Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 16. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 17.12.2021. godine, usvojilo je


POSLOVNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Poslovniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21 i 68/21), u članu 34. dodaje se stav (4) koji glasi:

"(4) Predsjednik suda dužan je dostaviti Vijeću pismeno obrazloženje potrebe za sudijom sa određenim radnim iskustvom najkasnije 10 dana od upražnjavanja pozicije."

Član 2.


U članu 59b. u stavu (2) tačka c) se briše.

U stavu (3) brišu se riječi "ili specifičnog radnog iskustva".

Stav (5) se briše.

Član 3.


Ovaj poslovnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-07-3-4521-1/2021
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!