Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u predmetu broj AP 4531/17, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (3) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: Zlatko M. Knežević, predsjednik Mato Tadić, potpredsjednik Mirsad Ćeman, potpredsjednik Valerija Galić, sutkinja Miodrag Simović, sudija Seada Palavrić, sutkinja na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine donio je


RJEŠENJE
Utvrđuje se da Vlada Srednjobosanskog kantona i Općinski sud u Travniku nisu izvršili Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 4531/17 od 6. juna 2018. godine.

U skladu sa članom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rješenje dostavlja se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Rješenje objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLOŽENJE


1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) Odlukom broj AP 4531/17 od 6. juna 2018. godine usvojio je apelaciju koju je podnijela Ljubica Grubešić i utvrdio povredu člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog dužine trajanja izvršnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Travniku u predmetu broj I-1915/91. Predmetnom odlukom Ustavni sud je, na osnovu člana 74. stav (1) Pravila Ustavnog suda, naložio Vladi Srednjobosanskog kantona da apelantici Ljubici Grubešić isplati iznos od 1.000,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku, i to u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke, uz obavezu da nakon isteka ovog roka plati zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom. Nadalje, Ustavni sud je, na osnovu člana 62. stav (7) Pravila Ustavnog suda, naložio predsjedniku Općinskog suda u Travniku da u skladu s ovom odlukom odmah preduzme odgovarajuće mjere za okončanje postupka iz ove odluke u predmetu broj I-1915/91, u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustavni sud je, na osnovu člana 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda, naložio Vladi Srednjobosanskog kantona i predsjedniku Općinskog suda u Travniku da najkasnije u roku od tri mjeseca od dostavljanja ove odluke obavijeste Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

2. Predmetna odluka je dostavljena Vladi Srednjobosanskog kantona 5. jula 2018. godine, a Općinskom sudu u Travniku 3. jula 2018. godine, što znači da je rok za dostavljanje obavještenja o preduzetim mjerama u skladu s predmetnom odlukom istekao 5. odnosno 3. oktobra 2018. godine.

3. Ustavni sud je dopisima od 21. decembra 2018. godine, odnosno 10. januara 2019. godine zatražio od Vlade Srednjobosanskog kantona i Općinskog suda u Travniku da obavijeste ovaj sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja predmetne odluke.

4. Vlada Srednjobosanskog kantona nije odgovorila na dopis Ustavnog suda.

5. Općinski sud u Travniku je u dopisu od 22. januara 2019. godine naveo da se u predmetima br. I-1915/91 i 1-13130/04, s obzirom na to da prvi spis datira iz 1991. godine, a drugi iz 2004. godine, prema Listi registraturne građe s rokovima čuvanja, izvršni spisi čuvaju u arhivi pet godina. Uvidom u upisnik izvršnih spisa utvrđeno je da su oni najvjerovatnije preuzeti iz Općinskog suda Novi Travnik, ali nije utvrđeno da je tražilac izvršenja podnosio urgencije u periodu od pet godina od datuma inicijalnog akta nego nakon proteka perioda dužeg od deset, pa i više godina, što sve govori o pasivnosti tražioca izvršenja. Dalje je naveo da su mjere koje bi predsjednik mogao preduzeti pozivanje tražioca izvršenja da ukoliko raspolaže dokumentacijom na osnovu koje bi se mogla izvršiti rekonstrukcija spisa dostavi tu dokumentaciju kako bi se donijela naredba o rekonstrukciji u skladu s Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju, te zakazalo ročište na kojem će se utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za rekonstrukciju spisa. Općinski sud u Travniku je napomenuo da uz apelaciju nije dobio priloženu punomoć podnosioca apelacije iz koje bi bilo vidljivo ko je punomoćnik tražioca izvršenja, a smatra da je bilo potrebno da se uz apelaciju dostavi i punomoć. Također je napomenuo da je na apelaciji stavljen samo pečat advokata Ivana Grubešića, te ukoliko Ustavni sud raspolaže s punomoći u navedenom predmetu Općinski sud u Travniku moli da mu se ona dostavi kako bi stupio u kontakt s punomoćnikom i preduzeo mjere na rekonstrukciji spisa.

6. Ustavni sud je u Odluci broj AP 4531/17 od 6. juna 2018. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu (2) istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!