Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 13. stav 6. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 13/07, 76/07, 3/10, 98/12, 15/14, 32/17, 53/17 i 62/17) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici održanoj 11. marta 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA TAKSI ZA VIZE ZA UČESNIKE GODIŠNJEG SASTANKA ODBORA GUVERNERA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 2019. GODINE U SARAJEVU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom oslobađaju se plaćanja taksi za vize učesnici Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji će se održati u Sarajevu od 07. do 09. maja 2019. godine.

Član 2.
(Podaci o učesnicima)

(1) Podatke o učesnicima sastanka, iz člana 1. ove Odluke, a koji se oslobađaju plaćanja taksi za vize Koordinaciono tijelo za praćenje i koordinaciju aktivnosti organizovanja Godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD-a 2019. godine u Sarajevu dostaviti će službenim putem Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

(2) Lista država članica EBRD-a sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.
(Realizovanje Odluke)

Za realizovanje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Granična policija Bosne i Hercegovine koji će izvršiti izdavanje viza bez naknade učesnicima Godišnjeg sastanka iz čl. 1. i 2. ove Odluke.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 41/19
11. marta 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
LISTA ČLANICA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SA KOJIMA BOSNA I HERCEGOVINA IMA VIZNI REŽIM1. Armenija
2. Bjelorusija
3. Egipat
4. Indija
5. Jordan
6. Kazahstan
7. Kosovo*
8. Kirgistan
9. Liban
10. Mongolija
11. Maroko
12. Tadžikistan
13. Tunis
14. Turkmenistan
15. Uzbekistan
*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!