Službeni glasnik BiH, broj 16/17

Na osnovu člana 4. i člana 12. stav (1) tačka 12) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13), člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09), član 78. (1) f) i člana 81. stava (4) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br.11/16, 16/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O NAČINU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA OSOBA KOJIMA JE PRIZNATA MEĐUNARODNA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI


I. OPĆA PRAVILA


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom određuju se: nadležni organi, propisuju uslovi i način ostvarivanja zdravstvenog osiguranja na osnovu kojeg osoba kojoj je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, način finansiranja prava i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava propisanih ovim pravilnikom.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Osobe koje ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje)

Osobe koje ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u skladu s ovim pravilnikom i važećim zakonima u BiH i međunarodnim sporazumima u ovoj oblasti su:

a) stranci kojima je priznat izbjeglički status pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH na osnovu člana 43. stav (1) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) stranci kojima je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH u skladu s članom 43. stav (2) Zakona,

c) članovi porodice stranaca iz stava (1) tačka a) ovog člana koji su ostvarili pravo na spajanje porodice u skladu s članom 13. Zakona.

II. POSTUPAK I NADLEŽNI ORGANI


Član 4.
(Identifikacioni dokumenti)

(1) Stranci iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika dokazuju svoj identitet i status važećim izbjegličkim kartonom.

(2) Stranci kojima je priznat status supsidijarne zaštite iz člana 3. stav (1) tačka b) dokazuju svoj identitet i status važećim kartonom supsidijarne zaštite.

Član 5.
(Uslov ostvarivanja obaveznog zdravstvenog osiguranja)

(1) Stranci iz člana 3. ovog pravilnika koji ostvare pravo na rad, socijalnu zaštitu ili drugo pravo po osnovu kojeg se ostvaruje obavezno zdravstveno osiguranje svoja prava na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu ostvaruju na način i pod uslovima propisanim zakonima i drugim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja koji su na snazi u BiH.

(2) Stranci iz člana 3. ovog pravilnika koji ne ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje na način naveden u stavu (1) ovoga član (u daljnjem tekstu: osiguranici) ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje pod uslovima propisanim ovim pravilnikom i propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja u onoj mjeri u kojoj ti propisi nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 6.
(Osiguranje sredstava za obavezno zdravstveno osiguranje)

(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obveznik je uplate doprinosa (u daljnjem tekstu: obaveznik osiguranja). Ministarstvo uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za osiguranike koji ispunjavaju uslove iz člana 4. i člana 5. stav (2) ovog pravilnika. Doprinos se uplaćuje sljedećim nosiocima osiguranja: Fondu za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, nadležnim kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH i Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH (u daljnjem tekstu: nosioci osiguranja). Obavezno zdravstveno osiguranje po ovom osnovu imaju i članovi porodice osiguranika, pod uslovom da to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu u BiH.

(2) Stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje osiguranika utvrđuje se u visini od 5% od prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u BiH, a prema posljednjim objavljenim podacima Agencije za statistiku BiH.

Član 7.
(Postupanje s prijavama za zdravstveno osiguranje)

(1) U skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Ministarstvo je obavezno da prijavi stranca iz člana 2. ovog pravilnika u poreski sistem prema mjestu njegovog prebivališta ili boravišta.

(2) Ministarstvo na odgovarajućem obrascu nadležne poreske uprave službenim putem dostavlja prijavu poreskoj ispostavi prema mjestu prebivališta ili boravišta stranca iz člana 3. ovog pravilnika.

(3) Nakon što nadležna poreska uprava izvrši prijavu u poreski sistem i o tome službenim putem obavijesti Ministarstvo, osiguraniku i članovima njegove porodice izdaje se zdravstvena knjižica. Status osigurane osobe dokazuje se ovjerenom zdravstvenom knjižicom i identifikacionim dokumentom iz člana 3. ovog pravilnika.

(4) Nosioci osiguranja, po zaprimljenoj prijavi osiguranja od Ministarstva, provjeravaju da li stranac, na kojeg se prijava odnosi, već uživa pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu i o tome bez odgađanja obavještavaju Ministarstvo i vraćaju zaprimljenu prijavu.

(5) Stranac iz član 3. ovog pravilnika dužan je prijavljivati se Ministarstvu svakog 10. u mjesecu radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje.

Član 8.
(Odjava obaveznog zdravstvenog osiguranja)

(1) Ministarstvo odjavljuje sa osiguranja osiguranika na propisanom obrascu nosioca osiguranja.

(2) Ministarstvo odjavljuje s obaveznog zdravstvenog osiguranja sve osobe kojima je Ministarstvo sigurnosti BiH donijelo pravosnažnu odluku o prestanku statusa, kao i osobe koje su stekle uslove za obavezno zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.

(3) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgađanja obavještava Ministarstvo o svim statusnim pitanjima na način propisan Zakonom.

Član 9.
(Uplata premije zdravstvenog osiguranja)

(1) Ministarstvo je obveznik uplate premije zdravstvenog osiguranja za strance iz člana 3. ovog pravilnika.

(2) Ministarstvo na godišnjem nivou uplaćuje premije zdravstvenog osiguranja zavodima zdravstvenog osiguranja za osobe iz člana 3. ovog pravilnika, a prema mjestu njihovog prebivališta ili boravišta u BiH.

(3) Ministarstvo uplaćuje premije zdravstvenog osiguranja zavodima zdravstvenog osiguranja u skladu s propisima iz ove oblasti.

Član 10.
(Zaštita podataka)

(1) Na podatke koji se odnose na strance iz člana 3. ovog pravilnika primjenjuju se propisi o zaštiti ličnih podataka koji se odnose i na državljane BiH.

(2) U odnosu na zemlju porijekla stranca iz člana 3. ovog pravilnika, sve informacije i podaci smatraju se povjerljivim i mogu biti dostavljeni zemlji porijekla samo nakon što se prethodno pribavi mišljenje Ministarstva i pismena saglasnost stranca na kojeg se taj podatak odnosi.

Član 11.
(Vođenje službene evidencije)

(1) Ministarstvo vodi službenu evidenciju o strancima iz člana 3. ovog pravilnika koji ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po ovom pravilniku.

(2) Na osnovu člana 162. Zakona o upravnom postupku, Ministarstvo izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12.
(Povoljniji tretman)

Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje, entiteti, Brčko Distrikt BiH ili kantoni mogu pružiti povoljniji tretman strancima iz člana 3. ovog pravilnika, koji imaju prebivalište ili boravište na njihovoj teritoriji, ako se povoljniji tretman pruža i državljanima BiH.

Član 13.
(Tumačenje Pravilnika)

Za tumačenje i provođenje odredbi ovog pravilnika nadležno je Ministarstvo.

Član 14.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 54/10).

Broj 01-02-2-367-1/17
10. februara 2017. godine


Ministrica
Semiha Borovac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!