Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu broj AP 5456/17, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (3) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: Zlatko M. Knežević, predsjednik Mato Tadić, potpredsjednik Mirsad Ćeman, potpredsjednik Valerija Galić, sutkinja Miodrag Simović, sudija Seada Palavrić, sutkinja na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine donio je


RJEŠENJE
Utvrđuje se da Vlada Srednjobosanskog kantona nije izvršila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 5456/17 od 6. juna 2018. godine.

U skladu sa članom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rješenje dostavlja se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Rješenje objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLOŽENJE


1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) Odlukom broj AP 5456/17 od 6. juna 2018. godine usvojio je apelaciju koju je podnio Marko Strukar i utvrdio povredu prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog dužine trajanja izvršnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Travniku u predmetu broj 51 0 P 002591 08 I. Predmetnom odlukom Ustavni sud je, na osnovu člana 74. stav (1) Pravila Ustavnog suda, naložio Vladi Srednjobosanskog kantona da apelantu Marku Strukaru u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke isplati iznos od 1.000,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog neokončanja izvršnog postupka, uz obavezu da nakon isteka ovog roka plati apelantu zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom. Nadalje, Ustavni sud je, na osnovu člana 62. stav (7) Pravila Ustavnog suda, naložio predsjedniku Općinskog suda u Travniku da, u skladu s ovom odlukom, odmah preduzme odgovarajuće mjere za okončanje izvršnog postupka u predmetu broj 51 0 P 002591 08 I u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustavni sud je, na osnovu člana 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda, također naložio Vladi Srednjobosanskog kantona i predsjedniku Općinskog suda u Travniku da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijeste Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

2. Predmetna odluka je dostavljena Vladi Srednjobosanskog kantona 5. jula 2018. godine, a Općinskom sudu u Travniku 3. jula 2018. godine, što znači da je rok za dostavljanje obavijesti o preduzetim mjerama u skladu s predmetnom odlukom istekao 5. odnosno 3. oktobra 2018. godine.

3. Općinski sud u Travniku je dopisom od 14. novembra 2018. godine dostavio informacije o preduzetim mjerama u predmetu, iz kojih je Ustavni sud zaključio da je nadležni sud preduzeo mjere u skladu s nalogom iz predmetne odluke, te da je predmetna odluka izvršena u dijelu koji se odnosi na Općinski sud u Travniku i nalog za okončanje predmetnog postupka.

4. Ustavni sud je dopisom od 21. decembra 2018. godine zatražio od Vlade Srednjobosanskog kantona da obavijesti ovaj sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja predmetne odluke u dijelu koji se odnosi na isplatu naknade nematerijalne štete.

5. Vlada Srednjobosanskog kantona nije odgovorila na dopis Ustavnog suda.

6. Ustavni sud je u Odluci broj AP 5456/17 od 6. juna 2018. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu (2) istog člana svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!