Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 3. stav (3) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2019. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/19), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 171. sjednici, održanoj 4. aprila 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke i namjena sredstava)

(1) Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 600.000 KM za sljedeće namjene:

1. Mostarski sajam u iznosu 100.000 KM za obilježavanje manifestacije "Međunarodni dani turizma - sajam turizma Mostar 2019";

2. Arhitektonski fakultet Sarajevo u iznosu 50.000 KM za poboljšanje energetske efikasnosti prostorija - zamjena fasadne stolarije u salama za predavanja;

3. Općina Istočni Stari Grad, Republika Srpska, u iznosu 80.000 KM za realizaciju Projekta vodovodnog sistema Bulozi;

4. Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" u iznosu 25.000 KM za finansiranje projekta "Edicija bošnjačka književnost u 100 knjiga";

5. Katolički školski centar "Sveti Pavao", Zenica, u iznosu 20.000 KM za uređenje sportske dvorane "Sveti Pavao" u Zenici;

6. Fudbalski klub "Velež" Mostar, u iznosu 45.000 KM za nabavku stolica za stadion;

7. Župa Rođenja B. D. Marije, katedrala Trebinje, u iznosu 10.000 KM za organizaciju i proslavu "Dana Trebinjske biskupije";

8. Župa svetog Ivana Krstitelja, Živinice, u iznosu 20.000 KM za nabavku kamena za pod crkve u Živinicama;

9. Župa Srca Marijina, Posavska Mahala, u iznosu 10.000 KM za Projekt spomen-parka;

10. Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar, u iznosu 10.000 KM za projekt "Formula student";

11. Općina Pale FBiH u iznosu 120.000 KM za sufinansiranje radova na vodovodu;

12. Centar za turizam, sport i mlade Blagaj u iznosu 30.000 KM za realizaciju planiranih programskih aktivnosti;

13. Udruženje privrednika "Biznis centar" Jelah-Tešanj, u iznosu 40.000 KM za sufinansiranje Međunarodnog sajma privrede "Tešanj 2019";

14. Sveučilište u Mostaru u iznosu 30.000 KM za izdavačku djelatnost i prateće aktivnosti;

15. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo mostarsko, u iznosu 10.000 KM za sufinansiranje - pokroviteljstvo manifestacije "44. Dani mevluda i zikra".

(2) Sredstva iz člana 1. stav (1) na rednim brojevima 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. i 15. odobravaju se na ekonomskom kodu 614300 - Tekući grantovi neprofitnim organizacijama, a na rednim brojevima 3. i 11. odobravaju se na ekonomskom kodu 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti.

Član 2.
(Zaključivanje ugovora)

Pojedinačne ugovore o namjenskom utrošku sredstava iz člana 1. ove odluke zaključit će sljedeća nadležna ministarstva:

a) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine za odobrena sredstva iz člana 1. tač. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. i 15. ove odluke;

b) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za odobrena sredstva iz člana 1. tač. 1, 3, 11. i 13. ove odluke.

Član 3.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se nadležna ministarstva iz člana 2. ove odluke, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Dostava izvještaja)

(1) Korisnici sredstava iz člana 1. ove odluke dužni su nadležnom ministarstvu iz člana 2. ove odluke dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(2) Nadležno ministarstvo iz člana 2. ove odluke dostavit će izvještaj iz stava (1) ovog člana Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(3) Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će, po objedinjavanju izvještaja iz stava (1) ovog člana, pripremiti izvještaj za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 47/19
4. aprila 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!