Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 17. tačka 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće, na sjednici održanoj 15., 16. i 17. decembra 2021. godine, donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SISTEMU ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA (CMS)


Član 1.


U Pravilniku o Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima ("Službeni glasnik BiH", br. 04/16, 37/16, 84/16, 40/17, 34/18, 34/19, 73/19, 61/20, 1/21 i 50/21), u članu 32. (Uvid u predmet drugog sudije) u stavu (1) iza riječi CMS-a, briše se zarez, stavlja se tačka i brišu se riječi: "osim u predmet iz krivičnog referata".

Stav (2) briše se.

Dosadašnji stavovi (3), (4), (5) postaju stavovi (2), (3), (4).

Član 2.


U članu 77. (Faze predmeta) tačka 22* postaje tačka (23), a tačka (23) postaje tačka (24).

Član 3.


U članu 117. (Modul za pristup predmetima putem interneta) stav (3) mijenja se i glasi:

"JPK je validan u svim fazama predmeta".

Član 4.


Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 09-02-2-2742-5/2021
21. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!