Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i člana 20. stav (1) Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/04), ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO


O PROVOĐENJU ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA


1. Opće odredbe


Član 1.


(1) Uputstvom o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Uputstvo), crkvama i vjerskim zajednicama, njihovim savezima i organizacijskim oblicima kao i entitetskim i lokalnim tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini, daju se upute za provođenje Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) i bliže pripisuje postupanje nadležnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nijedna odredba ovog Uputstva ne može se primjenjivati u smislu ograničavanja ili diskriminiranja ili privilegije zbog vjerskih uvjerenja, pripadnosti crkvi, vjerskoj zajednici, kao ni zbog učestvovanja u vjerskim obredima i prakticiranju svih zajamčenih vjerskih sloboda i prava.

2. Saradnja s crkvama i vjerskim zajednicama


Član 2.


(1) Reguliranje pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu i neku ili više crkava i vjerskih zajednica, kako je to predviđeno Zakonom, uređuje se međusobnim sporazumima/ugovorima koje zaključuje Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH ili vlade entiteta i crkve odnosno vjerske zajednice.

(2) U skladu s članom 15. stav (2) Zakona, Ministarstvo kao nadležni organ za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama učestvuje u pripremi, izradi i predlaganju teksta osnovnih sporazuma/ugovora koji se zaključuju između Bosne i Hercegovine, crkava i vjerskih zajednica u skladu sa Zakonom.

(3) Pripremu sastanaka i materijala za održavanje mješovitih komisija za provođenje osnovnih ugovora između BiH i crkava i vjerskih zajednica, kao i svu administrativno-tehničku podršku, osigurava Ministarstvo u saradnji s crkvama i vjerskim zajednicama.

(4) Pojedinačne izvještaje o radu mješovitih komisija za provođenje osnovnih ugovora priprema Ministarstvo u saradnji s crkvama i vjerskim zajednicama na kraju svake kalendarske godine.

3. Saradnja u oblasti promocije slobode vjere i uvjerenja


Član 3.


(1) Radi promocije slobode vjere i uvjerenja, u skladu sa Zakonom i ovim Uputstvom, Ministarstvo u saradnji s crkvama i vjerskim zajednicama, Međureligijskim vijećem u BiH i organizacijama civilnog društva može inicirati i provoditi različite promotivne, edukativne i informativne aktivnosti.

(2) Radi provođenja aktivnosti iz stava (1) ovog člana mogu se pokretati različiti programi i projekti koji mogu uključivati organiziranje konferencija, seminara, okruglih stolova i drugih promotivnih aktivnosti radi jačanja saradnje različitih institucija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i crkava i vjerskih zajednica, a na osnovu prethodno sklopljenih protokola o saradnji, u skladu s finansijskim mogućnostima i relevantnim propisima Ministarstva.

4. Mišljenja o zabrani slobode vjere ili uvjerenja


Član 4.


(1) Na osnovu zahtjeva crkava i vjerskih zajednica, kako je to propisano članom 14. stav (7) Zakona, Ministarstvo je obavezno dati mišljenje u vezi sa slučajem zabrane ili ograničenja slobode vjere ili uvjerenja.

(2) U postupku davanja mišljenja, Ministarstvo uzima u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, vodeći računa o međunarodno prihvaćenim standardima iz oblasti slobode vjere ili uvjerenja.

(3) U slučaju kada se sloboda vjere ili uvjerenja ograničava zbog interesa javne sigurnosti, Ministarstvo će uputiti mišljenje iz stava (1) ovog člana Vijeću ministara Bosne i Hercegovine radi razmatranja, uz prethodno pribavljena mišljenja nadležnih ministarstava.

(4) Zahtjev za davanje mišljenja mogu podnijeti crkve, vjerske zajednice i građani putem propisanog obrasca "Zahtjev za davanje mišljenja u slučajevima zabrane slobode vjere ili uvjerenja" (u daljnjem tekstu: Zahtjev za mišljenje).

(5) Žalbeni organ koji podnosi Zahtjev za mišljenje je svaki nadležni organ u Bosni i Hercegovini kome je crkva i vjerska zajednica podnijela žalbu u slučaju zabrane slobode vjere ili uvjerenja.

(6) Obrazac Zahtjeva za mišljenje sadrži: naziv nadležnog organa/institucije, adresu, broj telefona, predmet žalbe - razloge za podnošenje žalbe i činjenice na kojima se zasniva žalba, ime/naziv crkve i vjerske zajednice koja ulaže žalbu, naznačeni broj i datum odluke protiv koje se ulaže žalba.

(7) Uz Zahtjev za mišljenje prilažu se dokumenti kojima se potkrepljuju činjenični navodi žalbe.

(8) Obrazac Zahtjeva za mišljenje bit će dostupan na web-stranici Ministarstva, a propisuje se kao sastavni dio ovog Uputstva.

5. Ukazivanje na slučajeve kršenja prava na slobodu vjere ili uvjerenja


Član 5.


(1) U slučajevima kršenja prava na slobodu vjere, a na osnovu pismenih upita/predstavki koje su podnijele crkve i vjerske zajednice, Ministarstvo će od svih državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih vlasti zatražiti preduzimanje zakonom propisanih mjera kojim se sprečavaju takva kršenja kako je to propisano članom 17. Zakona.

(2) Organi vlasti kojima se obraća Ministarstvo dužni su u skladu sa Zakonom u roku od 7 dana dostaviti izvještaj o provedenim aktivnostima.

(3) U svrhu olakšanog podnošenja upita i predstavki propisuje se obrazac upita/predstavke, a koji sadrži: naziv crkve i vjerske zajednice koja ulaže žalbu, naznačeni broj i datum akta/odluke protiv koje se ulaže žalba.

(4) Uz obrazac upita/predstavke prilažu se dokumenti kojima se potkrepljuju činjenični navodi.

(5) Obrazac iz stava (3) ovog Uputstva bit će dostupan na web-stranici Ministarstva.

(6) Ministarstvo dostavlja odgovor crkvi i vjerskoj zajednici u roku od 15 dana od dana dobivanja informacija od nadležnih organa iz stava (2) ovog člana.

(7) Ukoliko u vezi kršenja prava na slobodu vjere i uvjerenja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, predstavku podnese građanin, vjernik ili grupa vjernika, Ministarstvo će uz saglasnost podnosioca predstavke istovremeno informirati crkvu i vjersku zajednicu o sadržaju predstavke i provedenim aktivnostima u vezi nje.

6. Autonomija crkava i vjerskih zajednica


Član 6.


(1) Vjersku djelatnost mogu obavljati crkve i vjerske zajednice na teritoriji Bosne i Hercegovine koje imaju status pravne osobe a koje su upisane u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

(2) Svaka crkva i vjerska zajednica unutar sebe može formirati različite pravne subjekte, izdavačke ustanove, dobrotvorna društva i drugo, radi ostvarenja konkretnih ciljeva i interesa kako tog subjekta tako i crkve i vjerske zajednice u cjelini.

(3) Prilikom obavljanja djelatnosti i osiguravanja prihoda u skladu sa Zakonom, crkve i vjerske zajednice mogu prikupljati članarine i dobivati poklone iz zemlje i inozemstva.

(4) U skladu s kanonskim, vjerskim, ustavnim i statutarnim odredbama kojim se upravlja crkvama i vjerskim zajednicama, crkve i vjerske zajednice mogu vršiti raspodjelu svojih prihoda i profita, uključujući prihode iz stava (1) ovog člana, u karitativne svrhe, te stjecati, raspolagati i upravljati imovinom, kao i preduzimati druge djelatnosti predviđene članom 10. Zakona.

(5) Prilikom zapošljavanja osoblja, izbora, imenovanja ili smjenjivanja vjerskih velikodostojnika kao i uspostavljanje struktura crkava i vjerskih zajednica ili organizacija koje vrše službu Božiju, crkve i vjerske zajednice su u potpunosti autonomne, a država se nema pravo u to miješati.

(6) Crkve i vjerske zajednice mogu samostalno podizati džamije, crkve, hramove, bogomolje, groblja kao i druge vjerske objekte, administrativno-upravne zgrade, škole, internate i bolnice (u daljem tekstu: vjerski objekti) u skladu sa zakonom; nadležno tijelo crkve ili vjerske zajednice pismeno odlučuje o potrebi izgradnje vjerskog objekta i predlaže lokaciju.

(7) Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vjerskih objekata može se izvoditi nakon donošenja odluke crkve i vjerske zajednice, dobijanja potrebnih dozvola predviđenih zakonom i propisima koji reguliraju ovu oblast. Nadležne institucije neće uzimati u razmatranje molbe za gradnju vjerskih objekata ako nemaju priloženo pismeno odobrenje nadležnog tijela crkve ili vjerske zajednice.

(8) Nadležni državni organ je dužan da poštuje pravo crkve i vjerske zajednice o samostalnom organiziranju i vođenju radova i da utvrđuje namjeru, stil i opremanje objekta, u skladu sa zakonom i autonomnim propisima crkava i vjerskih zajednica.

7. Prava vjerskih službenika


Član 7.


(1) U svrhu adekvatnog ostvarivanja prava, u skladu s članom 13. Zakona, koja se odnose na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će u roku od 9 mjeseci od usvajanja ovog Uputstva, u saradnji s nadležnim institucijama za ovu oblast i predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, sačiniti i podnijeti inicijativu s konkretnim prijedlozima za rješavanja ovog pitanja i uputiti je na postupanje prema nadležnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

(2) Vjerske službenike biraju i postavljaju crkve i vjerske zajednice u skladu sa svojim tradicijama i ustanovljenim vlastitim zahtjevima, propisima i potrebama. Vjerski službenici su fizičke osobe koje takvim smatra njihova crkva ili vjerska zajednica. Oni obavljaju djelatnost kojom se namiruju religiozne, duhovne, duševne i posebne kulturne potrebe građana.

(3) U slučaju sudske istrage o vjerskom službeniku zbog mogućih krivičnih djela predviđenih krivičnim zakonima, sudske vlasti u Bosni i Hercegovini će o tome prethodno obavijestiti nadležne organe crkve ili vjerske zajednice.

(4) U skladu s članom 5. stav (2) tačka f) Zakona, prilikom registracije udruženja vjernika, građana ili drugih pravnih osoba koje se namjeravaju baviti vjerskim pitanjima ili namjeravaju provoditi aktivnosti u vezi s vjerom, prilikom podnošenja prijave za registraciju trebaju osigurati pismenu saglasnost nadležnog organa dotične crkve ili vjerske zajednice.

8. Prava polaznika vjerskih škola i upotreba naziva i simbola crkava ili vjerskih zajednica


Član 8.


(1) Redovni polaznici škola i studenti viših škola i fakulteta u vlasništvu ili pod vodstvom crkava i vjerskih zajednica ostvaruju sva prava kao što ih ostvaruju polaznici javnih škola i fakulteta, prava u javnom prometu, studentske domove i druga prava učenika i studenata.

(2) Obaveza nadležnih nivoa vlasti i institucija u Bosni i Hercegovini jeste da izdaju potvrde, odnosno uvjerenja kojima se ostvaruju, odnosno garantiraju prava ili beneficije iz prethodnog stava.

(3) Ukoliko neka fizička ili pravna osoba u svome radu, aktivnostima u javnom životu, te na proizvodima ili prilikom pružanja usluga, upotrebljava naziv, simbole, znamenje i atribute koji su identični ili asociraju na nazive, simbole, znamenje i atribute registrovanih crkava ili vjerskih zajednica, dužni su prije upotrebe pribaviti pismenu saglasnost nadležnog organa dotične crkve ili vjerske zajednice, kako je to navedeno u članu 5. stav (2) tačka e) Zakona.

9. Finansiranje crkava i vjerskih zajednica


Član 9.


(1) Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i finansiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine, obavljanjem karitativne, odgojno-obrazovne, kulturne, umjetničke ili druge općekorisne djelatnosti, te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira, od pružanja vjerskih usluga, od nasljedstva i darova od dobrovoljnih priloga (u novcu, uslugama ili radovima) fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva.

(2) Crkvama i vjerskim zajednicama može se iz budžeta organa vlasti u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima njenog organizovanja, davati materijalna podrška, poštujući principe ravnopravnosti i transparentnosti, na način reguliran propisima o finansijskom poslovanju, te odrediti sredstva čija će se godišnja visina odobravati u zavisnosti od vrste i značaja programa koji crkve i vjerske zajednice ostvaruju u oblasti kulture, prosvjetne, odgojno-obrazovne, socijalne, zdravstvene, humanitarne djelatnosti, održavanje grobalja i druge djelatnosti od interesa za građane.

(3) Crkvama i vjerskim zajednicama mogu se iz budžeta organa vlasti u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima njenog organizovanja, dodjeljivati i namjenske pomoći, naročito za obnovu i očuvanje te izgradnju hramova, bogomolja, džamija i drugih objekata vjerskih zajednica kao i održavanje grobalja.

(4) Crkve i vjerske zajednice koje se za pomoć obraćaju budžetskim organima vlasti dužne su podnijeti zahtjev s obrazloženjem i elementima plana raspodjele utroška odobrenih sredstava za navedene namjene.

(5) Organi državne vlasti na svim nivoima njenog organizovanja, u procesu odlučivanja o dodjeli sredstava, konsultiraju se s nadležnim ministarstvom za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama u skladu sa zakonom i ministarstvima finansija na svim nivoima.

(6) Organi državne vlasti na svim nivoima njenog organizovanja imaju pravo da budu informirani o načinu i dinamici upotrebe namjenskih sredstava dodijeljenih iz budžeta u skladu s propisima o finansijskom poslovanju.

10. Pristup crkava i vjerskih zajednica sredstvima javnog informiranja


Član 10.


(1) Crkve i vjerske zajednice mogu obavljati djelatnost javnog informiranja saglasno posebnim propisima, te imaju prava, u skladu s Ustavom i zakonom, na pristup sredstvima javnog informiranja u vlasništvu države, entiteta, kantona i lokalnih zajednica saglasno programskim šemama informativnih kuća i eventualnim sporazumima koje zaključuju s pravnim osobama koje obavljaju djelatnost javnog informiranja.

(2) Crkve i vjerske zajednice dužne su da u svojoj informativnoj i izdavačkoj djelatnosti vidno navedu svoj puni naziv.

(3) Crkve i vjerske zajednice dužne su voditi računa o pravima i slobodama drugih, vjerskim osjećanjima drugih prilikom emitiranja, sačinjavanja i distribucije vlastitih vjerskih programa i sadržaja.

11. Stupanje na snagu


Član 11.


(1) Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 83/06).

(2) Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 01-02-2-1-2/18
Decembra 2018. godine
Sarajevo


Ministrica
Semiha Borovac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!