Službeni glasnik BiH, broj 64/22

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), rješavajući po zahtjevu pravnog lica "Renewable Energy Solutions BH" d.o.o. Banja Luka, broj 05-28-12-155-1/22 od 25. maja 2022. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 15. septembra 2022. godine, donijeta je


ODLUKA


O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Pravnom licu "Renewable Energy Solutions BH" d.o.o., Banja Luka, izdaje se privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

2. Privremena licenca iz tačke 1. ove Odluke izdaje se za period od 16. septembra 2022. godine do 15. septembra 2023. godine i koristi se u skladu sa Standardnim uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom ("Službeni glasnik BiH", broj 14/16).

3. Privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom sastavni je dio ove Odluke.

4. Vlasnik privremene licence je u obavezi plaćati regulatornu naknadu u periodu važenja privremene licence, na način i u rokovima utvrđenim posebnim aktom.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a njen dispozitiv bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-12-155-21/22
15. septembrа 2022. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!