Međunarodni ugovori, broj 2/19
DEKLARACIJA


O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA/PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.

Zabrinuti zbog velikog broja smrtonosnih i ozbiljnih povreda u cestovnom prometu koje predstavljaju glavni problem u našim društvima, što uzrokuje neprihvatljivu ljudsku patnju i značajan ekonomski gubitak;

Naglašavajući da je moguće spriječiti ogromnu većinu smrtonosnih i ozbiljnih povreda u cestovnom prometu te da bi više djelovanja trebalo usmjeriti na broj smrtonosnih i ozbiljnih povreda u cestovnom prometu;

Prepoznajući prava svih građana na pristupačnu i sigurnu mobilnost i značaj promoviranja održivih vidova prometa;

Uvažavajući stalne napore Evropske unije za unapređenje sigurnosti prometa na cestama i izražavanju želje da se nastavi tim putem;

Potvrđujući našu spremnost za intenziviranjem nacionalnog i regionalnog djelovanja, kao i evropske saradnje s ciljem provođenja efikasnih politika i mjera sigurnosti prometa na cestama i usvajanja perspektive Nulte vizije u budućnosti kako bi se smanjio broj smrtno stradalih i ozbiljno povrijeđenih na našim cestama;

Ponovo potvrđujući daje sigurnost prometa na cestama zajednička odgovornost i daje potrebno konkretno i zajedničko djelovanje: Prometne zajednice, nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, privrede i civilnog društva, i to svakog unutar područja svoje odgovornosti;

Ovim izražavamo svoje opredjeljenje za smanjenje broja smrtno stradalih i ozbiljno povrijeđenih na cestama te, općenito, snažno poboljšanje sigurnosti na cestama u zemljama potpisnicama iz jugoistočne Evrope i pozivamo na sljedeće:

Akcije za jačanje upravljanja sigurnošću na cestama


- Staviti sigurnost na cestama u vrh političkog plana i preduzeti mjere za jačanje koordiniranog planiranja i provođenja politika sigurnosti na cestama u i između zemalja potpisnica iz jugoistočne Evrope te saradnju između vlada, civilnog društva i privatnog sektora;

- Uspostaviti koordinacijski odbor odgovoran za sigurnost prometa na cestama pod nadzorom nadležnog ministarstva svake od zemalja potpisnica iz jugoistočne Evrope;

- Paralelno uspostaviti koordinacijski mehanizam između policijskih snaga i pravosuđa kako bi se osiguralo potpuno i striktno provođenje propisa koji se tiču sigurnosti na cestama u svakoj od zemalja potpisnica iz jugoistočne Evrope, uključujući i kaznena djela koja su počinili nerezidentni vozači;

- Pružati odgovarajuću fmansijsku i tehničku pomoć policijskim snagama zemalja potpisnica iz jugoistočne Evrope i jačati saradnju između tih tijela u području zapadnog Balkana;

- Prepoznati pripremu nacionalnih strategija i akcionih planova o sigurnosti na cestama na nivou svake od zemalja kao efikasnog sredstva za bolje upravljanje sigurnošću prometa na cestama i pozvati sve zemlje koje to još uvijek nisu uradile da pripreme, provedu i razmijene informacije o svojim planovima i strategijama o sigurnosti prometa na cestama;

- Usvojiti perspektivu Nulte vizije i pristupa sigurnog sistema pri izradi strategija i politika o sigurnosti prometa na cestama, posebno s ciljem sprečavanja ozbiljnih posljedica sudara prilikom neizbježnih ljudskih grešaka na cestama;

- Obavezati se na usvajanje željenih ciljeva kojima se u periodu od 2020. do 2030. broj smrtno stradalih i teško povrijeđenih smanjuje za pola, što je u skladu sa ciljevima smanjenja smrtnosti i povreda u EU i na nivou UN-a, te usvojiti potrebne dodatne mjere za postizanje tih ciljeva;

- Obavezati se na poboljšanje kvalitete sistematskog i konsolidiranog prikupljanja podataka o smrtnim slučajevima i ozbiljnim povredama u cestovnom prometu u skladu sa postojećim standardima i definicijama u EU (CARE model prikupljanja podataka);

- Preduzeti korake radi poboljšanja istraga o nesrećama i naknadno prikupljanje podataka s ciljem identificiranja prioritetnih područja i najefikasnijih protivmjera sigurnosti prometa na cestama;

- Osigurati adekvatno finansiranje politika i programa sigurnosti prometa na cestama, uključujući i saradnju i inovacije u provođenju, istragama o nesrećama, informiranju i podizanju svijesti te drugim namjenskim inicijativama o sigurnosti prometa na cestama.

Akcije za unapređenje sigurne infrastrukture


- Utvrditi najopasnije dijelove proširene transevropske cestovne mreže na zapadni Balkan gdje se dešava najveći broj nesreća sa smrtno i teško stradalim;

- Primijeniti načela upravljanja sigurnošću infrastrukture na transevropskoj cestovnoj mreži, posebno na njenim najopasnijim dijelovima, putem kombinacije odgovarajućeg planiranja i sigurnosne procjene, projektiranja, izgradnje i održavanja cesta;

- Uspostaviti i provoditi adekvatna ograničenja brzine uz odgovarajuće mjere sigurnosti, kao što su prometni znakovi, kamere za mjerenje brzine i drugi mehanizmi za ograničavanje brzine kako bi se osigurala sigurnost svih korisnika cesta;

- Poboljšati sigurnost osjetljivih korisnika cesta, posebno sigurnost pješaka, biciklista i motociklista odgovarajućim projektiranjem infrastrukture i upravljanja brzinom;

- Promovirati zone sa brzinom do 30 km/h u gradskim i prigradskim područjima sa visokom interakcijom motoriziranih i nezaštićenih korisnika cesta.

Akcije za promoviranje zaštite korisnika cesta


Razvijati i promovirati kulturu sigurnosti prometa na cestama u regionu zasnovanu na zajedničkim vrijednostima, kao i na pristupu Sigurnog sistema kojim se naglašava odgovornost svih aktera, uključujući i korisnike cesta kako bi postali svjesni rizika s kojim se suočavaju i rizika koje mogu predstavljati za druge na cesti;

- Provoditi efikasne mjere sigurnosti prometa na cestama radi rješavanja pitanja nesigurnog ponašanja na cesti, posebno radi sprečavanja korisnika cesta da povećavaju brzinu, voze pod utjecajem alkohola i droga, ne koriste sigurnosni pojas, sredstva za kontrolu djece, kacige i drugu zaštitnu opremu, ili su na neki drugi način poremećeni ili ometeni na cesti;

- Poboljšati ponašanje korisnika cesta stalnim i efikasnim podučavanjem i obukama, s posebnim naglaskom na nove vozače, motocikliste i profesionalne vozače, kao i putem ciljanih informacija i kampanja podizanja svijesti;

- Razvijati specifične strategije za zaštitu osjetljivih korisnika cesta, posebno mladih vozača, djece i starijih osoba;

- Preduzeti mjere radi osiguranja efikasne brige nakon sudara, rane rehabilitacije i socijalne reintegracije žrtava cestovnog prometa.

Akcije za promoviranje korištenja sigurnijih vozila


- Poboljšati sigurnost vozila radi zaštite korisnika cesta, a posebno osjetljivih korisnika cesta usvajanjem politika i mjera u skladu sa standardima EU;

- Osigurati da sva vozila koja se koriste ispunjavaju standarde EU o sigurnosti vozila i budu testirana radi tehničke ispravnosti;

- Promovirati upotrebu vozila koja zadovoljavaju minimalne standarde za zaštitu putnika i drugih korisnika cesta opremljenih sigurnosnim pojasevima, zračnim jastucima i aktivnim sigurnosnim sistemima, kao što su sistem protiv blokiranja kočnica (ABS) i elektronska kontrola stabilnosti (ESC);

- Promovirati pristup tržištu vozila opremljenih naprednim tehnologijama za pomoć vozaču i novim sistemima za izbjegavanje sudara kojima se štite osjetljivi korisnici cesta, uključujući sistem inteligentne pomoći pri brzini i sistem autonomnog kočenja u hitnim slučajevima;

- Promovirati uvođenje kooperativnih inteligentnih prometnih sistema širom regiona zapadnog Balkana, osiguravajući kompatibilnost i interoperabilnost usluga i sistema sa standardima EU.

Akcije za jačanje saradnje i razmjenu iskustva


- Razvijati dobro povezane, funkcionalne i sigurne infrastrukturne mreže koje približavaju zemlje potpisnice iz jugoistočne Evrope jednu drugoj i Evropskoj uniji u cjelini;

- Uključivati sigurnost prometa na cestama u nove regionalne i transevropske cestovne projekte, posebno one koje finansira EU ili koje podržavaju međunarodne fmansijske institucije;

- Koristiti ekspertizu i tehničku pomoć Evropske unije u podršci donošenju investicijskih odluka i pripremi novih cestovnih projekata;

- Unapređivati saradnju o pitanju sigurnosti vozila između zemalja potpisnica iz jugoistočne Evrope i EU putem razmjene znanja i iskustava kako bi se značajno poboljšala evidencija o sigurnosti prometa na cestama;

- Preduzimati sve mjere u okviru naše nadležnosti kako bi se pomoglo partnerima u sigurnosti prometa na cestama koji djeluju na različitim nivoima i promovirao kontinuirani dijalog između zemalja potpisnica iz jugoistočne Evrope i EU;

- Jačati saradnju između policijskih snaga, uključujući i razmjenu podataka, radi koordiniranja provedbenih operacija u regionu i razmjene znanja i iskustava s Evropskom mrežom prometne policije s ciljem efikasnog provođenja prekograničnih prometnih pravila;

- Mobilizirati sve partnere na nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima kako bi se jačao fokus na sigurnost prometa na cestama i pružala pomoć u razmjeni iskustava i najboljih praksi;

- Poticati dobrovoljno obavezivanje na poboljšanje sigurnosti prometa na cestama, posebno povezivanjem Evropske povelje o sigurnosti prometa na cestama s aktivnim uključivanjem civilnog društva.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!