Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 3. stav (3). Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period oktobar - decembar 2021. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 63/21), na prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 16.12.2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 450.000,00 KM.

Član 2.
(Izvor sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke osigurat će se iz sredstava budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa pozicije Rezervisanja, pozicija 1 - tekuća rezerva.

Član 3.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM namijenjena su za finansiranje troškova bruto plata i naknada za uposlenike u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 166/21
16. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!