Službeni glasnik BiH, broj 43/17

EI Na osnovu člana 4. i člana 12. stav (1) tačka 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 78. stav (1) tačka g) i stav (4) i člana 81. stav (6) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SOCIJALNU POMOĆ OSOBA KOJIMA JE PRIZNATA MEĐUNARODNA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se osnovni principi, nadležni organi, uslovi i način ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH), način finansiranja prava i druga pitanja značajna za ostvarivanje prava propisanih ovim pravilnikom.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije na muškarce i na žene.

Član 3.
(Nadležni organi za provođenje)

Nadležni organi za provođenje ovog pravilnika su: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: MLJPI), Ministarstvo sigurnosti BiH (u daljnjem tekstu: MS), Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležna odjeljenja Brčko Distrikta BiH, nadležna entitetska i kantonalna ministarstva, centri za socijalni rad, službe socijalne zaštite i službe nadležne za zaštitu porodice sa djecom Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS) i Federacije BiH (u daljnjem tekstu: FBiH) i javne ustanove i službe socijalne zaštite na kantonalnim i općinskim nivoima.

Član 4.
(Osobe koje ostvaruju pravo na socijalnu pomoć)

(1) Osobe koje ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, pod istim uslovima kao i državljani BiH, a u skladu sa važećim zakonskim propisima u BiH i međunarodnim sporazumima koje je potpisala BiH u ovoj oblasti, jesu:

a) osobe kojima je priznat izbjeglički status pravosnažnom odlukom MS, na osnovu člana 41. stav (1) tačka a) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) osobe kojima je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom odlukom MS, u skladu sa članom 41. stav (1) tačka b) Zakona.

Član 5.
(Socijalna pomoć)

Socijalna pomoć u smislu ovog pravilnika je socijalna zaštita i zaštita porodice sa djecom/dječija zaštita osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH.

Član 6.
(Identifikacioni dokumenti)

(1) Osobe iz člana 4. stav (1) tačka a) ovog pravilnika dokazuju svoj identitet i status važećim izbjegličkim kartonom.

(2) Osobe iz člana 4. stav (1) tačka b) ovog pravilnika dokazuju svoj identitet i status važećim kartonom o supsidijarnoj zaštiti.

II. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA SOCIJALNE POMOĆI


Član 7.
(Pripadajuća prava)

Pripadajuća prava u smislu ovog pravilnika su:

a) novčana pomoć (stalna);

b) novčana naknada (dodatak) za pomoć i njegu od druge osobe;

c) jednokratna novčana pomoć;

d) pomoć za osposobljavanje za samostalan život i rad (djece i omladine);

e) smještaj u ustanove socijalne zaštite;

f) kućna njega i pomoć u kući;

g) druga materijalna pomoć.

Član 8.
(Prava iz zaštite porodice sa djecom/dječije zaštite)

Prava iz zaštite porodice sa djecom/dječije zaštite u smislu ovog pravilnika su:

a) dječiji dodatak/dodatak za djecu;

b) naknada umjesto plaće ženi/majci-porodilji u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta/naknada plaće u vrijeme korištenja porodiljskog odsustva;

c) novčana pomoć nezaposlenoj ženi/majci-porodilji koja nije u radnom odnosu/materinski dodatak;

d) jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta/pomoć za opremu novorođenčeta.

Član 9.
(Osnovica za utvrđivanje visine pomoći)

Osnovica za utvrđivanje visine pomoći po osnovu prava iz ovog pravilnika je prosječna godišnja neto plaća u BiH (u daljnjem tekstu: osnovica), a prema posljednjem objavljenom podatku Agencije za statistiku BiH.

Član 10.
(Obim prava iz socijalne pomoći)

Obim prava iz socijalne pomoći u skladu sa ovim pravilnikom utvrđuje se na sljedeći način:

a) novčana pomoć (stalna) u iznosu od 20% od osnovice za izdržavanje jednog člana domaćinstva, a koja se za svakog sljedećeg člana domaćinstva uvećava za 10% od osnovice. Iznos ove novčane naknade ne može preći ukupan iznos od 50% od osnovice;

b) novčana naknada (dodatak) za pomoć i njegu od druge osobe u iznosu od 20% od osnovice;

c) jednokratna novčana pomoć u iznosu do 30% od osnovice i može se isplatiti najviše tri puta godišnje;

d) pomoć za osposobljavanje za samostalan život i rad (djece i omladine) utvrđuje se u iznosu utvrđene ekonomske cijene troškova dnevnog boravka i smještaja;

e) smještaj u ustanove socijalne zaštite i džeparac u iznosu od 100% cijene utvrđene u skladu sa važećim propisima prema mjestu prebivališta/boravišta.

Član 11.
(Druga materijalna pomoć)

(1) Druga materijalna pomoć, u skladu sa članom 7. tačka g) ovog pravilnika, jeste ograničena finansijska pomoć koju mjesečno ostvaruju osobe iz člana 4. ovog pravilnika za vrijeme trajanja statusa.

(2) Ograničena finansijska pomoć utvrđuje se u iznosu od 15% od osnovice za izdržavanje jednog člana domaćinstva, a koja se za svakog sljedećeg člana domaćinstva uvećava za 1,5% od iste osnovice. Iznos ove novčane naknade ne može preći iznos od 20% od osnovice.

(3) Nadležni organ iz člana 15. ovog pravilnika donosi rješenje kojim se utvrđuje iznos i dužina trajanja prava na ograničenu finansijsku pomoć za svakog pojedinačnog korisnika ovog prava.

(4) Osobe iz člana 4. ovog pravilnika ne mogu biti korisnici ograničene finansijske pomoći ako ostvaruju prihode po osnovu radno-pravnog statusa.

Član 12.
(Obim prava iz zaštite porodica sa djecom/dječije zaštite)

Obim prava iz zaštite porodica sa djecom/dječije zaštite utvrđuje se na sljedeći način:
a) dječiji dodatak u iznosu od 2% od osnovice i ne može preći iznos od 10% od osnovice;

b) naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta/naknada plaće u vrijeme korištenja porodiljskog odsustva utvrđuje se u iznosu od 20% od osnovice;

c) novčana pomoć nezaposlenoj majci-porodilji koja nije u radnom odnosu/materinski dodatak utvrđuje se u iznosu od 10% od osnovice;

d) jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta/pomoć za opremu novorođenčeta utvrđuje se u iznosu od 20% od osnovice.

Član 13.
(Uslovi za ostvarivanje prava)

(1) Osobe iz člana 4. ostvaruju prava i obaveze iz ovog pravilnika pod uslovima propisanim važećim zakonodavstvom prema mjestu prebivališta/boravišta i ovim pravilnikom izuzev onih uslova koje prema Zakonu ne mogu ispuniti.

(2) Rješenje kojim se odlučuje o pravu iz člana 7. stav (1) tačka e) donosi se uz prethodno pribavljenu pismenu saglasnost MLJPI-a.

(3) Osobe iz člana 4. Pravilnika ne mogu biti korisnici prava iz člana 7. i 8. Pravilnika ako su smještene u Izbjegličko-prihvatni centar "Salakovac" u Mostaru koji je u nadležnosti MLJPI-a.

Član 14.
(Obaveze korisnika socijalne pomoći)

Korisnik prava po ovom pravilniku dužan je prijaviti MLJPI-u i nadležnom organu socijalne zaštite svaku promjenu, koja je od uticaja na ostvarivanje i obim tog prava, u roku od 15 dana od dana nastale promjene, a posebno promjenu mjesta prebivališta/boravišta i adrese u skladu sa Zakonom.

III. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA


Član 15.
(Mjesna nadležnost)

Mjesna nadležnost centra za socijalni rad i službe socijalne zaštite određuje se prema mjestu prebivališta/boravišta osoba iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 16.
(Organi za provođenje postupka)

(1) O pravima iz ovog pravilnika, u prvom stepenu, rješava nadležni prvostepeni organ prema mjestu prebivališta/boravišta osoba iz člana 4. ovog pravilnika.

(2) Žalbu protiv rješenja nadležnog prvostepenog organa rješava nadležni drugostepeni organ u skladu sa važećim zakonskim propisima prema mjestu prebivališta/boravišta osobe o čijem je pravu rješavano.

Član 17.
(Pokretanje postupka za utvrđivanja prava na socijalnu pomoć/zaštitu porodica sa djecom)

(1) Postupak za utvrđivanje prava na socijalnu pomoć po ovom pravilniku osobe iz člana 4. pravilnika pokreću na lični zahtjev, zahtjev zakonskog zastupnika, odnosno imenovanog staratelja.

(2) Osobe iz člana 4. pravilnika su za pokretanje postupka iz stava (1) ovog člana, a u vezi sa članom 11. Pravilnika, dužne pribaviti sljedeću dokumentaciju:

a) ovjeren identifikacioni dokument naveden u članu 6. ovog pravilnika;

b) ovjerenu kopiju potvrde o prijavi/odjavi prebivališta/boravišta;

c) ovjerenu kućnu listu o broju članova domaćinstva ili potvrdu mjesne zajednice;

d) uvjerenje da se odrasli članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

Član 18.
(Trajanje prava)

(1) U skladu sa ovim pravilnikom, korisniku pripadaju prava na socijalnu pomoć od prvog dana narednog mjeseca od podnošenja zahtjeva do kraja mjeseca u kojem postoje uslovi za ostvarivanje prava.

(2) Korisniku prestaju prava iz člana 7. i 8. ovog pravilnika prestankom izbjegličkog statusa, odnosno statusa supsidijarne zaštite po prijemu pravosnažnog rješenja o prestanku statusa od MS, ili prestankom uslova za ostvarivanje jednog od prava iz ovog pravilnika, o čemu je MLJPI dužno obavijestiti nadležni prvostepeni organ.

Član 19.
(Obavještavanje)

Nakon provedenog postupka za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, nadležni organ dostavlja MLJPI-u pravosnažno rješenje kojim je odlučeno o ostvarivanju prava.

IV. FINANSIRANJE SOCIJALNE POMOĆI, ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM/DJEČIJE ZAŠTITE


Član 20.
(Finansiranje)

Sredstva za finansiranje prava iz člana 7., 8. i 11. ovog pravilnika osiguravaju se u budžetu MLJPI-a.

Član 21.
(Isplata sredstava)

MLJPI jednom mjesečno za svako ostvareno pravo iz člana 7., 8. i 11. doznačava sredstva prvostepenom organu za dostavljena pravosnažna rješenja kojim je odlučeno o pravu osoba iz člana 4. ovog pravilnika za koje vrši isplatu.

Član 22.
(Izvještavanje o utrošku isplaćenih sredstava)

Nadležni prvostepeni organ jednom mjesečno izvještava MLJPI o isplaćenim sredstvima osobama iz člana 4. ovog pravilnika.

V. NADZOR NAD PROVOĐENJEM PRAVILNIKA


Član 23.
(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši MLJPI.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 24.
(Povoljniji tretman)

Entiteti, Brčko Distrikt BiH i kantoni u FBiH mogu pružiti povoljniji tretman osobama iz člana 4. ovog pravilnika prilikom ostvarivanja prava na socijalnu pomoć, a koje imaju prebivalište/boravište na njihovoj teritoriji, nezavisno od ovog pravilnika, ukoliko se povoljniji tretman pruža i državljanima BiH.

Član 25.
(Primjena važećih propisa)

Sve što nije propisano ovim pravilnikom u vezi sa mogućnostima ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba iz člana 4. ovog pravilnika, u postupku i načinu ostvarivanja prava na socijalnu pomoć, propisano je važećim propisima FBiH, RS, Brčko Distrikta BiH i kantona u FBiH.

Član 26.
(Zaštita podataka)

(1) Na podatke koji se odnose na osobe iz člana 4. ovog pravilnika primjenjuju se član 80. Zakona, Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka.

(2) U odnosu na zemlju porijekla osoba iz člana 4. ovog pravilnika, sve informacije i podaci se smatraju povjerljivim i mogu biti dostavljeni zemlji porijekla samo nakon što se prethodno pribavi mišljenje MLJPI-a i pismena saglasnost osobe na koju se taj podatak odnosi, njenog zakonskog zastupnika, odnosno imenovanog staratelja.

Član 27.
(Vođenje službene evidencije)

(1) MLJPI vodi službenu evidenciju o osobama koje ostvaruju prava iz člana 7., 8. i 11. ovog pravilnika.

(2) MLJPI, na osnovu člana 162. Zakona o upravnom postupku BiH, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Član 28.
(Zabrana diskriminacije)

Prilikom ostvarivanja prava na socijalnu pomoć u smislu ovog pravilnika, zabranjuju se svi oblici diskriminacije u smislu Zakona o zabrani diskriminacije.

Član 29.
(Tumačenje Pravilnika)

Za tumačenje odredbi ovog pravilnika nadležno je MLJPI.

Član 30.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 3/09 i 5/10).

Broj 01-02-2-1365-1/17
1. juna 2017. godine
Sarajevo


Ministrica
Semiha Borovac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!