Službeni glasnik BiH, broj 52/17

Na osnovu člana 4. i 12. stav (1) tačka 12. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 78. stav (1) tačka d) i stav (4) i člana 81. stav (6) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA RAD OSOBA KOJIMA JE PRIZNATA MEĐUNARODNA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom određuju se nadležni organi i propisuje način ostvarivanja prava na rad osobama kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH).

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije na muškarce i na žene.

Član 3.
(Osobe koje ostvaruju pravo na rad)

(1) Osobe koje ostvaruju pravo na rad, a u skladu sa važećim zakonskim propisima u BiH i međunarodnim sporazumima potpisanim od strane BiH u ovoj oblasti, su:

a) Osobe kojima je priznat izbjeglički status pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH, na osnovu člana 41. stav (1) tačka a) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) Osobe kojima je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH, u skladu sa članom 41. stav (1) tačka b) Zakona,

(2) U slučaju spajanja porodice na osnovu člana 78. stav (2) Zakona, članovi porodice uživaju ista prava kao i osobe iz člana 41. stav (1) tačka a) Zakona, u pogledu ostvarivanja prava na rad.

Član 4.
(Izuzetak od pravila)

Osobe iz člana 3. ovog pravilnika ne mogu da zasnivaju radni odnos u izvršnim, sudskim i zakonodavnim organima, kao i institucijama gdje se zahtijeva posjedovanje državljanstva BiH kao uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Član 5.
(Nadležni organi za provođenje ovog pravilnika)

Nadležni organi za provođenje ovog pravilnika su: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: MLJPI), nadležna entitetska ministarstva, nadležni odjeli Brčko distrikta BiH, entitetski zavodi za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, kantonalne službe za zapošljavanje u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: FBiH), entitetski zavodi penzionog/mirovinskog i invalidskog osiguranja i općinske službe nadležne za poslove rada.

Član 6.
(Identifikacioni dokumenti)

(1) Osobe iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika dokazuju svoj identitet i status važećim izbjegličkim kartonom,

(2) Osobe iz člana 3. stav (1) tačka b) ovog pravilnika dokazuju svoj identitet i status važećim kartonom o supsidijarnoj zaštiti.

II. PRISTUP PRAVU NA ZAPOŠLJAVANJE


Član 7.
(Pristup službi za zapošljavanje)

(1) Osobe iz člana 3. ovog pravilnika imaju pravo prijave na evidenciju nezaposlenih osoba u nadležnoj instituciji za zapošljavanje pod istim uslovima kao i državljani BiH.

(2) Nadležna institucija za zapošljavanje određuje se prema mjestu prebivališta/boravišta osobe iz člana 3. ovog pravilnika.

(3) Sticanjem statusa nezaposlene osobe, osobe iz člana 3. ovog pravilnika imaju ista prava i obaveze kao i državljani BiH.

Član 8.
(Dokumentacija za prijavu nadležnoj instituciji za zapošljavanje)

Prilikom prijave nadležnoj instituciji za zapošljavanje, osobe iz člana 3. ovog pravilnika dužne su da dostave na uvid sljedeće dokumente:

a) identifikacioni dokument naveden u članu 6. ovog pravilnika,

b) prijavu mjesta prebivališta/boravišta,

c) obrazac RSFL (registracija stranaca u sistem Poreske uprave) ili drugi odgovarajući obrazac,

d) dokaz o stepenu stručnog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti,

e) potpisanu izjavu u skladu sa važećim propisima u BiH.

Član 9.
(Priznavanje diploma)

(1) Osobe iz člana 3. ovog pravilnika, prilikom prijave nadležnoj instituciji za zapošljavanje, dužne su uz diplomu o stečenom znanju u zemlji porijekla ili zemlji prethodnog boravka priložiti i akt o formalnom potvrđivanju vrijednosti, odnosno priznavanju te diplome.

(2) Postupak priznavanja diploma o stečenom znanju u zemlji porijekla ili zemlji prethodnog boravka osoba iz člana 3. ovog pravilnika vrši se na način i pod uslovima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje oblast priznavanja inostranih kvalifikacija u BiH.

Član 10.
(Podaci o radnom stažu)

U nedostatku radne knjižice osobama iz člana 3. ovog pravilnika, podatke o radnom stažu i uplaćenom penzionom stažu ostvarenom u BiH izdaje nadležna institucija penzionog/mirovinskog i invalidskog osiguranja ili nadležna poreska uprava.

Član 11.
(Zapošljavanje bez posredovanja nadležne institucije za zapošljavanje)

Osobe iz člana 3. ovog pravilnika mogu slobodno i bez posredovanja nadležnih institucija da traže posao, da zaključuju ugovore o radu i da se samozapošljavaju, u skladu sa važećim propisima iz oblasti rada i zapošljavanja.

III. PRISTUP PRAVU NA RAD


Član 12.
(Identifikacioni dokumenti za zaključivanje ugovora o radu)

(1) Identifikacioni dokumenti navedeni u članu 6. ovog pravilnika koriste se i prilikom zaključivanja ugovora o radu.

(2) Prilikom zaključivanja ugovora o radu mogu da se koriste samo podaci navedeni u identifikacionim dokumentima iz člana 6. ovog pravilnika.

(3) Identifikacioni dokumenti navedeni u članu 6. ovog pravilnika takođe se koriste prilikom uplate doprinosa u nadležne fondove koji proizilaze iz radnog odnosa.

Član 13.
(Izuzeće od obaveze posjedovanja radne dozvole)

Za zasnivanje radnog odnosa ili samozapošljavanje osobe iz člana 3. ovog pravilnika radna dozvola nije potrebna.

Član 14.
(Prava iz radnog odnosa)

Osobe iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruju prava iz radnog odnosa i po osnovu radnog odnosa pod istim uslovima kao i državljani BiH.

Član 15.
(Postupanje MLJPI)

MLJPI prestaje plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje osobama iz člana 3. ovog pravilnika danom stupanja u radni odnos bez obzira da li je osoba zaposlena ili samozaposlena.

Član 16.
(Obaveze zaposlenika)

(1) Osobe iz člana 3. ovog pravilnika dužne su odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po sklapanju ugovora iz radnog odnosa, da obavijeste MLJPI o sklapanju ugovora.

(2) Uz pismeno obavještenje, predato na protokol MLJPI ili poslano preporučenom poštom, osobe iz člana 3. ovog pravilnika obavezno prilažu i kopiju ugovora o radu.

(3) Ukoliko je osoba iz člana 3. ovog pravilnika bila na spisku nezaposlenih osoba, prijavljuje zasnivanje radnog odnosa i nadležnoj instituciji za zapošljavanje.

Član 17.
(Prestanak radnog odnosa)

(1) U slučaju prestanka radnog odnosa, osobe iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruju prava po osnovu nezaposlenosti pod istim uslovima kao i državljani BiH.

(2) Ako osobi iz člana 3. ovog pravilnika prestane ugovor o radu, a zdravstveno osiguranje ne ostvari po nekom drugom osnovu u BiH, MLJPI će za istu plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje.

Član 18.
(Slobodne profesije)

(1) Pri obavljanju slobodnih profesija, osobe iz člana 3. ovog pravilnika imaju ista ograničenja i ispunjavaju iste uslove kao i državljani BiH.

(2) Slobodne profesije su one profesije koje se obavljaju na osnovu relevantnih profesionalnih kvalifikacija, u ličnom i profesionalnom kapacitetu od strane onih koji pružaju intelektualne i konceptualne usluge u interesu korisnika i javnosti.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 19.
(Zaštita podataka)

(1) Na podatke koji se odnose na osobe iz člana 3. ovog pravilnika primjenjuju se propisi o zaštiti ličnih podataka koji se odnose i na državljane BiH.

(2) U odnosu na zemlju porijekla, sve informacije i podaci o osobama iz člana 3. ovog pravilnika smatraju se povjerljivim i mogu da budu dostavljeni zemlji porijekla samo nakon što se prethodno pribavi mišljenje MLJPI i pismena saglasnost osobe, ili njenog zakonskog zastupnika, na koje se taj podatak odnosi.

Član 20.
(Vođenje službene evidencije)

(1) MLJPI vodi službenu evidenciju o osobama koje ostvaruju pravo na rad, u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) MLJPI, na osnovu člana 162. Zakona o upravnom postupku BiH, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Član 21.
(Povoljniji tretman)

Entiteti, Brčko Distrikt BiH i kantoni u FBiH mogu da pruže povoljniji tretman osobama iz člana 3. ovog pravilnika prilikom ostvarivanja prava na rad, a koji imaju prebivalište/boravište na njihovoj teritoriji, nezavisno od ovog pravilnika, ukoliko se povoljniji tretman pruža i državljanima BiH.

Član 22.
(Zabrana diskriminacije i prisilnog rada)

Prilikom ostvarivanja prava iz radnog odnosa zabranjuju se svi oblici diskriminacije, prisilnog i dužničkog rada, kao i iskorištavanje radnika.

Član 23.
(Tumačenje Pravilnika)

Za tumačenje odredbi ovog pravilnika nadležno je MLJPI.

Član 24.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na rad osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 83/08).

Broj 01-02-2-1771-1/17
4. jula 2017. godine
Sarajevo


Ministrica
Semiha Borovac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!