Službeni glasnik BiH, broj 64/22

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 78/10), člana 24. stava (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 42/22) i Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2022. godini, broj 01-41-1-805-19/22, od 10.08.2022. godine i zaključka Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine sa 5. redovne sjednice, održane 06.09.2022. godine, Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU


O PREUSMJERAVANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PO NAMJENAMA I IZNOSU SREDSTAVA ZA 2022. GODINU


Član 1.


Ovom odlukom odobrava se:

(1) Raspoređivanje sredstava osiguranih kroz Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2022. godini u iznosu od 2.125.000 KM;

(2) Preusmjeravanje i raspoređivanje raspoloživih neutrošenih sredstava po prethodno odobrenim projektima obnove i povratka koji se finansiraju iz udruženih sredstava u iznosu od 206.419,91 KM;

(3) Preusmjeravanje i raspoređivanje neutrošenih sredstava namijenjenih za rješevanje interventnih potreba povratnika i raseljenih lica, po Odluci Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, broj 01-41-1-2164-112/20 od 24.11.2020. godine, u iznosu od 176.485,29 KM.

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovom odlukom iznose 2.507.905,20 KM.

Član 2.
(1) Sredstva iz člana 1. stav (1) ove odluke raspoređuju se za finansiranje projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici i projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika;

(2) Sredstva iz člana 1. stav (2) i (3) ove odluke preusmjeravaju se i raspoređuju za finansiranje projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici i projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika.

Član 3.


Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, u zavisnosti od identifikovanih prioriteta i potreba, može tokom perioda implementacije povećavati, umanjivati i preusmjeravati sredstva raspoređena prema namjenama.

Član 4.


Realizaciju Odluke osigurat će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine i Fond za povratak Bosne i Hercegovine.

Član 5.


Implementatori odabranih projekata obavezuju se da u roku od 30 dana od potpisivanja sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokrenu inicijativu za implementaciju projekta, a da se projekat implementira u roku do godinu dana od potpisivanja ugovora sa izvođačima radova.

Član 6.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-41-1-1305-5/22
6. septembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Davor Čordaš, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!