Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 17. tačka 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće, na sjednici održanoj 15., 16. i 17. decembra 2021. godine, donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA U TUŽILAŠTVIMA (TCMS)


Član 1.


U Pravilniku o Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima ("Službeni glasnik BiH", br. 04/16, 37/16, 84/16, 40/17, 34/18, 34/19, 1/21 i 50/21) član 18. mijenja se i glasi:

Član 18.
(Spajanje predmeta u TCMS-u)

(1) Spajanje predmeta u TCMS-u vrši referent za unos podataka prema dnevnoj naredbi tužioca koja obavezno sadrži sve informacije neophodne za pravilno postupanje.

(2) Referent za unos podataka je dužan da spajanje predmeta u TCMS-u bude izvršeno u skladu sa fizičkim spajanjem spisa.

(3) U svim predmetima koji se spajaju neophodno je izvršiti elektronsko kopiranje potrebnih dokumenata.

(4) Predmet na koji su ostali spojeni ostaje otvoren, a ostali predmeti se iskazuju završenim.

Član 2.


Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

Član 18a.
(Razdvajanje predmeta u TCMS-u)

(1) Prijedlog glavnom tužiocu za razdvajanje predmeta u TCMS-u podnosi postupajući tužilac u formi dnevne naredbe, koja pored obaveznih elemenata, sadrži detaljno obrazloženje važnih razloga i razloga cjelishodnosti za razdvajanje u skladu sa relevantnim krivično-procesnim zakonom.

(2) Po obrazloženom prijedlogu tužioca podnesenom u formi dnevne naredbe iz stava (1) ovog člana, glavni tužilac razmatra prijedlog i, kroz TCMS sistem, dnevnom naredbom odobrava ili ne odobrava provođenje radnje razdvajanja predmeta.

(3) Referent za unos podataka vrši razdvajanje spisa kroz TCMS isključivo na osnovu odobrenja glavnog tužioca.

(4) Referent za unos podataka je dužan da utvrdi postojanje odobrenja glavnog tužioca u formi dnevne naredbe za razdvajanje predmeta u TCMS-u iz stavova (2) i (3) ovog člana, te da razdvajanje predmeta u TCMS-u bude izvršeno u skladu sa fizičkim razdvajanjem spisa. U svim predmetima koji se razdvajaju neophodno je izvršiti elektronsko kopiranje potrebnih i relevantnih dokumenata.

(5) Odluka glavnog tužioca na osnovu kojeg se odobrava razdvajanje predmeta smatra se osnovom za iniciranje novog predmeta.

(6) U slučaju odobravanja ili odbijanja prijedloga za razdvajanje predmeta, postupajući tužilac informaciju o konačnoj odluci glavnog tužioca dobija kroz TCMS.

Član 3.


U članu 70. (Vrsta tužilačkog predmeta [VP]) stav (4). Postupci po žalbi dodaju se nove oznake:

KTKVŽ - Konkretno krivično djelo i počinilac - djela korupcije visokog nivoa - postupak po žalbi

KTOVŽ - Konkretno krivično djelo i počinilac - djela organizovanog kriminala visokog nivoa - postupak po žalbi

KTKKŽ - Konkretno krivično djelo i počinilac - kompjuterski kriminal - postupak po žalbi

U stavu (5) Pretresi pred drugostepenim sudom dodaju se nove oznake:

KTKVŽK - Pretres pred drugostepenim sudom - djela korupcije visokog nivoa

KTOVŽK - Pretres pred drugostepenim sudom - djela organizovanog kriminala visokog nivoa

KTKKŽK - Pretres pred drugostepenim sudom - kompjuterski kriminal

U stavu (6) Žalbe na drugostepene odluke dodaju se nove oznake:

KTKVŽKŽ - Žalba na drugostepenu odluku - djela korupcije visokog nivoa

KTOVŽKŽ - Žalba na drugostepenu odluku - djela organizovanog kriminala visokog nivoa

KTKKŽKŽ - Žalba na drugostepenu odluku - kompjuterski kriminal

Član 4.


Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 09-02-2-2742-6/2021
21. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!