Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 16. stava (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 45. sjednici, održanoj 16.12.2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRERASPODJELI DIJELA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U 2021. GODINI IZ BUDŽETA MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE U BUDŽET ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se preraspodjela dijela budžetskih sredstava u 2021. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke koristit će se za izmirenje troškova Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine za bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih, nabavku lijekova, hrane za pritvorenike i zatvorenike, za tekuće održavanje, ugovore o djelu za doktore medicine, plate radno angažovanih zatvorenika i bolničko liječenje pritvorenika i zatvorenika za razdoblje oktobar - decembar 2021. godine.

Član 3.
(Struktura finansijskih sredstava)

Preraspodjela budžetskih sredstava u 2021. godini u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 KM izvršit će se u korist budžeta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine na sintetičke pozicije:

a)

konto 611100 - bruto plate i naknade

400.000,00 KM,

b)

konto 611200 - naknade troškova uposlenih

250.000,00 KM,

c)

konto 613400 - nabavka materijala

400.000,00 KM,

d)

konto 613700 - izdaci za tekuće održavanje

400.000,00 KM,

f)

konto 613900 - ugovorene i druge posebne usluge

350.000,00 KM,

 a na teret sintetičkih pozicija budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, i to:

a)

konto 611100 - bruto plate i naknade

600.000,00 KM,

b)

konto 611200 - naknade troškova uposlenih

100.000,00 KM,

c)

konto 613900 - ugovorene i druge posebne usluge

1.100.000,00 KM.

 Član 4.
(Realizovanje Odluke)

Za realizovanje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 170/21
16. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!