Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 11. st. (1) i (4) Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08), i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 45. sjednici održanoj dana 16.12.2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ŽALBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA


Član 1.
(Osnivanje)

(1) Ovom Odlukom imenuju se predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Odbora za žalbe policijskih službenika i uređuju određena pitanja koja se odnose na rad Odbora za žalbe policijskih službenika.

(2) Odbor za žalbe policijskih službenika je osnovan Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegivine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08) kao nezavisno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa nadležnostima u članu 9. tog Zakona.

Član 2.
(Imenovanje)

U Odbor za žalbe policijskih službenika imenuju se:
1. SAMIR RIZVO, diplomirani pravnik, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu sigurnosti BiH, predsjednik Odbora;

2. VELJKO LAZIĆ, diplomirani pravnik, čin glavni inspektor, načelnik uprave za operacije u Graničnoj policiji BiH, zamjenik predsjednika;

3. LJUBIŠA PANDUREVIĆ, diplomirani pravnik, čin glavni inspektor, načelnik regionalne kancelarije Banja Luka u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, član

4. EDIN MEMIĆ, diplomirani pravnik, čin samostalni inspektor šef Operativno-komunikacijskog odsjeka u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, član;

5. SAMIR MIRVIĆ, profesor sporta i tjelesnog odgoja, čin glavni inspektor, načelnik odjeljenja za operativnu podršku u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, član;

6. ŽELJKO BOGUT, diplomirani pravnik, sekretar Ministarstva pravde BiH, član;

7. LIDIJA MARKOTA, profesor sociologije, šef odsjeka za socijalnu zaštitu i penzije u Ministarstvu civilnih poslova BiH, član.

Član 3.
(Mandat)

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Odbora za žalbe policijskih službenika imenuju se na mandat od četiri godine.

Član 4.
(Nadležnost)

(1) Odbor za žalbe policijskih službenika nadležan je za donošenje odluka po žalbama koje podnesu policijski službenici protiv odluka koje su donijela policijska tijela BiH u pogledu statusa policijskog službenika ili u slučajevima propusta policijskog tijela da donese odluku u pogledu statusa policijskog službenika.

(2) Odbor za žalbe policijskih službenika odlučuje o žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe, osim žalbe na odluku o suspenziji, o kojoj odlučuje u roku od tri dana.

(3) Odluke Odbora za žalbe policijskih službenika su konačne i moraju se izvršavati bez odgađanja, s tim da mogu biti predmet sudskog preispitivanja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, a dostavljaju se u roku od osam dana od dana donošenja.

Član 5.
(Naknada)

Članovi Odbora za žalbe policijskih službenika imaju pravo na naknadu za rad u Odboru u skladu sa Odlukom o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora za žalbe policijskih službenika ("Službeni glasnik BiH", br. 58/09, 71/11 i 52/16).

Član 6.
(Izvještavanje)

(1) Predsjednik Odbora za žalbe policijskih službenika podnosi godišnji izvještaj o radu Odbora za žalbe policijskih službenika Vijeću ministara BiH, te posebne izvještaje prema potrebi ili na zahtjev Vijeća ministara BiH.

(2) Predsjednik Odbora za žalbe policijskih službenika je odgovoran za zakonitost rada Odbora za žalbe policijskih službenika.

Član 7.
(Poslovnik)

(1) Postupak i način rada Odbora za žalbe policijskih službenika koji nisu propisani Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, uređuje se Poslovnikom o radu Odbora za žalbe policijskih službenika koji usvaja Vijeće ministara BiH na preporuku Odbora za žalbe policijskih službenika.

(2) Ministarstvo sigurnosti BiH pruža administrativno-tehničku podršku Odboru za žalbe policijskih službenika, a način administrativno tehničke-podrške će se detaljnije urediti Poslovnikom o radu Odbora za žalbe policijskih službenika.

Član 8.
(Prijelazne odredbe)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju članova Odbora za žalbe policijskih službenika ("Službeni glasnik BiH", br. 46/17, 28/18, 58/18 i 59/19).

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 165/21
16. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!