Službeni glasnik BiH, broj 42/17

Na osnovu člana 4. i člana 12. stav (1) tačka 12) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13), člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09), člana 78. stav (1) tačka e) i člana 81. stav (6) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBRAZOVANJE OSOBA KOJIMA JE PRIZNATA MEĐUNARODNA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI


I. OPĆA PRAVILA


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom određuju se nadležni organi, propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na pristup obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini osobama kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini, uslovi i način na koji se pristupa obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH), kao i priznavanje nivoa obrazovanja stečenog u zemlji porijekla ili zemlji prethodnog boravka.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Nadležni organi za provođenje Pravilnika)

Za provođenje ovog pravilnika nadležni su: ministarstva obrazovanja Republike Srpske, kantona u Federaciji BiH, Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta BiH. javne obrazovne ustanove u Republici Srpskoj, kantonima u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH, kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 4.
(Nivoi obrazovanja)

Osobama s međunarodnom zaštitom, pod istim uslovima kao i državljanima BiH, osigurava se pravo na obrazovanje na sljedećim nivoima obrazovanja: predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

Član 5.
(Osobe koje ostvaruju pravo na obrazovanje)

Osobe koje ostvaruju pravo na obrazovanje u skladu s ovim pravilnikom i važećim zakonima u BiH i međunarodnim sporazumima u ovoj oblasti su:

a) stranac kojem je priznat izbjeglički status pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH na osnovu člana 43. stav (1) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) stranac kojem je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH u skladu s članom 43. stav (2) Zakona,

c) članovi porodice stranaca iz tačke a) ovog člana koji su ostvarili pravo na spajanje porodice u skladu s članom 13. Zakona.

Član 6.
(Identifikacioni dokumenti)

(1) Stranac iz člana 5. tačka a) ovog pravilnika dokazuje svoj identitet i status važećim izbjegličkim kartonom.

(2) Stranac kojem je priznat status supsidijarne zaštite iz člana 5. tačka b) ovog pravilnika dokazuje svoj identitet i status važećim kartonom o supsidijarnoj zaštiti.

II. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE


Član 7.
(Način ostvarivanja prava na predškolski odgoj i obrazovanje)

(1) Djeca iz člana 5. tač. a), b) i c) ovog pravilnika od šest mjeseci života sve do polaska u školu ostvaruju pravo na predškolski odgoj i obrazovanje koje je obavezno u godini pred polazak u osnovnu školu u skladu s važećim zakondavstvom o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH.

(2) Prilikom upisa u predškolske ustanove, djeca iz stava (1) ovog člana, odnosno njihovi zakonski staratelji dužni su predočiti one dokumente koji su neophodni za upis u ove ustanove.

(3) Ako djeca iz stava (1) ovog člana, odnosno njihovi zakonski staratelji, nisu u mogućnosti pribaviti rodni list za upis u predškolsku ustanovu, predškolske ustanove izvršit će upis djeteta na osnovu dokumenata iz člana 6. ovog pravilnika, koji zamjenjuju rodni list.

(4) Za vrijeme pohađanja predškolskog odgoja i obrazovanja djece iz stava (1) ovog člana, predškolske ustanove dužne su s ovim osobama, u pogledu prava i obaveza, postupati kao i s državljanima BiH.

(5) Način plaćanja troškova boravka djece u javnim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja bit će reguliran podzakonskim aktom o integracijskim olakšicama koji će donijeti Ministarstvo.

III. OSNOVNO OBRAZOVANJE


Član 8.
(Način ostvarivanja prava na osnovno obrazovanje)

(1) U pravilu, djeci iz člana 5. ovog pravilnika u dobi od 6. do 15. godine osigurava se pravo na osnovno obrazovanje koje je obavezno u skladu s važećim zakonodavstvom o osnovnom obrazovanju u BiH.

(2) Prilikom upisa u ustanovu osnovnog obrazovanja, osobe iz stava (1) ovog člana, odnosno njihovi zakonski staratelji dužni su predočiti propisane dokumente.

(3) Ako osobe iz stava (1) ovog člana, odnosno njihovi zakonski staratelji nisu u mogućnosti pribaviti rodni list za upis u prvi razred osnovnog obrazovanja, školske ustanove izvršit će upis na osnovu dokumenata iz člana 6. ovog pravilnika, koji zamjenjuju rodni list.

Član 9.
(Upis u niže i više razrede osnovne škole)

Ako se osobe iz člana 5. ovog pravilnika upisuju u neki od nižih ili viših razreda osnovne škole, izuzev upisa u prvi razred osnovne škole, i tom prilikom nisu u mogućnosti dokazati stepen prethodno završenog obrazovanja u skladu s važećim zakonodavstvom kojim se uređuje ova oblast u BiH, u tom slučaju nadležni organi za provođenje ovog pravilnika utvrdit će nivo znanja ovih osoba na osnovu kojeg će biti upisani u jedan od nižih ili viših razreda osnovne škole po već utvrđenoj proceduri.

IV. SREDNJE OBRAZOVANJE


Član 10.
(Način ostv arivanja prava na srednje obrazovanje)

(1) Osobama iz člana 5. ovog pravilnika osigurava se pravo na srednje obrazovanje u BiH u skladu s važećim zakonodavstvom o srednjem obrazovanju u BiH.

(2) Prilikom upisa u ustanovu srednjeg obrazovanja, osobe iz stava (1) ovog člana, odnosno njihovi zakonski staratelji dužni su predočiti propisane dokumente.

(3) Ako osobe iz stava (1) ovog člana, odnosno njihovi zakonski staratelji nisu u mogućnosti pribaviti rodni list za upis u srednju školu, srednjoškolske ustanove upisuju osobe na osnovu dokumenata iz člana 6. ovog pravilnika, koji zamjenjuju rodni list.

Član 11.
(Upis u razrede srednje škole)

Ako se osobe iz člana 5. ovog pravilnika upisuju u srednju školu i prilikom upisa nisu u mogućnosti dokazati stepen prethodno završenog obrazovanja u skladu s važećim zakonodavstvom kojim se uređuje ova oblast u BiH, u tom slučaju nadležni organi za provođenje ovog pravilnika utvrđuju nivo znanja ovih osoba kako bi se odredilo u koji se razred srednje škole osoba upisuje po utvrđenoj proceduri.

V. DJECA S POSEBNIM POTREBAMA


Član 12.
(Pravo na obrazovanje djece s posebnim potrebama)

(1) Djeca i mladi iz člana 5. ovog pravilnika s posebnim obrazovnim potrebama ostvaruju pravo na obrazovanje u skladu s važećim zakonodavstvom BiH, Republike Srpske, kantona u Federaciji BiH i Brčko Distrikta BiH.

(2) Djeca i mladi iz člana 5. ovog pravilnika s posebnim obrazovnim potrebama stiču obrazovanje u redovnim školama i prema programima prilagođenim njihovim individualnim potrebama. Individualni program, prilagođen njihovim mogućnostima i sposobnostima, bit će izrađen za svakog učenika, uz obavezno određivanje defektološkog i logopedskog statusa.

(3) Djeca i mladi iz člana 5. ovog pravilnika sa ozbiljnim smetnjama i teškoćama u razvoju mogu se djelimično ili u cijelosti obrazovati u specijalnim odgojno-obrazovnim ustanovama, u slučaju kada je nemoguće pružiti odgovarajuće obrazovanje u redovnim školama.

(4) Način plaćanja troškova obrazovanja u specijalnim odgojno-obrazovnim ustanovama u slučaju kada je nemoguće pružiti odgovarajuće obrazovanje u redovnim školama bit će reguliran podzakonskim aktom o integracijskim olakšicama koji će donijeti Ministarstvo.

VI. VISOKO OBRAZOVANJE I PRIZNAVANJE DIPLOMA


Član 13.
(Pravo na visoko obrazovanje)

Osobe iz člana 5. ovog pravilnika imaju pravo na visoko obrazovanje u BiH pod istim uslovima kao i državljani BiH u skladu s važećim zakonodavstvom kojim se uređuje ova oblast u BiH.

Član 14.
(Priznavanje diploma)

(1) Postupak priznavanja diploma o stečenom znanju u zemlji porijekla ili zemlji prethodnog boravka osoba iz člana 5. ovog pravilnika provodi se na način i pod uslovima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje oblast priznavanja stranih kvalifikacija u BiH.

(2) Način plaćanja postupka priznavanja stečenih diploma iz zemlje porijekla ili zemlje prethodnog boravka, u iznosu predviđenom zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje oblast priznavanja stranih kvalifikacija u BiH, bit će reguliran podzakonskim aktom o integracijskim olakšicama koji će donijeti Ministarstvo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 15.
(Povoljniji tretman)

Republika Srpska, kantoni u Federaciji BiH i Brčko Distrikt BiH mogu pružiti povoljniji tretman strancima iz člana 5. ovog pravilnika prilikom ostvarivanja prava na obrazovanje, a koji imaju prebivalište ili boravište na njihovoj teritoriji, ako se povoljniji tretman pruža i državljanima BiH.

Član 16.
(Zabrana diskriminacije)

Prilikom ostvarivanja prava na obrazovanje osoba iz člana 5. ovog pravilnika zabranjuju se svi oblici diskriminacije.

Član 17.
(Tumačenje Pravilnika)

Za tumačenje i provođenje odredbi ovog pravilnika nadležno je Ministarstvo.

Član 18.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obrazovanje osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 67/08).

Broj 01-41-2-1052-17/17
12. maja 2017. godine
Sarajevo


Ministrica
Semiha Borovac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!