Službeni glasnik BiH, broj 28/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 19. vanrednoj sjednici održanoj 5.5. 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O USPOSTAVLJANJU GRUPE ZA SOCIOEKONOMSKI ODGOVOR NA PANDEMIJU COVID-19


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom uspostavlja se Grupa za socioekonomski odgovor na pandemiju Covid-19 (u daljnjem tekstu: Grupa za socioekonomski odgovor), određuje njen sastav, odgovornosti i druga pitanja od značaja za rad Grupe za socioekonomski odgovor.

Član 2.
(Sastav Grupe za socioekonomski odgovor)

(1) Grupu za socioekonomski odgovor čine:

a) predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

b) Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine,

c) ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,

d) ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

e) Stalni odbor za finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine.

(2) Grupom za socioekonomski odgovor predsjedava predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(3) Podršku pri utvrđivanju politika Grupe za socioekonomski odgovor i administrativno-tehničku podršku, uključujući pripremu organizacije sjednica, vođenje zapisnika na sjednicama, vođenje evidencije o materijalima sa sjednica, kao i druge poslove u vezi s radom pruža Savjetodavna grupa Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Sjednice Grupe za socioekonomski odgovor)

(1) Sjednice Grupe za socioekonomski odgovor se održavaju na poziv predsjedavajućeg Grupe za socioekonomski odgovor i sazivaju se po potrebi.

(2) Sjednicama Grupe za socioekonomski odgovor, po potrebi, i na poziv predsjedavajućeg Grupe za socioekonomski odgovor mogu prisustvovati predstavnici relevantnih resornih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnici Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i stručnjaci za određena pitanja od interesa, a koji mogu doprinijeti diskusiji u skladu sa dnevnim redom, u svojstvu posmatrača ili izvjestioca.

Član 4.
(Odgovornosti Grupe za socioekonomski odgovor)

Grupa za socioekonomski odgovor odgovorna je za:
a) koordinaciju aktivnosti svih nivoa vlasti po pitanju definiranja socioekonomskih mjera za odgovor na krizu izazvanu pandemijom Covid-19;

b) analizu situacije po pitanju socioekonomskih posljedica izazvanih pandemijom Covid-19, usaglašavanje i koordinaciju provođenja mjera po pitanju odgovora na socioekonomske posljedice i efekte izazvane pandemijom Covid-19;

c) koordinaciju aktivnosti svih nivoa vlasti radi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za sve nivoe vlasti putem mobilizacije domaćih fondova i strane finansijske pomoći, uključujući i pomoć Evropske unije.

Član 5.
(Kvorum i akti)

(1) U svrhu realizacije aktivnosti definiranih članom 4. Grupa za socioekonomski odgovor usvaja zaključke i preporuke.

(2) Za usvajanje zaključaka i preporuka moraju biti prisutni svi članovi Grupe za socioekonomski odgovor i isti se usvajaju konsenzusom.

Član 6.
(Trajanje mandata Grupe za socioekonomski odgovor)

Mandat Grupe za socioekonomski odgovor počinje od dana stupanja na snagu ove odluke i traje do kad za isto postoji potreba u kontekstu trajanja pandemije Covid-19 i njenih efekata, a najkasnije godinu dana od stavljanja van snage Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 51/20
5. maja 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!