Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 30. stav (1) tačka b) i stav (2) i čiana 32. stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18), člana 50. stav 4. tačka b) i stav 6. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 165. sjednici, održanoj 30.1.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O VISINI NOVČANE NAKNADE ZAPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ISHRANU TOKOM RADA


Član 1.


U Odluci o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada ("Službeni glasnik BiH", broj 42/12), član 2. mijenja se i glasi:


"Član 2.


(Visina naknade)

(1) Zaposlenom pripada pravo na novčanu naknadu na ime ishrane tokom rada od 8,00 KM za svaki dan proveden na radu.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrima i zamjenicima ministara, rukovodiocima i zamjenicima rukovodioca institucija Bosne i Hercegovine pripada pravo na novčanu naknadu na ime ishrane tokom rada od 6,00 KM za svaki dan proveden na radu.

(3) Obračun naknade na ime ishrane tokom rada vrši se unazad mjesečno na osnovu evidencije o prisustvu, a isplata naknade uz isplatu plaće za isti mjesec.

Član 2.


(1) Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 01.07.2019. godine, pod uslovom da je Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu stupio na snagu do 01.07.2019. godine.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko je Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu stupio na snagu poslije 01.07.2019. godine, odredbe ove odluke primjenjuju se narednog mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

VM broj 40/19
30. јаnuara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!