Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici održanoj 11. marta 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA ZA SMJEŠTAJ MIGRANATA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom se lokacija bivše tvornice "Bira" u Bihaću, lokacija bivšeg đačkog doma "Borići" u Bihaću, lokacija bivše tvornice "Miral" u Velikoj Kladuši i lokacija bivšeg hotela "Sedra" u Cazinu određuju kao privremeni prihvatni centri za smještaj migranata.

Član 2.
(Osnov za korištenje)

Na lokacijama iz člana (1) ove odluke Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je uspostavila privremene prihvatne centre za smještaj migranata i to:

a) za lokaciju bivše tvornice "Bira" na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Dioničkog društva "Bira" Bihać od 15.10.2018. godine;

b) za lokaciju bivšeg đačkog doma "Borići" u Bihaću na osnovu Memoranduma o razumijevanju o saradnji na implementaciji projekata koji predstavljaju odgovor na situaciju sa migrantima u Bosni i Hercegovini između Grada Bihaća i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) od 17.09.2018. godine;

c) za lokaciju bivše tvornice "Miral u Velikoj Kladuši na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i "Miral PVC" društva sa ograničenom odgovornošću od 12.12.2018. godine i

d) za lokaciju bivšeg hotela "Sedra" u Cazinu na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Društva sa ograničenom odgovornošću "Hotel" Cazin od 20.07.2018. godine.

Član 3.
(Organ nadležan za korištenje i upravljanje i postupak preuzimanja)

(1) Privremene prihvatne centre za smještaj migranata iz člana 1. u vezi sa članom 2. ove odluke Međunarodna organizacija za migracije (IOM) predaje na privremeno korištenje Službi za poslove sa strancima - upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine radi smještaja migranata.

(2) Služba za poslove sa strancima će koristiti navedene nekretnine u periodu od dana stupanja u posjed do prestanka potrebe za korištenjem tih nekretnina ili nedostatka finansijskih sredstava za funkcionisanje rada privremenog prihvatnog centra na određenoj lokaciji.

(3) Radom privremenih prihvatnih centara iz člana 1. u vezi sa članom 2. ove odluke koordinira Služba za poslove sa strancima u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima i u smislu kućnog reda.

(4) Služba za poslove sa strancima će preuzeti nekretnine iz člana 1. u vezi sa članom 2. ove odluke od Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a prestankom rada privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, te nekretnine će predati Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM).

(5) Postupak preuzimanja nekretnina iz člana 1. u vezi sa članom 2. ove odluke podrazumijeva direktnu saradnju Službe za poslove sa strancima sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) na obezbjeđenju ljudskih i finansijskih kapaciteta potrebnih za preuzimanje, korištenje i upravljanje ovim nekretninama i to:

a) da Služba za poslove sa strancima u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) izvrši angažman i edukaciju potrebnog osoblja za upravljanje privremenim prihvatnim centrima i

b) da se između Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) odrede, za svaku lokaciju pojedinačno, prava i obaveze, te način i uslovi finansiranja rada privremenog prihvatnog centra.

Član 4.
(Finansiranje)

Troškove zakupnine, uspostave i finansiranja rada centara iz člana 1. u vezi sa članom 2. ove odluke kao i troškove angažmana zaštitarske agencije snosi Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Način funkcionisanja, uslovi finansiranja, koordinacija rada i međusobna saradnja detaljnije će se urediti Memorandumom o saradnji između Službe za poslove sa strancima, Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i drugih nadležnih organa u cilju efikasnog rada privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata iz člana 1. u vezi sa članom 2. ove odluke.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 46/19
11. marta 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!