Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 2, člana 2.2 stav (3) i (4) i člana 2.12 stav (2), (3) i (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), Centralna izborna komisije Bosne i Hercegovine je na 82. sjednici, održanoj 23.12.2021. godine, donijela


UPUTSTVO


O UTVRĐIVANJU KVALIFIKACIJA, BROJU, IMENOVANJU, OBUCI I RAZRJEŠENJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI (PREČIŠĆENI TEKST)


POGLAVLJE I. UVODNE NAPOMENE


Član 1.
(Predmet)

Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Uputstvo), utvrđuju se kvalifikacije, broj članova i procedure za imenovanje i razrješenje članova i predsjednika izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni Hercegovini (u daljnjem tekstu: izborna komisija), kao i radnje koje se poduzimaju u cilju dobijanja saglasnosti na odluku o imenovanju i razrješenju članova izborne komisije od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) i službenoj evidenciji u vezi prisustva obuci članova izborne komisije, s ciljem primjene čl. 2.2 stav (3) i (4), 2.12 stav (2), (3) i (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Izborni zakon BiH).

POGLAVLJE II. KVALIFIKACIJE


Član 2.
(Kvalifikacije)

(1) Pored općih uslova propisanih članom 2.2 Izbornog zakona BiH, član izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

a) da ima prebivalište u općini za koju se imenuje izborna komisija,

b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i

c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

a) članstvo u izbornoj komisiji i

b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Član 3.
(Izuzeci u primjeni)

(1) Izuzetno od odredbe iz člana 2. stav (1) tačka a) ovog Uputstva, u općinama koje imaju do 700 upisanih birača, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge susjedne općine, ukoliko u općini za koju se imenuje izborna komisija, nema prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom, a radi primjene člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva.

(2) Izuzetno od odredbe iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog Uputstva, član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od 2.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili se radi o ponovnom izboru (reimenovanju) člana izborne komisije odnosno ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH.

(3) Odredba stava (2) ovog člana, se ne primjenjuje u slučaju imenovanja člana izborne komisije u skladu sa stavom (1) ovog člana.

Član 4.
(Članstvo u izbornoj komisiji)

(1) Član izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i skupštine grada, odnosno gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

(2) Za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice obuhvaćeno članom 2.3 Izbornog zakona BiH, kao ni lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, niti lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i/ili posljednjim lokalnim izborima.

POGLAVLJE III. BROJ ČLANOVA


Član 5.
(Broj članova izborne komisije)

(1) Broj članova izborne komisije odlukom utvrđuje Centralna izborna komisija BiH prema broju birača upisanih u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i veličini općine.

(2) Izborna komisija sastoji se od tri člana za općine i gradove u kojima je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano do 20.000 birača.

(3) Izborna komisija sastoji se od pet članova za općine i gradove u kojima je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano do 50.000 birača.

(4) Izborna komisija sastoji se od sedam članova za općine i gradove u kojima je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano preko 50.000 birača.

(5) Izborna komisija Brčko distrikta BiH sastoji se od sedam članova.

Član 6.
(Drugi kriteriji)

(1) Izuzetno od utvrđenih kriterija iz člana 5. stav (2) ovog Uputstva, izborna komisija može brojati pet članova ukoliko se radi o razuđenosti općine ili ako je utvrđeno preko 30 biračkih mjesta.

(2) Općinsko vijeće odnosno skupština općine, gradsko vijeće odnosno skupština grada upućuje zahtjev za povećanje broja članova izborne komisije iz stava (1) ovog člana, sa obrazloženjem, Centralnoj izbornoj komisiji BiH na saglasnost.

POGLAVLJE IV. IMENOVANJE


Član 7.
(Procedure za raspisivanje javnog oglasa)

U cilju donošenja zakonite odluke, ekonomičnosti postupka i ujednačenosti propisanih kriterija na državnom nivou, nadležni organ u postupku imenovanja člana izborne komisije postupa na sljedeći način:

a) donosi odluku o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana (članova) izborne komisije, u skladu sa Izbornim zakonom BiH i propisanim procedurama sadržanim u ovom Uputstvu. Navedenom odlukom se utvrđuje: mjesto oglašavanja internet stranica i mediji (TV, radio, dnevne novine), uslovi koje kandidat mora ispunjavati, rok za podnošenje prijava kandidata, trajanje mandata izabranog člana i sl. Nadležni organ imenuje komisiju za provođenje postupka po javnom oglasu (u daljnjem tekstu: konkursna komisija), u čijem sastavu obavezno mora biti najmanje jedan član pravne struke i/ili osoba sa izbornim iskustvom;

b) pored općih uslova propisanih zakonom, tekst javnog oglasa iz tačke a) ovog člana, obavezno sadrži i posebne uslove propisane čl. 2.2, 2.3 i 2.14 Izbornog zakona BiH i čl. 2, 3. i 4. ovog Uputstva.

Član 8.
(Objavljivanje javnog oglasa)

(1) Javni oglas iz člana 7. ovog Uputstva, objavljuje se u roku od 60 dana prije isteka mandata članova izborne komisije, a u izbornoj godini u roku od 30 dana prije isteka mandata članova izborne komisije.

(2) Prijava na Javni oglas iz stava (1) ovog člana, se podnosi u roku od osam dana od dana objavljivanja.

(3) Prijava na javni oglas iz stava (2) ovog člana sadrži: prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listu dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave, te dokumente koji dokazuju ispunjavanje uslova iz javnog oglasa, odnosno dokumente iz člana 13. stav (1) tač. c), d), e), f), g) i h) ovog Uputstva.

Član 9.
(Klasifikacija kandidata)

(1) Po zatvaranju javnog oglasa konkursna komisija vrši pregled i klasifikaciju prijava kandidata na one koje ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uslove, o čemu sačinjava zapisnik (Prilog 1 Uputstva – Tabela 1 i Tabela 2).

(2) Konkursna komisija je obavezna obavijestiti pisanim putem sve prijavljene kandidate o rezultatima izvršene klasifikacije.

Član 10.
(Intervju, bodovanje i utvrđivanje rang liste kandidata)

(1) Konkursna komisija dostavlja pisani poziv kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane javnim konkursom koji obavezno sadrži datum i termin zakazanog intervjua.

(2) Poziv iz stava (1) ovog člana se dostavlja preporučenom poštom, e-mailom ili putem telefaks aparata najkasnije 3 dana prije dana održavanja intervjua.

(3) Konkursna komisija vodi detaljan zapisnik o intervjuu koji, između ostalog, obavezno sadrži postavljena pitanja i odgovore kandidata, bodovanje i utvrđivanje rang liste kandidata (Prilog 2. i Prilog 3. Uputstva).

(4) Centralna izborna komisija sačinjava listu pitanja iz četiri različite oblasti iz izbornog zakonodavstva i izbornog procesa i to: nadležnosti izbornih komisija i biračkih odbora; provedba izbora i zaštita izbornog prava; planiranje aktivnosti i budžet; Etički kodeks organa za provođenje izbora i poslovnik o radu izbornih komisija. Lista pitanja za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja, bit će objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i na taj način biti dostupna javnosti.

(5) Konkursna komisija postavlja kandidatima ukupno tri pitanja iz različitih oblasti navedenih u stavu (4) ovog člana.

(6) Svaki član konkursne komisije ocjenjuje sva tri odgovora kandidata dodjelom bodova od 1 do 5. (Prilog 2 Uputstva - Tabela 1). Broj bodova na intervjuu za svakog kandidata predstavlja zbir bodova koje je kandidat dobio od svakog člana Konkursne komisije na intervjuu, podijeljen sa brojem članova konkursne komisije koji su učestvovali na intervjuu. (Prilog 2 Uputstva - Tabela 2).

(7) Po završetku intervjua vrši se bodovanje kandidata prema sljedećim kriterijima:

a) stručna sprema

Stručna sprema

Broj bodova

Visoka stručna sprema

5

Viša stručna sprema

3

 Ukoliko su kandidati pravni stručnjaci sa iskustvom u provedbi izbora i/ili izborni stručnjaci, dodatno se boduju i to:

Dodatno bodovanje

Broj bodova

Naučno zvanje (mr/dr.) iz oblasti prava ili iz oblasti izbora

mr-2

dr-3

Nosioci pravosudnih funkcija

3

Položen pravosudni ispit

2

Prisustvo obukama u organizaciji CIK BiH

1

 b) izborno iskustvo

Izborno iskustvo

Broj bodova

1. Predsjednik izborne komisije

4

2. Član izborne komisije

3

3. Sekretar izborne komisije

2

4. Zamjenski član izborne komisije

2

5. Predsjednik biračkog odbora

2

6. Član/zamjenik člana biračkog odbora

1

 (8) Konkursna komisija prilikom bodovanja kandidata po osnovu izbornog iskustva, boduje samo jednu (najvišu) dužnost koju je obavljao.

(9) Bodovanje se vrši sabiranjem ukupnog broja bodova po osnovu: stručne spreme, naučnog zvanja i izbornog iskustva i uspjeha postignutog na intervju. (Prilog 3 Uputstva – Tabela 1). Ukupan broj bodova kandidata predstavlja zbir osvojenih bodova iz stava (6) ovog člana i osvojenih bodova iz stava (7).

(10) Konkursna komisija sačinjava rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu (ukupnom broju bodova) (Prilog 3 Uputstva-Tabela 2). Konkursna komisija podnosi pisani izvještaj nadležnom organu o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog rang-liste.

(11) Nadležni organ, cijeneći položaj kandidata na listi, donosi odluku o imenovanju članova izborne komisije. Ukoliko nadležni organ odstupi od predložene rang liste dužan je u svojoj odluci obrazložiti razloge odstupanja.

Član 11.
(Mandat izborne komisije)

(1) Mandat člana izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na odluku o imenovanju člana izborne komisije donesenu od strane nadležnog organa.

(2) U izbornom periodu nadležni organ imenuje zamjenskog člana izborne komisije, bez provođenja postupka izbora propisanog u članu 7, 8, 9 i 10 ovog Uputstva, najkasnije u roku od sedam dana od dana prestanka mandata iz člana 2.15. Izbornog zakona BiH, u skladu sa odredbom člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH. Zamjenski član mora ispunjavati propisane opće i posebne uslove, kao i redovni član izborne komisije. Uz odluku o imenovanju zamjenskog člana izborne komisije, nadležni organ dostavlja za imenovanog i dokumente iz člana 13. stav (1) tač. b), c), d), e), f), g) i h) ovog Uputstva.

POGLAVLJE V. OBUKA


Član 12.
(Obavezna obuka)

(1) U svrhu edukacije članova izbornih komisija, Centralna izborna komisija BiH donosi Plan i program edukacije članova izbornih komisija i organizuje redovne godišnje obuke u skladu sa tim Planom.

(2) Centralna izborna komisija BiH vodi službenu evidenciju o prisustvu članova izbornih komisija obaveznim godišnjim obukama i u tu svrhu izdaje certifikate.

(3) U slučaju da član izborne komisije neopravdano ne prisustvuje na više od 70% obuka organiziranih od strane Centralne izborne komisije BiH, bit će razriješen dužnosti.

POGLAVLJE VI. SAGLASNOST NA IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE


Član 13.
(Saglasnost na odluku o imenovanju člana izborne komisije)

(1) U cilju provođenja postupka davanja saglasnosti na odluku o imenovanju člana izborne komisije od strane Centralne izborne komisije BiH, nadležni organ za imenovanje dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH sljedeću dokumentaciju:

a) odluku o imenovanju člana/članova izborne komisije,

b) upitnik o podacima kandidata - imenovanog člana izborne komisije (Prilog 4 Uputstva)

c) dokaz o stručnoj spremi kandidata - imenovanog člana izborne komisije, odnosno ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

d) dokaz o izbornom iskustvu kandidata u smislu člana 2. stav (2) tačka a) i b) ovog Uputstva, koji mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost,

e) dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisija BiH, ukoliko je kandidat dodatno bodovan (član 10. stav (7) ovog Uputstva),

f) obrazac PBA-3 o prebivalištu imenovanog člana izborne komisije (ne stariji od tri mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa),

g) izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata–imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa,

h) izjavu imenovanog člana izborne komisije da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona BiH (Prilog 5 Uputstva), svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa i

i) akte koji se odnose na objavljivanje javnog oglasa i rad konkursne komisije (odluka o raspisivanju javnog oglasa, rješenje o imenovanju konkursne komisije, javni oglas, dokaz o objavljivanju javnog oglasa, zapisnike sa sastanaka konkursne komisije (Zapisnik 1, Zapisnik 2 i Zapisnik 3), izvještaj o izvršenoj klasifikaciji kandidata i rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu (ukupnom broju bodova).

(2) Centralna izborna komisija BiH daje pisanu saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju članova izborne komisije, ukoliko su ispoštovane procedure iz člana 7, 8, 9, 10 i 13. stav (1) ovog Uputstva, i ukoliko izabrani kandidati ispunjavaju propisane uslove i tu saglasnost dostavlja nadležnom organu, koju ovaj organ dostavlja svim kandidatima koji su učestvovali u postupku imenovanja člana izborne komisije.

(3) Prilikom davanja suglasnosti iz stava (2) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH će u slučaju iz člana 2.3 stav (1) tačka 5. i stava (2) Izbornog zakona BiH, cijeniti da li težina povrede, čini lice nepodobnim da bude imenovan za člana izborne komisije.

(4) U slučajevima propisanim članom 2.12 stav (6) i članom 2.15 Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija BiH daje saglasnost na razrješenje člana izborne komisije.

POGLAVLJE VII. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 14.
(Propisi obuhvaćeni ovim Uputstvom)

Ovo Uputstvo obuhvata Uputstvo o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 67/21) i Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 73/21)

Član 15.
(Stupanje na snagu i objava u službenim glasilima)

Ovaj prečišćeni tekst Uputstva, objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-02-2-1385-9/21
23. decembra 2021. godine
Sarajevo


Zamjenjuje predsjednika
Član
Dr. Suad Arnautović, s. r.