Međunarodni ugovori, broj 2/19
ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA


O GRANICAMA I ZAJEDNIČKIM PRIJELAZNIM TAČKAMA $$$U skladu sa definicijom Tehničkog protokola za provođenje dogovorenih zaključaka o upravljanju međunarodnim granicama Dijaloga od 2. decembra 2011. $$$ PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA I PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.

- Zabrinuti zbog velikih kašnjenja na granicama/zajedničkim prijelaznim tačkama-u cestovnom i željezničkom prometu - u regionu i između regionalnih partnera i zemalja članica EU, uzrokujući značajne ekonomske gubitke prijevoznicima;

- Naglašavajući da ta kašnjenja, koja su posljedica neefikasnih operacija, između ostalog, negativno utječu na ukupnu regionalnu konkurentnost i narušavaju održivost infrastrukturnih projekata;

- Podsjećajući da bi se ova kašnjenja i preveliki troškovi - koji se procjenjuju na 1 milion eura dnevno za cijeli region - mogli uveliko smanjiti ili izbjeći;

- Prepoznajući potrebu da se građanima i privrednicima regionalnih partnera osigura jača povezanost i dostupnost na regionalnom nivou i sa zemljama članicama EU,

- Prepoznajući trajne napore Evropske unije, posebno putem Agende Evropske unije za povezivanje na zapadnom Balkanu i CEFTA-e radi poboljšanja uvjeta za unapređenje operacija prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka;

- Podsjećajući, posebno, da je u okviru Agende Evropske unije za povezivanje na zapadnom Balkanu već dogovoren prvi set prioriteta kako bi se željeznički i cestovni granični prijelazi/zajedničke prijelazne tačke unutar regiona učinile efikasnijim i kako bi se uklonila infrastrukturna uska grla na TEN-T rutama koje povezuju šest zemalja zapadnog Balkana;

- Napominjući da se u komunikaciji Komisije o "kredibilnoj perspektivi proširenja za jači angažman EU sa zemljama zapadnog Balkana" 1, uklanjanje barijera kojima se sprječava nesmetan prolaz putnika i roba smatra vodećom inicijativom za podršku povećanju konkurentnosti regiona;

- Potvrđujući spremnost za intenziviranje nacionalnog i regionalnog djelovanja, kao i evropske saradnje u cilju provođenja efikasnih cestovnih i željezničkih prometnih mjera radi smanjenja vremena provedenog tokom operacija prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka;

- Potvrđujući spremnost da radimo paralelno i u bliskoj koordinaciji sa prijevoznim preduzećima na poboljšanju procedura prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka i razvoju odgovarajuće infrastrukture i objekata na graničnim prijelazima/zajedničkim prijelaznim tačkama;

- * Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

- Pozdravljajući, u tom kontekstu, inicijativu Slovenije da bude domaćin prvog seminara u Brdu u februaru 2018. s ciljem rješavanja ovog pitanja i predlaganja konkretnih rješenja za poboljšanje stanja i pozdravljajući prijedlog Komisije za organiziranje još jednog sastanka na visokom nivou krajem juna 2018.;

- Pohvaljujući, također, Opservatorij za jugoistočnu Evropu (SEETO) za rad koji provodi u okviru Radne grupe za olakšavanje prijevoza;

- Pozivajući na uspostavljanje nove Radne grupe za pitanja olakšavanja prijevoza s proširenim nadležnostima kojim upravlja Stalni sekretarijat Prometne zajednice;

- Pozivajući Komisiju na proširenje mandata evropskih koordinatora koji bi obuhvatali i operativna poboljšanja operacija prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka u regionu zapadnog Balkana;

- Potvrđujući da operacije na cestovnim i željezničkim graničnim prijelazima/zajedničkim prijelaznim tačkama predstavljaju zajedničku odgovornost i da su potrebne konkretne i zajedničke akcije: Sekretarijata Prometne zajednice, nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, svakog unutar područja svoje odgovornosti;

- Pozivajući zemlje članice EU da podrže ovu inicijativu i preduzmu sve potrebne korake na svom nivou kako bi se poboljšalo povezivanje između partnera zemalja zapadnog Balkana i EU putem poboljšanja efikasnosti procedura na cestovnim i željezničkim graničnim prijelazima/zajedničkim prijelaznim tačkama;

- Ovim izražavamo svoju opredijeljenost da preduzmemo sve potrebne korake - u skladu sa već preuzetim obavezama iz Agende Evropske unije o povezivanju na zapadnom Balkanu i Prometne zajednice - kako bi se smanjilo vrijeme operacija tokom prelaska preko granica/ zajedničkih prijelaznih tačaka što negativno utječe na naše privrede i posebno prometnu industriju, i pozivamo na sljedeće akcije:

Političke obaveze:


(1) Postaviti olakšavanje prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka u vrh političkog plana i preduzeti mjere za jačanje koordiniranog planiranja i provođenje politika prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka između zemalja partnera zapadnog Balkana i saradnju između vlada i administracija uključenih u svakoj pojedinoj zemlji partneru;

(2) redložiti rješenje pitanja efikasnosti operacija tokom prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka, kao vodeće inicijative za povezivanje, povodom predstojećeg Samita za zapadni Balkan, pozivajući zemlje članice EU da podrže i pridruže se našim naporima;

(3) Jačati upravljanja prelaskom preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka, s naglaskom na 32 glavna granična prijelaza/zajedničke prijelazne tačke u regionu 2 koji se nalaze na TEN-T mreži (18 između zemalja zapadnog Balkana i zemalja članica EU i 14 između zemalja zapadnog Balkana);

Koordinirani mehanizmi:


(4) Razvijati efikasnu koordinaciju između različitih službi nadležnih za upravljanje graničnim prijelazima/zajedničkim prijelaznim tačkama u svakoj od zemalja partnera zapadnog Balkana;

(5) Paralelno uspostaviti koordinacijski mehanizam između administracija različitih strana - uključujući i zemlje članice EU - osiguravajući redovan protok informacija s ciljem prevencije dugih kašnjenja zbog neefikasnih i nekoordiniranih operacija na granicama/zajedničkim prijelaznim tačkama;

(6) Predložiti da Stalni sekretarijat Prometne zajednice, kao jedan od svojih prvih prioriteta, uspostavi Radnu grupu za poboljšanje prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka u kojoj bi, osim regionalni partnera, učestvovale i relevantne zemlje članice EU;

Teška i meka infrastruktura i finansiranje:


(7) Tražiti odgovarajuću finansijsku i tehničku podršku carinskim administracijama i podsticati njihovu međusobnu sarađnju;

(8) U cestovnom prometu, preduzeti potrebne mjere radi identifikacije infrastrukturnih uskih grla na utvrđenim ključnim granicama/zajedničkim prijelaznim tačkama i predložiti rješenja kako bi se osiguralo jasno razdvajanje prometnih tokova između privatnih vozila, vozila za prijevoz teškog tereta i, po mogućnosti, autobusa;

(9) U željezničkom prometu, preduzeti potrebne mjere radi identifikacije uskih grla na utvrđenim ključnim granicama/zajedničkim prijelaznim tačkama i preduzeti neophodne mjere kako bi se osiguralo da sve prometne aktivnosti budu pravilno usklađene između prometnih operatera, željezničkih upravitelja i drugih relevantnih tijela;

(10) U oba vida prometa kao prioritetno je potrebno preduzeti sve neophodne radnje u cilju uklanjanja svih administrativnih uskih grla za koje nisu potrebna određena ulaganja;

Praćenje:


(11) Obavezati se na poboljšanje kvalitete sistematske i konsolidirane razmjene trgovinskih podataka u skladu sa Dodatnim protokolom 5 CEFTA-e o olakšavanju trgovine;

(12) Preduzeti korake kako bi se osiguralo redovno praćenje vremena provedenog na operacijama prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka na 32 utvrđena granična prijelaza/zajedničke prijelazne tačke i predložiti konkretne mjere za smanjenje neefikasnosti i nepotrebnih troškova koji se odnose na administrativne provjere i kontrolne operacije;

(13) Promovirati, kao prioritetno, elektronsku razmjenu podataka na 32 utvrđena granična prijelaza/zajedničke prijelazne tačke i osigurati da svi budu valjano opremljeni takvim sistemima do kraja 2020. godine;

(14) Uključiti prometna preduzeća i civilno društvo u moguće rasprave o načinu na koji bi se operacije prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka učinile efikasnijim;

Prekogranični sporazumi:


(15) Zaključiti i u potpunosti provesti sporazume o graničnim prijelazima koji su već identificirani u okviru inicijative šest zemalja zapadnog Balkana u željezničkom i cestovnom prometu 34 (lista se nalazi u prilogu);

(16) Zajednički se obavezati na iskorjenjivanje korupcije i svih diskriminirajućih mjera koje utječu na operacije prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka i pozvati zemlje članice EU da podrže ovu inicijativu.

Mi, predstavnici zemalja zapadnog Balkana, pozivamo naše kolege u drugim tijelima nadležnim za druge aspekte operacija prelaska preko granica/zajedničkih prijelaznih tačaka (kao što su: policijske/carinske/finansijske i fitosanitarne administracije), kao i zemlje članice EU koje graniče sa zemljama zapadnog Balkana, da podrže ovu inicijativu i pozdrave predstojeći prijedlog Evropske komisije o detaljnom regionalnom akcionom planu, po mogućnosti u vezi sa Samitom o zapadnom Balkanu u Sofiji.
- Također, pozivamo Komisiju na proširenje mandata evropskih koordinatora na zapadni Balkan kako bi se pokrila i pitanja prelaska granica/zajedničkih prijelaznih tačaka.


1 COM (2018) 65 of 6/2/2018.

2 Lista koja se nalazi u prilogu nije konačna i podliježe promjenama.

3 Kako je definirano u Aneksu I Zaključaka sa Samita šest zemalja zapadnog Balkana održanog u Beču 2015. u okviru mekih mjera.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!