Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u predmetu broj AP 1785/18, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (3) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: Zlatko M. Knežević, predsjednik Mato Tadić, potpredsjednik Mirsad Ćeman, potpredsjednik Valerija Galić, sutkinja Miodrag Simović, sudija Seada Palavrić, sutkinja na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine donio je


RJEŠENJE
Utvrđuje se da Općina Stolac nije izvršila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 1785/18 od 11. maja 2018. godine.

U skladu sa članom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rješenje dostavlja se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Rješenje objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLOŽENJE


1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) Odlukom broj AP 1785/18 od 11. maja 2018. godine usvojio je apelaciju N. Š. i utvrdio povredu prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog toga što u razumnom roku nije okončan upravni postupak po zahtjevu za omogućavanje pristupnog puta vlastitoj kući, koji se trenutno nalazi pred Službom za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac, u predmetu broj UP-06-02-33-784-2/09. Predmetnom odlukom Ustavni sud je, na osnovu člana 74. stav (1) Pravila Ustavnog suda, naložio Općini Stolac da apelantu N. Š. isplati iznos od 1.200,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku, i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke, uz obavezu da nakon isteka ovog roka plati zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom. Nadalje, Ustavni sud je, na osnovu člana 62. stav (7) Pravila Ustavnog suda, naložio Službi za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac da po hitnom postupku okonča predmetni upravni postupak, shodno članu II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članu 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustavni sud je, na osnovu člana 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda, naložio Općini Stolac da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

2. Predmetna odluka je dostavljena Općini Stolac 28. maja 2018. godine, što znači da je rok za dostavljanje obavještenja o preduzetim mjerama u skladu s predmetnom odlukom istekao 28. augusta 2018. godine.

3. Ustavni sud je dopisom od 21. decembra 2018. godine zatražio od Općine Stolac da obavijesti ovaj sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja predmetne odluke.

4. Općina Stolac nije odgovorila na dopis Ustavnog suda.

5. Ustavni sud je u Odluci broj AP 1785/18 od 11. maja 2018. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu (2) istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!