Službeni glasnik BiH, broj 62/21

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 32. stav (1) i (2), te člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09),i člana 105. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), a po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, protiv privrednih subjekata United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Sport Klub d.o.o. Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji, na 86. (osamdesetšestoj) sjednici održanoj dana 22. aprila 2021. godine, donijelo je slijedeće


RJEŠENJE
1. Utvrđuje se da privredni subjekt United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg, putem zastupnika privrednog subjekta "Sport Klub" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, zloupotrijebio dominantni položaj na tržištu Bosne i Hercegovine, u smislu člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji, odbijanjem poslovanja radi zaključenja ugovora o distribuciji za DTH sistem prenosa sa privrednim subjektom Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

2. Nalaže se privrednom subjektu United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg, putem zastupnika privrednog subjekta "Sport Klub" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u roku od 60 dana dostavi komercijalno-tehničku ponudu za distribuciju Sport Klub kanala za DTH sistem prenosa privrednom subjektu Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

3. Nalaže se privrednom subjektu United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg, putem zastupnika privrednog subjekta "Sport Klub" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u roku od 60 dana dopuni Opće uslove pružanja usluga, na način da jasno, transparentno, nediskriminirajuće definiše način dostavljanja ponude i zaključenja ugovora za DTH sistem prenosa.

4. Izriče se novčana kazna privrednom subjektu United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg, zbog kršenja Zakona utvrđenog u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 250.000,00 KM (dvije stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog Rješenja.

Ukoliko privredni subjekt United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg, ne uplati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista će se naplatiti prisilnim putem, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine, od njegovog povezanog pravnog lica registrovanog u Bosni i Hercegovini, privrednog subjekta "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

5. Nalaže se privrednom subjektu United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg na ime troškova postupka isplati novčani privrednom subjektu Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina iznos od 3.397,19 KM (tri hiljade i devedesetsedam konvertibilnih maraka) u roku od 8 dana od dana prijema ovog Rješenja.

6. Odbija se zahtjev privrednih subjekata United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg, i "Sport Klub" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina za naknadom troškova postupka.

7. Obavezuje se privredni subjekt Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina da plati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM (hiljadu i petsto konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine u roku od 8 dana od dana prijema ovog Rješenja.

8. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", službenim glasilima еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće ili Vijeće) je, dana 24. aprila 2020. godine zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka, zaprimljen pod brojem UP-06-26-2-018-1/20 (u daljem tekstu: Zahtjev) podnosioca privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78 000 Banja Luka (u daljem tekstu: Mtel) radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09- u daljem tekstu: Zakon) protiv privrednih subjekata United Media S.a.r.l. Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg (u daljem tekstu: United Media) i Sport Klub d.o.o. Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Sport Klub ili SK d.o.o.).

Kako Zahtjev nije bio potpun, Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-06-26-2-018-2/20 od 7.5.2020. godine, zatražilo od Podnosioca zahtjeva dopunu istog.

Dopuna Zahtjeva je zaprimljena u Konkurencijsko vijeće dana 15.5.2020. godine pod brojem UP-06-26-2-018-3/20.

Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je Podnosiocu zahtjeva, izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona, dana 23. jula 2020. godine, aktom broj UP-06-26-2-018-4/20.

1. Stranke u postupku


Stranke u postupku su privredni subjekt Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78 000 Banja Luka, United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo.

1.1. Privredni subjekt Mtel a.d. Banja Luka


Mtel je dio grupe društava čije je matično društvo Telekom Srbija a.d. Beograd, Republika Srbija.

Prema Izvodu iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-Reg-Z-19-002723 privredni subjekt "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d., skraćena tvrtka društva Mtel, registriran je u sudskom registru ovog suda pod brojem MBS: 1-9317-00.

Osnovne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Mtel je između ostalog 61.10 djelatnost žičane telekomunikacije, 61.20 djelatnost bežične telekomunikacije, 61.30 djelatnost satelitske telekomunikacije.

Osnovni kapital MTEL-a je podijeljen na dionice, a prema podacima iz Registra hartija od vrijednosti RS, Banja Luka, vlasništvo na dionicama imaju slijedeći dioničari:

- Telekom Srbija a.d. Beograd - 65%;

- PREF a.d. Banjaluka - 8,92%;

- Fond za restituciju RS a.d. Banjaluka - 5,02%;

- DUIF Kristal invest a.d.- OMIF Future Fund - 2,61%;

- Ostali - 18,45%;

MTEL je jedna od tri nacionalna operatera na tržištu telekomunikacija u Bosni i Hercegovini, te pod poslovnim brandom "m:tel" nudi svojim korisnicima različite usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, digitalne televizije, interneta i prenosa podataka. MTEL u Bosni i Hercegovini ima blizu dva miliona korisnika i rasprostranjenu maloprodajnu mrežu.

1.2. Privredni subjekt United Media S.à.r.l.


Privredni subjekt United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo Luksemburg, registrovan je dana 5. 3. 2014. godine pod matičnim brojem B 184939 u Registru privrednih društava i trgovine Luksemburg. Prema informacijama iz Zahtjeva privredni subjekt United Media upravlja medijskim uslugama i uslugama oglašavanja u okviru grupe društava pod kontrolom privrednog društva United Group B.V. iz Nizozemske uključujući tu kupovinu odnosno licenciranje TV prava za potrebu proizvodnje kanala koje potom emitira, gdje su uključena i prava na emitovanje sportskih, filmskih i drugih sadržaja. United grupa je u krajnjem vlasništvu fondova koje savjetuje BC Partners LLP, međunarodni privatni investicijski fond sa sjedištem u Londonu, čija je jedina djelatnost obavljanje savjetodavnih usluga.

United Media je vlasnik nekoliko TV kanala koji se emitiraju u BiH, uključujući tu i Sport Klub (više kanala) i N1 BiH.

1.3. Privredni subjekt Sport Klub d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt Sport Klub d.o.o., Džemala Bijedića 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: Sport Klub), registrovan je kod Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim brojem 65-01-0208-09.

Sport Klub kanali emitiraju najbolje događaje iz svijeta nogometa i to Live paket Premijer lige (počev od 2006. godine), kao i druge premijum sadržaje kao što su LaLiga, EURO i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, kao i UEFA Liga nacija), košarke (NBA, Euroliga, Eurokup, FIB A kvalifikacije i turniri) i tenisa (Wimbledon, Masters Serie i WTA).

Na kanalima se prenosi i nizozemski, turski, austrijski, ukrajinski i švicarski nogomet, kao i auto-moto sportovi: Formula 1, Moto GP i NASCAR. Tu su i NFL, IAAF Dijamantska liga atletike, ruski KHL hokej, kao i Liga prvaka (muška i ženska), Liga nacija, europska i svjetska prvenstva u odbojci. Portfelj sportskih kanala čine SKI, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9 i SK10, specijalizovani kanal SK Golf, kao i SK HD.

2. Pravni okvir predmetnog postupka


Konkurencijsko vijeće je u postupku primijenilo odredbe Zakona, Odluke u definisanju dominantnog položaja ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o upravnom postupku, u smislu člana 26. Zakona.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njegovih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane ("Službeni glasnik BiH - međunarodni ugovori" br. 10/08 - u daljem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju) odredba čl. 71. o primjeni kriterija i pravne stečevine Evropske unije, te člana 43. stav (1) Zakona, omogućuju Konkurencijskom vijeću u svrhu ocjene datog slučaja, da može koristiti sudsku praksu Evropskog suda pravde i odlukama Evropske komisije.

Konkurencijsko vijeće je izvršilo uvid u Opće uslove pružanja usluga, Anex 1 Općih uslova pružanja usluga, te Ugovora o distribuciji TV kanala između Mtel-a i privrednog subjekta Sport Klub.

3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka


Podnosilac Zahtjeva u svom Zahtjevu navodi slijedeće:

Postupajući u skladu sa odredbama člana 27. stav (3) i člana 28. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH" br. 48/05, 76/07 i 80/09) privredno društvo Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka, Ulica Vuka Karadžića broj 2, Banja Luka, registrovano je u Okružnom privrednom sudu u Banja Luci pod matičnim brojem 1-9317-00 (u daljem tekstu: Mtel ili Podnosilac Zahtjeva), Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine podnosi Zahtjev za pokretanje postupka radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona, protiv privrednog subjekta United Media S.a.r.l., sa sjedištem na adresi Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg, registrovano pod matičnim brojem B 184939, dana 5.3.2014. god. u Registru privrednih društava i trgovine Luksemburg (u daljem tekstu: "United Media") i privrednog subjekta Sport Klub d.o.o., sa sjedištem na adresi Hajrudina Šabanije 49, Sarajevo, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim brojem 65-01-0208-09 (u daljem tekstu: "SK d.o.o."), ukazujući na slijedeće činjenice, dokaze i dokumentaciju.

U svom Zahtjevu Podnosilac dalje navodi, kako je Mtel jedan od tri vodeća telekomunikacijska operatora u Bosni i Hercegovini i njegova glavna poslovna djelatnost je pružanje telekomunikacijskih usluga u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, distribucija medijskih sadržaja i pružanje usluge pristupa internetu.

Pored osnovnih djelatnosti, definisane su i druge djelatnosti kojima Mtel nudi i širok spektar ostalih telekomunikacijskih usluga, uključujući ostale fiksne telefonske usluge, prenos podataka, zakup linija, vodova, usluge na cijelom mrežnom području, dodatne usluge u oblasti mobilne telefonije, internetske i multimedijalne usluge. Mtel pruža i usluge u oblasti zakupa, izgradnje, upravljanja i zaštite telekomunikacijske infrastrukture, a obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Mtel je dio grupacije čije je matično društvo Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska broj 2, Beograd, Republika Srbija. Na dan 5.3.2020. godine struktura vlasništva Mtela a.d. Banja Luka je bila: Telekom Srbija a.d. Beograd - 65,01% , PREF a.d. Banja Luka - 8,92%, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka - 5,03%, DUIF Kristal Invest A.D. - OMIF Future Fund - 2,61% i ostali dioničari - 18,42%..

Na području BiH Mtel ima udjele u vlasničkoj strukturi sljedećih privrednih subjekata:

100% udjela u vlasništvu privrednog društva Logosoft d.o.o. Sarajevo;

100% udjela u vlasništvu privrednog društva Blicnet d.o.o. Banja Luka;

100% udjela u vlasništvu privrednog društva Telrad Net d.o.o. Bijeljina i

100% udjela u vlasništvu privrednog društva ELTA-KABEL d.o.o. Doboj

100% udjela u vlasništvu privrednog društva FINANC d.o.o. Banja Luka.

Sve usluge koje nudi Mtel, kao i inovativna rješenja u tehnologiji koju primjenjuje, usmjerena su ka potrebama korisnika na tržištu i motivirana njihovom željom za kvalitetnijom komunikacijom.

Prema javno dostupnim informacijama, United Media upravlja medijskim uslugama i uslugama oglašavanja u okviru grupe društava pod kontrolom privrednog društva United Group B.V. iz Nizozemske (u daljem tekstu: "United grupa"), uključujući kupovinu, odnosno licenciranje TV prava za potrebu proizvodnje kanala koje zatim emitira, gdje su uključena i prava na emitovanje sportskih, filmskih i drugih sadržaja.

United grupa je u krajnjem vlasništvu fondova koje savjetuje BC Partners LLP, međunarodni privatni investicijski fond sa sjedištem u Londonu, čija je jedina djelatnost obavljanje savjetodavnih usluga, sa 20 milijardi eura u upravljanju.

United Media je vlasnik nekoliko TV kanala koji se emituju u BiH, uključujući Sport Klub kanale. Sport Klub kanali emituju najbolje događaje iz svijeta nogometa i to Live paket Premijer lige (počev od 2006. god.), kao i druge premium sadržaje kao što su LaLiga, EURO i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, kao i UEFA Liga nacija), košarke (NBA, Euroliga, Eurokup, FIBA kvalifikacije i turniri) i tenisa (Wimbledon, Masters Serie i WTA). Na kanalima se prenosi i nizozemski, turski, austrijski, ukrajinski i švicarski nogomet, kao i auto-moto sportovi: Formula 1, Moto GP i NASCAR. Tu su i NFL, IAAF Dijamantna liga atletike, ruski KHL hokej, kao i Liga prvaka (muška i ženska), Liga nacija, evropska i svjetska prvenstva u odbojci. Portfolio sportskih kanala čine SK1, SK2,SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9 i SK10, specijalizivani kanal SK Golf, kao i SK HD (u daljem tekstu: Sport Klub kanali).

Poslovne aktivnosti United grupe u BiH obuhvataju i tržišta fiksne telefonije i pristupa internetu kao i u maloprodajno tržište distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (u daljem tekstu: "tržište distribucije radio i TV programa").

Na ovom posljednjem tržištu, United Grupa je prisutna preko sljedećih privrednih subjekata, koja nastupaju udruženo: Telemach d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Telemach), M&H Company d.o.o. Sarajevo, HKB net d.o.o. Sarajevo i HS d.o.o. Sarajevo.

Prema podacima Regulatorne Agencije za telekomunikacije (u daljem tekstu: RAK), na dan 31.12.2019. god ova 4 operatora imaju 342.249 pretplatnika, u odnosu na ukupan broj pretplatnika CATV/IPTV/DTH 1 u BiH od 833.011, što čini tržišni udjel od 41,09% na tržištu distribucije radio i TV programa u BiH. Za njima slijedi Mtel sa svojim povezanim društvima - Blicnet d.o.o. Banja Luka, Elta Kabel d.o.o. Doboj, Logosoft d.o.o. Sarajevo i Telrad Net d.o.o. Bijeljina, sa brojem pretplatnika od [201.868] i tržišnim udjelom od [24,23%], kao i BH Telekom d.d. Sarajevo sa 197.641 pretplatnika i tržišnim udjelom od 23,73% i HT Mostar sa 39.188 pretplatnika i tržišnim udjelom od 4,70%. Svi ostali operatori imaju 6,25% udjela.

U BiH djeluju dva operatora koja nude DTH uslugu distribucije radio i TV programa (također prema podacima RAK na dan 31.12.2019. god) i to Telemach (Total TV), koji ima 130.613 pretplatnika odnosno 97,95% udjela u ukupnom broju od 133.353 pretplatnika DTH usluge distribucije u BiH i Mtel (m:SATtv), koji ima [2.740] pretplatnika odnosno [2,05%].

Udjeli DTH usluge distribucije u ukupnom broju pretplatnika u BiH iznosi 16%.

Kao dokaz Podnosilac Zahtjeva je priložio Rješenje RAK-a br: UP1: 07-29-2-5/20 od 15.1.2020. god. dostavljeno Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaratelja, rješavajući po njihovom zahtjevu za pristup informacijama, a koje je dostavljeno Mtel-u. Imajući u vidu ovako visoki udio na tržištu, te rasprostranjenost infrastrukture na teritoriji cijele BiH (za razliku od drugih operatora koji posluju na užim zemljopisnim područjima), nespornu finansijsku snagu United Grupe, te vertikalnu integrisanost Telemach-a sa United Media, može se zaključiti da Telemach i njegova povezana društva imaju značajnu tržišnu snagu, koja im omogućava da se na maloprodajnom tržištu distribucije radio i TV programa ponašaju u značajnoj mjeri neovisno o konkurentima i potrošačima, odnosno da imaju dominantni položaj.

SK d.o.o. je zastupnik, odnosno agent privrednog subjekta United Media, koji je počev od 2012. god. ovlašten za distribuciju Sport Klub kanala na teritoriji BiH. Kao vlasnik ovih kanala, United Media ima pravo odlučivanja o načinu distribucije, procedurama i drugim pitanjima oko zaključivanja pojedinačnih ugovora o distribuciji sa operatorima u BiH.

Kao što je članovima Vijeća poznato, počev od 2013. god., pred Vijećem je vođeno nekoliko postupaka koji su se ticali nedozvoljenog ponašanja SK d.o.o. kao agenta i United Media, odnosno njenih prethodnika/povezanih lica (United Media Distribution SRL, Rumunija, IKO Balkan S.R.L. G-RAL), na tržištu distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH.

S tim u vezi Vijeće je u svom Rješenju br. 05-26-3-002-179-II/13 od 16.12.2013. god, utvrdilo da je IKO Balkan S.R.L G-RAL, direktno i/ili putem svoj agenta, SK d.o.o. zloupotrijebio dominantni položaj na predmetnom relevantnom tržištu, te je subjektu IKO Balkan S.R.L G-RAL naloženo da u roku od 30 dana... "uspostavi sistem kriterija koji će osigurati da svi zainteresovani operatori u Bosni i Hercegovini, mogu zaključiti Ugovor o distribuciji TV kanala Sport Klub pod transparentnim i jednakim uslovima". Radnje povrede su se u prvom redu odnosile na nametanje nelojalnih uslova koji se tiču minimalnog broja korisnika, kao i primjene različitih uslova na iste ili slične transakcije (različite cijene i sredstva osiguranja).

Slijedeća relevantna odluka je Rješenje Vijeća br. 06-26-2-006-143-II/15 od 23.12.2015. god., gdje je utvrđeno da je United Media Distribution SRL, Rumunjska nastavio zloupotrebljavati dominantni položaj, pa je naloženo da ..."u roku od 30 dana svim zainteresovanim operatorima učini dostupnim Opće i tehničke uslove pružanja usluga i rješenje Konkurencijskog vijeća, i da u roku od 60 dana zaključe Ugovore o distribuciji kanala Sport klub sa svim zainteresovanim operatorima u Bosni i Hercegovini, pod uslovima pod kojima su zaključeni važeći ugovori sa privrednim subjektom "Total TV BH" d.o.o. i "Telemach" d.o.o. Sarajevo. Radnje povrede su se i ovaj put prvenstveno odnosile na primjenu različitih uslova na iste ili slične transakcije - primjena različitih tehničkih uslova odnosno selektivno traženje adekvatnog sistema zaštite (tzv. fingerprint) samo od nekih operatora, nedostavljanje određenim operatorima u toku pregovora informacija o potrebnim tehničkim i/ili drugim zahtjevima.

Nakon dvije godine, Vijeće je donijelo novo Rješenje br. 04-26-2-005-113-11/15 od 20.12.2017. god. u kojem je ponovo utvrdilo zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH i to od strane istih aktera. Ovdje je utvrđeno da je United Media Distribution S.R.L. (zajedno sa SK d.o.o.) namjerno odugovlačio i nije potpisao ugovor o distribuciji sa operaterom BH Telecom d.d., tako da su mu prilikom pregovaranja stalno nametali dodatne uslove koji nisu bili propisani općim uslovima, te da je tokom pregovaranja primijenio različite uslove, čime je BH Telecom d.d. doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.

Što se tiče relevantnog tržišta, u spomenutim rješenjima Vijeće je ocijenilo da je kod nogometnih sadržaja visoke kvalitete riječ o ..."veoma diferenciranom proizvodu, koji nema uopće ili nema adekvatnu zamjenu, odnosno, da krajnji korisnik koji npr. prati utakmice njemačke Bundeslige neće smatrati utakmice engleske Premijer lige adekvatnom zamjenom, i obratno". Kao relevantno geografsko tržište određena je teritorija BiH iz razloga što... "stranke u postupku djeluju ili imaju mogućnost da djeluju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a i ugovori kojima je regulisano pravo distribucije TV kanala zaključivani su za teritoriju Bosne i Hercegovine".

Dana 31.3.2017. god., nakon ispunjenja zahtjeva predviđenih Općim uslovima pružanja usluga SK d.o.o. od 9.11.2016 . god. (u daljem tekstu: "Opći uslovi") od strane Mtel-a za distribuciju Sport Klub kanala, Mtel i SK d.o.o. su zaključili Ugovor o distribuciji TV kanala (u daljem tekstu: "Ugovor o distribuciji"), koji je i dalje na snazi.

Predmet Ugovora o distribuciji je davanje neekskluzivnog i neprenosivog prava Mtel-u za prijem i distribuciju Sport Klub kanala i to: SKI, SK2, SK3, SK4, SK5 i SK6.

Članom B.6 Ugovora o distribuciji je predviđeno da Mtel dobije prava na Sport Klub kanale, koji se mogu distribuirati preko autoriziranih platformi kako su definisane Prilogom 8. Općih uslova.

Prilogom 8 su kao autorizirane platforme u smislu Općih uvjeta navedene CATV, DTH i IPTV. Dana 13.4.2018. god. Mtel je potpisao svoj primjerak Aneksa br. 1 Ugovora o distribuciji, a kojim aneksom je saglasno dopuni Općih uvjeta, povećan i broj Sport Klub kanala. Također i zastupnik po zakonu SK d.o.o. je dana 16.4.2018. god. potpisao svoj primjerak Aneksa br. 1 Ugovora o distribuciji.

U izvršenja predmetnog ugovora, United Media, odnosno njen agent do sada nisu imali nikakve primjedbe prema Mtelu, u smislu redovnog izmirenja novčanih obaveza, poštovanja prava intelektualnog vlasništva i onemogućavanja piraterije, tehničkih zahtjeva, prijavljivanja tačnog broja korisnika i slično.

Kako bi bio što konkurentniji na tržištu i u tom smislu korisnicima omogućio izbor između različitih platformi za distribuciju medijskog sadržaja, Mtel je odlučio da u svoju ponudu uvrsti ovu uslugu i sa DTH platforme. Tako je dana 7.12.2018. g. Mtel usvojio odluku o odobravanju promotivne ponude cijena i uslova korištenja m:SAT usluge (DTH platforma). Do tada, jedini operater u BiH koji je koristio i ovu platformu jeste Telemah (tzv. Total TV).

m:SAT usluga je usluga putem DTH platforme koja podrazumijeva isporuku televizijskih programa preko satelita do odgovarajuće opreme instalisane na lokaciji pretplatnika, pri čemu se programski sadržaj organizuje u pakete televizijskih programa.

Za potrebe omogućavanja pružanja m:SAT usluge, pretplatniku se isporučuje odgovarajuća terminalna oprema koju čine, satelitski prijemnik (STB-Set Top Box sa integriranom satelitskom karticom ili SAM - Conditional-access module sa uparenom satelitskom karticom), satelitska antena koju samostalno osigura (ili već posjeduje istu) pod uslovom da ta satelitska antena ispunjava odgovarajuće tehničke karakteristike.

Uz odgovarajući zahtjev, korisnik može da mijenja lokaciju, pod uslovom da je tehnički moguće prenošenje i funkcionalnost opreme na drugoj lokaciji.

Sijedom navedenog, a nakon donošenja Odluke Mtela od 07.12.2018. god., Mtel se usredotočio upravo na omogućavanje korisnicima DTH usluge praćenja Sport klub kanala, u prvom redu imajući u vidu njegov visok kvalitet i atraktivnost njihovog sadržaja za korisnike, a naročito atraktivnost utakmica Live paketa Premijer lige u BiH (kako za bazu postojećih tako i za potencijalne nove korisnike).

Stoga je dana 6.8.2019. god. Mtel uputio na adresu SK d.o.o. poziv za dostavljanje komercijalno-tehničke ponude za m:SATtv DTH platformu pod brojem 1-01-42246/19 (u daljem tekstu: Poziv).

S obzirom da ni po proteku roka od mjesec dana SK d.o.o. nije odgovorio na Poziv, dana 5.9.2019. god., Mtel je pod brojem 1-01-42246-1/19 uputio urgenciju na adresu SK d.o.o. (u daljem tekstu: Urgencija), a koja Urgencija je također prema stanju poštanske povratnice zaprimljena od strane SK d.o.o. dana 10.09.2019. god.

Kako su se ovlaštena lica SK d.o.o. oglušila i na Urgenciju Mtel-a, dana 18.9.2019. god. telefonskim putem smo stupili u kontakt sa direktorom SK d.o.o., gospodinom Feridom Ahmićem, koji je potvrdio da su zaprimljena oba pismena. Također, telefonskim putom je potvrđeno da je Poziv dovoljan i odgovarajući za daljnji postupak i da nisu potrebni dodatni dokumenti, te da je isti "u obradi", što podrazumijeva da je proslijeđen United Media na konfirmaciju, kao i da će SK d.o.o. obavijestiti Mtel čim bude imao novu informaciju o statusu Poziva. Da bi otklonili svaku sumnju u pouzdanost navoda putem e-maila: dragana.ozegovic@mtel.ba istog dana (18.09.2019. g.) je upućeno elektronsko pismo u kojem su potvrđeni navodi iz telefonskog razgovora. Međutim, ni nakon e-mail korespondencije, nije bilo odgovora od strane SK d.o.o., što je iniciralo da Mtel uputi još jednu pismenu urgenciju dana 3.10.2019. god., pod brojem 1-0142246-2/19, a koja je prema stanju poštanske povratnice zaprimljena od strane SK d.o.o., dana 7.10.2019. god.

Nakon ovoga, dana tačnije 7.10.2019. g. u 15.58 sati, SK d.o.o. je ponovo telefonski kontaktiran od strane Mtel-a i to s mobilnog telefona zaposlenice na mobilni uređaj direktora SK d.o.o. g.dina Ferida Ahmića. I ovog puta je odgovor bio identičan, da su zaprimljeni kako Poziv, tako i naknadno upućene Urgencija 1 i Urgencija 2, te da će Mtel dobiti odgovor odmah po izjašnjenju principala - United Media. Međutim, na upit Mtel-a, kad bi se mogao očekivati odgovor United Media, zastupnik SK d.o.o. nije odgovorio.

Ipak, ni nakon toga, do dana današnjeg, SK d.o.o. nam nije odgovorio na Poziv, Urgenciju, Telefonske razgovore, e-mail korespondenciju. SK d.o.o. to prosto ignoriše.

Nakon svega ovoga riješili smo da prestanemo sa svim daljim aktivnostima i kontaktima prema SK d.o.o. u vezi sa distribucijom Sport klub kanala preko DTH platforme. Naime, postalo je definitivno jasno da United Media i njen agent, SK d.o.o. bez ikakvog razloga i bilo kakvih objašnjenja, odbijaju da nam to omoguće, te da im i to nikada i nije bila namjera.

Opći uslovi, odnosno njihovo donošenje je upravo trebalo da doprinese transparentnosti postupka zaključenja ugovora o distribuciji Sport Klub kanala, jasnoću i predvidljivost u vezi sa samim procedurama i kriterijima kao i pravima i obavezama operatera u tom procesu, a sa krajnjim ciljem da se "osigura da da svi zainteresirani operateri u Bosni i Hercegovini, mogu zaključiti Ugovor o distribuciji TV kanala Sport Klub pod transparentnim i jednakim uslovima".

Na žalost do toga nije došlo te SK d.o.o. i dalje jedini ima kontrolu u postupku zaključenja ugovora o distribuciji Sport Klub kanala.

Tako, u uvodnom dijelu Općih uslova navedeno je da se isti odnose na sve ugovorne odnose sa distributerima koji distribuiraju audio - vizealne sadržaje u BiH kroz tehnološke platforme za koje United Media posjeduje prava prenosa u BiH, te ih definiše kao autorizovane platforme koje su navedene u prilogu 8 Općih uslova (CATV, DTH i IPTV). Također, Ugovor o distribuciji članom B.6 određuje autorizirane platforme za distribuciju Sport Klub kanala, definisane prilogom 8 Općih uslova. Prema tome, moglo bi se zaključiti da se Opći uslovi primjenjuju kod zaključenja ugovora za sve spomenute vrste platformi.

Sa druge strane, Opći uslovi u članu 2.1 predviđaju da svaki operator mora ispunjavati tehničke zahtjeve u skladu sa zahtjevima vlasnika prava na servis, a sve u cilju zaključenja ugovora o distribuciji. Dalje se navodi da se tehnički zahtjevi nalaze u prilogu 6 Općih uslova, a da se ispunjenost tehničkih zahtjeva potvrđuje tehničkim izvještajem koji izrađuje SK d.o.o., te daje operator dužan popuniti i dostaviti upitnik o zaštiti sadržaja koji se nalazi u prilogu 7 Općih uslova.

Ako se pogleda prilog 6, prva kolona u tabeli u općem opisu navodi, da operater ili lice koje zastupa operatora može koristiti samo slijedeće vrste prenosa i nabraja samo CATV i IPTV.

Opet, ako se pogleda prilog 7, tačka 5, moli se operater koji aplicira za distribuciju da navede sve tipove mreže koje ima (gdje se navodi i DTH) i da se izjasni za koju vrstu mreže će usluga biti isporučena.

Dakle, iako se Opći uslovi deklarativno primjenjuju na distribuciju putem sve tri autorizovane platforme, operator, kada se rukovodi prilogom 6 Općih uslova, nema informacije, odnosno nisu mu unaprijed dostupni tehnički zahtjevi koje treba da ispunjava ukoliko želi da sadržaj prenosi putem DTH platforme. Iz tih razloga Mtel je odlučio da uputi Poziv u kojem smo pozvali SK d.o.o. da nam se dostavi komercijalno-tehničku ponudu sa Općim uslovima za distribuciju Sport Klub kanala putem DTH platforme.

Naime, bez obzira na ove "propuste" u Općim uslovima u odnosu na DTH, jedino savjesno ponašanje agenta, odnosno United Media, u slučaju da im se neko od operatera obrati sa zahtjevom za distribuciju sadržaja putem DTH platforme jeste da tom operateru blagovremeno dostavi jasne tehničke zahtjeve za ovu vrstu platforme, kako bi bio u mogućnosti da, nakon što iste pažljivo prouči, donese poslovnu odluku da li da nastavi sa postupkom, te ako se odluči za nastavak, da se dalje organizira kako bi ovlašteno lice agenta odnosno United Media izvršilo ocjenu ispunjenosti tehničkih zahtjeva, a sve u cilju izdavanja pozitivnog tehničkog izvještaja, ispunjenja drugih uslova i na kraju zaključenja ugovora o distribuciji.

Ništa od ovoga nije moguće ukoliko operater prethodno nije upoznat sa sadržajem tih tehničkih zahtjeva. Kako smo to gore objasnili, na žalost, od SK d.o.o., odnosno United Media nikada nismo dobili tražene tehničke zahtjeve za DTH platformu, i to bez ikakvog objašnjenja. Na prvom koraku naišli smo na prepreku i praktično odbijanje saradnje u pogledu DTH platforme.

Stoga, imajući u vidu spomenute odredbe Općih uslova ali i ponašanje United Media, odnosno SK d.o.o. kod njihove primjene na naš konkretan slučaj, jedini logičan zaključak jeste da spomenuta društva već kod njihovog donošenja (09.11.2016. god) nisu imala namjeru da operaterima koji nisu iz United grupe omoguće distribuciju Sport klub kanala putem DTH platforme, i da nije u pitanju nekakav slučajni propust kod njihove izrade (posebno priloga 6), koji komplicira sam postupak, već da je to bila i ostala njihova poslovna strategija. Ovo sve u situaciji kada u tom trenutku isključivo Telemah, povezano lice sa United Media vrši distribuciju medijskog sadržaja preko DTH platforme na tržištu BiH.

Također, ukazuje i na dodatne nejasnoće cijelog postupka iz Općih uslova, a tiču se operatera koji već ima zaključen ugovor o distribuciji Sport Klub kanala u kojem je optirao za jednu platformu, a želi da distribuciju proširi i na drugu platformu, s tim da se, kako smo to gore detaljno objasnili, situacija dodatno komplicira kada je riječ o uvođenju DTH platforme. Članom 5.1.1. Općih uslova je predviđeno da SK d.o.o. ima obavezu da svakom operatoru na teritoriji BiH, na pisani zahtjev operatera u skladu sa formularom u prilogu 1, uputi ponudu za zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva operatera, zajedno sa Općim uslovima i drugim materijalima. Opći uslovi ne regulišu situaciju kako da djeluje operater koji već ima zaključen ugovor o distribuciji za emitovanje Sport Klub kanala, kao što to mi imamo, dakle nije jasno je da li takav operater treba da dostavi uredno sačinjen prilog 1 Općih uslova ili ne. Naravno, nelogično je i nesvrsishodno da operator koji već ima zaključen ugovor o distribuciji, ovaj prilog 1 Općih uslova ponovo uredno popunjava i dostavlja SK d.o.o. da bi dobio ponudu zajedno sa Općim uslovima (koje već ima, ali koji na žalost ne sadrže tehničke zahtjeve za DTH platformu). Stoga smo odlučili da ne pratimo zahtjeve člana 5.1.1. Općih uvjeta, već da SK d.o.o. uputimo Poziv.

Kako nam nije odgovoreno, upućena je i urgencija, da bi nakon toga uslijedili su i telefonski razgovori u kojem je rečeno da je navedeno u Pozivu dovoljno i odgovarajuće za dalji postupak i da nisu potrebni dodatni dokumenti sa naše strane.

Prema tome, i sama United Media, odnosno njen agent su potvrdili da je naše postupanje bilo adekvatno i prilagođeno situaciji. Čekali su se njihovi tehnički zahtjevi kao i drugi komercijalni uslovi. Sve je to bilo u skladu sa našom željom da na svaki mogući način postupamo u dobroj vjeri i sa dobrim namjerama sa svojim poslovnim partnerom.

Međutim, iz svega što se poslije dešavalo, odnosno njihovog potpunog ignorisanja, očigledno je da to nije bio slučaj i sa SK d.o.o. i United Media, te da njima postizanje dogovora sa Mtel-om u vezi sa distribucijom Sport klub kanala putem DTH platforme nikada i nije bila namjera.

Dodatno, postalo je očigledno da ovako sačinjeni Opći uslovi omogućavaju SK d.o.o., odnosno United Media da se u zavisnosti od svoje subjektivne ocjene, prema svakom individualnom operateru ponašaju na način na koji žele, i s tim u skladu, na kraju zaključe ili ne zaključe ugovore sa njima, bez obzira na objektivne okolnosti. To svakako nije u skladu sa nalozima Vijeća iz prethodnih rješenja koji se odnose na obaveze United Media povodom usvajanja Općih uslova, naročito zahtjeva da svi kriteriji budu transparentni i da važe jednaki uvjeti. Ono što može da se zaključi iz cijele situacije je da SK d.o.o. i United Media nikada nisu ni željeli da drugim operaterima omoguće emitiranje Sport Klub kanala na DTH platformi iz razloga što je njihovo povezano društvo, Telemah jedini pružatelj usluge emitiranja kanala na DTH platformi (i jasno jedini koji emitira Sport klub kanale), te da žele da isključe sve druge konkurente koji imaju poslovni plan i finansijske mogućnosti da svoje poslovanje šire i na emitovanje sadržaja na DTH platformi.

Relevantno tržište u smislu člana 3. Zakona, te člana 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 33/10) čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu. Prema odredbi člana 4. Odluke, relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe. Relevantno geografsko tržište obuhvata cjelokupnu ili značajan dio teritorije BiH na kojoj subjekti djeluju u prodaji ili kupovini relevantnih usluga pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima (član 5. Odluke). Član 9. stav (1) Zakona propisuje da privredni subjekt ima dominantni položaj na relevantnom tržištu roba ili usluga, ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati u značajnoj mjeri nezavisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, potrošača ili dobavljača, također uzimajući u obzir udio tog privrednog subjekta na tržištu, udio koji na tom tržištu imaju njegovi konkurenti, kao i pravne i druge prepreke za ulazak drugih privrednih subjekata na tržište. Član 9. stav (2) Zakona, pretpostavlja da privredni subjekt ima dominantni položaj na tržištu roba ili usluga ako na relevantnom tržištu ima udio veći od 40%.

Član 10. stav (2), tačke b), i c) Zakona propisuje da je zabranjena zloupotreba dominantnog položaja kojima se ograničava konkurencija, ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača i primjenjuju različiti uslovi za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, čime se dovode u neravnopravan i nepovoljan konkurencijski položaj.

Imajući u vidu spomenute propise kao i dosadašnju praksu Vijeća, te sve gore navedene činjenice, predlažemo da se u ovom konkretnom postupku relevantno tržište definiše kao tržište distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH.

Na teritoriji BiH od svih sportskih kanala koji nude visoko kvalitetne nogometne sadržaje jedino kanal Sport Klub kanali nude prijenos Live paketa engleske Premijer lige, a SK d.o.o. kao agent United Media zaključuje ugovore o distribuciji Sport Klub kanala na teritorij BiH.

Prema tome, tržišni udjel United Media na ovako definisanom relevantnom tržištu iznosi 100%, te samim United Media ima dominantni položaj na tržištu u smislu člana 9. stav (2) Zakona.

Imajući u vidu sve gore navedene činjenice, može se zaključiti da United Media, preko svog agenta, SK d.o.o. zloupotrebljava dominantni položaj na, reklo bi se, već poznati način, odugovlačenjem i ignorisanjem u zaključivanju ugovora o distribuciji Sport Klub kanala dok operator, u ovom slučaju Mtel, ne odustane od daljih pokušaja za ugovaranje prava na distribuciju Sport Klub kanala preko DTH platforme.

Jasno je da su se SK d.o.o. i United Media namjerno ponašali na način da ne dođe do bilo kakvog dogovora sa Mtel-om u vezi sa distribucijom Sport Klub kanala za DTH platformu. Ovo prije svega njihovim ponašanjem nakon Poziva, Urgencije, Telefonskih razgovora, e mail korespondencije, prema predstavnicima Mtel-a.

Također, na ovakav zaključak dodatno upućuje i neuključivanje tehničkih zahtjeva za DTH platformu u prilog 6 Općih uslova, gdje je očigledno da je takva njihova strategija usmjerena ne samo na Mtel, već i sve druge potencijalne operatere koji ne pripadaju United grupi.

Ovakvim ponašanjem Mtel je onemogućen da se efektivno takmiči na tržištu distribucije radio i TV programa i stavljen je u nepovoljniji položaj u odnosu na Telemach i druge operatere iz United grupe, koji u svojoj ponudi imaju takav kvalitetan sportski sadržaj. Live paket engleske Premijer lige na svim svojim platformama na kojima emituju sadržaj. Na taj način operateri iz United grupe imaju konkurentsku prednost kod krajnjih potrošača, posebno kod onih koji bi se opredijelili za DTH platformu. Ovdje posebno treba imati u vidu da je Telemach (zajedno sa povezanim licima) dominantni tržišni sudionik, s tim da Telemah medijski sadržaj uključujući tu i Sport klub kanale u značajnoj mjeri distribuira upravo preko DTH platforme (preko 35% njihovih pretplatnika koristi DTH platformu, što čini skoro 100% DTH pretplatnika u BiH), te je očigledno u interesu United grupe da u ovoj vrsti distribucije Sport Klub kanala ostane praktično jedini na području BiH, naspram svih svojih konkurenata.

Na taj način određene kategorije stanovništva, koji imaju dostupnu samo mogućnost korištenja DTH platforme, su diskriminirane u odnosu na ostale korisnike koji signal primaju putem CATV ili IPTV platforme, što je s aspekta raznovrsnosti sadržaja i jednake dostupnosti svima, nedopustivo, naročito ako se ima u vidu kvalitet i atraktivnost tog sadržaja.

Na osnovu svega navedenog, smatramo da predmetni zahtjev sadrži više nego dovoljno informacija kako bi Vijeće utvrdilo da postoji osnovana sumnja da United Media, direktno ili indirektno preko svog agenta SK d.o.o., značajno sprječava, ograničava, odnosno narušava tržišnu konkurenciju u smislu člana 27, stav 2 Zakona.

Mtel predlaže Vijeću da utvrdi da je United Media, putem svog agenta SK d.o.o. na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH namjernim odugovlačenjem, odnosno odbijanjem potpisivanja ugovora o distribuciji Sport klub kanala za DTH platformu, Mtel dovela u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj u odnosu na druge operatere, odnosno da je na taj način United Media ograničila relevantno tržište a na štetu korisnika koji su uskraćeni za praćenje nogometnih sadržaja visokog kvaliteta, koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige sve u smislu člana 10, stav (2), tačke b i c) Zakona.

Pored navedenog, Mtel predlaže da Vijeće donese mjere u cilju eliminisanja spomenutih radnji zloupotrebe, na način da se pored eventualnog izricanja novčane kazne u smislu člana 48 stav (2) Zakona, naloži United Media i SK d.o.o. da svoje ponašanje usklade sa odredbama Zakona i prekinu sa kršenjem istog i da Mtel-u, SK d.o.o. bez odlaganja, dostavi komercijalno-tehničku ponudu za distribuciju Sport Klub kanala na DTH platformi.

3.1. Zaključak o pokretanju postupka


Na osnovu gore navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da povrede Zakona, na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, nije moguće utvrditi bez provedbe postupka, te je u skladu sa članom 32. stav (2) Zakona, na 73. sjednici održanoj dana 23. septembra 2020. godine, donijelo Zaključak o pokretanju postupka, broj UP-06-26-2-018-6/20 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak Podnosiocu zahtjeva, aktom broj UP-06-26-2-018-10/20 dana 23. septembra 2020. godine. U skladu sa članom 33. stav (1) Zakona Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak na odgovor privrednom subjektu Sport Klub dana 23. septembra 2020. godine, aktom broj UP-06-26-2-018-11/20, a privrednom subjektu United Media, dana 26. oktobra 2020. godine aktom broj UP-06-26-2-018-14/20.

Sport Klub je dana 8. oktobra 2020. godine zatražio produženje roka za dostavu odgovora na Zaključak i Zahtjev, aktom broj UP-06-26-2-018-12/20, a koji mu je odobren aktom broj UP-06-26-2-018-13/20. Dana 3. novembra 2020. godine zaprimljen je odgovor privrednog subjekta Sport Klub.

Privredni subjekt United Media je dana 12. novembra 2020. godine zatražio produženje roka za dostavu odgovora aktom broj UP-06-26-2-018-17/20, a dana 18. novembra 2020. godine zaprimljena je punomoć za zastupanje u ovom postupku za advokate Nihada Sijerčića, Aminu Đugum, Lejlu Popara i Alena Gračića, advokate iz Sarajeva za zastupanje u ovom postupku, kako i Zahtjev za produženje roka za dostavu odgovora od strane punomoćnika United Media, a koji mu je odobren aktom Konkurencijskog vijeća broj UP-06-26-2-018-18/20.

U ostavljenom roku, dana 3. novembra 2020. godine zaprimljen je odgovor privrednog subjekta Sport Klub na Zahtjev i Zaključak akt broj UP-06-26-2-018-15/20, a dana 3. decembra 2020. godine zaprimljen je i odgovor United Medie na Zahtjev i Zaključak broj UP-06-26-2-018-21/20.

3.2. Odgovor privrednog subjekta Sport Klub na Zahtjev i Zaključak


U Odgovoru privrednog subjekta Sport Klub u bitnom se navodi sljedeće:

- Sport Klub nije aktivan na predloženom relevantnom tržištu pa ne može imati ni dominantni položaj, te Postupak u dijelu koji je pokrenut protiv ovog privrednog subjekta treba biti obustavljen;

- Vijeće je već imalo prilike da u ranijim postupcima odlučuje o pitanjima distribucije kanala Sport Klub;

- Isto kao u predmetnom postupku, u ranijim postupcima su podnosioci zahtjeva navodili Sport Klub kao protivnu stranu.

- U Rješenju Konkurencijskog vijeća iz 2013. godine mjerodavno tržište definirano je kao tržište distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premier lige u BiH i odbilo je u potpunosti zahtjev podnosioca zahtjeva protiv društva Sport Klub d.o.o. Sarajevo navodeći kako Sport Klub d.o.o. Sarajevo, uz ostala tri privredna društva, nije aktivan na relevantnom tržištu, te stoga ne može ni imati dominantni položaj na tržištu, pa samim tim niti zloupotrijebiti isti;

- I u kasnijim postupcima u vezi sa emitovanjem kanala Sport Klub, Konkurencijsko vijeće je utvrđivalo povrede samo u odnosu na osobe koja su emiteri odgovarajućih kanala, a ne u odnosu na njihove lokalne zastupnike emitera;

- Imajući u vidu da se u tom pogledu ništa nije promijenilo - Sport Klub d.o.o. Sarajevo i dalje nije aktivan na relevantnom tržištu Sport Klub d.o.o. Sarajevo smatra da Konkurencijsko vijeće nije imalo osnova da uopće pokrene Postupak protiv Sport Klub d.o.o. Sarajevo i stoga treba bez odlaganja obustaviti postupak protiv ovog poslovnog subjekta, te mu se učešćem u ovo postupku stvaraju nepotrebni i neosnovani troškovi;

Uprkos navedenom kako je Zahtjev neosnovan, Sport Klub opreza radi podnosi i odgovor u pogledu navoda iz zahtjeva, te ističe da je isti neosnovan, i da zanemaruje vjerojatnost da poslovni subjekt Mtel nije poštovao Opće uslove distribucije kanala Sport Klub, koji predstavljaju sastavni dio ugovorne saradnje između United Media i operatora. Mtel ovakvo postupanje ne spori u Zahtjevu, već izričito navodi na str. 10. zahtjeva da je "odlučio da ne prati zahtjeve općih uslova, već da uputi poziv Sport Klubu".

Konkretno, nesporne su činjenice navedene u Zahtjevu i Zaključku:

- Tačno je da su poslovni subjekti Mtel i Sport Klub dana 31.3.2017. godine zaključili Ugovor o distribuciji TV kanala Sport Klub, te da Opći uslovi čine sastavni dio ovog Ugovora,

- Također je tačno da je predmetni Ugovor još na snazi, te da je Aneksom 1 dopunjen broj kanala koje poslovni subjekt Mtel distribuira u skladu sa Ugovorom,

- Nesporno je i da je poslovni subjekt Mtel dana 7. 12. 2018. godine donio Odluku o uspostavljanju vlastite DTH usluge, te da je od tog dana ponudio predmetnu uslugu svojim korisnicima,

- Tačno je i da se poslovni subjekt Mtel nekih devet mjeseci nakon toga javio poslovnom subjektu Sport Klub sa informacijom da pruža uslugu i predmetnim korisnicima putem DTH usluge, te da je poslovni subjekt Sport Klub nakon toga predmetne činjenice morao komunicirati svom principalu. U pogledu te okolnosti, treba imati u vidu navode Mtel-a da "se usredotočio upravo na omogućavanje korisnicima DTH usluge praćenja Sport Klub kanala, u prvom redu imajući u vidu njegov visoki kvalitet i atraktivnost sadržaja za korisnike" i ako u dugoročnom periodu prije toga distribuira Sport Klub kanale, Mtel nije "pristup kanalima" tražio prije ili neposredno nakon lansiranja usluge na BH tržištu, već tek devet mjeseci nakon što je istu i lansirao na tržištu.

- Nakon šest mjeseci od posljednje komunikacije u pogledu distribucije Sport Klub kanala (i gotovo godinu i pol nakon uspostavljanja DTH usluge na Bh tržištu) Mtel se obraća Vijeću za zaštitu u pogledu sadržaja koji tvrdi da predstavlja ključni input za poslovanje.

Kršenje ugovornih obaveza od strane poslovnog subjekta Mtel:

Ugovor kao autoriziranu platformu između ostalog navodi i DTH, te shodno tome ne isključuje mogućnost pružanja usluge krajnjim korisnicima i putem ove platforme. Međutim, Mtel pojašnjava da li je onda u trenutku obraćanja poslovnom subjektu Sport Klub znao i bio svjestan da je, ako ugovor o distribuciji predmetnih kanala uključuje i DTH platformu, na osnovu odredbi člana F.4. ugovora, kanale čiju je distribuciju ugovorio bio dužan i da distribuira i svojim DTH korisnicima od prvog dana pružanja usluga korisnicima (naravno, uz prethodnu obavijest i provedbu tehničkog due diligence-a).

U tom slučaju, a što Mtel ne navodi u svom Zahtjevu, da li je u tom slučaju bio dužan da, u skladu sa članom F.4. Ugovora, u izvještaju o broju korisnika koje dostavlja poslovnom subjektu Sport Klub od početka pružanja usluge putem DTH tehnologije uvrsti ukupan broj svojih korisnika, pod kojim se podrazumijevaju svi korisnici kojima ovaj operater može distribuirati svoj signal, pa i korisnici koji koriste DTH tehnologiju.

Nužno se nameće i pitanje zbog čega u konkretnom slučaju poslovni subjekt Mtel tokom devet mjeseci 2019. godine nije postupao u skladu sa odredbama člana E.1. i F.4. Ugovora, odnosno zbog čega kanale Sport Kluba nije distribuirao svojim DTH korisnicima, te o istom obavijestio poslovni subjekt Sport Klub u skladu sa ugovornim obavezama. Iz odredbi Ugovora nesporno proizlazi kako je poslovni subjekt Mtel bio dužan da kanale Sport Kluba distribuira na svim platformama na kojima ima mogućnosti isporučiti audiovizuelni sadržaj, u skladu sa važećim Ugovorom.

Poslovni subjekt Mtel također u svom Zahtjevu ne pojašnjava je li činjenica da je zanemarujući navedenu obvezu, Protivnim stranama prouzročio materijalnu štetu, a obzirom da očigledno nije prijavio ukupan broj korisnika, što mu je bila obaveza.

Ugovor sa Općim uslovima u ovim slučajevima predviđa izuzetno teške posljedice po operatora za kršenje obaveza iz člana E.1. i F.4. Ugovora - prestanak ugovora u skladu sa poglavljem I. Ugovora, uz naknadu štete, te pod određenim uslovima i ugovornu kaznu iz člana E.2. Ugovora.

Poslovni subjekt Sport Klub koji je samo agent, o predmetnim okolnostima nije ovlašten odlučivati, te će se o istima izjasniti poslovni subjekt United Media u svom odgovoru i eventualno drugim pravnim radnjama.

Imajući u vidu sve navedenom, čini se da je očigledno da poslovni subjekt Mtel, ne samo da ne uviđa tešku povredu ugovornih obaveza za koju je odgovoran, nego još optužuje Protivne strane da ga onemogućuju da distribuira predmetne sadržaje i to tri godine nakon što je zaključio Ugovor, te sve vrijeme globalne pandemije COVID-19 i šest mjeseci nakon posljednje komunikacije po relevantnom pitanju.

U konkretnim okolnostima, poslovni subjekt Mtel najprije devet mjeseci nakon uvođenja DTH platforme nije poduzeo niti jednu radnju u cilju ispunjenja ugovornih obaveza iz člana F.4. i E.1. Ugovora, a tek zatim se obratio poslovnom subjektu Sport Klub, pa je nejasno zbog čega: a) to nije učinjeno odmah, b) zašto isti nije postupao u skladu sa pravima i obavezama iz Ugovora.

Iz svega navedenog očigledno je da je Zahtjev neosnovan, ne samo da ne postoji povreda konkurencije od strane Protivnih strana, već je nasuprot tome izvjesno da se radi o ozbiljnom kršenju ugovornih obaveza poslovnog subjekta Mtel, te poslovni subjekt Sport Klub predlaže Vijeću iz svih gore navedenih razloga da Zahtjev odbije u cijelosti.

Tehnički uslovi za distribuciju kanala Sport Klub:

Apsurdni su navodi iz Zahtjeva da su Opći uslovi pripremani sa ciljem da se operatori koji koriste DTH tehnologije spriječe da distribuiraju Sport Klub. Naime, u tom trenutku, pa sve do početka 2019. godine, na Bh tržištu nisu uopće postojali operatori koji koriste DTH (izuzev Telemach-a), te je nejasno kako bi i zašto bio pripreman i učinjen javno dostupnim dokument koji sprječava određenu mogućnost licima koja na tržištu ni ne postoje u danom trenutku.

Tačno je da tehnički uslovi distribucije DTH platforme nisu detaljno razrađeni u Općim uvjetima kao za IPTV i CATV platformu, ali samo iz razloga što u to vrijeme svi zainteresirani operatori koriste IPTV ili CATV tehnologiju, te je principal detaljnije obradio uslove za distribuciju putem tih tehnologija.

To nikako ne znači da je u bilo kojem trenutku bila spriječena ili nedozvoljena distribucija putem DTH platforme. Poslovni subjekti i danas mogu predmetne kanale distribuirati svojim DTH korisnicima, samo je za to potrebno platiti naknadu koja je ugovorena i prethodno obaviti provjere svoje tehničke zaštite, što je Mtel-u poznata procedura koju je već vrlo brzo prošao za svoju IPTV platformu.

O poduzimanju daljnjih mjera u vezi s mogućim povredama Ugovora od strane Mtel-a i zahtjevu za naknadu štete će svakako odlučiti principal po svojoj diskrecijskoj ocjeni i zakonom propisanim procedurama.

Nema pravnog osnova za vođenje postupka:

Vijeće je već odbilo navode da Protivne strane nisu provele ranija rješenja Vijeća.

Sport Klub smatra osobito tendencioznim navode Mtel-a u vezi sa postupcima koji su pred Vijećem vođeni protiv ranijeg emitera kanala Sport Klub.

Kao što je Vijeću već poznato, bez obzira što je raniji emiter koji je stranka u postupcima koji su vođeni pred Vijećem u periodu od 2013-2015 godine, davno prestao emitirati kanale Sport Klub, svi nalozi Vijeća iz ranijih Odluka su izvršeni i sve novčane obaveze plaćene, i ako još nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi protiv navedenih odluka.

Rješenja Vijeća po zahtjevu poslovnih subjekata Asocijacija kablovskih operatora u Bosni i Hercegovini (AKOP) i Elta Kabel protiv privrednih subjekata United Media Distribution SRL, Bukurešt, Rumunija i Sport Klub broj 06-26-2-006-143-II/15 od 23. 12. 2015. godine izvršeno je u cijelosti u roku koje je naložilo Vijeće, uključivši između ostalog i usvajanje Općih uslova koje konkretni operator osporava, i ako su isti bili jasni kada je po njima zaključivao važeći Ugovor, te Sport Klub smatra da je suvišno i nepotrebno citiranje konkretnog predmeta nakon skoro pet godina.

Opći uslovi sa cjenikom i dokazima o slanju istih svim zainteresovanim operatorima, te razni kasniji aneksi, pojašnjenja i dopune Općih uslova sa dokazima dostavljani su proaktivno i samoinicijativno svim zainteresovanim operatorima, kao i Vijeću više puta.

Da su navedene odluke izvršene i isti uslovi ponuđeni svim zainteresovanim operatorima potvrđuje i činjenica da je ugovore o distribuciji predmetnih kanala po navedenim uslovima imaju svi veći operatori u BiH, uključujući i Mtel, pri čemu su neka društva već više puta mijenjala pakete Sport Klub kanala koje koriste, odnosno koristili su nove kanale i pogodnosti koje su bile ponuđene, te djeluje apsurdno pitanje navodnih nejasnoća predmetnih akata pokretati skoro pet godina nakon što su razni zainteresovani operatori zaključili ugovore o distribuciji kanala Sport Klub na lokalnom tržištu, pod transparentnim uslovima koje konkretni operator ne želi primijeniti. (Dokaz: Ugovori sa operatorima).

Kao što je Vijeću već poznato, povezano lice Mtel-a (Elta Kabel d.o.o. Doboj) je prije više godina osporavalo da je predmetno rješenje iz 205. godine provedeno i sa zahtjevom za izvršenje su se obratili Vijeću, što je od strane Vijeća odbijeno nakon što je United Media i Sport Klub dostavili Vijeću dokaz o izvršenju. (Dokaz: zaključak broj 06-26-2-006-273-II/15 od 7. 6. 2018. godine).

Navodi o kojima je već odlučeno navedenim zaključkom ne mogu se sada ponovo preispitivati, niti se nakon toliko godina može ukazivati na bilo kakve nejasnoće Općih uslova, što pokušava Mtel, naime radi se o tzv. već presuđenoj stvari.

Uslovi koje United Media nudi operatorima, a koje Mtel smatra "nejasnim" dostavljeni su Vijeću i Vijeće ih nije osporilo.

U skladu sa nalogom iz rješenja broj 06-26-2-006-143-II/15 od 23. 12. 205. godine, raniji emiter kanala Sport Klub je bio u obavezi da svim zainteresovanim CATV/IPTV/DTH operatorima učini dostupnim Opće i tehničke uslove pružanja usluga i rješenje Vijeća, te da u roku od 60 dana zaključi ugovore o distribuciji kanala Sport Klub sa svim zainteresovanim CATV/IPTV/DTH operatorima u Bosni i Hercegovini pod istim uslovima.

Kako je raniji emiter prestao emitirati kanale Sport Kluba, United Media, je i ako nije bio stranka u navedenom postupku, niti je pravni slijednik ranijeg emitera, u cijelosti postupilo u skladu sa obavezom ranijeg emitera, o čemu je Vijeće više puta obaviješteno.

Vijeće nije ni na koji način ukazalo da ovi dokumenti nisu u skladu sa nalogom iz Rješenja od 23. 12. 2015. godine, na taj način, Vijeće je odobrilo sadržaj ovih dokumenata prije više godina te se isti primjenjuju na lokalnom tržištu u definisanoj formi.

Time što nije iskazalo svoje zamjerke na dokumente koji su mu predani, Vijeće je očito smatralo da su ovi dokumenti u skladu sa Zakonom. U suprotnom Vijeće bi postupilo po službenoj dužnosti i svojim zakonskim obavezama kako bi osiguralo postupanje na tržištu u skladu sa propisima. Na osnovu navedenog, Vijeće nema ovlasti da provodi predmetni postupak protiv strana u vezi sa dokumentima u pogledu kojih nije iskazalo protivljenje kada su isti bili dostavljeni Vijeću.

U skladu sa članom 131. Zakona o upravnom postupku, koji se supsidijarno primjenjuje na procesna pitanja koja nisu izričito regulisana Zakonom, službeno lice koje vodi postupak dužno je upozoriti stranku na njena prava u postupku i ukazati joj na pravne posljedice njenih radnji ili propuštanja u postupku.

Shodno navedenom, da je Vijeće smatralo kako dokumenti dostavljeni kao dokaz izvršenja rješenja od 23.12.2015. godine nisu u skladu sa obavezama koje je tadašnji emiter kanala Sport Klub imao, Vijeće je imalo obavezu da u pogledu ovoga upozori Protivne strane i osigura primjenu propisa, a nije to učinilo već skoro pet godina. Time što u vezi s ovim Vijeće nije iskazalo bilo kakve zamjerke, emiter kanala Sport Klub je mogao da se opravdano osloni na to da su dokumenti koje je predao Vijeću bili u skladu sa Zakonom, te stoga nema pravnog osnova za provedbu predmetnog postupka, naprotiv, naknadnim osporavanjem predmetnih uslova bi se grubo prekršilo pravo na pravnu sigurnost i legitimna očekivanja emitera u pogledu poslovanja na Bh tržištu, te oštetili ostali operatori aktivni na tržištu koje su prilagodili i zaključili ugovore u skladu sa istim uslovima.

Relevantno tržište:

Sport Klub i ako je upoznat sa definicijama relevantnog tržišta koje je Vijeće koristilo u ranijim postupcima, smatra da definicija koju je Vijeće usvojilo u konkretnom slučaju, ukoliko ne obustavi postupak, mora biti u skladu sa praksom Evropske komisije, u tom slučaju, postojanje dominantnog položaja United Media, na tržištu prodaje prava na distribuciju kanala ne može se pretpostaviti , pošto United Media nije jedini poslovni subjekt koji djeluje na tržištu distribucije tematskih sportskih kanala u BiH.

U ovom pogledu, pitanje zloupotrebe dominantnog položaja utemeljeno je na pristupu subjekata aktivnih u TV maloprodaji sportskim kanalima, uključujući i povezano lice podnosioca zahtjeva, koje emitira sportski kanal "Arena Sport". Stoga, tržište koje je relevantno u pogledu moguće zloupotrebe bi trebalo analizirati kao tržište snabdijevanja i nabavke TV kanala za potrebe distribucije putem operatora. Protivne strane smatraju da bi relevantno tržište trebalo odrediti kao emitiranje kanala sa sportskim sadržajima, te da bi takva definicija bila adekvatnija od "tržišta distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige", koje bi dovela do toga da se utvrdi monopolski položaj svakog kanala koji posjeduje prava visokog kvaliteta. Dodatno, pošto u BiH nespecijalizirani kanali emitiraju znatan broj sportskih kanala sadržaja visoke kvalitete i pošto pretplatnici takvim sadržajima mogu pristupiti na isti način kao što mogu pristupiti specijaliziranim sportskim kanalima, ne bi bilo ispravno relevantno tržište proizvoda definisati kao tržište specijaliziranih sportskih kanala.

Sport Klub nije prisutan na relevantnom tržištu:

Kao što je navedeno Vijeće je utvrdilo kako u ranijim predmetima, Sport Klub nije prisutan na relevantnom tržištu u pogledu distribucije TV kanala u BiH. shodno tome, ne može imati dominantni položaj na tržištu na kojem nije prisutan, a ne može ni zlouporabljivati položaj kojeg nema. United media se bavi emitiranjem sportskih sadržaja. Ukoliko bi Vijeće u predmetnom postupku usvojilo istu definiciju relevantnog tržišta kao u ranijim predmetima, United Media nužno bi imala vladajući položaj pošto je Sport Klub jedini kanal koji emitira englesku Premijer ligu. Međutim, čak i ukoliko United Media ima vladajući položaj Mtel koji snosi teret dokazivanja, nije dokazao da je United Media počinio bilo koji akt koji bi predstavljao zloupotrebu vladajućeg položaja.

United Media nije dominantan na tržištu snabdijevanja sportskim kanalima:

Ne može se pretpostaviti da je United Media dominantan na tržištu snabdijevanja sportskim kanalima bez detaljne analize uvjeta konkurencije na mjerodavnom tržištu.

Odsutnost tržišne snage United Media na tržištu prodaje sportskih kanala proizlazi iz činjenice da pored Sport Kluba postoje i druge alternative u pogledu sportskih kanala, uključujući i privredne subjekte pod kontrolom podnosioca inicijative u konkretnom slučaju.

Ne postoje radnje zloupotrebe dominantnog položaja:

Niti jedna od radnji navedenih u Zahtjevu ne predstavlja radnju zloupotrebe dominantnog položaja. Sport Klub će se po potrebi dodatno izjasniti na navode Mtel-a u daljem toku postupku, ukoliko Vijeće ne odbaci Zahtjev.

Imajući u vidu sve navedeno privredni subjekt Sport Klub predlaže Konkurencijskom vijeću da obustavi postupak i obaveže Mtel da snosi troškove postupka.

3.3. Odgovor privrednog subjekta United Media na Zahtjev i Zaključak


U Odgovoru privrednog subjekta United Media u bitnom se navodi sljedeće:

Prije svega, United Media želi ukazati da je dostava Zaključka i Zahtjeva neuredna u smislu propisa BiH i međunarodnih pravila dostave, jer nije izvršena diplomatskim putem i u prevodu stalnog sudskog tumača na službene jezike u Luksemburgu. United Media ostaje kod zahtjeva da se dostava izvrši uredno, te da rokovi za dostavljanje odgovora počinju teći tek po urednoj dostavi.

Opreza radi, iako smatra da je dostava Zaključka neuredna i nepravilna, da bi izbjegao rizik nastupanja

štetnih posljedica, United Media blagovremeno dostavlja svoj odgovor na Zaključak i Zahtjev.

United Media se pridružuje zahtjevu Sport Klub za odbacivanje Zahtjeva i obustavu Postupka:

United Media je od svog lokalnog agenta Sport Klub dobio njegov odgovor na Zahtjev i Zaključak, sa kojim je u cijelosti saglasan, te se pridružuje svim bitnim navodima Sport Klub danim u odgovoru, kako slijedi:

- United Media smatra da, kao agent koji postupa po njegovim instrukcijama, Sport Klub nije aktivan na predloženom relevantnom tržištu, pa ne može imati ni dominantni položaj, te stoga postupak u dijelu u kojem je isti pokrenut protiv ovog poslovnog subjekta treba biti obustavljen kao očigledno neosnovan.

- Zahtjev je očigledno neosnovan iz razloga navedenih u dostavljenom odgovoru Sport Kluba, sa kojima je United Media u cijelosti saglasna, te se istima pridružuje i potvrđuje da isti čine i sastavni dio ovog odgovora, te ih iz razloga ekonomičnosti neće prenositi.

- Kako je iz argumenata iznesenih u odgovoru Sport Klub očigledno da Mtel nije učinio vjerojatnim da prijavljene radnje mogu predstavljati radnje zloupotrebe dominantnog položaja, to Vijeće nije stvarno nadležno da ih uopće razmatra, te predlažemo da Vijeće pozove Mtel da u roku od 3 dana upotpuni svoj Zahtjev i učini vjerojatnim da navodne radnje koje ističe u Zahtjevu predstavljaju povrede Zakona o konkurenciji, a ako to ne učini, predlažemo da Vijeće donese zaključak o obustavljanju postupka, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (2) Zakona, odnosno člana 138. stav (3) Zakona o upravnom postupku.

United Media smatra da su vjerojatni razlozi za podnošenje Zahtjeva od strane Mtel-a, nakon proteka toliko vremena - uz pokušaj skrivanja kršenja ugovornih obaveza i izbjegavanje odgovornosti za štetu koju je time prouzročio United Media i postupci koje pojedine članice United Group vode pred Vijećem protiv članica Telekom Srbija grupe, što uključuje zloupotrebe dominantnog položaja u vezi sa distribucijom kanala RTS, te osporavanje postupaka ocjena koncentracija kojima je Telekom Srbija stekla monopolski položaj na mjerodavnim tržištima u desetinama gradova i općina BiH u postupku, koji po ocjeni kompanija u sastavu United Group, nije bio proveden po Zakonu o konkurenciji.

Protivne strane su od Mtel dobile zahtjev za dostavljanje nove ponude, koju će dostaviti u propisanim rokovima.

Pozicija Poslovnog subjekta Mtel na vertikalno nižem tržištu:

Neutemeljeni su i navodi Mtel-a o navodnoj tržišnoj snazi povezanih osoba United Media na vertikalno nižem tržištu.

Naime, poslovni subjekt Mtel ima monopolsku poziciju na području na kojem djeluje, kao i kontrolu nad ključnom telekomunikacijskom infrastrukturom i značajne prednosti u pogledu ekonomije obima i opsega, te nema bilo kakvu konkurenciju. Također, povezane osobe u okviru grupe proizvode i emitiraju usporedivi kanal sa kanalom "Sport Klub" ("Arena Sport"), koji emitira slične prestižne sportske sadržaje.

Ovaj subjekt, sa svojim povezanim osobama u BiH, jedini je poslovni subjekt koji se na tržištu distribucije medijskih sadržaja može ponašali neovisno od svojih konkurenata, što i dokazuju stalna povećanja maloprodajnih cijena, koje članice ove grupacije vrše nakon što su stekle tu poziciju na tržištu, kako tvrdi RAK u svojoj analizi.

Uzimajući u obzir da svi bitni konkurenti, uključujući i Mtel, imaju ugovore o distribuciji kanala Sport Klub, ne postoji nikakav osnov da bi se Protivne strane mogle okvalificirati kao vladajuće na vertikalno nižem tržištu kao ni da bi mogle da takvu tržišnu snagu zlouporabiti kako bi spriječile pristup Sport Klub kanalima.

Da zaista postoji povreda na koju ukazuje Mtel, trebalo bi da postoje i neki efekti na vertikalno nižem tržištu. Međutim, takvi efekti ne postoje. Mtel je (čak i ako se ne računaju povezane osobe) u periodu 2016-2019 udvostručio broj korisnika, sa 50.886 na 103.240, što dokazuje nedostatak bilo kakvih negativnih efekata na njegovo poslovanje (naprotiv, značajan rast konkretne grupacije na teritoriji Bosne i Hercegovine).

Protivne strane nemaju ni sposobnost ni poticaj da izvrši zatvaranje tržišta:

Iako Mtel navodi da su Protivne strane izvršile više radnji zloupotrebe dominantnog položaja, svi se ti navodi suštinski svode na navodne radnje diskriminacije kako bi zatvorilo tržište za konkurente na vertikalno nižem tržištu. Međutim, imajući u vidu stvarne efekte na vertikalno nižem tržištu (stvoren monopol Mtel-a), ovi navodi su očigledno neosnovani.

Takvi navodi se ne mogu prihvatiti i iz više razloga: protivne strane su postupile u skladu sa rješenjem Vijeća iz 2015. godine; da je to rješenje provedeno dokazuje činjenica da svi bitni konkurenti imaju ove sadržaje, uključujući sam Mtel; protivne strane nemaju sposobnost da dovedu do zatvaranja tržišta za konkurente na vertikalno nižem tržištu (sam Mtel na pojedinim dijelovima teritorije BiH ima monopolski položaj na vertikalno nižem tržištu); te protivne strane nemaju poticaja za takvo zatvaranje tržišta (s obzirom na prethodno navedeno, odnosno na činjenicu da već omogućavaju glavnim konkurentima pristup istom sadržaju). U tom smislu, Mtel nije ponudio ni jedno razumno obrazloženje uskraćivanja saradnje u konkretnim okolnostima, osim navodne "nekompetentnosti" i "zlonamjernosti" lica sa kojima želi da zasnuje ugovorni odnos.

4. Zahtjev za izuzeće postupajućeg odgovornog člana konkurencijskog vijeća


Konkurencijsko vijeće je dana 3. decembra 2020. godine, pod brojem UP-06-26-2-018-22/20 zaprimilo Zahtjev za izuzeće postupajućeg odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u ovom postupku, podnesen od United Media predmetnom postupku.

Zaključak broj UP-06-26-2-018-23/20 kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta United Media za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u predmetnom postupku kao neosnovan donesen je na 76. (sedamdesetšestoj) sjednici dana 20.11.2020. godine te istog dana dostavljen privrednom subjektu United Media u prilogu akta broj UP-06-26-2-018-24/20.

Informaciju predsjedniku Konkurencijskog vijeća o razlozima za zabrinutost povodom nezakonitih radnji postupajućeg odgovornog člana u predmetnom postupku dostavio je punomoćnik privrednih subjekata Sport Klub i United Media podneskom koji je zaprimljen pod brojem UP-06-26-2-018-26/20 dana 31.12.2020. godine.

5. Nastavak postupka


Konkurencijsko vijeće je dana 5. novembra 2020. godine aktom broj UP-06-26-2-018-16/20 dostavilo privrednom subjektu Mtel podnesak privrednog subjekta Sport Klub kao odgovor na Zahtjev za pokretanjem postupka na eventualno očitovanje.

U očitovanju Mtel-a, na odgovor Sport Kluba, koje je zaprimljeno dana 27. novembra 2020. godine pod brojem UP-06-26-2-018-20/20 navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Odgovor na zahtjev za odbacivanje Zahtjeva i obustavu postupka protiv Sport Klub:

Vijeće je Zaključkom pokrenulo postupke protiv United Media i Sport Klub, a po Zahtjevu. Sport Klub u svom podnesku od 3. novembra 2020. godine navodi da Vijeće nije imalo uopće osnova pokrenuti postupak protiv Sport Klub, te da s toga treba bez odlaganja da obustavi postupak protiv njega jer nije aktivan na relevantnom tržištu kao i da mu se učešćem u ovom postupku stvaraju nepotrebni i neosnovani troškovi.

Tačno je da je u rješenju br. 05-26-3-002-179-II/13 od 16.12.2013. god. (u daljem tekstu: Rješenje iz 2013.) u tački 7. dispozitiva odbijen zahtjev podnosioca kao neosnovan uz obrazloženje da između ostalih Sport Klub nije prisutan na relevantnom tržištu, tržištu distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete, koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH, ali je također tačno i da u rješenju br. 06-26-2-006-143-II/15 od 23.12.2015. g. (u daljem tekstu: Rješenje iz 2015.), kao i rješenju br. 04-26-2-005-113-11/15 od 20.12.2017. (u daljem tekstu: Rješenje iz 2017.) to nije slučaj. U svim navedenim, pa i u postupku okončanim Rješenjem iz 2013., postupak se od strane Vijeća vodio i protiv Sport Klub. To što Rješenjem iz 2015. i Rješenjem iz 2017., Sport Klub nije kažnjen, ne znači da neće biti u budućnosti, zbog utvrđenih povreda Zakona, odnosno da nije potrebno voditi postupak protiv njega.

Dalje, Sport Klub ukazuje da se ni u drugim sličnim slučajevima postupci nisu vodili protiv lokalnih zastupnika emitera, te navodi primjer postupka broj UP-04-26-2-019-1/15 koji se vodio protiv privrednog subjekta HD WIN d.o.o. iz Beograda, Srbija, a ne protiv njegovog lokalnog zastupnika privrednog subjekta VMK Media d.o.o. iz Sarajeva. Sport Klub tu zaboravlja da ukaže na bitnu činjenicu da zahtjev za pokretanje postupka Vijeću nije ni podnijet protiv ovog privrednog subjekta od strane Telemacha, kao ni činjenicu da VMK Media d.o.o. iz Sarajeva ne zaključuje ugovore o distribuciji Arenasport kanala kao agent HD WIN d.o.o., već to čini sam HD WIN d.o.o. a što nije slučaj sa Sport Klub-om.

Naime, osim toga što Sport Klub zaključuje ugovore o distribuciji Sport klub kanala u ime United Media-e, on se pojavljuje i kao veoma aktivna stranka u ovom odnosu, on na primjer vrši veoma važnu radnju u postupku zaključenja ugovora o distribuciji, a to je ocjena ispunjenosti tehničkih zahtjeva i dostavljanje pozitivnog ili negativnog tehničkog izvještaja. Ovo se jasno vidi i iz priloženog dokaza uz Zahtjev, pod naslovom Prvi tehnički izvještaj, koji Sport Klub upućuje Mtel-u u kome se navodi da su analize i provjere izvršene od strane tehničke službe Sport Klub-a. On isto tako usvaja i Opće uslove, te stoga, uloga Sport Klub svakako nije svedena samo na pukog posrednika u pregovorima između operatera i United Media-e, i mišljenja smo da i na njemu leži odgovornost u povredi Zakona i da i on treba da bude sankcionisan, svakako uz United Media, te da je predmetni zahtjev Sport Klub neosnovan.

Odgovor na tvrdnje o neosnovanosti Zahtjeva kao i tvrdnju o kršenju ugovornih obaveza od strane Mtela:

Tvrdnje iznesene od strane Sport Klub u Podnesku predstavljaju veoma proizvoljno tumačenje naših navoda iz Zahtjeva, vjerojatno zbog nemogućnosti opravdanja svog ponašanja i ponašanja United Media-e.

Naime, jedan od glavnih argumenata Sport Klub kojim potkrjepljuje neosnovanost Zahtjeva je da Mtel nije poštovao Opće Uslove i tu navodi dio rečenice na stranici 10 Zahtjeva koju Sport Klub citira da glasi: ..."odlučio da ne prati zahtjeve Opštih uslova, već da uputi poziv SK d.o.o.".

Prvo, ovaj dio rečenice nije dobro citiran, tačan citat je: ..."odlučio da ne prati zahtjeve člana 5.1.1. Opštih uslova, već da SK d.o.o. uputimo Poziv".

Drugo, ovaj dio rečenice je potpuno izvučen iz konteksta. Naime, ovaj dio našeg Zahtjeva se odnosi na postupanje operatora u situaciji koju Opći uslovi ne regulišu.

Ta situacija je ponašanje operatora koji već ima zaključen ugovor o distribuciji za emitiranje Sport Klub kanala koji se odnosi na IPTV sistem prenosa, kao što to mi imamo, dakle nije jasno je li takav operator treba da dostavi Sport Klub-u (ponovo) uredno sačinjen Prilog 1. Općih uslova ili ne. U toj situaciji je naravno, nelogično i nesvrsishodno da operator ovaj prilog 1 Općih uslova ponovo uredno popunjava i dostavlja Sport Klub da bi dobio njegovu ponudu zajedno sa Općim uslovima (koje već

ima, ali koji na žalost ne sadrže tehničke zahtjeve za DTH sistem prenosa). Upravo iz tog razloga smo se odlučili da ne pratimo zahtjeve člana 5.1.1. Općih uslova, već da Sport Klub-u uputimo Poziv.

Treće, u Telefonskom razgovoru koji je vodila gđa Dragana Ožegović sa g.dinom Feridom Ahmićem joj je izričito potvrđeno da je Poziv dovoljan i odgovarajući za dalji postupak, da nisu potrebni dodatni dokumenti, te daje isti u obradi.

Stoga, svakako nema mjesta tvrdnji da Mtel krši zahtjeve iz Općih uslova.

Drugi argument koji Sport Klub navodi u svrhu potkrjepljivanja svog navoda o neosnovanosti Zahtjeva je da Mtel nije tražio pristup kanalima prije ili neposredno nakon lansiranja usluge na Bh. tržištu, već tek devet mjeseci nakon što je ta usluga lansirana na tržištu, te da se tek nakon šest mjeseci od posljednje komunikacije sa Sport Klub-om obraćamo Vijeću za zaštitu. Da li ove činjenice predstavljaju bilo kakav dokaz o neosnovanosti Zahtjeva i nepostojanju povrede konkurencije od strane United Media, odnosno njenog agenta Sport Klub ostavlja se Vijeću da prosudi!

U odnosu na navode da Mtel krši ugovorne obaveze, konkretno odredbe člana E.l i F.4 Ugovora o distribuciji kao prvo ukazujemo da Sport Klub prebjegava da se predmetni ugovor i prava i obaveze strana odnose isključivo na IPTV sistem prenosa signala, kako je to izričito navedeno u njegovom članu B.9, te da je samo za taj sistem dobiven pozitivan tehnički izvještaj u skladu sa Općim uslovima.

Prema Sport Klubu, operater koji već ima zaključen ugovor o distribuciji Sport klub kanala, u situaciji kada želi da započne sa korištenjem nove, dodatne platforme za prenos medijskog sadržaja to može uraditi samo pod uslovom da i na toj platformi distribuira i Sport klub kanale, u protivnom će prekršiti odredbe predmetnog ugovora, pod prijetnjom raskida. Prije nego započne sa korištenjem ovog novog sistema prenosa i distribucijom bilo kojeg medijskog sadržaja preko ovog sistema (ne samo signala Sport klub kanala), operater je valjda dužan da se obrati Sport Klub kako bi isti utvrdio da li ta nova, dodatna platforma za prenos ispunjava njegove tehničke zahtjeve (a koji za DTH uopće nisu navedeni u Općim uslovima!?). Ako Sport Klub utvrdi da tehnički zahtjevi nisu ispunjeni, operater, ukoliko želi da ostane pri zaključenom ugovoru o distribuciji za Sport Klub kanale preko svoje osnovne platforme mora da odustane od plana za korištenje nove platforme za prenos, i to bez obzira što njegova osnovna platforma i dalje ispunjava tehničke zahtjeve i što za 100% korisnika koji Sport Klub kanale mogu da prate preko osnovne platforme plaća naknadu.

U konkretnom slučaju, Sport Klub u Podnesku tvrdi da iz zaključenog Ugovora o distribuciji..."nesporno proizilazi kako je poslovni subjekt Mtel bio dužan da kanale Sport klub distribuira na svim platformama na kojima ima mogućnost isporučiti audiovizuelni sadržaj (koji uključuje DTH platformu)", te da je riječ o.."izuzetno ozbiljno kršenju ugovorenih obaveza". Znači, po njima, Mtel je riskirao (i valjda još uvijek riskira) raskid Ugovora o distribuciji ukoliko samostalno odluči da paralelno sa IPTV-om, započne sa korištenjem svoje DTH platforme za prenos preko koje bi se korisnicima distribuirali medijski sadržaji koji nisu Sport Klub kanali. Kako bi izbjegao rizik, prije toga Mtel je valjda trebalo da dobije saglasnost Sport Kluba, uz prethodno ispunjenje tehničkih uslova za DTH platformu (koji mu još uvijek nisu dostupni!), ovo sve bez obzira na činjenicu što se Sport klub kanali neće distribuirati njegovim DTH korisnicima, već samo preko IPTV.

Ovakvo tumačenje kao i prijetnje za raskid ugovora Mtel-u iznijete u Podnesku ne samo da ne proističu iz ovih dokumenata, pogrešne su i nezakonite, već dodatno, protivne su zabrani zloupotrebe dominantnog položaja ali i ranijim odlukama Vijeća datih United Media-i u pogledu obaveze donošenja općih uslova od strane SK d.o.o. i njihove svrhe.

Naime, cilj ranijih naloga Vijeća je bio da se općim uslovima Sport Klub uspostavi sistem kriterija - tehnički i drugi uslovi za saradnju koji su objektivni, transparentni i nediskriminirajući i koji bi, uz jasnu proceduru, trebalo da dovedu do zaključenja ugovora o distribuciji Sport Klub kanala sa svim onim operaterima u BiH koji ih ispunjavaju i to bez obzira na tehnološki sistem/platformu za prenos (IPTV, CATV, DTH), a sve radi uspostavljanja efikasne tržišne konkurencije i zaštite interesa korisnika.

Iz Općih uslova je vidljivo da su dva osnovna uslova za uspostavljanje saradnje između Sport Klub i operatora navedena u članu 2. Tehnički zahtjevi za uspostavljanje saradnje i članu 3. Uslov tačnog izvještavanja kao uslov za saradnju (a koji su preneseni u člane D., E. i F. ugovora o distribuciji). Njihova svrha jeste da osiguraju adekvatnu zaštitu autorskih prava vlasnika sadržaja koji se emitira na Sport Klub kanalima, tako što će platforma za prenos preko koje operater distribuira ove kanale svojim korisnicima u svakom trenutku trajanja ugovora ispunjavati propisane tehničke zahtjeve kao i da broj korisnika kojim operator isporučuje Sport Klub kanale ne bude veći od broja korisnika za koje operator po ugovoru o distribuciji plaća Sport Klub Ugovor o distribuciji, koji operator zaključuje sa operatorom koji zadovoljava spomenute uslove, zaključuje sa na osnovu Općih uslova, koji su njegov sastavni dio.

Nijedan od ova dva uvjeta ne sadrže obavezu i ne mogu se tumačiti tako da je operator, ukoliko se tokom trajanja ugovora sa Sport Klub odluči započeti sa distribucijom medijskog sadržaja preko novog, dodatnog sistema distribucije, dužan da putem tog drugog sistema distribuirati i Sport Klub kanale, u protivnom agent ima pravo da ugovor raskine, i to bez obzira što operater za 100% svojih korisnika kojima isporučuje Sport klub kanal ispunjava tehničke zahtjeve iz člana 2. Općih uslova, odnosno iz člana D. ugovora i za njih plaća. Nema nikakvog objektivnog (ekonomskog, tehničkog ili drugog) osnova za ovakvo tumačenje. Zašto bi važenje ugovora o distribuciji koji se tiče korisnika koji Sport Klub kanale prate preko jedne platforme (u konkretnom slučaju preko IPTV) bilo uslovljeno obavezom operatora da se ti kanali distribuiraju i na drugoj platformi istog operatora, koja nije ni ukakvoj vezi sa prvom i za koju važe posebni tehnički zahtjevi (u konkretnom slučaju riječ je o našem DTH sistemu)! Upravo suprotno, ovo pogrešno tumačenje relevantnih odredbi Općih uvjeta i Ugovora o distribuciji od strane SK d.o.o. predstavljalo bi tipičan slučaj zloupotrebe dominantnog položaja, gdje se kod zaključenja predmetnog ugovora druga strana, ovdje operator, uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje nisu u vezi sa predmetom ugovora i ograničava se proizvodnja i tehnički razvoj, a na štetu korisnika u Bosni i Hercegovini i za posljedicu bi imalo njihovu ništavost.

Stoga, predmetni dokumenti ne mogu biti i nisu osnova za nove zlouporabe od strane United Media-e, odnosno njenog agenta Sport Klub u odnosu na Mtel, uključujući tu i eventualni raskid Ugovora o distribuciji. Pravo je, a ne ugovorna obaveza operatora, u konkretnom slučaju Mtel-a, da sa Sport Klub-om ugovori distribuciju Sport Klub kanala i za novu DTH platformu/sistem prenosa, s tim da je United Media, kao vladajuća na tržištu i za ovu platformu svim operatorima dužna da kroz svoje opće uslove osigura objektivne i transparentne uslove, i koji će biti jednaki za sve. Sve to je bez uticaja na već zaključeni Ugovor o distribuciji i ugovorena prava i obaveze strana.

Da zaključimo, spomenuta tumačenja i prijetnje Sport Klub usmjereni samo da bi se u Postupku pažnja Vijeća pa i Mtel-a skrenula sa onoga što je više nego očigledno i što je predmet Postupka a to je da je bez ikakvog objektivnog razloga, United Media, preko svog agenta Sport Klub odbijanjem da Mtel-u dostavi tehničko - komercijalne uslove za DTH, odbila da sa Mtel-om ugovori distribuciji Sport Klub kanala koji bi se odnosio i na ovaj sistem prenosa, a koje ponašanje je nesumnjivo na štetu Mtela kao i svih korisnika a u korist njegovog povezanog lica, Telemacha i predstavlja povredu člana 10., stavovi b) i c) Zakona.

Odgovor na tvrdnje vezane za tehničke u za distribuciju Sport Klub kanala:

Objašnjenje da to što u trenutku izrade Općih uslova samo Telemach distribuira Sport Klub kanale u BiH jeste jedini razlog zbog čega se tehnički zahtjevi za DTH sistem prenosa ne nalaze u Općim uslovima praktično predstavlja priznanje Sport Kluba da je jedini cilj njihovog neuključivanja bila upravo namjera United Media-e da se ostali operatori spriječe u ovom poduhvatu. Izgleda da su United Media i Sport Klub u trenutku njihove izrade bili toliko sigurni u svoj položaj na tržištu BiH u pogledu DTH da jednostavno ni ne razmatraju situaciju da distribuciju Sport Klub kanala putem DTH platforme omoguće i drugim operatorima, niti su voljni da ih definišu kasnije, kada smo im se obratili sa Pozivom. Pri tom, ostaje nejasno da li i koje konkretno "tehničke zahtjeve" Sport Klub ispunjava Telemach.

Navođenje u Podnesku da se zahtijevaju usporedive mjere zaštite kao na drugim platformama nije dovoljna. Nijedan ozbiljan privredni subjekt ne može da se osloni na ovo što Sport Klub tvrdi. Jasni tehnički zahtjevi su jednostavno nužni.

Dalje se navodi, kako ovo svakako nije su skladu sa nalozima Vijeća iz prethodnih rješenja koji se odnose na obaveze United Media-e povodom usvajanja Općih uslova, naročito naloga da svi kriteriji budu transparentni i da za sve operatore vrijede jednaki uslovi, što ovdje svakako nije slučaj.

S tim u vezi, dodatno su nelogične, i reklo bi se neozbiljne tvrdnje Sport Klub o navodnoj povredi Ugovora o distribuciji sa naše strane iz razloga što im se prije započinjanja distribucije preko našeg DTH sistema nismo obratili radi utvrđenja da li su u konkretnom slučaju ispunjeni njihovi tehnički zahtjevi za distribuciju Sport Klub kanala putem DTH, kada sami ti uslovi nisu bili predviđeni Općim uslovima.

Odgovor na tvrdnje da nema pravnog osnova za vođenje Postupka usljed toga što je Vijeće već odbilo navode da United Media i Sport Klub nisu provele ranija rješenja Vijeća:

Sport Klub tvrdi da Vijeće nema ovlaštenje da provodi Postupak u vezi s dokumentima u pogledu kojih nije iskazalo protivljenje kada su isti bili dostavljeni Vijeću. Ovdje Sport Klub prvenstveno valjda ima u vidu Opće uslove.

Sport Klub navodi Zaključak Vijeća broj 06-26-2-006-273-II/15 od 7. 6. 2018. kao dokaz daje Rješenje iz 2015. izvršeno. Međutim, kako je Vijeću i poznato, ono što je u tom zaključku navedeno je da je odgovorni član Vijeća dostavio prijedlog zaključka za izvršenje zbog neprovedbe Rješenja iz 2015., ali da podneseni prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova Vijeća, te da zbog neispunjenja uslova iz člana 24., stav 2) Zakona, predmetni akt nije bio usvojen. I ako Sport Klub ovako nešto tumači na način su obaveze iz Rješenja iz 2015. ispunjene je vjerojatno samo njemu jasno.

Tvrdnja da to što su Opći uvjeti dostavljeni Vijeću i da ih Vijeće nije osporilo, te da je samim tim i u tom dijelu izvršeno Rješenje iz 2015., je jednostavno netačna. Vijeće se, koliko je nama poznato do sada nije izjašnjavalo u pogledu sadržaja Općih uslova, što ne znači da ne može, da neće i da ne mora, kada se to pitanje postavi kao relevantno, a što je svakako tako u našem slučaju i u ovom Postupku.

Upravo je i zadatak Vijeća da prati provedba Općih uslova i da reagira na svaku nejasnoću koja se pojavi u njihovoj primjeni. Jednostavno je potrebno da Opći uslovi budu jasni, precizni, nediskriminirajući, da ne uslovljavaju i jednostrani. Sve ovo jasno ukazuje da navodi Sport Klub ne stoje.

Odgovor na zahtjev da se relevantno tržište definiše u skladu sa navodnom praksom Evropske komisije:

Imajući u vidu da postoji već jasna, ustaljena praksa Vijeća u pogledu definicije relevantnog tržišta, smatramo da Sport Klub nije dostavio nijedan novi dokaz odnosno razlog koji bi ukazao da je u ovom Postupku tržište potrebno definisati drugačije.

Odgovor na tvrdnje da United Media i SK d.o.o. nije zloupotrijebila dominantni položaj:

Očigledno je da u svom Podnesku Sport Klub nije naveo nijedan argument koji bi opovrgao tvrdnje i dokaze iznijete u Zahtjevu, upravo suprotno, iz svega se može zaključiti da United Media i njen agent nastavljaju sa ranijom praksom koja je bila predmet ispitivanja Vijeća, pa čak u ovom slučaju i idu korak dalje, optužujući neosnovano Mtel da krši Ugovor o distribuciji, uz prijetnju raskida, pri tom uporno odbijajući da ispune svoje obaveze i da nam kao prvi korak u zaključenju ugovora dostave tražene uslove za distribuciju Sport Klub kanala preko DTH platforme, što još uvijek, ni nakon 30. 9. 2020. godine, kada im je dostavljen Zaključak, nisu učinili.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, predlažemo Vijeću da što je prije moguće zakaže usmenu raspravu na kojoj će strane biti u mogućnosti da se izjasne o podnijetim činjenicama, dokazima i dokaznim prijedlozima, te da nakon toga Vijeće donese odluku u kojoj će, između ostalog, naložiti United Mediji i njenom agentu SK d.o.o. da nam dostave komercijalno - tehničku ponudu, kako bismo bili u mogućnosti da svojim DTH korisnicima što prije omogućimo praćenje ekskluzivnih sportskih sadržaja, u prvom redu utakmica Live paketa Premijer lige.

Također, Konkurencijsko vijeće je dana 26. januara 2021. godine aktom broj UP-06-26-2-018-31/20 dostavilo gospodarskom subjektu Mtel podnesak gospodarskog subjekta United Media kao odgovor na Zahtjev za pokretanjem postupka na eventualno očitovanje.

Dana 8. februar 2021. godine zaprimljen je Zahtjev Mtel-a, za produženje roka za dostavu odgovora, akt broj UP-06-26-2-018-32/20, koje mu je odobreno 10. februara 2021. godine, te mu je istovremeno dostavljen i podnesak broj UP-06-26-2-018-33/20 zaprimljen dana 9. februara 2021. godine, od strane United Media i Sport Klub.

U očitovanju Mtel-a, na odgovor United Media-e, koje je zaprimljeno dana 15. februara 2021. godine pod brojem UP-06-26-2-018-35/20 navedeno je, u bitnom, sljedeće:

U svojim tumačenjima o navodnom kršenju Ugovora o distribuciji od strane Mtel-a, United Media ide čak i korak dalje od svog agenta, tvrdeći da je Mtel bio dužan ne samo "da kanale Sport klub distribuira na svim platformama na kojima ima mogućnost isporučiti audiovizuelni sadržaj (koji uključuje DTH platformu)" (kako je to navedeno u podnesku SK d.o.o.), već se ova navodna obaveza protezala i na njegova zavisna društva Telrad-Net d.o.o. Bijeljina, Elta-Kabel d.o.o. Doboj i Blicnet d.o.o. Banja Luka, nakon ih je preuzeo. Na ovaj način United Media pokušava da se u nastavku postupka izazove umjetna rasprava i postupak razvodni, nepotrebnim iscrpljivanjem Vijeća i Mtel sa konceptima koji su ovdje neprimjenjivi kao i zamagljivanjem jednostavnih činjenica, a sve to kako se ne bi raspravljalo o ponašanju United Media, odnosno njenog agenta u pogledu ugovaranja distribucije preko Mtel-ovog DTH sustava prenosa, odnosno odbijanja da se to učini.

Ovim svojim tumačenjima Ugovora o distribuciji i Općih uvjeta i optužbama na račun Mtela, United Media pokazuje da ne može da se "uzdrži" od zloupotrebe svog položaja na relevantnom tržištu, na čak ni pred Vijećem.

U tom kontekstu treba cijeniti i podnošenje očigledno neosnovane tužbe United Media i SK d.o.o. protiv Mtela pred Općinskim sudom u Sarajevu dana 14. 1. 2021. godine, a u kojoj zahtijevaju da sud utvrdi da je Mtel povrijedio odredbe Ugovora o distribuciji (članovi E.l, F.4 i F.5) i prouzročio štetu jer je propustio da im plaća naknadu za svoje DTH korisnike i to od trenutka kada je započeo sa distribucijom TV kanala preko svog DTH sistema prenosa da do dana podnošenja tužbe i zahtijevaju da im se nadoknadi materijala šteta u vidu izgubljene dobiti u iznosu od 225.000,00 KM.

Pritom, United Media u svom podnesku namjerno obmanjuje Vijeće da su pregovori sa Mtel-om radi postizanja sporazuma o nastavku distribucije Sport klub kanala i nakon 31. 12. 2020. godine u toku, prešućuje da su "pregovori", bez krivice Mtel-a, okončani još 18. 12. 2020. godine, te da od 1. 1. 2021. godine Mtel ove kanale ne distribuira svojim korisnicima.

Također, cijeli jedan dio podneska posvećen je navodnoj monopolskoj poziciji Mtel-a na maloprodajnom tržištu distribucije medijskih sadržaja, kao da se postupak pred Vijećem vodi protiv Mtel-a, a ne u vezi sa ponašanjem "United Media" na tržištu distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visokog kvaliteta, koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH.

United Media u svom podnesku potvrđuje i kao svoju prihvaća ocjenu SK d.o.o. da je Mtel navodno prekršio obaveze iz članova F.4. i E.l. Ugovora o distribuciji i Općih uslova jer je propustio da ih od početka pružanja DTH usluge obavijesti o svojim DTH korisnicima i uvrsti ih u ukupan broj korisnika, kao i da od prvog dana pružanja ove usluge Sport klub kanale distribuira svojim DTH korisnicima uz prethodnu provedbu tehničkog due dilligenca"...), a što po njima za posljedicu ima prestanak ugovora i obavezu Mtela da im se nadoknadi šteta u vidu izgubljene dobiti.

S tim u vezi, upućujemo da je SK d.o.o. u svom podnesku od 03.11.2020. godine (tačka 2.4.2.) izjavio: ... "Tačno je da tehnički uslovi distribucije putem DTH platforme nisu detaljno razrađeni u Općim uslovima kao za IPTV u CATV platforme".

Upravo u taj kontekst treba staviti i (neosnovane) tvrdnje da je Mtel, na osnovu zaključenog ugovora i Općih uslova već u trenutku započinjanja distribucije korisnicima TV kanala preko svog DTH sustava prenosa bio obavezan da tim korisnicima distribuira i Sport klub kanale i za njih plaća naknadu SK d.o.o., sve to pod prijetnjom raskida ugovora. Čak i da su tačne, i da to piše u ovim dokumentima, izvršenje ove obaveze podrazumijevalo bi da je Mtel prethodno bio upoznat sa tehničkim uslovima za distribuciju preko DTH sistema prenosa. Dalje, tek nakon što ispuni ove uslove, operater bi bio u mogućnosti da u skladu sa članom 2. (Tehnički zahtjevi za uspostavu saradnje) Općih uslova prvo popuni i dostavi SK d.o.o. upitnik o zaštiti sadržaja (Prilog 7), koji bi potom radi njihove ocijene proveo tehnički due dilligence sustava, nakon čega bi se čekao pozitivan tehnički izvještaj. Tek nakon što Mtel dobije ovaj izvještaj smatralo bi se da su ispunjeni tehnički uslovi/zahtjevi, a što je nesporno preduslov da operator ima pravo na distribuciju Sport klub kanala i to važi za bilo koji sistem prenosa. Stoga, neupitno je da je ispunjenje ove (navodne) obaveze nemoguće bez da operator, konkretno Mtel zna koji su tehnički uslovi za određeni sistem prenosa, konkretno za DTH sustav! Također, prethodna informacija o ovim uslovima svakako nije dovoljna, potrebno je ispuniti tehničke uslove i provesti cijelu proceduru radi dobivanja pozitivnog tehničkog izvještaja od strane SK d.o.o. Ispunjenje ove navodne obaveze operatora logično slijedi tek ukoliko su svi ovi preduvjeti ispunjeni, osim ukoliko "United Media" smatra da je Mtel trebalo da distribuira Sport klub kanale svojim DTH korisnicima, bez obzira da li ispunjava tehničke uslove ili ne. Postavlja se pitanje šta je onda svrha tehničkih uslova i pozitinog tehničkog izvještaja SK d.o.o., pa i samih Općih uslova?

Također, kako su tumačenja "United Media" u pogledu načina provedbe navodnih obaveza od strane Mtel-a nejasna, na čak i kontradiktorna (ovo jer obaveza distribucije SK kanala preko novog sistema prenosa zapravo ne postoji, pa se moralo izmisliti), druga opcija operatora (u konkretnom slučaju Mtel-a) valjda jeste da kako bi mogao da započne distribuciju TV kanala preko svog novog, drugog sistema prenosa, ovdje DTH, odmah počne sa plaćanjem naknade za Sport klub kanale i to bez obzira što ih u tom trenutku ne distribuira svojim DTH korisnicima (jer je navodno po osnovu članova F.4. i F.5. Mtel bio dužan da plaća za 100% svih svojih korisnika svih sistema prenosa), a da nakon toga od SK d.o.o. dobije potrebne tehničke uslove, uskladi se sa njima, provede cijelu proceduru u vezi sa pribavljanjem pozitivnog tehničkog izvještaja (što se, kao što je Vijeću poznato, pokazalo krajnje neizvjesno za operatore i pored ispunjavanja svih uslova) i na kraju, započne sa distribucijom i Sport klub kanala na novom sistemu prenosa.

Očigledno je da šta se, kada i kako radi čak ni United Media i SK d.o.o. nije jasno, a što je i logično, jer je predmet Ugovora o distribuciji Mtel-ov IPTV sustav, na samim tim, nije regulisana situacija da Mtel, u toku njegovog trajanja, započne sa distribucijom TV kanala preko novog sistema prenosa. Ni Opći uslovi ne regulišu posebno ovu situaciju, a što očigledno United Media, odnosno njenom agentu, zajedno sa činjenicom da Opći uslovi ne sadrže tehničke uslove za DTH sistem prenosa, omogućava da se u ovisnost od svoje subjektivne ocjene, prema svakom individualnom operatoru ponašaju na način na koji žele, i s tim u skladu, dogovore o saradnji ili ne, bez obzira na objektivne okolnosti. U konkretnom slučaju, odlučili su da ne sarađuju sa Mtel-om i onemoguće mu distribuciju Sport klub kanala preko njegovog DTH sistema. Jasno, ovo se moglo i još uvijek može desiti svakom drugom operateru u Bosni i Hercegovini.

Na ovom mjestu Vijeću ponovo ukazujemo na ono što smo detaljno obrazložili u našem podnesku od 25.11.2020. godine i dali konkretne razloge, a to je da čak i da je tumačenje United Media u pogledu postojanja spomenutih ugovornih obaveza Mtel-a pravilno (što svakako nije slučaj i ne stoji iz ovih akata) propisivanje i njihova primjena od strane United Media, odnosno njenog agenta bi bila nezakonita i predstavlja dominantnog položaja u smislu člana 10, stav 1, tačka d) i a) Zakona, te bi njihova primjena bila zabranjena. Stoga je pozivanje United Media kod davanja svoje obrane, i to u ispitnom postupku pred Vijećem (koje je to ponašanje dužno da sankcionira), samo po sebi apsurd. United Media jednu svoju povredu "pravda" drugom, i to težom povredom konkurencije, i nužno je da se Vijeće, u okviru ovog postupka, na nedvosmislen način to spriječi, tako što će između ostalog United Media naložiti da izmjeni svoje Opće uslove tako da isti na adekvatan regulišu situaciju kada operator koji ima zaključen ugovor o distribuciji Sport klub kanala za jedan sistem prenosa želi da preko drugog sistema prenosa započne sa njihovom distribucijom, na način koji će isključiti spomenuto uslovljavanje, odnosno zloupotrebe od strane United Media i njenog agenta, a sama procedura pregovaranja biti transparentna i izbalansirana.

Ipak, dalje u svom podnesku United Media iznosi još jedno, nevjerojatnije tumačenje (nepostojećih) odredbi Općih uslova i Ugovora o distribuciji na ove navodne obaveze Mtel-a proširuje i na njegova zavisna društava Telrad-Net d.o.o. Bijeljina, Elta-Kabel d.o.o. Doboj i Blicnet d.o.o. Banja Luka. Naime, no United Media, Mtel je bio dužan ..."odmah no preuzimanju ovih poslovnih subjekata prijaviti korisnike istih, ispuniti potrebne tehničke zahtjeve i otpočeti sa distribucijom kanala Sport Klub korisnicima ovih poslovnih subjekata, u skladu sa Općim uslovima za distribuciju kanala u važećim ugovorom.

Malo je reći da su ove tvrdnje pogrešne, i da ovakav zaključak ne proizlazi iz odredbi Ugovora o distribuciji i Općih uslova. Sve je više nego jasno, predmetni ugovor je zaključio Mtel, u svojstvu Operatora (kako je to definisano u članu 1.1. Općih uslova Operator je svaki operator koji na teritoriji Bosne i Hercegovine distribuira audio-vizuelne sadržaje) i to u svoje ime i za svoj račun. Ovisna društva Operatora (konkretno Mtel-a), postojeća ili buduća se nigdje u ovim aktima ne spominju niti regulišu ni direktno ni indirektno.

Smatramo da Vijeću nije potrebno posebno obrazlagati općepoznati i prihvaćeni koncept pravnog subjektiviteta pravnog lica koji podrazumijeva njegovu samostalnost i odvojenost njegove imovine od njegovih osnivača, odnosno pravnu, poslovnu i deliktnu sposobnosti/odgovornosti pravnog lica, čiju volju izražavaju njegova tijela, registrirani zastupnici. Ovaj koncept, koji važi i za odnose između matičnih i zavisnih društava odnosno povezanih lica sadržan je u relevantnim propisima, između ostalog u odredbama ZOO kojima se uređuje zaključenje i opća djelovanja ugovora, propisima koji regulišu osnivanje i rad privrednih društava, kao i mnogim procesnim zakonima. U tom smislu, neupitno je da zastupnik Mtel-a po zakonu nije ovlašten da u ime i za račun ovisnih društava Mtel-a zaključuje ugovore, već je svako od njih samostalni i neovisni pravni subjekt i ugovore zaključuju samostalno, svako za sebe, putem svojih ovlaštenih zastupnika.

Interesantno je da United Media u svom podnesku u tom kontekstu ne spominje privredno društvo Logosoft d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: "Logosoft") koji je u momentu zaključenja Ugovora o distribuciji već bio zavisno društvo Mtel-a i na teritoriji Bosne i Hercegovine distribuirao audio - vizuelne sadržaje, a što je svakako bilo poznato United Media i njenom agentu. Ipak, iz predmetnog ugovora je jasno da se njegove odredbe i prava Mtel-a iz ugovora ne važe za postojeća zavisna društva Mtel-a, konkretno Logosoft i njegove korisnike već se distribucija Sport Klub kanala ugovora isključivo u korist Mtel-a, konkretno za njegove IPTV korisnike.

U tom smislu, kako se vidi iz Rješenja Vijeća UP-06-2-008-85/20 od 22.12.2020. godine, SK d.o.o. je nakon zaključenja Ugovora o distribuciji sa Mtel-om, konkretno 09.11.2017. godine Logosoftu dostavio svoje Opće uslove i započeo pregovore radi zaključenja ugovora o distribuciji Sport klub kanala, što dodatno dokazuje da je i sam SK d.o.o. Logosoft svo vrijeme tretirao kao samostalnog privrednog subjekta, na koga se jasno, Ugovor o distribuciji ne odnosi. Ovu činjenicu na kraju potvrđuje i samo Rješenje Vijeća UP-06-2-008-85/20 od 22.12.2020. godine, kojim je utvrđeno da je "United Media" zloupotrijebila dominantni položaj prilikom pregovora za zaključenje ugovora o distribuciji Sport Klub kanala sa Logosoftom i dao joj je nalog da u roku od 60 dana zaključi predmetni ugovor sa Logosoftom.

Navodi "United Media" da privredna društva Telrad-Net d.o.o. Bijeljina, Elta- Kabel d.o.o. Doboj i Blicnet d.o.o. Banja Luka prema propisima o zaštiti konkurencije predstavljaju (uključujući u Zakon o konkurenciji Bosne u Hercegovine) dio istog poslovnog subjekta... načelno su tačni ali to što se neka privredna društva u smislu ovih propisa promatraju kao "jedinstveni ekonomski subjekt" (single economic entity) ne podrazumijeva da se njihov pravni subjektivitet u pravnom životu u potpunosti derogira i da prestaju biti pravno lice. To bi npr. u slučaju zasnivanja ugovornih odnosa značilo da se zbog primjene propisa o konkurenciji ima smatrati da kada pregovara i zaključuje ugovor sa trećim licima Mtel po sili zakona zastupa ne samo sebe, već da ugovor zaključuje i u ime i za račun svih svojih zavisnih društava ili da npr. u parničnom postupku nastupa kao procesni punomoćnik zavisnih društava, što zakon ne dopušta. Spomenuta doktrina ,"jedinstvenog ekonomskog subjekta" je od značaja kod primjene propisa o zaštiti konkurencije jer se njima u prvom redu štiti konkurencija na tržištu, a konkurencija podrazumijeva odnose između konkurenata, gdje pojam konkurenta ne mora uvijek da koincidira sa pojmom privrednog subjekta. U tom smislu i od strane Vijeća ovo načelo se primjenjuje kod ocjene da li postoji zabranjeno konkurencijsko djelovanje u smislu Zakona konkurenciji jer se npr. na sporazume između povezanih lica načelno ne primjenjuju odredbe o zabranjenim sporazumima, kod ocjene što se smatra sporazumom male vrijednosti, kod ocjene je li riječ o promjeni kontrole/koncentraciji ili je o internom restrukturiranju unutar povezanih lica, u postupcima ocjene koncentracija i izuzeća sporazuma iz zabrane i to kod izračunavanja ukupnog godišnjeg prihoda i utvrđivanja relevantnog tržišta i tržišnog udjela učesnika u koncentraciji, kada se u obzir uzimaju i relevantni podaci koji se tiču povezanih lica.

Svakako, kao i kod postojanja navodne povrede ugovorne obaveze Mtel-a u pogledu DTH sistema prenosa, sve i da ovakvo tumačenje Ugovora o distribuciji i Općih uvjeta od strane "United Media" čak i proističe iz ovih dokumenata (što jasno nije slučaj), njihovo propisivanje i primjena od strane "United Media" i njenog agenta predstavlja zloupotrebu dominantnog položaja u smislu člana 10., stav (1), tačke d) i a) Zakona o konkurenciji.

Naime, kao i u slučaju DTH sustava prijenosa, jasno je da ne postoji nikakvo objektivno (ekonomsko, pravno, tehničko, logičko) opravdanje za propisivanje ovakve obaveze od strane United Media i njenog agenta, i to pod prijetnjom raskida ugovora sa matičnim društvom. Riječ je isključivo o interesu United Media’ i njenog agenta da zadrži i poboljša svoj dominantni položaj na tržištu, nema tu nikakve nužne zaštite njegovih komercijalnih interesa ili potrebe zaštite od nekih rizika. Riječ je o dva samostalna i nezavisna sistema prenosa. Iz tih razloga, zaključenje i važenje ugovora o distribuciji za operatora ne može i ne smije biti uslovljeno obavezom da sva njegova zavisna društva (koja postoje u trenutku zaključenja ili buduća) ispune tehničke i druge uslove za distribuciju Sport klub kanala svojem korisnicima, odnosno da ukoliko te uvjete čak i ispunjavaju (što zahtjeva značajne finansijske i druge kapacitete), i oni ove kanale distribuiraju svojim korisnicima. Pravo je, ali ne i obaveza svakog operatora da odluči da li će ispuniti tehničke i druge zahtjeve za distribuciju Sport klub kanala kao što je pravo je svakog operatora koji ove uslove ispunjava da odluči hoće li sa SK d.o.o. sporazumjeti o distribuciji SK kanala, i za koji sistem prenosa, s tim da je United Media, jasno, kao dominantan sudionik, svim operaterima dužna da kroz svoje Opće uslove osigura objektivne i transparentne uslove, a koji će biti jednaki za sve.

Praktično, to bi za posljedicu imalo da je operator koji sa SK d.o.o. ima zaključen ugovor o distribuciji Sport klub kanala u trenutku kada stekne kontrolu nad privrednim društvom koje obavlja djelatnost distribucije audio-vizuelnog sadržaja u Bosni i Hercegovini dužan da se istovremeno sa sticanjem kontrole nad ovim društvom obrati SK d.o.o. i obavijesti ga o korisnicima preuzetog društva i osigura da (u tom trenutku!) njegovo zavisno društvo ispuni tražene tehničke uslove za distribuciju Sport klub kanala i da započne sa njihovom distribucijom. U protivnom, ako operator propusti ispuniti ove "obaveze", United Media i agent bi imali pravo da sa matičnim društvom raskinu ugovor o distribuciji Sport klub kanala i traže od operatera naknadu štete, valjda zbog izgubljene dobiti. Ovakva posljedica nema ama baš nikakvo opravdanje, riječ je o čistoj zloupotrebi.

Kako smo to gore naveli, u slučaju da su tačne, ovakve odredbe Općih uslova i Ugovora o distribuciji i njihova primjena od strane United Media i SK d.o.o. predstavljaju tipični slučaj zloupotrebe dominantnog položaja (član 10, stav 1, tačke d) i a) Zakona o konkurenciji), gdje se kod zaključenja predmetnog ugovora druga strana, ovdje operator, uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje nisu ni u kakvoj vezi sa predmetom ugovora o distribuciji i ograničava se proizvodnja i tehnički razvoj, a na štetu korisnika u Bosni i Hercegovini, odnosno operatoru se nameću nepravični uslovi poslovanja.

Ipak, bez obzira što je očigledno da je ovo uslovljavanje u pogledu zavisnih društva suprotno Zakonu o konkurenciji (a United Media to zna ili bi morala da zna), te da svakako NIJE predviđeno Općim uslovima, United Media, odnosno njen zastupnik tokom pregovora za zaključenje novog ugovora o distribuciji sa Mtel-om zahtjeva i uslovljava zaključenje ugovora sa Mtel-om na način da će istim biti obuhvaćena sva zavisna društva u Bosni i Hercegovini koja se bave distribucijom TV kanala. United Media tokom pregovora tvrdi da Opći uslovi pod operatorom podrazumijevaju jedinstvenog poduzetnika (single economic entity)!

U pogledu navoda koji se tiču pozicije Mtel-a na vertikalnom tržištu, u svom podnesku United Media opet primjenjuje taktiku da je napad najbolja obrana.

Kao odgovor na ovo ukazuje se na nespornu činjenicu da u ovom trenutku na maloprodajnom tržištu distribucije audio - vizuelnog sadržaja ovu uslugu putem DTH sistema prenosa pored Mtel-a, pruža samo Telemach, koji u Bosni i Hercegovini ima najveću bazu korisnika, i to kako svih korisnika tako i DTH korisnika, gdje ima čak preko 95% svih korisnika. Odbijanjem od strane United Media da DTH korisnicima Mtel-a omogući gledanje Sport klub kanala, Mtel je u nesumnjivo stavljen je u nepovoljniji položaj u odnosu na Telemach, koji je povezano lice sa United Media, odnosno ovakvo ponašanje United Media omogućava Telemachu konkurentsku prednost i osigurava mu da u svakom slučaju zadrži svoju poziciju. U tom smislu, namjera i razlozi za ovakvo ponašanje "United Media" su neupitni.

S tim u vezi, pozivanje United Media na nalaze i zaključke RAK-a dane u Prijedlogu analize (ovo čak nije riječ o finalnom dokumentu RAK-a i isti je podložan izmjenama) nema nikakav značaj za ocjenu od strane Vijeća da li je u konkretnom slučaju "United Media" zloupotrijebila dominantni položaj na uzlaznom tržištu i to uskraćivanjem saradnje u pogledu DTH sistema prenosa. Riječ je o drugom relevantnom tržištu, drugoj vrsti tijela i postupka koji ova tijela vode. Jasno, iz svih podataka koji su dostupni Vijeću, kao i iz Prijedloga analize RAK-a očito je da Mtel nema nikakav ...,monopolski položaj na tržištu'", niti je ..."stvoren monopol poslovnog subjekta Mtel"..., kako to neosnovano tvrdi "United Media".

Sa tim u vezi razlozi iznijeti u tački 2.6.2. podneska "United Media", kao navodni dodatni dokaz da "United Media" i SK d.o.o. nemaju mi sposobnost niti poticaj da izvrše zatvaranje tržišta... ne stoje. Naime, iz svega naprijed navedenog je očigledno da "United Media", odnosno SK d.o.o. svoje Opće uvjete ne primjenjuje i ne tumači na način koji će da dovede do postizanja sporazuma o distribuciji SK kanala sa svim onim operatorima u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju tehničke i druge uslove i to bez obzira na tehnološki sistem/platformu za prenos (IPTV\CATV, DTH). Dodatno, (namjernim) propustima kod propisivanja Općih uvjeta, SK d.o.o. nije uspostavio tehničke uslove za DTH sistem prenosa, niti je sam postupak pregovora u vezi sa naknadnim ugovaranjem distribucije kanala za DTH sistem prenosa sa operatorom koji već ima zaključen Ugovor o distribuciji za neki drugi sistem jasno regulisan. Stoga, svakako nema riječi da su United Media, odnosno SK d.o.o. postupili u skladu sa ranijim rješenjima Vijeća, uključujući tu i Rješenje iz 2015. godine koje spominje United Media.

United Media nije uspjela da ospori činjenice i okolnosti koje se tiču njenog ponašanja u "pregovorima" u vezi sa distribucijom SK kanala sa Mtel-om preko Mtel-ovog DTH sistema prenosa i nije dala bilo kakvo obrazloženje i razloge za svoje odbijanje saradnje sa Mtel-om.

Optužbe da je na osnovu Ugovora o distribuciji i Općih uvjeta operator, a u konkretnom slučaju Mtel, bio obavezan da: (a) prijavi svoje DTH korisnike kao i korisnike ovisnih društava (u slučaju Mtela samo određenih), (b) za svoje DTH korisnike i korisnike ovisnih društava ispunjava sve tehničke zahtjeve za distribuciju Sport klub kanala kao i da (c) ove kanale distribuira svojim DTH korisnicima i osigura njihovu distribuciju korisnicima ovih zavisnih društava su ne samo neosnovane i ne proističu iz ovih dokumenata, već ukazuju da United Media, u svom nadmoćnom položaju, ne preza ni od čega i nastavlja sa zloupotrebama na relevantnom tržištu.

United Media, u toku trajanja ovog postupka čini nove i nove povrede konkurencije. Prva takva radnja jeste uslovljavanje Mtel-a da novi ugovor o distribuciji Sport klub kanala ne zaključi samo Mtel, za svoj IPTV sistem, već traže da se ugovor zaključi za sve sustave prenosa i sva ovisna društva. Druga povreda jeste podnošenje tužbe protiv Mtel-a radi naknade očigledio nepostojeće štete, gdje je zapravo jedinu štetu pretrpio Mtel kao i njegovi korisnici!

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, još jednom predlažemo Vijeću da što je prije moguće zakaže usmenu raspravu na kojoj će strane biti u mogućnosti da se dodatno izjasne o činjenicama n dokazima i dokaznim prijedlozima, te da nakon održane rasprave, Vijeće donese odluku u kojoj će utvrditi da je United Media, putem svog agenta SK d.o.o. zloupotrijebila dominantni položaj u smislu člana 10, stav b) i c) Zakona, nedostavljanjem Mtel-u i neobjavljivanjem tehničkih uslova za DTH sistem prenosa i odbijanjem saradnje sa Mtel-om u tom pogledu, da joj izrekne adekvatnu novčanu kaznu, kao i da joj naloži da direktno ili preko svog agenta, u najkraćem roku, izmjeni Opće uslove tako što će u njima utvrditi tehničke uslove za distribuciju Sport klub kanala preko DTH sistema prenosa kao i transparentnu proceduru za situaciju kada operater koji sa agentom ima zaključen ugovor o distribuciji za jedan sistem prenosa želi da preko drugog sistema prenosa započne sa distribucijom SK kanala, na način da se sporazum koji se tiče jednog ssitema prenosa ne uslovljava postizanjem sporazuma za drugi ssitem prenosa i iste dostavi u najkraćem roku svim zainteresovanim licima.

6. Produženje roka za donošenje konačnog rješenja


S obzirom na okolnosti u predmetnom postupku zbog proglašene pandemije virusa COVID-19 koji je uticao na rad Konkurencijskog vijeća, opsežnost konkretnog predmetnog postupka kao i činjenice da je za utvrđivanje stanja i ocjenu dokaza potrebno izvršiti dodatne analize, Konkurencijsko vijeće je procijenilo da neće biti u mogućnosti donijeti konačno rješenje u roku od 4 (četiri) mjeseca od dana donošenja Zaključka o pokretanju postupka, kako je propisano članom 41. stav (1) tačka c) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je stoga ocijenilo da je rok za donošenje konačnog rješenja po Zaključku o pokretanju postupka koji se odnosi na utvrđivanja kršenja odredbi člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona potrebno produljiti za dodatna 3 (tri) mjeseca u smislu člana 41. stav (2) Zakona.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja donesen je dana 21. januara 2021. godine pod brojem UP-06-26-2-018-27/20. Isti je dostavljen strankama u postupku istog dana u prilogu akta broj UP-06-26-2-018-28/20 Podnosiocu zahtjeva, u prilogu akta broj UP-06-26-2-018-29/20 privrednim subjektima Sport Klub i United Media.

7. Zahtjevi za uvid u spis


Zahtjev za uvid u spis uputio je punomoćnik privrednih subjekata Sport Klub i United Media advokat Nihad Sijerčić, podneskom zaprimljenim dana 31. decembra 2020. godine pod brojem UP-06-26-2-018-25/20. Konkurencijsko vijeće odobrilo traženi uvid aktom broj UP-06-26-2-018-30/20, te je uvid u spis izvršen dana 29. siječnja 2021. godine.

Također, Zahtjev za uvid u spis uputio je punomoćnik privrednog subjekta Mtel, advokatski ured Cvijanović, podneskom zaprimljenim dana 22. marta 2021. godine pod brojem UP-06-26-2-018-43/20, Konkurencijsko vijeće odobrilo traženi uvid aktom broj UP-06-26-2-018-44/20, s tim da uvid nije obavljen, a dana 5. aprila 2021. godine podneskom broj UP-06-26-2-018-49/20 zatražen je uvid u spis, od strane istog punomoćnika Mtel-a, koje je Konkurencijsko vijeće odobrilo aktom broj UP-06-26-2-018-50/20, te je uvid u spis izvršen dana 9. aprila 2021. godine.

8. Relevantno tržište


Relevantno tržište, u smislu članova 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe.

Prema odredbi člana 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno geografsko tržište obuhvaća cjelokupan ili značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantne usluge pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Relevantno tržište usluga predmetnoga postupka je tržište distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige putem DTH tehnologije.

Relevantno geografsko tržište predmetnoga postupka je područje Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenoga, relevantno tržište predmetnog postupka je tržište distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige putem DTH tehnologije na području Bosne i Hercegovine.

9. Zahtjev za prekid postupka - prethodno pitanje


Dana 9. februara 2021. godine Konkurencijsko vijeće je zaprimilo podnesak dostavljen od strane privrednih subjekata United Media i Sport Klub broj UP-06-26-2-018-33/20, kojim traži prekid postupka u skladu sa članom 135. Zakona o upravnom postupku.

U prilog svom Zahtjevu podnosilac navodi kako je pred Općinskim sudom u Sarajevu pod brojem 65 O Ps 885304 21 Ps, pokrenuo Tužbu protiv privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, koju dostavlja kao sastavni dio podnesenog Zahtjeva, a radi utvrđenja i naknade štete, po pitanju spora iz Ugovora o distribuciji zaključenog sa Mtel-om, te da odluka u predmetnom parničnom postupku predstavlja prethodno pitanje u ovom postupku, jer ukoliko je Mtel imao pravo/obavezu distribucije predmetnog kanala putem DTH platforme u skladu sa odredbama Ugovora (o čemu će odlučivati sud), onda, nezavisno od svih drugih činjenica na koje je ukazano u dosadašnjem toku postupka, izvjesno ne može biti govora o bilo kakvoj zloupotrebi dominantnog položaja.

Dana 10. februara 2021. godine, podneskom broj UP-06-26-2-018-34/20, zatraženo je očitovanje Podnosioca zahtjeva privrednog subjekta Mtel, o podnesenom Zahtjevu za prekid postupka od strane Protivne strane u ovom postupku. Dana 22. februara 2021. godine zaprimljeno je očitovanje Mtel-a o podnesenom zahtjevu, u kojem u bitnom navodi kako je zahtjev neosnovan.

Primjenom člana 135. Zakona o upravnom postupku, utvrđeno je kako u slučajevima, kao u predmetnom postupku, kada se pojavi pravno pitanje, a za čije je rješenje nadležan sud, organ, u konkretnom slučaju Konkurencijsko vijeće, ima mogućnost sam raspraviti to pitanje, ili postupak prekinuti dok relevantni organ to pitanje ne riješi, pa je Konkurencijsko vijeće odlučilo da će o ovom konkretnom slučaju samostalno zauzeti stav o ovom pitanju, tj. samostalno raspraviti pitanje koje je postavljeno, a ne prekinuti postupak do donošenja odluke Općinskog suda, pa je stoga odlučilo dana 12. marta 2021. godine Zaključkom broj UP-06-26-2-018-38/20 da podnosioca odbije za Zahtjevom za prekid postupka.

10. Usmena rasprava i dalji tok postupka


U daljem toku postupka, budući da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona, za dan 26. marta 2021. godine (pozivi dostavljeni Podnosiocu zahtjeva aktom broj UP-06-26-2-018-41/20, Sport Klub i United Media aktom broj UP-06-26-2-018-42/20 dana 16. marta 2021. godine).

Usmena rasprava održana je u prostorijama Konkurencijskog vijeća o čemu je sačinjen Zapisnik broj UP-06-26-2-018-45/20.

Na usmenoj raspravi Podnosilac zahtjeva i Protivna strana u postupku su ostali pri dosadašnjim iskazima, te postavili pitanja jedni drugima, te pitanja ispred Konkurencijskog vijeća, koja su unesena u zapisnik, a stranke u postupku su se usuglasile da će na ista dostaviti pisane odgovore u roku od 8 dana, što je evidentirano Zapisnikom.

Privredni subjekt Sport Klub je dana 2. travnja 2021. godine, dostavio traženo sa usmene rasprave, aktom broj UP-06-26-2-018-47/20, u prilogu kojeg je dostavio traženu dokumentaciju sa usmene rasprave, te dao odgovore na postavljena pitanja, što je u kratko navedeno:

1. Da li je tačno da niste u potpunosti definisali tehničke uslove za DTH?

Nije tačno. Tehnički uslovi za sve tehnologije, uključujući DTH, suštinski su istovjetni i jasno definisani Općim uvjetima. Navedeno bi moralo biti nesporno i na osnovu činjenice da su i prije zahtjeva Mtel-a, pojedini operateri distribuirali signal preko DTH platforme u skladu sa Općim uslovima. Podnosilac zahtjeva, na kojem je teret dokazivanja, nije predložio vještačenje po vještaku telekomunikacijske struke, niti proveo bilo kakav drugi dokaz iz kojeg bi se moglo zaključiti da propisani tehnički uslovi nisu primjenjivi za DTH, a radi se o stručnom pitanju. Protivne strane smatraju da bilo koje stručno lice sa osnovnim znanjem u oblasti telekomunikacija ne bi moglo imati nikakvih dilema o tehničkim uslovima za DTH distribuciju, kao ni IPTV ili CATV. Prema tome, radi se o paušalnom navodu Podnosioca zahtjeva, koji nije predložio ni proveo bilo koji dokaz kako bi dokazao svoje tvrdnje, iako je na njemu teret dokazivanja prema odredbama Zakona o konkurenciji.

2. Da li je istina da nikad niste odgovorili na zahtjev Mtel-a koji se odnosi na komercijalno-tehničke uslove za DTH platformu?

Smatramo potrebnim naglasiti sljedeće: a) pitanje je bilo nejasno, jer je Mtel već imao zaključen ugovor o distribuciji sa općim uslovima, kojima su bili definisani svi uslovi distribucije za sve autorizovane platforme, uključujući DTH. Prema tome, nikakve dileme o komercijalnim i tehničkim uslovima distribucije nije moglo biti; b) Sport Klub smatra da je Mtel ovaj upit postavio pokušavajući prikriti vlastiti propust da prijavi sve svoje korisnike u skladu sa odredbama i obavezama Ugovora i Općih uslova. Kako su posljedice ovakve odluke prevazilazile ovlaštenja lokalnog agenta, navedenu informaciju smo proslijedili principalu, koji je razmatrao posljedice ovakve odluke i eventualnu reakciju u momentu kada je izbila globalna pandemija Covid-19, koja je uzrokovala velike probleme u radu sportskih kanala, zbog otkazivanja i/ili odlaganja brojnih sportskih takmičenja, što je teško pogodilo emitera kanala Sport Klub, te je isti sve do trenutka prijema ovog zahtjeva bio preokupiran ovim pitanjima opstanka svog poslovanja. Protivne strane su bile jako iznenađene kada su zaprimile zaključak o pokretanju postupka, jer je u ovom slučaju jasno da se radilo o grubom kršenju ugovora na strani Podnosioca zahtjeva, kojim je prouzročena značajna materijalna šteta Protivnim stranama, što će biti utvrđeno u odgovarajućem postupku pred nadležnim sudom. Prema tome, Podnosilac zahtjeva je, u namjeri prikrivanja vlastitog kršenja ugovora, postavio nejasna pitanja o uslovima zaključenja novog ugovora, koja su bila potpuno bespredmetna, jer je u momentu postavljanja tih pitanja već imao zaključen ugovor o distribuciji, koji je obuhvaćao i DTH kao jednu od platformi, u skladu sa definisanim uslovima. Neprijavljivanje početka rada nove platforme, odnosno odgovarajućeg broja korisnika, samo po sebi predstavlja kršenje ugovora.

3. Da li ste tražili vanrednu reviziju broja korisnika kako stoji u ugovoru (član F.10)?

Član F.10 se odnosi na situaciju iz člana F.9 (pripajanje drugog operatera operateru koji ima zaključen ugovor). U ovom slučaju nije došlo ni do kakvog pripajanja drugog poslovnog subjekta poslovnom subjektu Telekom Srpske a.d. Banja Luka, nego se radi o distribuciji korisnicima koji su originalni korisnici Telekom Srpske. Sporno pitanje je zašto Telekom Srpske nije pravodobno prijavio takve korisnike, odnosno distribuirao im kanale Sport Klub u skladu sa ugovornim obavezama. Dodatno, se ističe da u konkretnom slučaju uopće nije sporno da Telekom Srpske nije prijavljivao ukupan broj svojih korisnika kako ugovor nalaže (nije prijavio korisnike kojima uslugu pruža putem DTH), te o tome ne postoji spor, pa ni potreba da revizor to utvrđuje. U uslovima pandemije i visokog zdravstvenog rizika za sve građane BiH, emiter kanala je smatrao i neprimjerenim razmatranje ovog pitanja. S druge strane, Podnosilac zahtjeva se očigledno manje bavio interesima građana i svojih korisnika, jer je očito bio preokupiran prikrivanjem kršenja ugovora o distribuciji.

4. Da li ste, i ako niste iz kojih razloga, predstavnicima Mtel-a niste dostavili tražene tehničke uslove za DTH sistem distribucije i to nakon tri urgencije, posljednja je bila 07.10.2019. godine?

Uslovi su bili definisani i Telekom Srpske je već imao zaključen ugovor, pa mu ništa nije moglo biti nepoznato u vezi sa tehničkim uslovima. Telekom Srpske nije dostavio nikakav dokaz na okolnost da tehnički uslovi definisani Općim uslovima nisu primjenjivi za DTH.

5. Ako su tehnički uslovi isti za sve sisteme prenosa (kako to UM tvrdi u podnesku od 03.12.2020. godine), zašto nam to niste tako odgovorili?

Pogledati odgovore na pitanja 1 i 2. Naglašavamo da je bilo jasno da Telekom Srpske navodne "nejasnoće" ističe samo da bi izbjegao odgovornost za kršenje ugovora o distribuciji. Naprijed je već istaknuto da su tehnički uslovi bili jasni i da su se mogli primijeniti i na DTH tehnologiju. Dakle, pitanja Telekoma Srpske su postavljena samo kako bi se skrenula pažnja sa očiglednog kršenja ugovora.

6. Da imajući u vidu odredbe Ugovora o distribuciji i Općih uslova prava i obaveze Mtel-a iz ugovora odnose i na njegov DTH sistem prenosa ukoliko je nesporno da prije njegovog zaključenja Mtel nije dobio pozitivan tehnički izvještaj za ovaj sistem (konkretno, nije ga ni tražio jer u tom trenutku nije koristio ovaj sistem)?

Ugovori o distribuciji se odnose na sve "Autorizirane platforme", kako su iste definisane u Općim uslovima, te su operateri dužni distribuirati signal kanala svim svojim korisnicima (bez obzira na platformu), a sami operateri se prijavljuju za tehnički due diligence platforme putem kojih vrše distribuciju. Da bi mogli vršiti distribuciju svim svojim korisnicima, podrazumijeva se da moraju da dobiju prethodne pozitivne tehničke izvještaje za sve svoje platforme.

Prema tome, Telekom Srpske očito nastoji pomiješati tri odvojene teme:

- da li se ugovor odnosi na sve tehnologije?

- da li je Telekom Srpske distribuirao signal kanala Sport Klub svim svojim korisnicima i da li je prijavio sve svoje korisnike, što mu je sve bila obaveza u skladu sa Ugovorom o distribuciji i Općim uslovima?

- da li je Telekom Srpske blagovremeno prijavio emiteru, odnosno njegovom zastupniku sve platforme putem kojih vrši distribuciju i pribavio za njih pozitivne tehničke izvještaje?

Odgovor na prvo pitanje je pozitivan, a na druga dva očigledno negativan. Odnosno, Protivne strane su izvršile sve svoje obaveze koje proistječu iz primjenjivog prava i ugovora, a Telekom Srpske nije ispunio niti jednu svoju ugovornu obavezu. Naknadnim provjerama, ustanovljeno je da Telekom Srpske već duže vrijeme investira u optičke kablove i distribuira signal, pored mreže bakarnih žica (xDSL), i preko optičkih kablova (FTTX). Vidjeti primjerice informaciju na web stranici: https://mtel.ba/Press- centar/a3322-m-tel-nastavlia-sirenie-opticke-mreze.html, što je također vjerojatno dovelo do promjene tehničkih uslova distribucije koje je Telekom Srpske prijavio prilikom zaključenja Ugovora o distribuciji. Tom prilikom Telekom Srpske nije postavljao nikakva pitanja niti je ukazivao na nejasnoće.

7. Sve i da je Ugovorom o distribuciji bio ugovoren i DTH sistem prenosa (što svakako nije) molimo vas da nam objasnite proceduru koju je Mtel ili bilo koji drugi operater koji već ima zaključen ugovor za jedan sistem prenosa a planira da započne sa korištenjem i drugog treba da poštuje imajući u vidu konkretne odredbe Ugovora i Općih uslova? Konkretno nas interesuje da li je i kojim odredbama Ugovora/Općih uslova je ta situacija regulisana.

U skladu sa Ugovorom o distribuciji i Općim uslovima, Telekom Srpske je imao jasne obaveze: (i) da distribuciju kanala Sport Klub vrši svim svojim korisnicima, te da u redovnim izvještajima koje podnosi emiteru i njegovom zastupniku dostavi tačan ukupan broj korisnika; (ii) da ispuni tehničke uslove za distribuciju putem svih svojih platformi putem kojih vrši distribuciju.

Ovi uslovi su potpuno jasni i svi operateri ih ispunjavaju. Emiter i njegov zastupnik niti mogu, niti su dužni, da predvide sve kombinacije pružanja usluga, povezanih lica ili tehnoloških platformi, koje u svojoj praksi osmisle operateri, posebno ne prije nastanka specifičnih pojedinačnih situacija. U svakom slučaju, za emitera i njegovog agenta nije uopće sporno da svaki operater može da, uz postojeću, uvede novu "autorizovanu platformu" kako je predviđeno Ugovorom o distribuciji i Općim uslovima.

Konkretno, u takvoj situaciji, Telekom Srpske je trebao:

- po donošenju odluke o početku distribucije putem DTH tehnologije (decembar 2018. godine), obavijestiti Sport Klub d.o.o. Sarajevo o početku distribucije putem DTH platforme i do roka planiranog za početak distribucije (januar 2019. godine) zatražiti tehnički due diligence platforme;

- najkasnije do početka distribucije putem DTH platforme (januar 2019. godine) pribaviti pozitivan tehnički izvještaj ili alternativno zatražiti da uslovno započne sa distribucijom, uz obavezu naknadnog pribavljanja pozitivnog tehničkog izvještaja, kako detaljno predviđaju Opći uslovi i Ugovor (član С.З);

- odmah po početku distribucije putem DTH platforme (januar 2019. godine) započeti sa distribucijom kanala Sport Klub svim korisnicima, kako Ugovor predviđa (član F.4);

- zatim, redovno podnositi izvještaje o ukupnom broju korisnika koji obuhvaća sve Autorizovane platforme, kako je i predviđeno Ugovorom o distribuciji (član E.l) i Općim uslovima.

Sve i da su postojale neke nejasnoće u Ugovoru o distribuciji i Općim uvjetima, Telekom Srpske je bio dužan odmah, odnosno blagovremeno prije početka operacije nove platforme (u decembru 2018. godine) tražiti razjašnjenje i njihovo otklanjanje, jer je znao da je u skladu sa Općim uslovima i Ugovorom o distribuciji dužan vršiti distribuciju svim svojim korisnicima putem svih Autorizovanih platformi koje posjeduje, te prijaviti novu platformu i platiti naknadu za distribuciju kanala svim svojim korisnicima. Naprotiv, Telekom Srpske je pokušao da izbjegne obaveze prema emiteru pri lansiranju nove usluge, a naknadno pokreće upravne postupke protiv istog tog emitera zbog toga što (nažalost) nije odmah sudskim putem reagovao na kršenje ugovornih obaveza.

Kako to nije učinio, jasno je da je Telekom Srpske svjesno prekršio odredbe Ugovora o distribuciji i Općih uslova, koje čine njegov sastavni dio, a onda je 10 mjeseci kasnije, pozivajući se na navodne nejasnoće tehničkih uslova pokušao izbjeći odgovornost za kršenje ugovornih obaveza.

Telekom Srpske tendenciozno nastoji prikazati da postoji povreda konkurencije ako svaka hipotetička situacija koja može nastati u praksi distribucije kanala nije eksplicitno predviđena Općim uslovima. Međutim, niti po propisima, niti po praksi tijela za zaštitu konkurencije, ne postoji, niti može postojati takva obaveza, jer nijedan emiter (makar bio i dominantan) ne može predvidjeti sve životne i poslovne situacije koje se mogu dogoditi na tržištu. Shodno tome, teza da je nužno da se svaka situacija prethodno uredi Općim uslovima je bespredmetna. Jasno je bilo predviđeno ugovornim odnosom da se distribucija kanala Sport Klub mora vršiti svim korisnicima kojima operater može vršiti distribuciju, da se za sve njih mora plaćati naknada i da se prije početka (osim u slučaju uslovnog započinjanja) distribucije moraju ispuniti tehnički uslovi. Sve je to Telekom Srpske mogao vrlo lako ispuniti da je htio poštovati ugovorne obaveze - međutim, Telekom Srpske to konstantno ne želi, nego nastoji za sebe dobiti povoljnije uslove distribucije kanala Sport Klub u odnosu na one koje imaju drugi operateri na tržištu, što je konkretno izvršna direktorica Telekom Srpske i izričito navela u prepisci koja je dostavljena Konkurencijskom vijeću.

Telekom Srpske bi htio da mu, kroz ovaj i prethodne postupke koje je pokretao, Konkurencijsko vijeće omogući da može nastaviti sa diskriminacijom korisnika, tako da mu se dozvoli da sam izabere kojim će svojim korisnicima distribuirati sadržaje, a kojim ne, kako bi bio u poziciji da do kraja eksploatira svoj monopolski položaj na tržištu diskriminacijom svojih korisnika.

8. Da li u tom slučaju operater mora i za novi sistem prenosa da ispuni tehničke uslove iz člana 2 Općih uslova i ako je odgovor pozitivan, da li mora da dobije novi pozitivan Tehnički izvještaj SK d.o.o. prije započinjanja distribucije svih kanala, odnosno Sport Klub kanala? Kako se provodi ta procedura, čime je to regulisano.

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje. U odnosu na dopunsko pitanje oko momenta pribavljanja pozitivnog izvještaja, skrećemo pažnju da Opći uvjeti jasno predviđaju i mogućnost uslovnog započinjanja distribucije, prije pribavljanja pozitivnog tehničkog izvještaja, pri čemu se operater obavezuje da će taj izvještaj pribaviti u roku predviđenom Općim uslovima i Ugovorom o distribuciji (60 dana). Za relativno mali broj korisnika na koje se odnosi ovaj postupak, taj rok je svakako dosta duži od potrebnog za ispunjavanje ove obaveze.

U konkretnom slučaju, to izvjesno nije ni bilo bitno, jer je Telekom Srpske vjerojatno oduvijek ispunjavao tehničke uslove i na DTH platformi (putem iste je distribuirao brojne kanale koji također zahtijevaju visoke tehničke standarde), samo nije želio svim svojim korisnicima vršiti distribuciju Sport Klub kanala i plaćati naknadu za to, te najvjerojatnije iz tih razloga (a ne zato što su mu tehnički uslovi navodno bili nejasni) nije zatražio tehnički izvještaj za tu platformu po započinjanju distribucije, te je navodna pojašnjenja zatražio tek 10 mjeseci kasnije i pokušao to pravdati navodnim nejasnoćama u tehničkim uslovima.

9. Šta se dešava ako novi sistem prenosa ne ispunjava tehničke uslove iz člana 2, koje su posljedice po zaključeni Ugovor i posebno kojim odredbama Ugovora/ Općih uslova je to regulisano?

Primjenjivale bi se odredbe o uslovnom početku distribucije, kako je jasno predviđeno Ugovorom/Općim uslovima, kao i rok u kojem bi operater imao obavezu da ispuni tehničke uslove. U preostalom dijelu, molimo da pogledate prethodne odgovore.

Punomoćnik Sport Klub d.o.o. Sarajevo će se posebnim podneskom izjasniti na navode iz pisanih podnesaka Podnosioca zahtjeva koji su nam dostavljeni uz poziv za usmenu raspravu, te će Konkurencijskom vijeću BiH dostaviti zahtjev za naknadu troškova koje nam je poslovni subjekt Telekom Srpska a.d. Banja Luka prouzročio neosnovanim podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka.

Punomoćnik Mtel-a je dana 5. aprila 2021. godine podneskom zaprimljenim pod brojem UP-06-26-2-018-48/20 i dostavio odgovore na pitanja sa usmene rasprave, ukratko kako slijedi:

1. Kada ste formirali promo cijenu paketa m;Sat jeste li imali u svojoj ponudi kanale Sport klub?

Ne, nismo imali u svojoj ponudi spomenute kanale. Kao dokaz pogledajte Ažuriranu listu Dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija putem DTH tehnologije koju nanije izdao RAK dana 12.12.2018. godine, br. 03-29-3502-4/18, a koju u prilogu dostavljamo.

2. Objasnite nam poziv za dostavljanje komercijalno tehničke ponude za m;Sat tv DTH platformu?

Kako je Vijeću svakako poznato, pravo na distribuciju Sport klub kanala na svakom od sistema prenosa uvjetovano je prethodnim ispunjenjem Tehničkih zahtjeva iz člana 2.1 Općih uslova koji su sadržani u njihovom prilogu 6 - Tehnički zahtjevi za uspostavljanje saradnje i dobivanjem pozitivnog Tehničkog izvještaja od strane SK d.o.o (nakon provedene tehničke provjere), kojim se potvrđuje da su ovi zahtjevi ispunjeni.

U trenutku slanja spomenutog poziva g. Feridu Ahmiću iz SK d.o.o., konkretno dana 06.08.2019. godine Ugovor o distribuciji odnosio se na Mtel-ov IPTV sistem prenosa, odnosno Mtel je za njega dobio pozitivan Tehnički izvještaj. Iako je u uvodom dijelu Općih uslova deklarativno navedeno da se isti odnose na sve sisteme prenosa za koje United Medija posjeduje prava prenosa u BiH (što shodno prilogu 8 uključuje još i CATV i DTH sisteme), u prilogu 6 Općih uslova a koji se upravo odnosi na propisane Tehničke zahtjeve za uspostavljanje saradnje navodi se da operater može koristiti samo CATV i IPTV vrste sistema prenosa.

Stoga je očigledno da u momentu slanja poziva SK d.o.o. nismo imali tačne informacije koji konkretno Tehnički zahtjevi važe za uspostavljanje saradnje za DTH sistema, odnosno nije bilo jasno važe li isti zahtjevi kao i za druga dva sistema, ili ne, te smo se iz tih razloga zvanično obratili SK d.o.o., kako bismo prvo saznali koji su konkretno njihovi Tehnički zahtjevi i iste pažljivo proučili, tek nakon čega bi naša tehnička služba mogla da popuni detaljan Upitnik iz priloga 7, pa bi sa SK d.o.o. organizirali provođenje tehničke provjere našeg DTH sistema u cilju ocjene ispunjenosti Tehničkih zahtjeva i dobivanja pozitivnog Tehničkog izvještaja od strane SK d.o.o.

Ipak, kako je to nesporno među stranama, iako je primio naš poziv za dostavljanje Tehničkih zahtjeva, kao i kasnije urgencije, predstavnik SK d.o.o. nam na ove dopise nikada nije odgovorio, što je dovelo do toga da Mtel nije mogao da svojim postojećim DTH korisnicima omogući praćenje premium sportskog sadržaja koji se emitirao na Sport klub kanalima, u prvom redu utakmica Live paketa Premijer lige, odnosno da taj sadržaj nudi potencijalnim DTH korisnicima.

Vijeće se ponovo upućuje da je SK d.o.o. u svom podnesku od 03.11.2020. godine izjavio: ..."Tačno je da tehnički uslovi distribucije putem DTH platforme nisu detaljno razrađeni u Općim uslovima kao za IPTV i CATV platforme, dok je United Media u svom podnesku od 09.02.2021. godine navela da ovi uslovi ..."suštinski odgovaraju onima za IPTV.., čime su praktično priznali da Opći uslovi ne sadrže tačne informacije u pogledu konkretnih Tehničkih zahtjeva koji moraju biti ispunjeni radi uspostavljanja saradnje za DTH sistem prenosa.

Iz tih razloga, tvrdnje United Medije/SK d.o.o. da smo prekršili odredbe Ugovora o distribuciji jer smo propustili da ispunimo navodu obavezu da način DTH korisnicima istovremeno sa početkom korištenja ovog DTH sistem distribuiramo i Sport klub kanale (ili valjda samo da SK d.o.o. plaćamo za njih?), a koje nam inače prvi put iznose u postupku pred Vijećem su potpuno neosnovane. Kako smo to detaljno objasnili riječ je o tipičnoj zloupotrebi i zamjeni teza, gdje United Media i SK d.o.o. pokušavaju (bezuspješno) da daju opravdanje za ignorisanje Mtel-a u vezi sa pozivom za dostavljanje konkretnih Tehničkih zahtjeva za DTH sistem prenosa, a što je bio conditio sine qua non za njihovo eventualno ispunjenje i uspostavljanje saradnje sa SK d.o.o. radi distribucije Sport klub kanala preko ovog sistema.

3. Možete li sada nakon prestanka važenja ugovora precizirati svoj zahtjev u odnosu na nove okolnosti?

Svakako ostajemo pri svim našim prijedlozima iz Zahtjeva, i to bez obzira na prestanak važenja Ugovora o distribuciji za IPTV sistem. U dijelu prijedloga koji se tiče naloga United Mediji i SK d.o.o. da svoje ponašanje usklade sa Zakonom i prekinu sa kršenjem istog, te da Mtel-u dostave, bez odlaganja, komercijalno tehničku ponudu za distribuciju Sport klub kanala za DTH sistem, konkretno predlažemo da im Vijeće naloži da Mtel-u, bez odlaganja, dostave izmijenjene Opće uslove, gdje će u prilogu 6, biti nedvosmisleno predviđeni Tehnički zahtjevi za uspostavljanje saradnje sa SK d.o.o. za DTH sistem prenosa, s obzirom da ni njihovi posljednji Opći uslovi koje je njihov punomoćnik SK d.o.o. dao na usmenoj raspravi u svom prilogu 6 ponovo ne navode zahtjeve DTH sistem prenosa, odnosno ne sadrže tačne informacije u pogledu konkretnih Tehničkih zahtjeva koji moraju biti ispunjeni radi uspostavljanja saradnje za ovaj sistem. Također, kako smo to istakli i u našem Zahtjevu i kasnijim podnescima, Općim uslovima nije propisna bilo kakva procedura u situaciji kada operater koji je već zaključio ugovor o distribuciji i prethodno dobio pozitivan Tehnički izvještaj za jedan sistem prenosa želi naknadno da uspostavi saradnju sa SK d.o.o. u pogledu distribucije Sport klub kanala preko novog sistema. Konkretno, nije regulisano kako započinju pregovori sa SK d.o.o., da li operater dostavlja zahtjev za davanje ponude, koja je njegova sadržaj, da li SK d.o.o. dostavlja ponudu operateru, koja je procedura u vezi sa provjerom ispunjenosti Tehničkih zahtjeva za uspostavljanje saradnje i rokovi za postupanje, forma saradnje (nije jasno da li se zaključuje novi ugovor ili samo aneks postojećeg, u kojim rokovima. Sve ovo je nužno kako bi svi operateri na tržištu u BiH (ne samo Mtel) u ovoj situaciji bili u mogućnosti da racionalno planiraju svoje poslovanje i imaju dovoljan stupanj predvidljivosti kada planiraju saradnju radi distribucije Sport klub kanala, što bi između ostalog pomoglo da se izbjegnu slična ponašanja kod u slučaju Mtel-ove DTH platforme. U tom smislu, predlažemo Vijeću da, ukoliko smatra daje to efikasno i primjereno, dodatno naloži United Media-i, odnosno njenom zastupniku SK d.o.o. da u svojim Općim uslovima predvidi transparentnu proceduru kojim će ova situacija biti regulisana i koja će se primjenjivati jednako na sve operatore koji posluju u BiH.

4. Zbog čega smatrate da single economic doktrina nije primjenjiva za lica u sastavu Telekom Srbija grupe, a sa druge strane čitav zahtjev zasnivate na navodnoj želji United Medie da pogoduje svojim povezanim licima na vertikalno nižem tržištu?

Mišljenja smo da se ovakvim pitanjima ponovo pokušava da se pažnja Vijeća skrene sa suštine ovog postupka a to je odgovor na pitanje zašto je i kako Mtel-u od strane United Medie, odnosno SK d.o.o. onemogućeno da preko svog DTH sistema prenosa distribuiše Sport klub kanale, nedostavljanjem, odnosno nedavanjem odgovora u vezi sa konkretnim Tehničkim zahtjevima za distribuciju Sport klub kanala preko DTH sistema prenosa.

Tako, punomoćnik United Medie/SK d.o.o. se na ovu doktrinu u svojim ranijim podnescima poziva kada tvrdi daje Mtel prekršio odredbe Ugovora o distribuciji jer je navodno bio dužan, odmah po preuzimanju Telrad-Net d.o.o. Bijeljina, Elta-Kabel d.o.o. Doboj i Blicnet d.o.o. Banja Luka prijavili korisnike istih, ispuniti potrebne tehničke zahtjeve i otpočeti sa distribucijom kanala Sport Klub korisnicima ovih poslovnih subjekata, u skladu sa Općim uslovima za distribuciju kanala i važećim ugovorom". Kako smo to već detaljno obrazložili u našim ranijim podnescima, malo je reći da su ove tvrdnje (koje United Medija/SK d.o.o. prvi put ističu tek u ovom postupku) pogrešne i da ovakav zaključak svakako ne proizlazi iz Ugovora o distribuciji i Općih uslova jer je iz njihovih odredbi više nego jasno da se predmetni ugovor o distribuciji, čiji su Opći uslovi sastavni dio odnosi samo na Mtel, i njegove obaveze, a ne i na njegova povezana lica. Dodatno, kako smo to već detaljno objasnili, ova doktrina po kojoj se u kontekstu pravilne primjene propisa o zaštiti konkurencije povezana lica unutar grupe društava promatraju kao "jedinstveni ekonomski subjekt" (single economic entity) svakako ne znači da se njihov pravni subjektivitet u pravnom životu derogira i da prestaju biti pravno lice, pa se stoga ne podrazumijeva da se kod zasnivanja ugovornih odnosa ima smatrati da kada pregovara i zaključuje ugovor sa trećom osobom matično društvo zastupa ne samo sebe, već da u svakom slučaju automatski pregovara i ugovor zaključuje i u ime i za račun (svih) svojih ovisnih drušava.

Sada punomoćnik United Medie/SK d.o.o. u svom pitanju na usmenoj raspravi opet reklo bi se "muti vodu" kada sugeriše da mi smatramo da ova doktrina nije primjenjiva na lica u sastavu Telekom Srbija grupe ali da jeste za United grupu, odnosno da .."čitav zahtjev zasnivate na navodnoj želji United Medie da pogoduje svojim povezanim licima na vertikalno nižem tržištu ". Nesporno je da se ova doktrina svakako primjenjuje i na sva povezana lica unutar jedne grupe društava, pa tako i lica u sastavu Telekom Srbija grupe kao i na ona koja posluju u sastavu United grupe (konkretno United Media, Telemach i drugi operateri koji posluju u BiH), i to mi nikada nismo sporili, ali smo osporili njihovo tumačenje da primjena ove doktrine zapravo znači da je Mtel, zaključenjem Ugovora o distribuciji, automatski obavezao da Sport klub kanala distribuira i preko svih svojih povezanih lica koja se bave distribucijom medijskog sadržaja u BiH. To nije tačno.

Ovakvo ponašanje United Medie (preko SK d.o.o.) pogoduje u prvom redu njenoj povezanom licu koje posluje na vertikalnom tržištu, Telemachu, koji u BiH još uvijek ostaje jedini operator koji medijski sadržaj distribuira preko ovog sistema prenosa (ovo imajući u vidu broj njegovih DTH korisnika u odnosu na broj naših DTH korisnika). Pa upravo iz podataka RAK-a koje je punomoćnik United Medie/SK d.o.o. dostavio na usmenoj raspravi očigledno da samo DTH tržište u BiH raste i razvija se, što je dodatni razlog za odluku United Medie da sa Mtel-om ne sarađuje u pogledu distribucije Sport klub kanala preko DTH sistema prenosa (već samo za naš IPTV sistem), a kako Mtel ne bi mogao da se sa Telemach-om ravnopravno takmiči za nove DTH korisnike, koji su svojoj ponudi imali Sport klub kanale. Naime, iz ovih podataka se proizlazi da je Total TV d.o.o. (DTH operater koji je poslovao u okviru United grupe, kasnije pripojen Telemachu) je 2015. godine imao ukupno 116.278 korisnika (što je bio i ukupan broj DTH korisnika u BiH), dok je 2019. godini Telemach-ov DTH sustav imao ukupno 130.613 korisnika, Mtel-ov 2.740 korisnika, što čini ukupno 133.353 DTH korisnika u 2019. godini. To znači daje ukupan broj DTH korisnika u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu porastao za čak 17.075 novih DTH korisnika, od čega je čak 14.335 novih Telemach-ovih DTH korisnika.

5. Da li Telekom Srbija u ugovorima sa drugim emiterima (posebno Fox, Discovery, Arena Sport i u drugim ugovorima) ima obavezu da kanal distribuira svim svojim korisnicima bez obzira na platformu i da li se radi o uobičajenoj obavezi u predmetnoj industriji?

Kako smo to u odgovoru na prethodno pitanje kao i u našim ranijim podnescima već istakli, ponašanje Telekom Srbije nije predmet ovog postupka, a posebno ne ugovori koje je Telekom Srbija zaključio sa emiterima, te je u tom smislu u ovom dijelu pitanje je krajnje irelevantno i suvišno, posebno jer se podaci/ugovori koja United Media/SK d.o.o. ovdje navodi ne odnose na Mtel.

Što se tiče pitanja da li je uobičajena obaveza jednog operatera da kanal distribuira svim svojim korisnicima bez obzira na platformu, također smatramo da je isto irelevantno za utvrđenje zašto je i kako Mtelu od strane United Medie, odnosno SK d.o.o. onemogućeno da preko svog DTH sistema prenosa distribuira Sport klub kanale, nedostavljanjem, odnosno nedavanjem odgovora u vezi sa konkretnim Tehničkim zahtjevima za distribuciju Sport klub kanala preko DTH sustava. Kako smo to gore detaljno obrazložili, United Media pokušava da ovo svoje nezakonito ponašanje naknadno "opravda" navodnom povredom od strane Mtel-a navodne ugovorne obaveze da svojim DTH korisnicima distribuira Sport klub kanale odmah po započinjanu ove usluge na tržištu, pa kako ne može u samom Ugovoru o distribuciji i Općim uvjetima da nađe adekvatne odredbe koje bi to dokazale, pokušava sada to da proglasi za "uobičajenu obvezu u predmetnoj industriji". Jasno, sve ovo je sve irelevantno za konkretan postupak jer na ovaj način United Medija/SK d.o.o. još uvijek nisu dali adekvatno i racionalno objašnjenje zbog čega nam na naš poziv u pogledu Tehničkih zahtjeva za suradnju za DTH sustav i više urgencija nisu dali bilo kakav odgovor.

6. Kojim dokazima u ovom postupku dokazujete da tehnički uslovi nisu primjenjivi za DTH tehnologiju ili se radi samo o vašem subjektivnom utisku?

Imajući u vidu sve što smo naveli kod odgovora pod 4) gore, posebno sadržaj priloga 6 Općih uslova, te da su u svojim podnescima SK d.o.o. i United Media praktično priznali da Opći uslovi ne sadrže tačne informacije u pogledu konkretnih Tehničkih zahtjeva koji moraju biti ispunjeni radi uspostavljanja saradnje za DTH sistem prenosa, smatramo da je nepotrebno da dokazujemo da li su Tehnički zahtjevi iz priloga 6 Općih uslova primjenjivi i na DTH sistem prenosa ili ne, te daje očigledno da nije riječ o nekom našem subjektivnom utisku, kako United Media/SK d.o.o. implicira svojim pitanjem.

Svakako, osnovno pitanje je zašto nam SK d.o.o. na naš ljubazan poziv i kasnije urgencije nije dao jasan odgovor u vezi sa potrebnim Tehničkim zahtjevima za DTH sistem, posebno ako su navodno ovi zahtjevi isti za sve sisteme prenosa, odnosno suštinski odgovaraju onima za IPTV kako su to naknadno izjavili u toku ovog postupka pred Vijećem.

Također, dana 6. aprila 2021. godine zaprimljen je i podnesak Sport Kluba i United Medie, u kojem daju svoj odgovor na navode Mtel-a iz podnesaka od 15. februara 2021. godine i 22. februara 2021. godine, koji u kratko navodi slijedeće:
- U podnesku od 18.02.2021. godine, Telekom Srpske negira da postojanje parnice o utvrđenju kršenja ugovora od strane ovog poslovnog subjekta predstavlja prethodno pitanje,

- U podnesku od 15.02.2021. godine, Telekom Srpske insistira da radnja zloupotrebe dominantnog položaja jeste sadržana u nejasnoći tehničkih zahtjeva za distribuciju kanala Sport Klub putem DTH tehnologije, te nedostavljanju odgovora na zahtjeve za davanje ponude za distribuciju kanala Sport Klub putem te platforme Telekoma Srpske. U oba navedena Podneska navodi se da je poslovnom subjektu Telekom Srpske "onemogućeno da preko svog DTH sistema prenosa distribuira Sport Klub kanale", te se dalje osporava kršenje ugovora o distribuciji od strane poslovnog subjekta Telekom Srpske, negira se da se ugovor o distribuciji koji je imao ovaj subjekt odnosi na DTH tehnologiju, osporava se da se tehnički uslovi distribucije kanala Sport Klub definisani u Općim uslovima odnose na DTH tehnologiju, negira se primjena single economic entity doktrine na poslovni subjekt Telekom Srpske i njegova povezana lica (uz istovremeno insistiranje na primjeni iste doktrine na United Media S.a.r.l. i njegova povezana lica), negira se postojanje izrazito dominantnog položaja poslovnog subjekta Telekom Srpske i njegovih povezanih lica na tržištu distribucije audiovizuelnih medijskih sadržaja na području gradova i općina u kojima djeluju, odnosno monopolski položaj na svih drugim telekomunikacijskim tržištima, te se iznose razne druge paušalne tvrdnje, sve bez bilo kakvih dokaza i pozivanja na propise i praksu tijela za zaštitu konkurencije u Evropskoj uniji.

- Te dalje pojašnjava kako:

a) Telekom Srpske nije ni zahtijevao snabdijevanje - distribuciju kanala Sport Klub za svoju DTH platformu, na ista nije mogla biti ni odbijena;

b) Tehnički zahtjevi iz Općih uslova za distribuciju kanala Sport Klub su jasni, a DTH tehnologija predstavlja jednu od autorizovanih platformi na koje se isti odnose;

c) Za utvrđivanje povrede konkurencije u vidu odbijanja snabdijevanja u konkretnom slučaju nije ispunjen niti jedan zakonski uslov;

d) Postupanje Protivnih strana predstavlja uobičajim poslovnu praksu u predmetnoj industriji;

Pa prema tome:

- odredba Općih uslova kojom se zahtijeva da se kanal distribuira svim korisnicima operatera, najprije uopće nije predmet ovog Postupka, te nikada nije osporena u bilo kojem postupku pred Vijećem ili bilo kojim drugim organom;

- ova odredba, ne samo da nije zabranjena i ne predstavlja nikakvu zloupotrebu, nego predstavlja tržišni standard, pa su stoga očigledno neosnovani navodi Telekom Srpske da takva obaveza nije propisana ili nije dozvoljena (nejasno je šta ustvari u vezi s ovim Telekom Srpske uopće tvrdi);

- također, uobičajilo se ispunjavanje tehničkih standarda koje određuje emiter kanala zahtijeva za sve kanale, bez ostavljanja operatoru prava da jednostrano pravi segmentaciju korisnika na osnovu platforme (na ovom mjestu posebno treba naglasiti da je diskriminacija korisnika strogo zabranjena sektorskim propisima, te je Telekom Srpske dužan pristup javnim telekomunikacijskim uslugama pružati svim zainteresiranim korisnicima na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, što očigledno nije bila namjera Telekom Srpske u konkretnom slučaju, te je stoga čak 10 mjeseci zatajio postojanje svoje DTH platforme); dakle, navodi Telekom Srpske su očigledno neosnovani i nelogični, a u postupanju poslovnog subjekta United Media S.a.r.l. nema ništa neuobičajeno, protivno dobrim poslovnim običajima, a pogotovo ne odredbama Zakona o konkurenciji sa podzakonskim aktima.

U skladu sa svim navodima iznesenim u dosadašnjem toku postupka, očigledno su neosnovani svi navodi poslovnog subjekta Telekom Srpske izneseni u Zahtjevu i tokom ovog postupka:

1) Telekom Srpske nije nikad izričito ni zahtijevao snabdijevanje kanalima Sport Klub za svoju DTH platformu, nego je samo zahtijevao dostavljanje ponude za svoju novu platformu;

2) ponuda za distribuciju kanala Sport Klub istovjetna je za sve tri tehnologije (DTH, CATV i IPTV), nesporno je dostavljena Telekom Srpske još u februaru 2016. godine i isti je po njoj zaključio ugovor o distribuciji;

3) tehnički uslovi su bili potpuno jasni i obuhvaćali su i DTH tehnologiju, kao i ugovor o distribuciji;

4) Telekom Srpske je prekršio ugovorne obaveze koje se odnose na obavezu distribucije kanala svim korisnicima (a koji predstavljaju tržišni standard koji zahtijevaju svi emiteri popularnijih kanal), propustio je distribuirati kanale Sport Klub svojim DTH korisnicima duže od 10 mjeseci, te je zatim počeo postavljati zahtjeve za tumačenje Općih uslova koji su potpuno jasni;

5) radnje koje Telekom Srpske navodi kao sporne (navodne nejasnoće tehničkih zahtjeva iz Općih uslova i eventualni izostanak njihovog pojašnjenja) ne predstavljaju radnje zloupotrebe dominantnog položaja prema Zakonu o konkurenciji;

6) u svakom slučaju, Telekom Srpske ne daje nikakav dokaz na okolnosti da takve nejasnoće postoje (Protivne strane smatraju da se radi o potpuno jasnim zahtjevima koji se odnose i na DTH tehnologiju, koje je Telekom Srpske već ranije ispunio za IPTV tehnologiju), iako je na njemu teret dokazivanja;

7) Telekom Srpske nije dokazao ispunjenje niti jednog uslova koji prema praksi Evropske komisije i Evropskog suda pravde moraju biti ispunjeni za utvrđenje postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u vidu odbijanja snabdijevanja:

a. kanali objektivno nisu neophodni za učinkovito tržišno takmičenje na silaznom tržištu, što je jasno iz činjenice Telekom Srpske ne samo da se učinkovito takmiči na silaznom tržištu, nego osvaja izrazito dominantni položaj u periodu kada uopće nema te kanale u ponudi, što ukazuje da su ovi kanali bez značaja za efektivno konkurisanje na silaznom tržištu na kojem poslovni subjekt Telekom Srpske ima izrazito dominantni položaj,

b. nije vjerojatno je da će odbijanje snabdijevanja za posljedicu imati ukidanje efikasne konkurencije na silaznom tržištu - štoviše, izvjesno je da se to neće desiti, jer Telekom Srpske, kao poslovni subjekt koji ima izrazito dominantan položaj na predmetnom tržištu, nema nikakvih problema u poslovanju zbog izostanka ovog kanala u ponudi, posebno nije u opasnosti da bude eliminisan sa tržišta;

c. ničim nije utvrđeno da će odbijanje snabdijevanja vjerojatno imati za posljedicu nanošenje štete potrošačima;

d. uslovi koje zahtijeva United Media S.a.r.l. ne predstavljaju odstupanje od normalne konkurencije, nego čak tržišni standard;

e. sve i da Vijeće zaključi da Telekom Srpske jeste zahtijevao snabdijevanje (a nije, nego je samo tražio ponudu koja mu je nekoliko godina ranije dostavljena), a Protivne strane to odbile (što nije tačno, jer je tražena ponuda data još u februaru 2016. godine), postojalo bi opravdanje za to zbog kršenja ugovornih obaveza od strane Telekom Srpske.

Konačno, poslovni subjekt United Media S.a.r.l. smatra nužnim ukazati na brojne bitne povrede pravila postupka kojima je tokom postupka spriječen u ostvarivanju svojih prava na obranu:

Zahtjev i Zaključak nikada nisu propisno dostavljeni poslovnom subjektu United Media S.a.r.l. na zvaničnom prevodu na jezik u službenoj upotrebi u zemlji sjedišta ovog poslovnog subjekta, niti su isti zakonito dostavljeni ovom poslovnom subjektu diplomatskim putem, što je spriječilo ovaj poslovni subjekt da učestvuje u ovom postupku - United Media S.a.r.l. jeste imenovala punomoćnike u BiH, ali sama United Media S.a.r.l. nikada nije dobila Zahtjev sa dokazima i Zaključak na jeziku u službenoj upotrebi u svojoj zemlji, pa nije mogla iste niti cijeniti, niti dostaviti sve dokaze koje bi možda predlagala da joj je zakonito omogućeno da učestvuje u postupku, što je jedino bilo moguće zvaničnim dostavljanjem Zahtjeva i Zaključka na jeziku u službenoj upotrebi u Luksemburgu, diplomatskim putem; postupak vodi odgovorni član koji se po Zakonu o upravnom postupku BiH morao izuzeti, kako je detaljno pojašnjeno u zahtjevu za izuzeće i kasnijim podnescima; također, s obzirom da iz sadržaja Zaključka nije jasan sadržaj navodnih povreda u vezi sa kojima Vijeće vodi postupak, poslovni subjekt United Media S.a.r.l. smatra daje Vijeće u ovom slučaju dužno da u skladu sa članom 43, stav (4) Zakona o konkurenciji, prije donošenja konačnog rješenja, u pisanoj formi obavijesti stranke o sadržaju rješenja koje namjerava donijeti, kako bi se mogle izjasniti na činjenice i okolnosti koje Vijeće smatra bitnim, jer to iz tijeka postupka nije jasno, a Protivnim stranama nije bio omogućen uvid i kopiranje cjelokupnog spisa kako je Zakonom o konkurenciji predviđeno.

Imajući u vidu navedeno, poslovni subjekt United Media S.a.r.l. zahtijeva da Vijeće odbije Zahtjev u cijelosti i obaveže poslovni subjekt Telekom Srpske na plaćanje troškova postupka prema troškovniku u prilogu.

Dana 9. aprila 2021. godine, United Media i Sport Klub su dostavili akt broj UP-06-26-2-018-55/20 i UP-06-26-2-018-56/20 kojim su se očitovali na navode Mtel-a sa usmene rasprave, te traže kopiranje dijela spisa. Mtel-a je dana 12. aprila 2021. godine podneskom zaprimljenim pod brojem UP-06-26-2-018-57/20, dostavio dodatno izjašnjenje i troškovnik.

Dana 21. aprila 2021. godine, aktom broj UP-06-26-2-018-58/20, Konkurencijsko vijeće je postupilo po zahtjevu United Media i Sport Klub za kopiranje dijela spisa, te dostavili tražene akte iz spisa.

11. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza


Nakon sagledavanja relevantnih činjenica i dokaza utvrđenih tokom postupka kao i činjenica iznijetih na usmenoj raspravi, savjesnom i detaljnom ocjenom svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće:

članom 9. stav (1) i (2) Zakona propisano je kako privredni subjekt ima dominantni položaj na relevantnom tržištu roba ili usluga, ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati u značajnoj mjeri nezavisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, potrošača ili dobavljača, također uzimajući u obzir udio tog privrednog subjekta na relevantnom tržištu, udjele na tom tržištu koje imaju njegovi konkurenti, kao i pravne prepreke za ulazak drugih privrednih subjekata na tržište. Pretpostavlja se da privredni subjekt ima dominantni položaj na tržištu roba ili usluga ako na relevantnom tržištu ima udio veći od 40%.

Prije svega, u ovom postupku se pristupilo ispitivanju postojanja dominantnog položaja od strane privrednih subjekata United Media, i Sport Klub.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i analizom iste, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo, kako su ispunjeni svi zahtjevi iz člana 9. stav (1) i (2) Zakona o konkurenciji, koji se odnose na utvrđivanje dominantnog položaja, te da United Media putem svog zastupnika Sport Klub na relevantnom tržištu proizvoda u Bosni i Hercegovini ima dominantni položaj.

Sport Klub djeluje kao ekskluzivni zastupnik na teritoriji Bosne i Hercegovine privrednog subjekta United Media, između kojih privrednih subjekata ne postoji vlasnička veza, a poslovne veze odnose na obavljanje poslova zastupanja za račun United Media kod zaključenja ugovora o distribuciji kanala Sport Klub kao i određenih drugih kanala koje emitira ovaj privredni subjekt u Bosni i Hercegovini.

Dakle, po ovom pitanju Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kako isti imaju dominantan položaj, iz razloga što jedini na tržištu Bosne i Hercegovine nude Sport Klub kanale, a koji su istovremeno jedini sportski kanali koji nude prenos Live paketa engleske Premijer lige, s tim da Sport Klub kao zastupnik United Media-e u Bosni i Hercegovini zaključuje ugovore o distribuciji Sport Klub kanala, što omogućava Sport Klubu da se može ponašati u značajnoj mjeri neovisno od konkurenata na relevantnom tržištu. Istovremeno je utvrđeno da ne postoje supstituti ovim kanalima na tržištu, pa tako i ako sportski kanali "Arena Sport" također, emitiraju sportske sadržaje, ne mogu se smatrati za supstitutima sportskim sadržajima koje pružaju kanali Sport Klub, čime su ispunjeni zahtjevi iz člana 9. Zakona.

Članom 10. stav (1) Zakona propisano je da je zabranjena svaka zloupotreba dominantnog položaja jednog ili više privrednih subjekata na relevantnom tržištu, a članom 10. stav (2) propisano je da se zloupotreba dominantnog položaja posebno odnosi na:

b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača, i

c) primjenu različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.

U konkretnom slučaju, privredni subjekt Mtel, navodi kako postoji zloupotreba dominantnog položaja iz člana 10. stava (2) tačka b) i c) Zakona, a koja se očituje kao odbijanje poslovne saradnje od strane Sport Klub, i United Media, u odnosu na Mtel, i to odbijanjem zaključenja ugovora za emitiranje Sport Klub kanala, putem DTH sustava prenosa.

Na osnovu dostavljenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja, kao argumentacije iznesene tokom postupka, savjesnom i detaljnom ocjenom svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, Konkurencijsko vijeće je razmatralo navedeni predmet i donijelo odluku da radnje opisane u Zahtjevu predstavljaju povredu odredbe člana 10. stav (2) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Naime, Ugovor o distribuciji TV kanala, kao i Aneks 1. Ugovora o distribuciji, između Sport Klub-a kao zastupnika United Media-e i Mtel-a kao operatora zaključen je dana 3.3.2017. godine, kojim su regulisani međusobni poslovni odnosi.

Tačkom B.9. Ugovora o poslovnoj suradnji (Osnovne odredbe) ugovoreno je: "Vrsta sistema prenosa servisa Operatora je IPTV."

Dakle, tokom postupka nesporno je utvrđeno kako su ugovorne strane ugovorom od 3.3.2017. godine zaključile ugovor za pružanje "samo" usluge IPTV sistema prenosa.

Za argumente koje je United Media, i Sport Klub navodili kako je, prilikom zaključenja Ugovora o poslovnoj saradnji od 3.3.2017. godine, istovremeno sa zaključenjem istog za pružanje IPTV usluge, zaključen ugovor i za pružanje usluga putem DTH sistema prenosa, utvrđeno je da su neosnovani, pa tako i svi argumenti koji su navedeni u korist dokazivanja prednje teze.

Naime, u trenutku zaključenja predmetnog ugovora, Mtel, nije imao mogućnost pružanja ove vrste usluge putem DTH sustava prijenosa, niti je istu nudio, pa stoga je Konkurencijsko vijeće utvrdilo kako, niti iz sadržaja ugovora, niti okolnosti koje su postojale prilikom zaključenja istog, ne ostavljaju mogućnost sumnje da je u tom trenutku postojao ugovor i za tu vrstu usluge.

Prednje potvrđuje i činjenica kako je Mtel, kada je stvorio tehničke uslove za pružanje ove vrste usluge (pri čemu nije bitno za ovaj postupak da je to devet mjeseci nakon pokretanja ove vrste usluge svojim korisnicima, sa ponudom drugih TV kanala), zatražio ponudu, te objašnjenje od zastupnika United Media-e, Sport Kluba, na koji način mogu ugovoriti i tu vrstu usluge, za što je kao dokaz dostavljeni dopisi koji su u više navrata upućeni Sport Klubu, na koje Sport Klub nije odgovorio, odnosno oglušio se na zahtjev za dostavu ponude.

Dakle, prema toku događanja, proizlazi kako je Mtel je dana 7. 12. 2018. godine donio Odluku o odobravanju promotivne cijene i uvjeta korištenja m:SAT usluge, tj. usluge koja omogućava isporuku televizijskih programa preko satelita do odgovarajuće opreme instalirane na lokaciji pretplatnik, tzv. DTH sustav prijenosa. Prilikom pokretanja ove vrsta usluge Mtel u svojoj ponudi nije imao Sport Klub kanale.

Nakon čega je, dana 6.8.2019. godine, 5.9.2019. godine, 3.10.2019. godine, pisanim podnescima, a zatim i telefonom, te e-mailom dana 18.9.2019. godine više puta kontaktirao zastupnika Sport Klub, kako bi zaključio ugovor o distribuciji Sport Klub TV kanala putem DTH sistema prenosa, međutim, nije došlo do odgovora zastupnika Sport Klub-a.

Ugovorni odnosi u našem pravu regulirani su Zakonom o obveznim odnosima, te kao osnovno načelo ugovaranja, jeste načelo savjesnosti i poštenja, zabrane nametanja obaveza, zabrane uslovljavanja radi monopolskog položaja, jednake vrijednosti davanja, dužnosti izvršenja obaveze, saglasnosti volja ugovornih strana, pažljivim ponašanjem, primjenom dobrih poslovnih običaja, iz čega proizlazi kako su poslovni subjekti koji posluju i nude svoje robe/usluge na teritoriji Bosne i Hercegovine dužni poštivati navedena načela prilikom zaključenja ugovora, te da se u svakom slučaju ugovori predmet i cijena, o čemu mora postojati saglasnost volja.

Iz navedenog proizlazi kako je na poziv Mtel-a radi zaključenja ugovora, Spot Klub bio dužan dostaviti pojašnjenje i odgovor na pitanje. Sport Klub, tijekom cijelog postupka nije dostavio bilo kakvo obrazloženje, zašto nije odgovorio na poziv Mtel-a, a tek kada je postupak pokrenut, u svojim podnescima navodi kako je ugovor između njega i Mtel na snazi i za DTH sistem prenosa, još od potpisivanja prvog ugovora od 3.3.2017. godine. Na osnovu te tvrdnje, United Media i Sport Klub su pokrenuli i postupak naknade štete pred Općinskim sudom u Sarajevu. Naime, kako su naveli da iz Ugovora od 3.3.2017. godine, kojom prilikom je prema stavu istih, zaključen Ugovor i za pružanje usluge prenosa Sport Klub kanala putem DTH sustava prijenosa, te da iz iste proizlazi obaveza plaćanja naknade za sve korisnike s kojim je isti imao Ugovor (bez obzira što nije u ponudi imao kanale Sport Klub!)

Ovime Konkurencijsko vijeće rješava i pitanje koje se pojavilo kao prethodno pitanje u ovom postupku, a to je pitanje postojanja Ugovora, odnosno je li prilikom zaključenja ugovora od 3.3.2017. godine, istovremeno bila ugovorena i usluga sa DTH sistema prenosa, čime za potrebe ovo postupka utvrđuje negativan odgovor na prethodno pitanje, za ovaj konkretni postupak, tj. predmetnim ugovorom nije bila obuhvaćena usluga DHT sistema prenosa.

Dakle, uvidom i analizom u cjelokupni Ugovor, a posebice odredbi članka C.3., E.1. i F.4. na koje se pozivala Protivna strana, kako iz istih proizlazi činjenica da je ugovor zaključen i za DTH sistem prenosa, utvrđena je da isti članovi Ugovora ne odnose, te iz istih ne proistječe zaključak da je Ugovor zaključen i za tu vrstu obaveze.

Tvrdnja Protivne strane kako Mtel nije zahtijevao opskrbu - distribuciju kanala Sport Klub je bespredmetna, obzirom da je, prilikom zaključenja bilo kakvog ugovora, prije svega potrebno zainteresiranom kupcu dostaviti ponudu, pa tek nakon prihvata ponude, može se smatrati da je ugovor zaključen i da se može tražiti opskrba ugovorene usluge.

U prilog ovakvom stavu Konkurencijskog vijeća, drži i činjenica koju nije osporavala ni Protivna strana, kako je da bi Mtel mogao započeti sa pružanjem usluge putem DTH sistema prenosa ipak potrebno izvršiti "tehnički due dilligence", što hoće reći da je potrebno izvršiti tehničku pripremu u skladu sa zahtjevima i standardu koji je propisao Sport Klub, a tek po ispunjenju istih započeti sa pružanjem usluge.

Na osnovu svega navedenog, utvrđeno je, kako je Spot Klub bio dužan dostaviti Mtel-u ponudu, iz koje trebaju na jasan, transparentan i nediskriminirajući način, sa svim potrebnim zahtjevima koje je potrebno ispuniti kako bi došlo do zaključenja Ugovora, a o kojoj će Mtel naknadno odlučiti hoće li istu prihvatiti ili neće.

Također, na osnovu svega navedenog utvrđeno je da postupanje privrednih subjekata United Media i Sport Klub, odnosno uskraćivanje/odbijanje poslovne saradnje predstavljaju zloupotrebu dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona.

Na osnovu prednjeg, odlučeno je kao u tački 2. izreke.

Također, kao bitno pitanje ovog postupka je i sadržaj Općih uslova pružanja usluga, i pripadajućih Anexa kojim se regulišu ugovorni odnosi između servisa (Sport Klub) i Operatora (pružaoca usluge gledanja TV kanala).

Nesporna je činjenica kako je Konkurencijsko vijeće, u fazi prijedloga predmetne Opće uslove ocijenio da iz istih ne proizlazi mogućnost narušavanja tržišne konkurencije, odnosno dalo je pozitivno mišljenje na iste.

Međutim, ne stoje tvrdnje Protivne strane kako je ocjena sadržaja Općih uvjeta "presuđena stvar", te da o istim ne postoji mogućnost osporavanja.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kako sadržaj Općih uslova ne sadržava klauzule niti odredbe koje mogu biti diskriminirajuće za Operatore, međutim, niti jedan dokument, niti pravni akt, ukoliko pokaže manjkavosti u primjeni, ne može biti "oslobođen" od ponovnog preispitivanja i predmetom revizije.

Stoga, Konkurencijsko vijeće je temeljem svih dokaza u postupku koji su dostavljeni, te stvarnom situacijom koja je praktičnom primjenom nastala, te uvidom u Opće uvjete, utvrdilo kako je iste potrebno "dopuniti", u smislu dodatnog regulisanja sadržaja istih.

Naime, Protivne strane su tvrdile kako iz Općih uslova proizlazi kako se isti odnose na sve vrste prenosa, te da je primjenom istih došlo i do zaključenja Ugovora.

Ovdje treba pridodati i kako je i Protivna strana u svojim podnescima navodila kako u Općim uslovima nije detaljno regulisan način zaključenja ugovora za DTH sistem prenosa.

Naime, primjena Općih uslova je pokazala kako, Operatori koji namjeravaju zaključiti Ugovore sa zastupnikom Sport Klubom, iz istih nemaju dovoljno informacija na koji način se zaključuje Ugovor za pružanje usluge TV kanala putem DTH sistema prenosa.

Stoga je Konkurencijsko vijeće, kako bi se uspostavila efikasna tržišna konkurencija, te otklonila povreda iz člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona., odlučilo kao u tački 3. idispozitiva.

Tokom postupka Punomoćnik Protivne strane je prigovarao na način dostave podnesaka, tj. tražio je dostavu direktno u Veliko Vojvodstvo Luksemburg, međutim Konkurencijsko vijeće je ovakav prigovor ocijenio kao neosnovan, jer je u skladu sa članom 47. stav (5) Zakona o upravnom postupku BiH privredni subjekt United Media imenovao punomoćnika za zastupanje u Bosni i Hercegovini, čime je otklonjena obaveza dostave na adresi u inozemstvu.

12. Novčana kazna


U smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, novčanom kaznom u iznosu najviše do 10,0% vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda privrednog subjekta, iz godine koja je prethodila godini u kojoj je nastupila povreda zakona, kaznit će se privredni subjekt, ako zloupotrijebi dominantni položaj na način propisan odredbama člana 10. Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je prilikom izricanja visine novčane kazne uzelo u obzir namjeru te dužinu trajanja povrede Zakona o konkurenciji, kao i posljedice koje je ista imala na tržišnu konkurenciju, u smislu člana 52. Zakona o konkurenciji.

Nadalje, polazeći od nesporno utvrđene činjenice da je United Media zloupotrijebio dominantni položaj, iz člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, u smislu člana 48. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, izrečena je novčana kazna u iznosu 250.000,00 KM (dvije stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), što predstavlja (**) 2% ostvarenog prihoda iz 2019. godine, koji je (**) EUR, odnosno (**) KM.

S obzirom na visinu izrečene novčane kazne, Konkurencijsko vijeće nije imalo prvenstveno za cilj kažnjavanje isključivo radi kršenja Zakona o konkurenciji, već da upozori privredni subjekt United Media na obavezu poštovanja pravila tržišne konkurencije utvrđenih odredbama Zakona o konkurenciji.

U slučaju da se izrečena novčana kazna ne uplati u utvrđenom roku ista će se naplatiti prinudnim putem od povezanog privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, u smislu člana 47. Zakona o konkurenciji, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu navedeno Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao tački 4. dispozitiva ovog Rješenja.

13. Troškovi postupka


Punomoćnik Podnosioca zahtjeva je dana 12.4.2021. godine podneskom broj UP-06-26-2-018-57/20 dostavio Zahtjev za naknadu troškova postupka u ukupnom iznosu od 3.397,19 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Punomoćnik privrednih subjekata United Media i Sport Klub je dana 6.4.2021. godine podneskom broj UP-06-26-2-018-50/20 dostavio Zahtjev za naknadu troškova postupka u iznosu od 1.965,60 sa uključenim iznosom PDV-a, i dana 9.4.2021. godine, podneskom broj UP-06-26-2-018-55/20, iznos od 240 KM dodatno sa PDV-om, iznos od 280,80 KM, što ukupno iznosi 2.246,40 KM.

Konkurencijsko vijeće je prilikom određivanja troškova postupka uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom postupku i to član 105. stav (2) Zakona o upravnom postupku kada u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su toj stranci nastali učešćem u postupku. Ako je koja od strana djelomično uspjela u svom zahtjevu, dužna je nadoknaditi protivnoj strani troškove razmjerno dijelu svog zahtjeva u kojem nije uspjela.

Kako je u predmetnom postupku Podnosilac zahtjeva uspio sa svojim Zahtjevom, Konkurencijsko vijeće je prihvatilo Zahtjev privrednog subjekta Mtel za naknadu troškova, a Protivna strana je izazvala ovaj postupak, te je na njegovu štetu isti i okončan, istoj nisu priznati troškovi.

Na osnovu gore navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 5. dispozitiva ovoga Rješenja.

14. Administrativna taksa


U skladu sa članom 2. tarifni broj 107. stav (1) tačka f) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) Podnosilac zahtjeva je na ovo Rješenje obavezan uplatiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbom člana 3. stav (2) tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem, Podnosilac zahtjeva je nakon izvršene uplate dužan uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse dostaviti Konkurencijskom vijeću, prije dostavljanja Rješenja.

Ukoliko Podnosilac zahtjeva ne izvrši uplatu administrativne takse, Konkurencijsko vijeće će pokrenuti postupak prinudne naplate po proceduri koja je propisana članom 18. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10).

Slijedom navedenog Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 7. dispozitiva ovog Rješenja.

15. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja.

Broj UP-06-26-2-018-59/20
22. aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Stjepo Pranjić, s. r.

1 CATV (usluga kablovske distributivne mreže kojom se signal isporučuje do krajnjih korisnika); DTH - Direct to Home (satelitski sistem za direktno emitiranje signala do krajnjih korisnika); IPTV (usluga internet protokol televizije, koja se koristi za distribuciju više televizijskih signala korištenjem TCP/IP protokola).

2 Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!