Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), te člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O POSTUPANJU SA GOVORNIM, VIDEO-ZAPISIMA I ZAPISIMA PODATAKA U JEDINICAMA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOM PROMETU (ATS JEDINICAMA)


DIO PRVI – UVODNE NAPOMENE


Član 1.
(Predmet i cilј)

Predmet ovog pravilnika je definiranje zahtjeva i postupaka označavanja, čuvanja, izuzimanja, vraćanja operativnih zapisa koje čine zrak-zemlјa i zemlјa-zemlјa operativne govorne komunikacije, radarski podaci i zapisi operativnog video-nadzora u ATS jedinicama na medijima koji u bilo kojem obliku mogu biti pogodni za skladištenje i čuvanje.

Član 2.
(Pojmovi i skraćenice)

Za potrebe ovog pravilnika koriste se pojmovi i skraćenice utvrđeni u Pravilniku o uslugama u zračnom prometu i u Naredbi o pravilima letenja zrakoplova.

DIO DRUGI – RUKOVANJE SA OPERATIVNIM ZAPISIMA


Član 3.
(Postupanje sa medijima)

(1) ATS jedinice svoje operativne postupke sa medijima na kojima se nalaze zapisi usaglašavaju sa preporukama i uputstvima proizvođača.

(2) U operativnom radu sa zapisima dopušten je rad samo sa ispravnim i pravilno označenim medijima na kojima se snimaju operativni zapisi.

Član 4.
(Označavanje operativnih zapisa)

(1) Označavanje uređaja za snimanje i operativnih zapisa u jedinicama kontrole zračnog prometa je obavezno. Označavanje se vrši na vidnom mjestu kućišta uređaja i medija.

(2) Za označavanje se mogu koristiti nalјepnice, razne vrste evidencijskih pločica, a za medije malih dimenzija privjesci sa evidencijskom pločicom.

(3) Na kućištu uređaja za snimanje operativnih zapisa jasno se upisuju slјedeći podaci:

a) oznaka ATS jedinice,

b) tačan naziv i oznaka sistema za snimanje operativnih zapisa.

(4) Na kućištu medija jasno se upisuju slјedeći podaci:

a) oznaka ATS jedinice,

b) tačan naziv i oznaka sistema za snimanje operativnih zapisa,

c) serijski broj medija.

(5) Izgled i sadržaj nalјepnice, odnosno evidencijske pločice nalazi se u Prilogu A ovog pravilnika.

(6) Ispisivanje se vrši štampanjem, graviranjem ili nekim drugim pogodnim načinom, ukoliko operativni uvjeti to omogućavaju, ili ručno olovkom koja osigurava da se ispisani sadržaj neće lako izbrisati ili razliti po podlozi nalјepnice ili evidencijske pločice.

DIO TREĆI – POSTUPCI PRI ČUVANJU OPERATIVNIH ZAPISA


Član 5.
(Čuvanje operativnih zapisa)

(1) Najkraći vremenski rok za čuvanje svih vrsta operativnih zapisa je najmanje 30 dana.

(2) Vremenski rok za čuvanje izuzetih zapisa za potrebe istraga zrakoplovnih nesreća ili incidenata zavisi od dužine trajanja istrage. Takvi zapisi se čuvaju sve dokle bude bilo sigurno da više nisu potrebni.

Član 6.
(Vođenje evidencije o operativnim zapisima)

(1) Evidencija o operativnim zapisima se vodi odvojeno za slјedeće vrste operativnih zapisa:

a) operativne govorne komunikacije zrak-zemlјa i zemlјa-zemlјa,

b) radarski podaci,

c) operativni video-zapisi,

d) zapisi nastali ambijentalnim snimanjem, kada se to zahtijeva.

(2) Svaki sistem/uređaj koji vrši operativni zapis ima posebnu Evidencijsku listu, koja se čuva zajedno sa operativnim zapisima, a u koju se upisuju slјedeći podaci o sistemu/uređaju:

a) puni naziv sistema/uređaja za snimanje,

b) redni broj stranice,

c) vrsta medija,

d) broj zapisa,

e) datum i vrijeme početka snimanja (UTC),

f) datum i vrijeme završetka snimanja (UTC),

g) ime i prezime ovlaštene osobe koja je izvršila promjenu u Evidencijskoj listi,

h) potpis ovlaštene osobe koja je izvršila promjenu u Evidencijskoj listi,

i) napomene (izuzimanje i povrat zapisa, brisanje, oštećenje, uređaj koji vrši snimanje (radni/rezervni), zamjena i slično.

(3) Kontrola i evidencija operativnih zapisa obavlјa se tokom svakog preuzimanja radnih smjena zaposlenih na poslovima čuvanja i kontrole operativnih zapisa.

(4) Izgled i sadržaj Evidencijske liste nalazi se u Prilogu B ovog pravilnika.

(5) Za sisteme/uređaje koji vrše snimanje operativnih zapisa vodi se i Obrazac o promjeni medija gdje se upisuju slјedeći podaci:

a) puni naziv uređaja za snimanje,

b) redni broj stranice,

c) serijski broj medija,

d) serijski broj sistema/uređaja na kome se vrši promjena medija zapisa, kada je to primjenlјivo,

e) datum i vrijeme stavlјanja medija,

f) datum i vrijeme okretanja (opcija za DVD medije),

g) datum i vrijeme vađenja medija, kada je to primjenlјivo,

h) ime i prezime ovlaštene osobe koja je izvršila promjenu medija, kada je to primjenlјivo,

i) potpis ovlaštene osobe koja je izvršila promjenu medija, kada je to primjenlјivo.

(6) Izgled i sadržaj Obrasca o promjeni medija nalazi se u Prilogu C ovog pravilnika.

DIO ČETVRTI – IZUZIMANJE OPERATIVNIH ZAPISA


Član 7.
(Uvjeti za izuzimanje operativnih zapisa)

(1) Izuzimanje operativnih zapisa predviđeno je samo u slučajevima:

a) vanrednog događaja,

b) zrakoplovne nezgode ili nesreće,

c) internih potreba ATS jedinice koje mogu biti:

1) provjera rada zaposlenih,

2) potrebe obuke,

3) potrebe održavanja sistema/uređaja,

4) potrebe internih istraga prijavlјenih događaja.

(2) Izuzimanje operativnih zapisa je moguće samo uz pravilno popunjen Obrazac o izuzimanju operativnog zapisa, a koji je potpisan od strane rukovodioca ATS jedinice ili druge za to ovlaštene osobe.

(3) Obrazac o izuzimanju operativnog zapisa se popunjava u dva primjerka od kojih original ostaje i čuva se kao prilog Evidencijskoj listi operativnog zapisa, a drugi primjerak zadržava ovlašteno lice koje je zatražilo izuzimanje operativnog zapisa i koje takođe potpisuje Obrazac.

(4) Izuzimanje i vraćanje operativnog zapisa vrši ovlašteno lice u jedinici kontrole zračnog prometa i obavezno upisuje u Evidencijsku listu operativnog zapisa.

Član 8.
(Obrazac za izuzimanje operativnih zapisa)

(1) Obrazac za izuzimanje operativnih zapisa sadrži slјedeće elemente:

a) X – redni broj obrasca, koji započinje sa brojem 1 za svaku kalendarsku godinu,

b) gg – kalendarska godina izdavanja,

c) A – razlog izuzimanja operativnog zapisa,

d) B – opšti podaci o izuzimanju zapisa,

1) jedinica kontrole zračnog prometa i operativno radno mjesto,

2) vrste zapisa koji se izuzimaju,

3) vrsta medija na kojem je snimlјen operativni zapis,

4) datum i vrijeme događaja (početak/kraj),

5) datum podnošenja zahtjeva,

6) naziv podnositelja zahtjeva,

7) potpis podnositelja zahtjeva.

e) C – podaci o zapisu i mediju:

1) naziv sistema/uređaja na kojem je vršeno snimanje operativnog zapisa,

2) serijski broj sistema/uređaja,

3) naziv operativnog radnog mjesta,

4) količina izuzetih medija,

5) serijski brojevi izuzetih medija,

6) datum odobrenja,

7) datum izuzimanja,

8) ime i prezime nadležne osobe,

9) potpis nadležne osobe.

F) D – Podaci o vraćanju zapisa:

1) datum vraćanja zapisa,

2) količina vraćenih medija,

3) serijski brojevi vraćenih medija,

4) podaci o stanju vraćenih medija,

5) ime i prezime lica koje je vratilo operativne zapise,

6) potpis lica koje je vratilo operativne zapise,

7) ime i prezime lica koje je zaprimilo i pregledalo vraćene operativne zapise,

8) potpis lica koje je zaprimilo i pregledalo vraćene operativne zapise.

(2) Dijelove A i B popunjava lice koje izuzima operativni zapis, dok C i D pregledava ovlašteno lice u jedinici kontrole zračnog prometa.

(3) Izled i sadržaj Obrasca o izuzimanju operativnog zapisa nalazi se u Prilogu D ovog pravilnika.

(4) U slučaju da se izuzeti operativni zapis iznosi izvan službenih prostorija ATS jedinice, izrađuje se kopija zapisa, dok originalni zapis ostaje u ATS jedinici.

(5) Na kopije zapisa iz stava (4) ovog člana primjenjuju se sve odredbe ovog pravilnika koje se odnose na originalne operativne zapise, kada je to primjenlјivo.

DIO PETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 9.
(Prestanak važenja)

Ovim pravilnikom stavlјa se van snage Uputstvo o postupanju s govornim, video-zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole letenja ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05 i 107/10).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-758-1/21
23. decembra 2021. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.