Službeni glasnik BiH, broj 62/21

Konkurencijsko vijeće BiH na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka c), člana 48. stav (1) tačka b), a u vezi sa članom 10. stav (2) tačka d), Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), u postupku pokrenutom po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti, broj UP-01-26-2-007-2/21 od 16.02.2021. godine protiv JP Centralno grijanje Tuzla d.d. ul. Krečanska Broj 1, 75 000 Tuzla radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji, na 92. (devedesetdrugoj) sjednici održanoj dana 15. septembra 2021. godine, je donijelo


RJEŠENJE
1. Utvrđuje se da je JP Centralno grijanje Tuzla d.d. ul. Krečanska Broj 1, 75 000 Tuzla zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucija/snabdijevanja toplotnom energijom na području naselja Stupine B2, ul. M Maka Dizdar, Lamela C, Tuzla, onemogućavanjem naplate potrošnje toplinske energije preko ugrađenih kalorimetara u stanovima stambene zgrade na adresi Stupine B2 ul. M Maka Dizdar Lamela C u Tuzli, što predstavlja uslovljavanje drugoj strani da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

2. Nalaže se JP Centralno grijanje Tuzla d.d. slijedeće:

- u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog Rješenja omogući zaključivanje novih ugovora za potrošnju toplinske energije preko ugrađenih kalorimetara u stanovima stambene zgrade na adresi Stupine B2 ul. M Maka Dizdar Lamela C u Tuzli i da naplatu potrošenje prema ugrađenim kalorimetara na navedenoj adresi izvrši retroaktivno od 15.10.2020 godine, te da dostavi dokaze o izvršenju.

3. Izriče se novčana kazna JP Centralno grijanje Tuzla d.d. ul. Krečanska Broj 1, 75 000 Tuzla zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji, utvrđene u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 40.000,00 KM (četrdesethiljadakonvertibilnihmaraka), u skladu sa odredbom člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platititi u roku od 15 (petnaest) dana od prijema ovog Rješenja.

4. Ukoliko JP Centralno grijanje Tuzla d.d. ul. Krečanska Broj 1, 75 000 Tuzla ne uplati izrečenu novčanu kaznu iz tačke 3. u ostavljenom roku, ista će se naplatiti prinudnim putem, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.

5. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće BiH je pod brojem 01-26-10-246-1/20 dana 30.11.2020. godine putem e-maila zaprimilo Prijavu od strane određenog fizičkog lica nastanjenog na adresi Stupine B2 -lamela C, 75000 Tuzla radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe vladajućeg položaja JP Centralno grijanje d.d. Ul. Krečanska br 1, 75 000 Tuzla (u daljem tekstu: JP Centralno grijanje Tuzla) u skladu sa članom 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

U zaprimljenom podnesku se u bitnom navodi sljedeće:

- Etažni vlasnici stanova u ulici Stupine B2-lamela C u Tuzli su u novembru 2018. godine podnijeli zahtjev JP Centralnom grijanju Tuzla, za ugradnju mjerača utroška toplinske energije, kalorimetra, u stanove stambene zgrade na adresi Stupine B2 ul. M Maka Dizdar Lamela C u Tuzli

- JP Centralno grijanje Tuzla je etažnim vlasnicima odgovorilo 12.12.2018. godine dopisom br. 001-08198-2018 u kome ih je obavijestilo o uvjetima koje trebaju ispuniti da bi se uveli mjerni instrumenti, kalorimetri, u sve stanove navedenog ulaza

- Svi stanari ulaza - 35 vlasnika stambenih jedinica su potpisali zahtjev i saglasnost za izvođenje i ugradnju mjerača toplinske energije prema uvjetima dostavljenim od strane JP Centralno grijanje. Novim zahtjevom (br. 009-1526-2019 od 19.09.2019. godine) i dopunom projektne dokumentacije od 07.01.2020. godine stanari su zatražili od JP Centralno grijanje Tuzla saglasnost na projektnu dokumentaciju za ugradnju mjerača

- JP Centralno grijanje Tuzla je dopisom br. 03-00545-2020 od 17.01.2020. godine dalo saglasnost da je izvedbeni projekat ponuđen od strane "ING Marketing" Tuzla prihvatljiv

- Nakon toga su preko zakonskog upravitelja "Bosna lift" Tuzla izvedeni radovi ugradnje mjernih isntrumenata, kalorimetara pojedinačno za svaku stambenu jedinicu na trošak stanara koji su potpisali zahtjev za ugradnju kalorimetara pojedinačno u sve stanove

- Svi stanari (svih 35) su uplatili početni dio sredstava od 670 KM za ugradnju kalorimetra prije početka izvedbe radova

- Nadzor nad izvodjenjem radova je učinjen od strane JP Centralno grijanje Tuzla.

Stanari zgrade Stupine B2 Lamela C su se dana 22.10.2020. godine preko zakonskog punomoćenika obratili zahtjevom JP Centralnom grijanju Tuzla za dostavljanjem novih ugovora za potrošnju toplinske energije, sada preko ugrađenih kalorimetara.

JP Centralno grijanje Tuzla je odgovorilo na zahtjev da ne mogu datu suglasnost za nove ugovore iz razloga što nisu svi stanari ulaza Lamele C izvršili priključak na sistem grijanja preko mjerača toplinske energije, kalorimetara. Dva stanara su odbili (JP Centralno grijanje Tuzla navodi 3 jer je jedan stanar, koji živi u Americi, naknadno ugradio priključak mjerača toplinske energije), priključak na mjerne instrumenta, iz ličnih razloga, iako su ranije potpisali zahtjev i saglasnost i platili ugradnju kalorimtetara.

Obrazloženje javnog preduzeća JP Centralno grijanje Tuzla je da se na zajednički dostavljivač toplinske energije u ulaz Lamele C moraju priključiti svi stanari i da nemaju načina dvostruke naplate isporučene toplinske energije prema Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog upravljanja i isporuku toplinske energije grada Tuzla broj 01-5439-2010/11-VNR-1 od 05.01.2010. godine usvojene odlukom Općinskog vijeća Tuzla (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Centralno grijanje Tuzla se poziva na Opće uslove i to članove 17. i 19. kojima se uvjetuje druga strana, u ovom slučaju potrošači toplinske energije, da u jednom ulazu mora biti istovjetan način naplate potrošnje energenata.

U Prijavi se naglašava da je u pokretanju inicijative za ugradnju kalorimetara od strane javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla tražena pismena sаglasnost svih stanara (a ne i vlasnika poslovnih prostora u navedenom ulazu od kojih neki već imaju ugrađene mjerače toplinske energije) i da je pismena saglasnost svih stanara i dostavljena.

Podnosilac prijave navodi da postoje indicije da poslovni prostori ulaza Lamele C (La linea, San Marco, Elcom) već koriste kalorimetre kao mjerače utroška energije u istom ulazu i da su priključeni na zajednički toplinski dovod za Lemelu C ali da provjere ovih navoda Centralno grijanje Tuzla obstruira.

Žalbom prema Centralno grijanje Tuzla stanari su naglasili da je Centralno grijanje dalo saglasnot da postoje tehnički uslovi za ugradnju pojedinačnih mjernih instumenata utroška toplinske energije i da su nakon date saglasnosti na tehničku izvodljivost radovi i izvršeni.

Nepriključenjem na sistem mjernih instrumenata utroška energenata krši se Zakon o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine. Centralno grijanje Tuzla prihvata taj zakon ali pod tehničkim uvjetima zahtijeva priključenje svih stanara navedenog ulaza, iako su ugrađeni pojedinačni i odvojeni mjerni instrumenti za svaki stan posebno.

Ovom odlukom Centralno grijanje Tuzla je 33 stanara ovog ulaza oštetilo za 40.000 KM materijalnog utroška ugradnje kalorimetara za koje nisu krivi i koje ne mogu nadoknaditi.

Podnosilac prijave predlaže Konkurencijskom vijeću da donese rješenje kojim se utvrđuje da je Centralno grijanje Tuzla zloupotrijebilo monopolski položaj na tržištu distribucije toplotne energije u Gradu Tuzla, primjenom članova 17. i 19. Općih uvjeta kojim su propisani uslovi za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije. Ovakva odluka uvjetuje drugoj strani, u ovom slučaju stanarima Lamele C zgrade B2 naselja Stupine, da prihvate materijalni gubitak ugradnje mjernih instrumenata i da prihvate način plaćanja utroška energenata nametnut od strane JP Centralnog grijanja Tuzla čime se vrši povreda odredbi Zakona o konkurenciji.

Predlažu i da navedenim rješenjem Konkurencijsko vijeće naloži javnom preduzeću Centralno grijanje Tuzla naplatu toplinske energije prema mjeračima utroška toplinske energije koji su u funkciji od početka sezone grijanja tj. od 15.10.2020. godine.

Obrazloženje prijave zaprimljeno je dana 04.12.2021. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem 01-26-10-246-2/20 istoga sadržaja kao i prethodno, s tim da je u prilogu dostavljena kopija Zahtjeva prema Centralno grijanje Tuzla upitom koji su sljedeći uslovi za uvođenje mjernih satova (kalorimetara) od 31.05.2019. godine, kopiju Odgovora Centralno grijanje Tuzla, kopiju Ponude privrednog subjekta ING MARKETING za izradnju projekta rekonstrukcije instalacije grijanja, Saglasnost na projekat ugradnje kalorimetra za stambeni dio SPO Stupine B2 Lamela C od strane Centralno grijanje Tuzla, Zahtjev stanara prema Centralno grijanje Tuzla za dostavu novih ugovora za potrošnju toplotne energije, Odgovor Centralno grijanje Tuzla na spomenuti zahtjev te dopis Povrat računa za isporučenu toplinsku energiju stanara prema Centralno grijanje Tuzla.

1. Postupak po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti


Na osnovu navedenog, Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, donijelo Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti broj UP-01-26-2-007-2/21 od 16.02.2021. godine (u daljem tekstu: Zaključak) protiv JP Centralno grijanje Tuzla radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

U skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, Konkurencijsko vijeće je istog dana dostavilo predmetni Zaključak na očitovanje JP Centralno grijanje Tuzla u prilogu akta broj UP-01-26-2-007-6/21 te istovremeno zatražilo od JP Centralno grijanje svu relevantnu korespodenciju koja se odnosi na predmetni postupak sa stanarima naselja Stupine B2, ul. M Maka Dizdar, Lamela C, pravni osnov na kojem bazirate stav oko odbijanja saglasnosti na nove ugovore, prije svega misleći na Opšte uslove za priključenje na sistem daljinskog upravljanja i isporuku toplinske energije grada Tuzla broj 01-5439-2010/11-VNR-1 od 05.01.2010. godine kao i godišnji finansijski izvještaj JP Centralno grijanje d.d. Tuzla za 2020. godinu.

Traženu dokumentaciju, kao i odgovor na Zaključak, JP Centralno grijanje Tuzla je dostavilo dana 17.03.2021. godine podneskom zaprimljenim pod brojem UP-01-26-2-007-7/21 navodeći u bitnom slijedeće:

Korenspodencija je počela zahtjevom predstavnika etažnih vlasnika za uvođenjem individualnih mjerila toplotne energije za sve stanove njihovog ulaza. Predstavniku je odgovoreno sljedeće:

"Da bi ostvarili to pravo, a u skladu sa pravilima iz Opštih i tehničkih uslova potrebna je pismena saglasnost svih kupaca, sa zajedničkog mjesta potrošnje (u konkretnom slučaju Vaš ulaz-OEV), o prelasku na obračun prema utrošenoj energiji, na obračunskom brojilu postavljenom u toplinskoj podstanici."

U prvom odgovoru upućenom OEV od 12.12.2018. godine, navedeno je, da bi se primjenila raspodjela prema razdjelnim mjerilima topotne energije, potrebno je da se:

"- izradi projekat tehničke izvodljivosti koji će definirati sve tehničke parametre vezane za ugradnju razdjelnih internih mjerila i biti u skladu sa Opštim uslovima za isporuku toplinske energije iz sistema daljinskog grijanja grada Tuzla. Razdjelna interna mjerila moraju biti ugrađena u stubištu na javnoj površini.

- izvrši ugradnja razdjelnih mjerila za sve korisnike sa jednog obračunskog mjernog mjesta -nije moguća kombinacija naplate po mjerenju i naplata prema metru kvadratnom zagrijavane površine..."

Predstavnik etažnih vlasnika dostavio je na protokol saglasnost kupaca (korisnika usluga Centralnog grijanja) na ovom ulazu za igradnju individualnih mjerila topline. Izrađen je projekat koji je, nakon dorada, dobio saglasnost i predstavnik je organizovao rad na ugradnji individualnih mjerila za stanove. Dvije vlasnice stanova, iako su dale saglasnost, što je bio preduslov za nastavka daljih aktivnosti (izrada projekta, ugradnja mjerila) nisu željele da ugrade mjerila iz njima poznatih razloga. Nakon njihovog odustanka, stav je JP Centralno grijanje Tuzla, došlo je do neispunjenja jednog od uslova iz prvog dopisa.

U Odgovoru se dalje navodi da je razlog zbog kojeg se traži saglasnost svih kupaca sa zajedničkog mjesta potrošnje (to je podstanica koja se nalazi u podrumu njihovog ulaza i toplinom snadbijeva samo njihov ulaz) je taj što je članovima 17., 18. i 19. Tarifnog pravilnika za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije na koji je Općinsko vijeće Tuzla dana 28.01.2010. godine dalo saglasnost broj 01-05-610-2010 alineja 1 definisano sljedeće:

Član 17.


"Ako se više potrošača snabdijeva toplinskom energijom preko zajedničkog potrošnog mjesta sa zajedničkim mjernim uređajem, isporučena toplinska energija obračunavci se и skladu sa "raspodjelom" troškova na tom potrošnom mjestu i odgovarajućom tarifnom grupom."

Član 18.


Raspodjela troškova za isporučenu količinu toplinske energije se može vršiti na slijedeće načine:

- prema m2, (Tarifna grupa I.2.I, II.3.I i III. 2.1)

- prema instalisanoj snazi, (Tarifna grupa I.2.2, II.3.2 i III. 2.2)

- prema djeljiteljima, (Tarifna grupa 1.2.3, II. 3.3. i III.2.3)

- prema internim brojilima - kalorimetrima. (Tarifna grupa I.2.4, II.3.4 i III.2.4)

Član 19.


"Potrošači zajedničkog mjesta potrošnje moraju distributeru, prije sklapanja ugovora o isporuci toplinske energije, podnijeti sporazumno izrađenu raspodjelu troškova koja je sastavni dio ugovora o isporuci toplinske energije. U raspodjeli troškova se određuje učešće u troškovima isporuke toplinske energije pojedinačnog potrošača, a zbir svih učešća mora iznositi 100 procenata. Raspodjelu troškova je moguće mjenjati samo uz pismenu saglasnost svih potrošača i uzima se u obzir sa prvim narednim obračunskim periodom. Ako potrošači ne podnesu distributeru "raspodjelu" troškova iz prvog stava, distributer obračunava pojedinačnim potrošačima troškove isporuke toplinske energije u skladu sa podacima iz "raspodjele" koju ima na raspolaganju, ali ako tih podataka nema, prema jednakim učešćima. "

U podstanici, na primarnoj strani podstanice, ima mjerilo toplotne energije koje je zajedničko za prostore i stanove koje se toplotnom energijom snadbijevaju sa te podstanice, u ovom slučaju to su poslovni prosori u prizemlju ulaza i svi stanovi.

Citirani članovi u Tarifnom pravilniku su napisani, kako se navodi u Odgovoru, da bi raspodjela bila ispravna. Odnosno, potrošnja sa zajedničkog obračunskog mjerila, ako se dijeli prema razdjelnim individualnim mjerilima, se tako dijeli na sve korisnike na isti način, jer kombinovanje raspodjele utrošene toplotne energije na razne načine vodilo bi do netačne raspodjele, što bi moglo biti osnov za žalbe nekih korisnika.

Ukoliko se pak raspodjela utrošene toplotne energije sa obračunskog mjerila vrši za one koji imaju ugrađena individualna mjerila toplotne energije, a da se korisnici u dva stana fakturišu prema površini grijanja, u nepovoljnom položaju bi bili stanari koji su ugradili mjerila, dok bi to bilo u korist distributera. Ukoliko bi se za stanove koji nemaju ugrađena mjerila raspodjeljivala energija fiksno u količini za iznos koji odgovara njihovom računu za plaćanje po paušalu, kako sada plaćaju, u toplijim mjesecima bi iznos koji bi predstavljao razliku između utroška na obračunskom mjerilu i zbira individualnih mjerila bio negativan, dok bi u hladnijim mjesecima bio izrazito visok.

JP Centralno grijanje Tuzla trenutno nema utvrđen fiksni dio računa prilikom fakturisanja po utrošenoj energiji, nego samo varijabilni, odnosno samo za utrošenu toplotnu energiju zbog čega je potrebno da se utrošena energija raspodjeli na isti način za sve korisnike.

U nastavku Odgovora JP Centralno grijanje Tuzla poziva na odgovornost onih koji nisu ispoštovali svoju pismeno datu saglasnost obzirom da su svi korisnici dali pismenu saglasnost za izvođenje i ugradnju mjerila toplinske energije prema uslovima koje je JP Centralno grijanje Tuzla dostavilo, na osnovu čega je pokrenuta aktivnost izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije instalacije grijanja za snadbijevanje toplinskom energijom stambenog objekta Stupine B2-Lamela C u svrhu prelaska na obračun po mjerenju u dijelu MZ Stupine u Tuzli, a posao nije odrađen po projektu i po uslovima koje je JP Centralno grijanje d.d. Tuzla dostavilo.

Što se tiče poslovnih prostora u navedenom objektu, isti se snadbijevaju toplotnom energijom sa iste podstanice, ali sa posebnog voda poslovnih prostora i svi vodovi poslovnih prostora su na mjestu preuzimanja toplotne energije, odnosno u podstanici i stoga su im i mogla biti ugrađena obračunska mjerila.

Nisu mjerila ugrađena u poslovnim prostorima, niti ispred poslovnih prostora. Poslovni prostori će se priključiti zajedničkom sistemu mjerenja kad se ugrade sva mjerila za stanove i raspodjeljivat će se energija sa obračunskog mjerila za sve. Za slučaj da poslovni prostori nemaju ugrađena mjerila toplotne energije, JP Centralno grijanje Tuzla bi ugradili na mjestu pruzimanja energije na sekundarnom vodu za stanove zajedničko mjerilo toplotne energije sa kojeg bi se utrošena energija raspodjeljivala preko individualnih mjerila za sve stanove.

Nadalje, navodi se da provjere mjerila za poslovne prostore koji su u podstanici ne obstruira JP Centralno grijanje Tuzla. Ako predstavnik podnese pismeni zahtjev da pregleda podstanicu biće mu dozvoljeno. Šta više kad ugrade sva individualna mjerila, trebao bi zajedno sa kontrolorom JP Centralno grijanje Tuzla na mjesečnom nivou da uzima stanja obračunskog mjerila i predstavnik etažnih vlasnika za svoju evidenciju.

Pored dostavljenog, dana 20.04.2021. godine aktom broj UP-01-26-2-007-18/21 Konkurencijsko vijeće je zatražilo odgovore i pojašnjenja od privrednog subjekta JP Centralno grijanje Tuzla zašto se kalorimetri moraju ugraditi za sve korisnike sa jednog obračunskog mjernog mjesta te zašto konkretno nije moguća kombinacija naplate po mjerenju i naplate prema metru kvadratnom zagrijavane površine u jednoj stambenoj jedinici, odnosno vrlo precizno -zašto nema načina da se vrši dvostruka naplate isporučene toplinske energije te koje je pravno uporište (propis) na kojem JP Centralno grijanje d.d Tuzla zasniva svoju odluku oko odbijanja kombinacija naplate po mjerenju i naplate prema metru kvadratnom zagrijavane površine u jednoj stambenoj jedinici.

Podneskom broj UP-01-26-2-007-19/21 koji je zaprimljen dana 04.05.2021. godine JP Centralno grijanje Tuzla je dostavilo sljedeće obrazloženje i to da nije moguće kombinovati obračun po m2 i MWH prilikom raspodjele udjela.

Sa jednog obračunskog mjernog mjesta nije moguće izvršiti fakturisanje za korisnike kombinirajući dvije suštinski različite tarifne grupe zato što se "u raspodjeli troškova određuje učešće u troškovima isporuke toplinske energije pojedinačnog potrošača, a zbir svih učešća mora biti 100 procenata". U slučaju da određeni broj korisnika nema podatak o mjerenju, energija koja je njima isporučena bi se raspodijelila na ostale korisnike, a istovremeno da se njima izvrši fakturisanje prema m2 dobilo bi se duplo fakturisanje za te prostore. Dodatno, postavljanje parametara regulacije u podstanici vrši se na različite načine za obračun po m2 i obračun prema potrošnji.

Ovo pravilo JP Centralno grijanje d.d Tuzla zasniva prema odredbama članova 17-19 Tarifnog pravilnika za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije.

Konkurencijsko vijeće je dana 10.05.2021. godine aktom broj UP-01-26-2-007-20/21 od JP Centralno grijanje Tuzla zatražilo pojašenjenje određenih navoda. Naime, svi stanari, njih 35, je potpisalo saglasnost za ugradnju kalorimetara te uplatili novac za ugradnju. JP Centralno grijanje d.d Tuzla je odbilo dati saglasnost za nove ugovore zato što "nisu svi stanari izvršili priključak na sistem mjerenja preko mjerača". Konkretno dva stanara su odbila priključak iako su potpisali zahtjev, dali saglasnost i platili ugradnju kalorimetar. Zatraženo je da pojasne šta znači konkretno da su "odbili priključak", te kako se trenutno sada obračunava utrošak toplinske energije u ovoj stambenoj jedini ako su svi stanari ugradili kalorimetar (ako su ugradili) i praktično ne postoji tehnička prepreka da se obračun i naplata potrošnje u ovom slučaju vrši putem kalorimetara. Konkretno, ako je sada implementirana nova infrastruktura za obračun utrošene toplinska energije kako je nastavljeno da se naplata i dalje vrši obračunavajući potrošnju po m2.

Istovremeno je zatraženo da pojasne, u tehničkom smislu, kakva je (ne)mogućnost da se u jednoj stambenoj jedinici stanarima koji imaju ugrađeni kalorimetar naplata vrši po utrošenoj energija, a da se preostalim stanarima koji nemaju ugrađen kalorimatar naplata vrši po sistemu raspodjele. U jednoj stambenoj jedini, prema ranije dostavljenim informacija, na taj način je izvršena podjela na stambene i poslovne prostore te nije problem poslovnim prostorima vršiti obračun i naplatu putem stvarne potrošnje - kalorimatara.

Konkurencijsko vijeće je smatralo korisnim da JP Centralno grijanje d.d Tuzla dostavi informaciju, ukoliko istu posjeduje, zašto su dva stanara odbila priključak instaliranog kalorimetra (ako je isti ugrađen) te da li su dva navedena stanara u zadnjih 5 godina podnosila JP Centralno grijanje d.d Tuzla zahtjeve za potpuno isključenje sa sistema centralnog grijanja.

U odgovoru JP Centralno grijanje d.d Tuzla koji je zaprimljen dana 19.05.2021. godine pod brojem UP-01-26-2-007-23/21 navodi se da je predstavnik etažnih vlasnika dostavio na protokol Centralnog grijanja d.d. Tuzla saglasnost kupaca (korisnika usluga Centralnog grijanja) na ovom ulazu za ugradnju individualnih mjerila topline. Izrađen je projekat koji je, nakon dorada, dobio saglasnost i predstavnik je organizovao rad na ugradnji individualnih mjerila za stanove. Dvije vlasnice stanova, iako su dale saglasnost, što je bio preduslov za nastavka daljih aktivnosti (izrada projekta, ugradnja mjerila) nisu željele da ugrade mjerila iz njima poznatih razloga. Nakon njihovog odustanka, došlo je do neispunjenja jednog od uslova iz prvog dopisa. Razlog odustajanja od ugradnje individualnih razdjelnih mjerila za dva stana je prema usmenim navodima, jedne od vlasnica su estetske prirode, jer nisu željele da se prema odobrenom projektu rekonstrukcije instalacije centralnog grijanja za ugradnju individualnih radjelnih mjerila ugrade nove cijevi do vertikala u njihovim stanovima kako je to urađeno u ostalim stanovima. Suština je da za sve stanove nije izvedena rekonstrukcija instalacije centralnog grijanja u cilju ugradnje individualnih razdjelnih mjerila, tj. nije implementirana nova infrastruktura za raspodjelu utrošene toplotne energije koja se mjeri na zajedničkom mjerilu na nivou cijelog objekta.

U ovom odgovoru JP Centralno grijanje d.d Tuzla je još jednom eksplicitno odgovorilo na pitanje zašto u tehničkom smislu nije moguće da se u jednom objektu sa zajedničkog mjerila toplotne energije koji mjeri potrošnju toplotne energije za cijeli objekat vrši naplata dijelu korisnika po utrošenoj energiji sa individualnih razdjelnih mjerila i dijelu korisnika po grijanoj površini stanova pozivajući se na članove 17, 18 i 19. Tarifnog pravilnika za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije.

U podstanici, na primarnoj strani podstanice, ima mjerilo toplotne energije koje je zajedničko za prostore i stanove koje se toplotnom energijom snabdjevaju sa te podstanice, u ovom slučaju to su poslovni prostori u prizemlju ulaza i svi stanovi. Citirani članovi u Tarifnom pravilniku su napisani, kako stoji u Odgovoru JP Centralno grijanje d.d Tuzla, da bi raspodjela bila ispravna. Odnosno, potrošnja sa zajedničkog obračunskog mjerila, ako se dijeli prema razdjelnim individualnim mjerilima, se tako dijeli na sve korisnike na isti način, jer kombinovanje raspodjele utrošene toplotne energije na razne načine vodilo bi do netačne raspodjele, što bi moglo biti osnov za žalbe nekih korisnika.

"Potrošači zajedničkog mjesta potrošnje moraju distributeru, prije sklapanja ugovora o isporuci toplinske energije, podnijeti sporazumno izrađenu raspodjelu troškova koja je sastavni dio ugovora o isporuci toplinske energije. U raspodjeli troškova se određuje učešće u troškovima isporuke toplinske energije pojedinačnog potrošača, a zbir svih učešća mora iznositi 100 procenata." Na osnovu toga potrošači se mogu usaglasiti i predati distributeru usaglašenu raspodjelu utrošene toplotne energije.

Prema stavu JP Centralno grijanje d.d Tuzla jedino ispravno je da za raspodjelu mora biti ista mjerna jedinica. Ako potrošači žele da se raspodjeljuje na drugi način mogu se izjasniti u pismenoj formi s tim da zbir učešća mora iznosti 100%.

U ranijem periodu jesu bila tri poslovna prostora obračunavana na osnovu utroška toplotne energije, ali su njihova mjerila toplotne energije ugrađena u toplinskoj podstanici na mjestu predaje toplotne energije tako da su ta mjerila bila obračunska za svaki prostor zasebno.

Sistem mjerenja za cijeli objekat uključuje zajedničko mjerilo sa toplinske podstanice i ono postaje obračunsko za sve korisnike, a ostala mjerila su razdjelna preko kojih se dijeli ukupno utrošena energija.

U ovom Odgovoru ponovljen je razlog dva vlasnika stana za odbijanje priključenja instaliranja individualnog razdjelnog mjerila, prema usmenoj izjavi, a to je da im priključenje novih cijevi od mjerila toplotne energije-kalorimetra do vertikala u stanu narušava estetski izgled u stanu. Vlasnici stanova broj 15 i broj 20 nisu ranije podnosili zahtjeve za potpuno isključenje iz sistema daljinskog grijanja.

2. Produženje roka za donošenje konačnog rješenja


S obzirom na okolnosti u predmetnom postupku zbog proglašene pandemije virusa COVID-19 koji je uticao na rad Konkurencijskog vijeća, opsežnost konkretnog predmetnog postupka kao i činjenice da je za utvrđivanje stanja i ocjenu dokaza potrebno izvršiti dodatne analize, Konkurencijsko vijeće je procijenilo da neće biti u mogućnosti donijeti konačno rješenje u roku od 4 mjeseca od dana donošenja Zaključka o pokretanju postupka, kako je propisano članom 41. stav (1) pod c) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je stoga ocijenilo da je rok za donošenje konačnog rješenja po Zaključku o pokretanju postupka koji se odnosi na utvrđivanja kršenja odredbi člana 10. stav (2) tačka d) Zakona potrebno produžiti za dodatna 3 (tri) mjeseca u smislu člana 41. stav (2) Zakona.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja donesen je dana 17.05.2021. godine pod brojem UP-01-26-2-007-21/21. Isti je dostavljen privrednom subjektu JP Centralno grijanje d.d Tuzla u prilogu akta broj UP-01-26-2-007-22/21 na dan donošenja.

3. Prikupljanje dodatnih informacija od trećih lica


Tokom postupka Konkurencijsko vijeće se obratilo privrednim subjektima Eko toplane Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 32 , 78000 Banja Luka, "Gradska toplana" a.d. Doboj, Ulica Srpskih sokolova br. 1, 74000 Doboj, TOPLANA a.d. Prijedor, Rudnička 66, 79101 Prijedor, TOPLANE SARAJEVO, Ulica Semira Frašte 22, 71000 Sarajevo i JP GRIJANJE d.o.o. Zenica, Ul. Bilmišće br. 107, 72000 Zenica obzirom da je cijenjeno da informacije od ovih privrednih subjekata mogu doprinijeti rješavanju i pojašnjenju određenih pitanja o sprečavanju, ograničavanju ili narušavanju tržišne konkurencije, u smislu odredbe člana 35. stav (1) tačka c) Zakona.

Tako se dana 29.03.2021. godine aktima od broja UP-01-26-2-007-8/21 do broja UP-01-26-2-007-12/21 Konkurencijsko vijeće obratilo navedenim privrednim subjektima zahtjevajući sljedeće informacije i to:

- Na koji način se vrši obračun, odnosno naplata toplinske energije korisnicima ove usluge,

- Da li u jednom ulazu (stambenoj jedinici) mora biti istovjetan način obračuna potrošnje (m2/MWh) za sve korisnike ili se pojedinačno korisnik može odvojiti ugradnjom mjerača utroška toplinske energije - kalorimetra,

- Po kojoj proceduri i pod kojim uslovima stanari jedne stambene jedinice mogu izvršti ugradnju mjerača utroška toplinske energije - kalorimetra,

- Da li na isti način vrši obračun potrošnje utrošene toplinske energije stambenih jedinica i poslovnih prostora u jednom objektu.

Potrebno je bilo istovremeno i da Konkurencijskom vijeću dostave pravni osnov, odnosno propise na osnovu kojeg vrše isporuku i obračun toplinske energije korisnicima.

Konkurencijsko vijeće je dana 05.04.2021. godine zaprimilo podnesak broj UP-01-26-2-007-13/21 privrednog subjekta TOPLANE SARAJEVO koji je u svom odgovoru naveo sljedeće:

- Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije ("Službene novinama Kantona Sarajevo broj 22/16" od 02.06.2016. godine) i Odlukom o usvajanju Tarifnog sisitema KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije broj 02-05-25151-10/16 od 15.08.2016. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 34/16 i 34/18) određen je način obračuna i fakturisanja utrošene toplotne energije za pojedinačne korisnike;

- Obračun utrošene toplotne energije vrši se na osnovu korisne površine stambenog i/ili poslovnog prostora ili očitanog stanja na zajedničkom/individualnom mjerilu toplotne energije, prema Metodologiji i Matrici tarifnih modela, a u skladu sa Uredbom;

- Cijene za jedinicu priključne snage i cijene za jedinicu isporučene količine toplotne energije, koje čine ukupnu cijenu toplotne energije za centralno grijanje, utvrđene su Odlukom o visini tarifnih stavova KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o., koja je usvojena od strane Vlade Kantona Sarajevo (broj 02-05-336756-9/17 od 28.12.2017. godine) i posebno su formirane za kategorije korisnici - domaćinstva i korisnici - poslovni prostori.

- Prema Uredbi svaka građevina priključena na centralni toplifikacioni sistem mora imati ugrađeno zajedničko mjerilo toplotne energije. Tehničke karakteristike mjerila toplotne energije na obračunskom mjernom mjestu, mjesto i način ugradnje određuje davalac usluge;

- Za izgrađene objekte čiji je sistem cijevnog razvoda takav da omogućuje mjerenje utroška toplotne energije, individualno mjerilo može se ugraditi pojedinačno za svakog korisnika koji podnese zahtjev za ugradnju mjerila. Nakon definisanja priključnog mjernog mjesta kao i specifikacije potrebnog materijala izrađuje se i korisniku dostavlja ponuda za nabavku i ugradnju individualnog mjerila utroška toplotne energije, u sklopu koje su definisani rokovi, opcija ponude i način plaćanja;

- Obračun i fakturisanje naknade za grijanje korisnicima usluge u objektima u kojima se istovremeno nalaze prostori bez mjerenja toplotne energije kao i prostori sa ugrađenim mjerilima vrši se prema pripadajućoj kategoriji prostora, u skladu sa Odlukom o visini tarifnih stavova;

- Za građevine koje će se graditi, ugradnja individualnih mjerila toplotne energije je obavezna za svaki stan i poslovni prostor.

Konkurencijsko vijeće je dana 07.04.2021. godine zaprimilo podnesak broj UP-01-26-2-007-14/21 privrednog subjekta TOPLANA a.d. Prijedor u kojem se navodi sljedeće:

- Obračun toplotne energije vrši se u skladu sa Zaključkom Opštine Prijedor broj 02-38-4/11 od 10.10.2011. godine i Zaključkom broj 02-38-3/10 od 28.11.2011. godine (dostavljeni uz podnesak);

- U jednom ulazu (stambenoj jedinici) ne mora biti istovjetan način obračuna potrošnje za sve korisnike, već se mogu pojedinačno odvojiti ugradnjom kalorimetra posebno za svakog korisnika;

- Stanari jedne stambene jedinice mogu izvršiti ugradnju kalorimetra na način da je potrebno da podnesu Zahtjev za ugradnju kalorimetra i uz saglasnost svih stanara izvvršit će im se ugradnja kalorimetra. U slučaju da je riječ o pojedninačnim zahtjevima za ugradnju kalorimetra potrebno je utvrditi da li postoje tehničke mogućnosti za ugradnju te ukoliko iste dozvoljavaju pristupa se ugradnji;

- Obračun potrošača po mjernom instrumentu isti je za sve kategorije potrošača.

Konkurencijsko vijeće je dana 08.04.2021. i dana 09.04.2021. godine zaprimilo podnesak broj UP-01-26-2-007-15/21 i podnesak broj UP-01-26-2-007-16/21 privrednog subjekta JP GRIJANJE d.o.o. Zenica u kojem se navodi sljedeće:

- Obračun i plaćanje utrošene toplotne energije vrši se u zavisnosti od toga u koju kategoriju je svrstan potrošač -stambeni ili poslovni prostor; obje kategorije imaju mogućnost obračuna na dva načina i to po m2 zagrijavanog prostora ili po stvarnoj potrošnji očitovanoj kalorimetrom;

- U jednom objektu kolektivnog stanovanja obračun utošene toplotne energije se vrši na istovjetan način; izuzetno, ako to tehnike mogućnosti dozvoljavaju u smislu da su dijelovi objekta u toplotnoj podstanici odvojeni zasebnim cirkulacionim krugovima, moguć je obračunutrošene topltne energije na oba načina;

- U novoizgrađenim objektima sve stambene jedinice imaju izgrađene mjerače - kalorimetre, što je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima; kod objekata starije gradnje (što čini oko 95% objekata u gradu) nemoguća je ugradnja kalorimetara zbog načina izvedenih instalacija, ugradnja bi bila moguća ukoliko bi se izvršila rekonstrukcija cjelokupnog objekta;

- Obračun potrošnje utrošene toplotne energije za stambene i poslovne prostore u jednom objektu vrši se na isti način; izuzetno, obračun se može vršiti na oba načina ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju (odovojeni cirkulacioni krugovi posmatranog objekta);

- Isporuka i obračun toplotne energije vrši se na osnovu Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenica i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže ("Službene novine Općine Zenica", br. 7/02, 6/13, 9/17 i 4/18).

Konkurencijsko vijeće je dana 14.04.2021. godine zaprimilo podnesak broj UP-01-26-2-007-17/21 privrednog subjekta Gradska toplana a.d. Doboj u kojem se navodi sljedeće:

- Gradska toplana a.d. Doboj u svom radu primjenjuje Odluku o opštim i tehničkim uslovima isporuke i snadbijevanja toplotnom energijom u Gradu Doboju ("Službeni glasnik Grada Doboja", broj 2/18), Odluku o tehničkim uslovima za izradu vrelovoda i toplovoda, toplotnih podstanica i toplotnih instalacija ("Službeni glasnik Grada Doboja", broj 2/18) te Odluku o tarifnom sistemu sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj ("Službeni glasnik Grada Doboja", broj 2/18);

- Način na koji se vrši obračun, odnosno naplata toplotne energije kao i obračun potrošnje po m2 ili MWh, odnosno obračun utrošene toplotne energije za stambene i poslovne prostore propisan je Odlukom o tarifnom sistemu sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj;

- U pogledu ugradnje uređaja za očitavanje potrošnje toplotne energije, odnosno uslova koji su potrebni da se ispune za ugradnju uređaja primjenjuju se odredbe Odluke o opštim i tehničkim uslovima isporuke i snadbijevanja toplotnom energijom u Gradu Doboju, članovima od 86 do 96.

- U cilju poštovanja normi i standarda EU, važećih Zakona i racionalnog trošenja energije utvrđuje se obaveza za investitore, projektante izvođače radova da vrše ugradnju mjernih instrumenata za toplotnu energiju u novoizgrađenim objektima ili objektima u kojima se vrši nadogradnja, dogradnja ili su priključeni na sistem daljinskog grijanja. U izgrađenim objektima, u kojima nisu ugrađeni mjerni uređaji u unutrašnjim instalacijama daljinskog grijanja u etažnim jedinicama ugradnju mjernih uređaja vrše vlasnici etažnih jedinica, po propisanoj proceduri uza nadzor i kontrolu Gradske toplane.

Konkurencijsko vijeće je dana 11.06.2021. godine zaprimilo podnesak broj UP-01-26-2-007-24/21 privrednog subjekta Eko toplane Banja Luka u kojem se navodi sljedeće:

- Eko toplane Banja Luka postupa u skladu sa Odlukom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u Gradu Banja Luka te Odlukom o tarifnom sistemu sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 2/18 i 12/19);

- korisnici toplotne energije se razvstavju na domaćinstva (sa mjerilom i bez mjerila) i poslovni potrošači (sa mjerilom i bez mjerila);

- mjerilo toplotne energije može se ugraditi pojedinačno za svakog korisnika u zgradi ili zajedničko za više korisnika (gdje dozvoljavaju tehničke mogućnosti), a ne mora biti istovjetan način obračuna potrošnje (m2/MWh);

- nabavku, ugradnju, odžavanje i zamjenu mjernog uređaja vrši korisnik usluge koji je i vlasnik istog, u skladu sa odredbama Zakona o održavanju zgrada RS ("Službeni glasnik RS", broj 101/11), a nakon ugradnje i provjere ispravnosti mjerila davac usluge je dužan plombirati mjerilo.

4. Pravni okvir predmetnog postupka


Konkurencijsko vijeće je u toku postupka primijenilo odredbe Zakona o konkurenciji, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), kao i odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16.), u smislu člana 26. Zakona o konkurenciji.

Također, Konkurencijsko vijeće uzelo je u obzir i odredbe Zakon o zaštiti potrošača BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15), Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine TK", broj 11/05, 7/07, 8/12, 14/13 i 11/20), Odluku o snabdijevanju Grada toplotnom energijom, Opšte uslove za priključenje na sistem daljinskog upravljanja i isporuku toplinske energije grada Tuzla kao i Tarifni pravilnik za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije.

Konkurencijsko vijeće u skladu sa članom 43. stav (7) Zakona je u svrhu ocjene danog slučaja može koristiti sudsku praksu Evropskog suda pravde i odluke Evropske komisije.

5. Relevantno tržište


Relevantno tržište, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 33/10) čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe.

Prema odredbi člana 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno geografsko tržište obuhvaća cjelokupan ili značajan dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantne usluge pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Članom 4. stav (1) tačka 3) Zakona o komunalnim djelatnostima propisano da se pod snabdjevanje toplotnom energijom podrazumjevaju poslovi proizvodnje i distribucije toplotne energije (pare, vrele vode, tople vode, sanitarne tople vode i sl.) mrežom do podstanice korisnika, uključujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil ili zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja, odnosno mjerni instrument korisnika.

Članom 2. Odluke o snabdjevanju Grada toplotnom energijom je predviđeno da je snabdjevanje grada toplotnom energijom komunalna djelatnost od posebnog društvenog interesa, te da obavljanje te djelatnosti vrši javno preduzeće kojem je, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast komunalnih djelatnosti, nadležni organ povjerio obavljanje ove djelatnosti.

Privredni subjekt Centralno grijanje d.d. Tuzla je registrovan za djelatnost distribucije toplotne energije koju i obavlja, te je na osnovu navedenog, Konkurencijsko vijeće u predmetnom postupku odredilo relevantno tržište proizvoda distribucija/snabdjevanje toplotnom energijom.

Obzirom da se snabdjevanje toplotnom energijom vrši na području Grada Tuzla, relevantno tržište u geografskom smislu je utvrđeno kao geografsko područje Grada Tuzla.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odredilo da je relevantno tržište predmetnog postupka, tržište distribucije/snabdijevanja toplotnom energijom na području Grada Tuzla.

6. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza


Nakon sagledavanja svih relevantnih činjenica, dokaza i dokumentacije dostavljene od stranke u postupku, trećih lica kao i ostalih podataka koje je prikupilo i sa kojima raspolaže Konkurencijsko vijeće, utvrđeno je sljedeće:

Osnivač privrednog subjekta JP Centralno grijanje d.d Tuzla je Grad Tuzla sa ciljem da preduzeće vrši zagrijavanje lokalnih stambenih jedinica. Način osnivanja preduzeća i obavljanjem djelatnosti od opšteg interesa svrstava ovo preduzeće u kategoriju Javnih preduzeća.

JP Centralno grijanje d.d Tuzla je registrovan u Općinskom sudu Tuzla pod matičnim brojem 1-294. Prema evidenciji Registra vrijednosnih papira udio osnivača u kapitalu je Grad Tuzla sa 51%, dok preostalih 49% posjeduju dioničari.

Pretežna registrovana djelatnost JP Centralno grijanje d.d Tuzla je proizvodnja i snabdjevanje parom i klimatizacija.

JP Centralno grijanje d.d Tuzla je jedini subjekt koji vrši isporuku toplotne energije sistemom daljinskog grijanja. Zona toplifikacije je definisana kao uži dio grada Tuzla gdje spadaju svi kolektivni stambeni objekti i dio individualnih stambenih objekata.

Poslovanje JP Centralno grijanje Tuzla obavezuje:

- obezbjeđvanje trajnog obavljanja djelatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljenja potreba korisnika proizvoda i usluga, odnosno obezbjeđenje kontinuiranog snadbijevanja vrelom vodom područje grada Tuzle sa ciljem zagrijavanja stambenih jedinica;

- razvoj i unapređenje obavljanja djelatnosti od opšteg interesa;

- obezbjeđivanja tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja i

- ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa.

Članom 4. stav 1) tačka (3) Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da se pod snabdjevanje toplotnom energijom podrazumjevaju poslovi proizvodnje i distribucije toplotne 11 energije (pare, vrele vode, tople vode, sanitarne tople vode i sl.) mrežom do podstanice korisnika, uključujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil ili zajednički mjerni instrument kod objekata kolektivnog stanovanja, odnosno mjerni instrument korisnika. Član 15. stav 1) istog Zakona propisuje da je korisnik komunalne usluge dužan davaocu komunalne usluge platiti utvrđenu cijenu komunalne usluge. Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje davalac usluge uz prethodnu saglasnost opštinskog vijeća, shodno članu 21. stav 1) Zakona o komunalnim djelatnostima.

Davalac i korisnik komunalne usluge dužni su usaglasiti prije početka korištenja usluge sve elemente pružanja određene komunalne usluge (prava i obaveze davaoca i korisnika usluge, te druga bitna pitanja) i o tome zaključiti ugovor, u skladu sa članom 17. Zakona o komunalnim djelatnostima

Snabdjevanje grada toplotnom energijom je komunalna djelatnost od posebnog društvenog interesa. Obavljanje te djelatnosti vrši javno preduzeće kojem je, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast komunalnih djelatnosti, nadležni organ povjerio obavljanje ove djelatnosti, u skladu sa članom 2. Odluku o snabdjevanju Grada toplotnom energijom.

Na osnovu člana 113. Statuta JP Centralno grijanje Tuzla Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 05.01.2010. godine usvojio akt broj 01-5439-2010/II -VNR-1 Opšti uslovi za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije grada Tuzla (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije (u daljem tekstu: Tehnički uslovi), a na koji je Općinsko vijeće Tuzla dana 28.01.2010. godine dalo saglasnost broj 01-05-610-2010 alineja l).

Na istoj sjednici Nadzorni odbor je usvojio i Tarifni pravilnik za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije (u daljem tekstu: Tarifni pravilnik).

U vezi navoda iz Zahtjeva utvrđeno je da su se etažni vlasnici stanova u naselju Stupine na adresi M Maka Dizdar 11 Stupine br 2 Lamela C obratili JP Centralno grijanje Tuzla zahtjevom za uvođenje kalorimetara navodeći da je na skupu etažnih vlasnika stanara 95% bilo saglasno sa uvođenjem kalorimatara, dok preostalih 5% nije bilo prisutno sastanku te će naknadno biti upoznato sa ovom idejom.

JP Centralno grijanje d.d Tuzla je dana 12.12.2018. godine u svom odgovoru stanare infomisalo da je prema Opštim uslovima obračunsko mjesto u podstanici ili ulazu u objekat i da je ono isključivo mjerodavno za obračun. Uređaji postavljeni kod svih korisnika koji se toplotnom energijom snadbijevaju sa jednog mjernog mjesta su interni uređaji i služe za raspodjelu toplinske energije na svakog korisnika pojedinačno.

U skladu sa članom 35. Zakona o zaštiti potrošača u BiH izvršene su dopune normativnih akata kako bi se omogućilo da svaki korisnik, odnosno potrošač tolinske energije ima pravo da usluge grijanja plaća prema stvarnoj potrošnji, uz prethodno ispunjenje tehničkih uslova propisanih u navedenim aktima.

Da bi ostvarili to pravo, a u skladu sa Opštim i tehničkim uslovima, potrebna je saglasnost svih kupaca sa zajedničkog mjesta potrošnje (u konkretnom slučaju ulaz stanara) o prelasku na obračun prema utrošenoj energiji na obračunskom brojilu postavljenom u toplinskoj podstanici. Napomenuto je i da je jedino upravitelj zgrade ovlašten da u ime stanara koordinira realizaciju ugradnje mjernih uređaja. JP Centralno grijanje Tuzla je samo u obavezi pružanja tehničke podrške obzirom da troškove ugradnje razdjelnih mjernih uređaja u cijelosti snose vlasnici stanova. Što se tiče ugradnje mjernih uređaja iste može izvršiti svaka firma koja je za to registrovana i ovlaštena, a prema komercijalnim uslovima koje stanari ili upravitelj dogovore samostalno. JP Centralno grijanje Tuzla je ovlašten dati saglasnost i kontrolisati ugradnju samo istih i certificiranih kalorimetara na mjestu kako je predviđeno u odobrenom projektu instalacija grijanja ulaza -zgrade. Stoga je potrebno da se izradi projekt tehničke izvodljivosti koji će definisati sve tehničke parametre vezane za ugradnju kalorimetara i biti u skladu sa Opštim uslovima. Kalorimetri moraju biti ugrađeni u stubištu na javnoj površini. Također, kalorimetri se moraju ugraditi za sve korisnike sa jednog obračunskog mjernog mjesta te nije moguća kombinacija naplate po mjerenju i naplate prema metru kvadratnom zagrijavane površine.

Nakon revizije projekta tehničke izvodljivosti i izdavanja saglasnosti od strane JP Centralno grijanje Tuzla može se pristupiti izvođenju radova ugradnje kalorimetara. Nakon toga obavlja s plombiranje i verifikacija od strane ovlaštenog predstavnika distributera i Zavoda za mjeriteljstvo FBiH te potpisivanje ugovora za naplatu zagrijavanja prema potrošnji toplotne energije. Ugovori se mogu mijenjati samo van sezone grijanja, najkasnije 15 dana prije početka sezone grijanja. Obračun se vrši prema Tarifnim pravilnikom prema cijenama odobrenim od strane Općinskog vijeća. Mjerilo toplotne energije koje se ugrađuje za pojedinačni stan je razdjelno -interno i nije mjerodavno za obračun tako da promjenu ugovora stanari mogu izvršiti samo uz promjenu ugovora svih korisnika koji se griju u konkretnoj energetskoj cjelini - ulazu zgrade.

Stanari su se zatim u junu 2019. godine obratili JP Centralno grijanje Tuzla upitom koji su sljedeći koraci kako bi se pristupilo ugradnji kalorimatara te u prilogu ovog akta istom dostavili spisak stanara saglasnih za uvođenje kalorimatra.

JP Centralno grijanje Tuzla je dana 17.06.2019. godine odgovorio na zahtjev stanara OEV Stupine B-2 Lamela C uglavnom navodeći isto kao i u aktu od 12.12.2018. godine s tim da je dodato da projekat tehničke izvodljivosti traži i definisanje i projektovanje mjernog ormara sa razdjelim mjerilom, kuglastim slavinama, ručnim balans ventilom i hvatačem nečistoće, način očitanja internih mjerila i dostave podataka JP Centralno grijanje Tuzla o očitanju potrošnje.

Dana 16.09.2019. godine Odbor etažnih vlasnika predao je JP Centralno grijanje Tuzla Zahtjev za izdavanju saglasnosti na projekt instalacije grijanja.

Dana 17.01.2020. godine JP Centralno grijanje Tuzla je dalo saglasnost na izvedbeni projekat rekonstrukcije instalacije grijanja za snadbijevanje toplinskom energijom stambenog objekta Stupine B2 -Lamela C u svrhu prelaska na obračun po mjerenju. Riječ je o 29 stanova (sprat 1 do 7 + potkrovlje). Projekat -ugradnja pojedinačnih mjernih uređaja je realizovan od strane ING MARKETING Tuzla.

U međuvremenu je projekat bio predat projektantu na doradu obzirom da dio cijevne mreže nije moguće bilo izvesti na način kako je projektovano.

Predstavnik etažnih stanara obratio se JP Centralno grijanje Tuzla dana 22.10.2020. godine zahtjevajući nove ugovore za pojedinačne obračune, pri čemu su mjerni uređaji popisani i zapečaćeni od strane radnika JP Centralno grijanje Tuzla.

JP Centralno grijanje Tuzla se dana 29.10.2020. godine obratilo stanarima M Maka Dizdar 11 Stupine br 2 Lamela C citirajući članove 17. i 19. Tarifnog pravilnika te konstatujući da, obzirom da je kontrolom provedenom od strane JP Centralnog grijanja Tuzla dana 15.10.2020. godine utvrđeno da 3 (tri) stambene jedinice (domaćinstva) i 3 (tri) poslovne jedinice (privreda) nisu ugradili interna brojila -kalorimetre po kojima bi se vršila raspodjela troškova (a što su stanari bili u obavezi prema dobijenoj saglasnosti i proceduri) obavještavaju stanare da JP Centralnog grijanja Tuzla nije u mogućnosti udovoljiti njihovom zahtjevu. JP Centralnog grijanja Tuzla je zamolilo Odbor etažnih vlasnika da im dostave novu saglasnost o raspodjeli troškova, uz saglasnost svih potrošača u objektu. U suprotnom, distributer će obračunati svim pojedinačnim potrošačima, na adresi M Maka Dizdar (B-2), troškove isporuke prema podacima iz "raspodjele" koju ima na rapolaganju tj. prema m2.

Etažni vlasnici stambene zgrade M Maka Dizdar 11 Stupine br 2 Lamela C su dana 05.11.2020. godine izvršili povrat računa za isporučenu toplinsku energiju za period 15.10. do 31.10.2020. godine navodeći da su isti u suprotnosti sa odredbama člana 35. stav (1) i (2) Zakona o zaštiti potrošača u BiH koji propisuje:

(1) Prodaja energije (električna energija, za grijanje, gas i sl.) i vode potrošačima treba da bude obračunata na osnovu stvarnih isporuka očitanih na brojilu potrošača.

(2) Ako se prodaja (isporuka energije) ne obračunava na osnovu mjerenja potrošnje na brojilu potrošača, na zahtjev potrošača, isporučilac usluga za isporuku energije navedene u stavu (1) ovog člana dužan je da omogući potrošaču ugradnju potrošačkog mjerila na svoj trošak, na osnovu projekta o tehničkoj izvodljivosti. Projekat o tehničkoj izvodljivosti izrađuje i ovjerava ovlašteno stručno pravno ili fizičko lice, u skladu sa zakonom.

Stanari su podsjetili JP Centralnog grijanja Tuzla da su dana 22.10.2020. godine uputili zahtjev za ispostavu novih Ugovora o obračunu isporučene topinske energije jer su se, prema njihovom mišljenju, stvorili preduvjeti za novi način obračuna na koji je JP Centralnog grijanja Tuzla, ne poštujući važeći Zakon države Bosne i Hercegovine, negativno odgovorio. Etažni vlasnici su o svom trošku i uz saglasnost JP Centralnog grijanja Tuzla pokrenuli inicijativu ugradnje i ugradili potrošačko mjerilo (kalorimetar) za mjerenje i obračun toplotne energije. Uposlenik JP Centralnog grijanja Tuzla je dana 15.10.2020. godine izvršio pregled i popis stanja na svim ugrađenim individualnim mjerilima.

Predložili su da do okončanja sudskog procesa koji su pokrenuli pred nadležnim sudom isporučenu toplinsku energiju plaćaju po vlastitom očitanju iii očitanju uposlenika JP Centralnog grijanja Tuzla u cilju sprečavanja nagomilavanja pojedinačnih dugovanja stanara, a ujedno i lakšeg poslovanja JP Centralnog grijanja Tuzla.

JP Centralnog grijanja Tuzla se očitovalo dana 13.11.2020. godine navodeći da je u skladu sa Opštim i tehničkim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, obračunsko mjerilo jedino mjerilo koje je mjerodavno za obračun, dok razdjelna mjerila (postavljena kod svih korisnika), služe za raspodjelu toplinske energije na svakog korisnika pojedinačno. Ponovili su da je potrebno izvršiti ugradnju razdjelnih mjerila za sve korisnike sa jednog obračunskog mjernog mjesta i da nije moguća kombinacija naplate po mjerenju i naplata prema metru kvadratnom zagrijavane površine.

Mjerilo toplotne energije za pojedinačni stan je razdjelno -interno i nije mjerodavno za obračun te se promjena Ugovora može izvršiti samo uz promjenu Ugovora svih korisnika koji se griju u jednoj energetskoj cjelini-ulazu zgrade.

Prema projektnoj dokumentaciji izvršena je rekonstrukciju instalacija. Međutim, kontrolom provedenom od strane JP Centralnog grijanja Tuzla dana 15.10.2020. godine utvrđeno je da 3 (tri) stambene jedinice (domaćinstva) i 3 (tri) poslovne jedinice (privreda) nisu ugradili interna brojila -kalorimetre po kojima bi se vršila raspodjela troškova (a što su stanari sa navedene adrese bili u obavezi), te JP Centralnog grijanja Tuzla nije bilo u mogućnosti da primjeni novi obračun za objekat na adresi M. Maka Dizdara 11 (Stupine B-2, lamela C) kao i da izvrši promjenu Ugovora, a što je Odboru stanara i objašnjeno u dopisu br. 01-11681-2020 od dana 29.10.2020. godine.

JP Centralno grijanje Tuzla dalje u aktu navodi da kada stanari izvrše navedene radnje tj. ukoliko svi korisnici sa obračunskog mjernog mjesta u navedenom objektu ugrade razdjelna mjerila u skladu sa projektnom dokumentacijom i Opštim i tehničkim uslovima za priključenje na sistern daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, izvršit će se početno očitovanje od početka obračunskog perioda, odnosno od početka narednog mjeseca, uz uslov da su svi novi Ugovori od strane svih korisanika sa obračunskog mjernog mjesta potpisani.

Etažni vlasnici stambene zgrade M Maka Dizdar 11 Stupine br 2 Lamela C su dana 04.12.2020. godine izvršili povrat računa za isporučenu toplinsku energiju za period 15.10. do 31.10.2020. godine i 01.11. do 30.11.2020. godine, ponavljajući sve navadeno iz dopisa od 05.11.2020. godine te zahtijevajući da račune za isporučenu toplotnu energiju isporučuju u skladu sa mjerenjem na mjestu pojedinih potrošača, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o komunalnoj djelatnosti i ostalim zakonskim aktima; te potrošačima omoguće ispunjavanje svojih obaveza, tj. plaćanje onoga što su potrošili.

Uslijedio je zatim ponovo odgovor JP Centralnog grijanja Tuzla dana 09.12.2020. godine istog sadržaja kao i akt od 13.11.2020. godine dodajući da, u skladu sa članom 22. Tarifnog pravilnika za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije i članom 15. Zakona o komunalnim djelatnostima TK-a, potrošač mora plaćati isporučenu toplinsku energiju i usluge u roku plaćanja koji je naveden na ispostavljenom računu, uplatnici ili drugom važećem dokumentu. Ako potrošač ne izmiri blagovremeno svoje obaveze, distributer mu obračunava zakonske kamate od dospjevanja računa do dana izmirivanja.

U skladu sa članom 87. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije i članom 16. Zakona o komunalnim djelatnostima TK-a, distributer toplinske energije ima pravo obustaviti isporuku toplinske energije kupcu nakon prethodnog upozorenja, ako tarifni kupac ne plati dospjelu novčanu obavezu.

Zakona o zaštiti potrošača u BiH odredbama člana 35. stav (1) i (2) propisuje:

(1) Prodaja energije (električna energija, za grijanje, gas i sl.) i vode potrošačima treba da bude obračunata na osnovu stvarnih isporuka očitanih na brojilu potrošača.

(2) Ako se prodaja (isporuka energije) ne obračunava na osnovu mjerenja potrošnje na brojilu potrošača, na zahtjev potrošača, isporučilac usluga za isporuku energije navedene u stavu (1) ovog člana dužan je da omogući potrošaču ugradnju potrošačkog mjerila na svoj trošak, na osnovu projekta o tehničkoj izvodljivosti. Projekat o tehničkoj izvodljivosti izrađuje i ovjerava ovlašteno stručno pravno ili fizičko lice, u skladu sa zakonom.

Opštim uslovima za isporuku toplinske energije uređuje se: postupak izdavanja načelne saglasnosti i stvaranja uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja, postupak izdavanja energetske saglasnosti, uslovi za priključenje i isporuku toplinske energije i korištenje sistema daljinskog grijanja, praćenje sigurnosti isporuke i kvalitete, međusobni ugovorni odnosi između distributera i korisnika toplinske energije, obaveze i odgovornosti distributera i korisnika toplinske energije, uslovi mjerenja, obračuna i naplate isporučene toplinske energije, uslovi za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke toplinske energije kao i postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje toplinske energije.

U skladu sa članom 2. pod 15. Opštih uslova mjerilo toplinske energije je uređaj kojim se registruje količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu, u skladu sa propisima u području zakonskog mjeriteljstva i tehničkim pravilima distributera toplinske energije, a koje može biti zasebno mjerilo toplinske energije (koje registruje količinu isporučene toplinske energije za jednog kupca) ili zajedničko mjerilo toplinske energije (koje registruje količinu isporučene toplinske energije za dva ili više kupaca spojenih na zajedničku instalaciju centralnog grijanja).

U skladu sa članom 2. pod 19. Opštih uslova obračunsko mjerno mjesto je mjesto na kojem se pomoću mjerila obavlja mjerenje isporučene toplinske energije radi obračuna.

Načelnu saglasnost izdaje JP Centralnog grijanja Tuzla radi utvrđivanja mogućnosti priključenja, određivanja tehničkih, ekonomskih i ostalih uslova priključenja objekta na sistem daljinskog grijanja i izgradnje objekta te uslova korištenja sistem daljinskog grijanja, a u skladu sa članom 3. stav (6) Opštih uslova načelna saglasnost se izdaje i na zahtjev postojećeg kupca u slučaju: promjene priključne snage, promjena na priključku, promjene kategorije potrošnje, promjene mjerne opreme, spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji, dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj na istoj lokaciji i priključenja novih ili povećanja snage postojećih vlastitih izvora toplinske energije.

Na osnovu načelne saglasnosti i plaćene naknade za priključenje zaključuje se ugovor o isporuci toplinske energije, u skladu sa članom 6. Opštih uslova.

Članom 9. stav (1) i (2) Zakona propisano je kako privredni subjekt ima dominantan položaj na relevantnom tržištu roba ili usluga, ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati u značajnoj mjeri neovisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, potrošača ili dobavljača, također uzimajući u obzir udio tog privrednog subjekta na relevantnom tržištu, udjele na tom tržištu koje imaju njegovi konkurenti, kao i pravne prepreke za ulazak drugih privrednih subjekata na tržište. Pretpostavlja se da privredni subjekt ima dominantan položaj na tržištu roba ili usluga ako na relevantnom tržištu ima udio veći od 40%.

Članom 10. stav (1) Zakona propisano je da je zabranjena svaka zloupotreba dominantnog položaja jednog ili više privrednih subjekata na relevantnom tržištu, a članom 10. stav (2) propisano je da se zloupotreba dominantnog položaja posebno odnosi na: a) direktno ili indirektno nametanje nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija, b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača, c) primjenu različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj, d) zaključivanje sporazuma kojima se uslovljava da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma.

Zloupotreba dominantnog položaja, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, posebno se odnosi na:

d) zaključivanje sporazuma kojima se uslovljava da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma.

Zloupotrebom dominantnog položaja, pored kriterija propisanih u članu 10. Zakona, smatraju se i slučajevi propisani članom 9. Odluke.

Nakon sagledavanja relevantnih činjenica i dokaza utvrđenih tokom postupka savjesnom i detaljnom ocjenom svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće:

Tarifni pravilnik za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije je akt koji je usvojen od strane Nadzornog odbora je na sjednici održanoj dana 05.01.2010. godine pod brojem 01-5439-2010/II-VNR-1, na osnovu člana 113. Statuta Centralno grijanje d.d. Tuzla, na koji je Općinsko vijeće Tuzla dana 28.01.2010. godine dalo saglasnost broj 01-05-610-2010 alineja l).

Potrošnja toplinske energije je podjeljena u tri tarifne grupe, u skladu sa članom 10. Tarifnog pravilnika, i to domaćinstva, privreda i ostali potrošači. Tarifna grupa -domaćinstva podjeljena je na dvije grupe -kojima se potrošnja obračunava prema m2 i onima kojim se se obračun vrši po MWh.

Obračunavanje isporuke toplinske energije se kod pojedinačnog potrošača vrši svrstavanjem potrošača u odgovarajuću tarfinu grupu i obračunavanjem isporučene količine toplinske energije prema važećoj cijeni.

JP Centralno grijanja Tuzla svoj stav o istovjetnom obračunu naplate potrošnje toplotne energije zasniva na primjeni odredbi Tarifnog pravilnika za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije.

U skladu sa članom 17. Tarifnog pravilnika propisano je da ako se više potrošača snabdijeva toplinskom energijom preko zajedničkog potrošnog mjesta sa zajedničkim mjernim uređajem, isporučena toplinska energija obračunava se i u skladu sa "raspodjelom" troškova na tom potrošnom mjestu i odgovarajućom tarifnom grupom."

Analizom člana 17. Tarifnog pravilnika Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nigdje nije propisano da svi stanari jedne stambene jedinice moraju imati jedinstven obračun naplate potrošnje toplotne energije već je eksplicitno navedeno "ako se više potrošača snabdijeva toplinskom energijom.." te, samim tim, pozivanje na primjenu ovog člana Tarifnog pravilnika kao temelja na kojem se bazira obaveznost jedinstvenog obračuna naplate potrošnje toplotne energije nije ispravan već upravo i navodi da se onim potrošačima koji se snabdijevaju toplinskom energijom preko zajedničkog potrošnog mjesta (više njih) sa zajedničkim mjernim uređajem isporučena toplinska energija obračunava u skladu sa "raspodjelom" troškova na tom potrošnom mjestu i odgovarajućom tarifnom grupom ostavljajući prostor da se stanarima koji su ugradili kalorimetre obračun utrošene toplinske energije vrši prema internim brojilima.

Nadalje, raspodjela troškova za isporučenu količinu toplinske energije se, prema članu 18. Tarifnog pravilnika, može vršiti prema m2, (Tarifna grupa I.2.I, II.3.I i III. 2.1), prema instalisanoj snazi, (Tarifna grupa I.2.2, II.3.2 i III. 2.2), prema djeljiteljima, (Tarifna grupa 1.2.3, II. 3.3. i III.2.3) i prema internim brojilima -kalorimetrima. (Tarifna grupa I.2.4, II.3.4 i III.2.4). Potrošači zajedničkog mjesta potrošnje moraju distributeru, prije sklapanja ugovora o isporuci toplinske energije, podnijeti sporazumno izrađenu raspodjelu troškova koja je sastavni dio ugovora o isporuci toplinske energije. U raspodjeli troškova se određuje učešće u troškovima isporuke toplinske energije pojedinačnog potrošača, a zbir svih učešća, prema propisanom iz člana 19. Tarifnog pravilnika, mora iznositi 100 procenata što odgovara činjenici da svi oni korisnici isporučene toplinska energija u jednoj stambenoj jedinici koji se snabdijevaju toplinskom energijom preko zajedničkog potrošnog mjesta u zbiru raspodjelu troškova moraju imati u zbiru 100 procenata. Nigdje nije propisano da oni stanovnici iste stambene jedinice koji su ispoštvali proceduru u vezi ugradnje kalorimetara, tj. potpisali zahtjev i saglasnost za izvođenje i ugradnju mjerača toplinske energije prema uvjetima dostavljenim od strane JP Centralno grijanje, dobili saglasnost na izvedbeni projekat, ugradili kaloriometre pojedinačno za svaku stambenu jedinicu na trošak stanara koji su potpisali zahtjev za ugradnju kalorimetara pojedinačno u sve stanove pod nadzorom JP Centralno grijanje Tuzla, ne mogu da se izdvoje sa zajedničke potrošnje te plaćaju potrošnju prema stvarnom utrošku očitanom na kalorimetru.

Iz svega navedenog proizilazi da je JP Centralnog grijanja Tuzla u obavezi da svim stanarima stambene jedinice na adresi M Maka Dizdar 11 Stupine br 2 Lamela C omogući zaključivanje novih ugovora za potrošnju toplinske energije preko ugrađenih kalorimetara te izvrši naplatu potrošenje prema ugrađenim kalorimetara retroaktivno od 15.10.2020 godine. Također, ovim Rješenjem nalaže se JP Centralnog grijanja Tuzla da omogući svakom korisniku toplinske energije u Gradu Tuzla, prema iskazanom interesu, ugradnju potrošačkog mjerila na svoj trošak, na osnovu projekta o tehničkoj izvodljivosti bez uslovljavanja da svi stanari jedne stambene jedinice moraju imati istovjetan način obračuna.

Prema dostavljenim informacijama Konkurencijsko vijeće nije utvrdilo da bi "kombinovanje raspodjele utrošene toplotne energije na razne načine vodilo do netačne raspodjele", nego upravo suprotno - ispoštvale bi se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i to člana 35. stav (2) Zakona o zaštiti potrošača u kojem se navodi da je isporučilac usluga dužan da omogući potrošaču ugradnju potrošačkog mjerila na svoj trošak, na osnovu projekta o tehničkoj izvodljivosti, a projekat o tehničkoj izvodljivosti izrađuje i ovjerava ovlašteno stručno pravno ili fizičko lice, u skladu sa zakonom, bez ikakvog dodatnog uslovljavanja.

Na osnovu svih prednjih navoda Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kako je JP Centralnog grijanja Tuzla povrijedio odredbe Zakona o konkurenciji zloupotrebom dominantnog položaja iz člana 10. stav 2 tačka d) koje se odnosi na zaključivanje sporazuma kojima se uslovljava druga strana da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma imajući u vidu da je JP Centralno grijanje Tuzla uslovljavao da svi stanari jedne stambene jedinice, konkretno naselja Stupine B2, ul. M Maka Dizdar, Lamela C, Tuzla, moraju imati istovjetan obračunu naplate potrošnje toplotne energije unutar stambene jedinice.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

7. Novčana kazna


U smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, novčanom kaznom u iznosu najviše do 10,0% vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda privrednog subjekta, iz godine koja je prethodila godini u kojoj je nastupila povreda zakona, kaznit će se privredni subjekt, ako zloupotrijebi dominanatan položaj na način propisan odredbama člana 10 Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je prilikom izricanja visine novčane kazne kao otežavajuću okolnost uzelo u obzir činjenicu da je JP Centralno grijanje Tuzla već ranije kažnjavano zbog zloupotrebe dominantnog položaj, rješenjem Konkurencijskog vijeća broj UP-03-26-2-018-30/19 od 28.05.2020. godine.

Pored navedenog Konkurencijsko vijeće je imalo u vidu namjeru, dužinu trajanja povrede Zakona o konkurenciji, kao i posljedice koje je ista imala na tržišnu konkurenciju, u smislu člana 52. Zakona o konkurenciji.

Polazeći od nesporno utvrđene činjenice da je JP Centralnog grijanja Tuzla zloupotrijebio dominantni položaj, iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji, u smislu člana 48. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, izrečena je novčana kazna u iznosu 40.000,00 KM (četrdesethiljadakonvertibilnihmaraka), što predstavlja (..)** 1 % ostvarenog prihoda iz 2020. godine, koji je iznosio (..)**KM.

U slučaju da se izrečena novčana kazna ne uplati u utvrđenom roku ista će se naplatiti prinudnim putem, u smislu člana 47. Zakona o konkurenciji, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu navedeno Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 3. dispozitiva ovog Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovog Rješenja.

Broj UP-01-26-2-007-25/21
15. septembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. sc. Amir Karalić, s. r.

1 podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!