Međunarodni ugovori, broj 10/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1189/21 od 1. jula 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 20. redovnoj sjednici, održanoj 16. jula 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U INFRASTRUKTURNIM I GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, koji je potpisan dana 16. marta 2021. godine u Ankari, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2408-35/21
16. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!