdravstvenim ustanovama.

(3) U slučaju kršenja odredbi o kućnom redu, a prije izricanja mjere udaljenja iz IPC-a "Salakovac", upravnik IPC-a "Salakovac" će od stručnog psiho-socijalnog tima zatražiti stav i stručno mišljenje u vezi s tim i dostaviti ih u sjedište Ministarstva.

Član 19.
(Obaveze korisnika IPC "Salakovac")

Korisnici IPC-a "Salakovac" obavezni su poštivati pravni sistem u BiH, važeće zakonske propise u BiH i ponašati se u skladu s njima.

IV. PRAVILA O KUĆNOM REDU


Član 20.
(Obaveza poštivanja pravila o kućnom redu)

(1) Za vrijeme boravka u IPC-u "Salakovac" njegovi korisnici dužni su poštivati pravila o kućnom redu.

(2) Korisnici IPC-a "Salakovac" bit će, prilikom smještaja u IPC "Salakovac", upoznati s odredbama ovog pravilnika i pravilima o kućnom redu u IPC-u "Salakovac", a dužni su potpisati i izjavu da su upoznati sa svim odredbama Pravilnika i da će ga poštivati.

Član 21.
(Odsustvo iz IPC-a "Salakovac")

(1) Korisnici IPC-a "Salakovac" uživaju punu slobodu kretanja.

(2) Svako odsustvo iz IPC-a "Salakovac" poslije 2200 sata mora se najaviti upravniku IPC-a "Salakovac".

(3) Ako korisnik IPC-a "Salakovac" namjerava odsustvovati iz IPC-a "Salakovac" duže od sedam dana, dužan je o tome upoznati upravnika IPC-a "Salakovac", koji obavještenje o tome dostavlja u sjedište Ministarstva.

(4) Korisnik IPC-a "Salakovac", koji boravi izvan IPC-a "Salakovac" duže od tri dana, a o tome nije obavijestio upravnika IPC-a "Salakovac" ili opravdao odsustvo, smatra se da je napustio IPC "Salakovac" i ne može više biti njegov korisnik.

Član 22.
(Posjete IPC-u "Salakovac")

(1) Korisnici IPC-a "Salakovac" imaju pravo na posjete.

(2) Posjete korisnicima IPC-a "Salakovac" obavljaju se u periodu od 800 do 2000 sati.

(3) Svi posjetioci IPC-a "Salakovac" obavezni su napustiti IPC-a "Salakovac" poslije 2000 sati.

Član 23.
(Obaveze posjetilaca IPC-a "Salakovac")

(1) Prilikom ulaska u IPC "Salakovac" svi posjetioci dužni su se prijaviti na prijavnici IPC-a "Salakovac".

(2) Posjetilac IPC-a "Salakovac" obavezan je, prilikom ulaska u IPC "Salakovac", ostaviti identifikacionu ispravu na prijavnici IPC-a "Salakovac".

(3) Posjetioci IPC-a "Salakovac" obavezni su poštivati pravila o kućnom redu u IPC-u "Salakovac".

(4) Ovlašteni radnik IPC-a "Salakovac" dužan je voditi evidenciju o svim posjetama u IPC-u "Salakovac".

Član 24.
(Vanjski saradnici)

(1) Vanjskim saradnicima - posjetiocima IPC-a "Salakovac", koji po osnovu posebnih aranžmana obavljaju poslove za IPC "Salakovac", Ministarstvo izdaje odobrenje za ulazak u IPC "Salakovac", a kopiju odobrenja prosljeđuje upravniku IPC-a "Salakovac".

(2) Ostale posjete moraju se najaviti i evidentirati.

Član 25.
(Povreda pravila o kućnom redu)

Povredama pravila o kućnom redu ovog pravilnika smatraju se:

a) unošenje, čuvanje, posjedovanje i korištenje vatrenog oružja i eksplozivnih sredstava u IPC-u "Salakovac",

b) unošenje, posjedovanje, čuvanje, rasturanje i korištenje opojnih droga u IPC-u "Salakovac",

c) prekomjerno konzumiranje alkohola u IPC-u "Salakovac",

d) neodržavanje lične higijene, higijene prostorija za boravak i zajedničkih prostorija,

e) unošenje sekundarnog otpada u krug IPC-a "Salakovac", prostorije za boravak i zajedničke prostorije,

f) ometanje boravka drugih korisnika IPC-a "Salakovac",

g) stupanje u brak sa osobom mlađom od 18 godina, bez saglasnosti roditelja i socijalnog radnika,

h) stupanje u suživot sa osobom mlađom od 16 godina,

i) nasilje nad osobama u IPC-u "Salakovac",

j) svi oblici diskriminacije navedeni u članu 3. ovog pravilnika,

k) nasilje u porodici, zlostavljanje i seksualno zlostavljanje,

l) remećenje javnog reda i mira u IPC-u "Salakovac",

m) svaka radnja koja onemogućava djetetu pohađanje osnovne škole,

n) nepoštivanje ličnosti i integriteta osoblja zaposlenog u IPC-u "Salakovac" i

o) ostali vidovi negativnog društvenog ponašanja.

Član 26.
(Usmeno upozorenje)

(1) U slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika, upravnik IPC-a "Salakovac" obavit će razgovor s korisnikom IPC-a "Salakovac", uz prisustvo socijalnog radnika, o tome sačiniti službenu zabilješku i usmeno ga upozoriti na mogućnost udaljenja iz IPC-a "Salakovac".

(2) Upravnik IPC-a "Salakovac" će o tome pismeno upoznati Ministarstvo.

Član 27.
(Obavještavanje MUP-a)

(1) U slučaju ponašanja koje indicira vršenje krivičnih djela i u slučaju da korisnici IPC-a "Salakovac" remete javni red i mir u IPC-u "Salakovac", upravnik IPC-a "Salakovac" obavezan je obavijestiti najbližu policijsku upravu i o tome sačiniti službenu zabilješku, koju odmah prosljeđuje Ministarstvu.

(2) Kod posebno hitnih, važnih i osjetljivih slučajeva iz stava (1) ovog člana, upravnik IPC-a "Salakovac" će odmah telefonom obavijestiti odgovornu osobu u Ministarstvu.

Član 28.
(Pismena opomena)

Ako korisnik IPC-a "Salakovac" nastavi kršiti odredbe Pravilnika, upravnik IPC-a "Salakovac" upućuje mu pismenu opomenu pred udaljenje iz IPC-a "Salakovac" i o tome obavještava Ministarstvo.

Član 29.
(Obavještenje o udaljenju iz IPC-a "Salakovac")

Nakon što upravnik IPC-a "Salakovac"uputi prijedlog za udaljenje iz IPC-a "Salakovac", ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, cijeneći sve okolnosti pojedinačnog slučaja, te prijedlog Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku, u što kraćem roku dostavlja obavještenje o udaljenju korisnika iz IPC-a "Salakovac".

Član 30.
(Dostavljanje obavještenja)

(1) Obavještenje o udaljenju dostavlja se korisniku IPC-a "Salakovac" posredstvom upravnika IPC-a "Salakovac".

(2) Ako obavještenje o udaljenju iz IPC-a "Salakovac" ne može odmah biti uručeno njegovom korisniku, bit će objavljeno na oglasnoj ploči IPC-a "Salakovac".

Član 31.
(Rok za napuštanje IPC-a "Salakovac")

Korisnik koji se udaljava iz IPC-a "Salakovac" obavezan je napustiti IPC "Salakovac" odmah po uručivanju obavještenja o udaljenju ili objave iste na oglasnoj ploči IPC "Salakovac".

Član 32.
(Osobe koje se udaljavaju iz IPC-a "Salakovac")

(1) Iz IPC-a "Salakovac" udaljava se osoba koja je prekršila odredbe Pravilnika, a ostali članovi porodice su i dalje korisnici IPC-a "Salakovac".

(2) Nakon obavljenog razgovora socijalnog radnika i članova porodice korisnika koji se udaljava iz IPC-a "Salakovac", uz pismenu saglasnost ostatka porodice da ne žele razdvajati porodicu, iz IPC-a "Salakovac" udaljava se cijela porodica.

(3) Iz IPC-a "Salakovac" može se udaljiti osoba prije isteka roka za boravak u IPC-u "Salakovac" iz člana 14. stav (1) i člana 15. stav (1), koja je iz neopravdanog razloga odbila posao, pronađen na tržištu rada.

Član 33.
(Prijava štete)

Svaki korisnik IPC-a "Salakovac" ima pravo i dužnost da upravniku-a IPC "Salakovac" podnese prijavu o šteti uzrokovanoj u IPC-u "Salakovac".

Član 34.
(Šteta na imovini IPC-a "Salakovac")

Korisnik IPC-a "Salakovac" koji namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu na imovini IPC-a "Salakovac" dužan ju je nadoknaditi.

Član 35.
(Odgovornost za učinjenu štetu)

(1) Ako štetu uzrokuje više korisnika IPC-a "Salakovac", svaki korisnik odgovoran je za dio štete koju je uzrokovao.

(2) Ako se za svakog korisnika IPC-a "Salakovac" ne može utvrditi dio štete koju je on uzrokovao, smatra se da su svi korisnici IPC-a "Salakovac" jednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim dijelovima.

Član 36.
(Lična imovina)

(1) Korisnici IPC-a "Salakovac" odgovorni su za ličnu imovinu.

(2) Ministarstvo neće snositi odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu ličnu imovinu.

Član 37.
(Izvještavanje)

Upravnik IPC-a "Salakovac" obavezan je Ministarstvu dostavljati mjesečne izvještaje o radu i funkcioniranju IPC-a "Salakovac".

Član 38.
(Obilazak IPC-a "Salakovac"od strane Ministarstva)

Predstavnici Ministarstva dužni su, u skladu s godišnjim planom rada, obilaziti IPC "Salakovac" i o zatečenom stanju sačiniti službenu zabilješku, s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja u IPC-u "Salakovac".

Član 39.
(Evidencije)

Osoblje zaposleno u IPC-u "Salakovac" obavezno je iz svog djelokruga voditi evidencije o:

a) korisnicima IPC-a "Salakovac" i njihovom statusu,

b) svim važnijim događajima koji su se desili u posljednja 24 sata,

c) evidentiranim službenim obilascima IPC-a "Salakovac" pripadnika policije, razlozima dolaska, kao i mjerama koje su preduzeli prema korisnicima IPC-a "Salakovac",

d) ulascima drugih osoba u krug IPC-a "Salakovac",

e) dužim odsustvovanjima korisnika iz IPC-a "Salakovac",

f) isporuci hrane i higijenskih potrepština,

g) obavljenim razgovorima s korisnicima IPC-a "Salakovac" koji su narušavali kućni red, kao i evidencije o preduzetim mjerama (usmenim i pismenim opomenama),

h) održavanju higijene zajedničkih prostorija,

i) odvozu smeća iz IPC-a "Salakovac",

j) obavljenoj dezinfekciji, dezinsekciji, deratizaciji i deviperaciji,

k) kvarovima na elektro i vodoinstalacijama, kao i drugim nedostacima na objektima u krugu IPC-a "Salakovac",

l) korištenju službenih automobila i

m) drugim važnim okolnostima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 40.
(Provođenje Pravilnika)

Za provođenje ovog pravilnika odgovorno je Ministarstvo.

Član 41.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH".

Član 42.
(Korisnici zatečeni u IPC-u "Salakovac")

Korisnicima IPC-a "Salakovac", koji su zatečeni u IPC-u "Salakovac" na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, boravak u IPC-u "Salakovac" traje godinu dana od datuma stupanja na snagu ovog pravilnika i ne može se produžavati, izuzev za porodice čija djeca pohađaju osnovno ili srednje obrazovanje, kojima se boravak može produžiti do isteka tekuće školske godine.

Član 43.
(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu rada, funkcioniranju i kućnom redu u Izbjegličko-prihvatnom centru "Salakovac" u Mostaru ("Službeni glasnik BiH", broj 6/14).

Broj 01-02-2-937-1/17
06. aprila 2017. godine
Sarajevo


Ministrica
Semiha Borovac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!