Službeni glasnik BiH, broj 62/21

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 16. stav (1) Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18) i Prijedloga Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini (broj 04-3-02-3-804-8/21 od 27.09.2021. godine), po Zahtjevu za registraciju naziva prehrambenog proizvoda "Drvarski mućeni pekmez od drenjina" zaštićenom oznakom porijekla podnesenog od strane Udruženja mladih "Budi zdrav ko dren", Grahovska 12, 80260 Drvar, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE
1. Registrira se OZNAKA PORIJEKLA (ZOP) prehrambenog proizvoda "DRVARSKI MUĆENI PEKMEZ OD DRENJINA", Udruženja mladih "Budi zdrav ko dren".

2. Naziv iz tačke 1. ovog rješenja odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni iz Aneksa I Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18).

3. Registrirana oznaka iz tačke 1. ovog rješenja, označava se pripadajućim zaštićenim znakom oznake porijekla na način i u skladu sa Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19).

4. Danom pravosnažnosti ovog rješenja, registrirana oznaka iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

5. U registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upisuje se i svaki pojedini član Udruženja iz tačke 1. ovog rješenja.

6. Svaki pojedini proizvođač proizvoda s nazivom zaštićenim iz tačke 1. ovog rješenja, odnosno korisnik oznake, kao i svaki učesnik u lancu proizvodnje, prerade i distribucije naveden u specifikaciji proizvoda "Drvarski mućeni pekmez od drenjina", provodi postupak potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda kod ovlaštenog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

7. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na web-stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Udruženje mladih "Budi zdrav ko dren", Grahovska 12, 80260 Drvar, podnijelo je Zahtjev za registraciju naziva prehrambenog proizvoda "Drvarski mućeni pekmez od drenjina" zaštićenom oznakom porijekla, a koji je zaprimljen u Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) pod brojem UP-1-02-2-1/21 od 05.01.2021. godine i dopune Zahtjeva pod brojem UP-1-02-2-1-1/21 od 04.02.2021. godine.

Zahtjev je osnovan.

Komisija za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Komisija) razmatrala je Zahtjev, u skladu sa članom 11. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode. Podnosilac zahtjeva dostavio je: Zahtjev za registraciju naziva prehrambenog proizvoda "Drvarski mućeni pekmez od drenjina" zaštićenom oznakom porijekla; dokaz o registraciji Udruženja mladih "Budi zdrav ko dren"; izjavu predsjednika Udruženja mladih "Budi zdrav ko dren" o usvojenoj odluci o zaštiti oznake porijekla "Drvarskog mućenog pekmeza od drenjina"; Specifikaciju proizvoda "Drvarski mućeni pekmez od drenjina"; Jedinstveni dokument za prehrambeni proizvod "Drvarski mućeni pekmez od drenjina"; potvrdu Organic Control System d.o.o. da se može izvršiti postupak provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda "Drvarski mućeni pekmez od drenjina; naziv i adresu Udruženja mladih "Budi zdrav ko dren" proizvođača "Drvarskog mućenog pekmeza od drenjina" i Organic Control System d.o.o. kao ovlaštenog tijela koje provjerava usklađenost s odredbama specifikacije proizvoda; uplatnicu o uplaćenoj naknadi za podnošenje zahtjeva za registraciju oznake porijekla.

Komisija je utvrdila da je dostavljeni Zahtjev kompletan i osnovan. U skladu s navedenim Agencija je objavila Obavještenje o Zahtjevu ("Službeni glasnik BiH", broj 34/21) i Proizvođačku specifikaciju na svojoj službenoj web stranici dana 01.06.2021. godine.

S obzirom da u propisanom roku nije bilo podnesenih prigovora na objavljeni Zahtjev, Komisija je jednoglasno dostavila Prijedlog o registraciji naziva prehrambenog proizvoda "Drvarski mućeni pekmez od drenjina" zaštićenom oznakom porijekla.

U skladu s navedenim, podnosilac Zahtjeva je obaviješten o ispunjavanju uslova za dobijanje rješenja i obavezom uplate naknade za provedbu postupka registracije i naknade za izdavanje rješenja odnosno za upis u registar.

Članom 8. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, određeno je da se postupak za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda pokreće zahtjevom koji se podnosi Agenciji, a da predmetni postupak provodi Komisija.

Članovima 12., 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, propisan je način vođenja postupka, okončanje postupka, upisa u registar i objava oznake u "Službenom glasniku BiH" i na web stranici Agencije.

Članom 17. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, definirano je korištenje zaštićene oznake kao i izgled i način korištenja iste.

Članom 43. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode definiran je postupak potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda kod ovlaštenog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

U skladu s naprijed navedenim, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa Odlukom o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 34/19), podnosilac zahtjeva uplatio je naknadu za podnošenje zahtjeva u iznosu od 30,00 KM, naknadu za provođenje postupka registracije u iznosu od 500,00 KM i naknadu za upis u Registar u iznosu od 30,00 KM, na jedinstveni račun trezora (JRT trezor BiH) u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku


Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-02-2-1-12/21
28. septembra 2021. godine


Direktor
Dr. sci. Džemil Hajrić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!